Lezen na de brugklas: plezier of plicht?

Publicatie datum: 1986-01-01
Collectie: 17
Volume: 17
Nummer: 6
Pagina’s: 39-40

Documenten

studie betreffende opvattingen over taalbe bestrijden want wie zal tenslotte uitmaken schouwingsonderwijs in nederland die grondi wat relevant is en als het waar is dan moe ge uitwerking is op zich te waarderen maar al ten we wel vaststellen dat er in die vijf jaar lezende krijg ik toch het gevoel dat de sa maar betrekkelijk weinig gebeurd is want be menstelster hier de beperkingen van het hand halve de duidelijke verbeteringen in het hoofd boek ver te buiten gaat in het gedeelte kriti stuk uitgangspunten verschilt deze herziene sche bespreking van de richtingen in het taal druk niet zo erg veel van de oorspronkelijke beschouwingsonderwijs besteedt zij bijvoor editie en dat is toch jammer na vijf jaar ge beeld zes volle bladzijden aan de opvattingen bruikservaring was een grondige beperking van van van calcar terwijl deze toch uiteindelijk al het materiaal mijns inziens op zijn plaats ge voor de praktijk van het nederlandse taalbe weest ik denk dat het zonder kwaliteitsver schouwingsonderwijs van marginale betekenis lies ook met enkele honderden bladzijden min blijken te zijn de aanpak van dit hoofdstuk der had gekund veel van het niet of minder getuigt van wetenschappelijke zorgvuldigheid relevant geblekene is nu echter gehandhaafd maar voor de beoordeling van een didactische en zo werd het boek toch nog vijftig bladzij handleiding mag dat niet het enige criterium den dikker en inmiddels veel te duur zijn jammer want het blijft een uniek boek on misbaar voor wie verantwoorde lessen neder toch jammer lands wil geven terug naar het voorwoord de werkgroep leidse werkgroep moedertaaldidactiek moe sch r ij ft a ll e re l e v ante ontw i kkelingen in de dertaaldidactiek een handleiding voor het moede r taa l didact iek i n de jaren 1980 1984 voortgezet onderwijs vierde herziene druk hebben zo een p l aats gekregen in dit boek muiderberg dick coutinho 1986 f 80 2 5 dat kl i nkt pretentieus maar ik w i l het niet add ie gerritsen lezen na de brugklas plezier of plicht het zevent i ende d c n cah ier is u i t en het gaat schreven en lezerstypologieen een gebaseerd over l ezen en leze rs van 14 en 15 j aar meer op leesmotivatie en een andere op leesni spec i fiek ove r lezen na de brugklas plezier of veaus het hoofdstuk eindigt met een klein on pli c ht vee rtien medewerkers hebben onder derzoekje bij zes kinderen naar hun leesge r edact i e van joke linders nouwens max ver woonten en met wederom een inventarisatie beek lodew ijk de groot en jan smits een ca van onderzoeksmateriaal hier s am e ngeste l d over l ee s onde rwijs in hoofdstuk 3 vindt men verschillende visies in de eerste b ij d r age wordt de doe l groep be op lectuur en literatuuronderwijs en strate s ch reven wie zijn die 14 en 15 jarigen dan gieen in het literatuuronderwijs die de leesbe we l daarvoor z i j n wetenschappe li jke journa reidheid moeten bevorderen dan hebben we list i eke en c ommer ci e l e bronnen geraadp l eegd inmiddels al 80 bladzijden theorie gehad met en de re l evante i nformatie daaru i t i s weerge af en toe een suggestie voor de praktijk zoals geven aan de orde komen de l ichamelijke en bijvoorbeeld op pagina 80 waar het gaat om geeste li jke kenmerken van pubers en de kr in de complexiteit van damesromannetjes gen waarin z ij leven het meest interessante is hoofdstuk 4 geeft een overzicht van literatuur het gedeelte ove r de peergroep de rest is in schoolboeken verdeeld naar lbo mavo en n i et z o n ieuw voo r iemand die z i jn li te r atuu r havo vwo uitgangspunt bij de beoordeling en en l e ctuur b i j ho u dt m aar het is we l hand ig bij reden om juist een bepaalde methode te kie el k aar gezet zen liggen in een meer leerlinggerichte benade hoofd stuk 2 besc h rijft theori een me t be tre k ring een grote variatie in werkvormen en een k i ng tot s oorten l ezer s de fasen l eer wordt be royale tekstkeuze een aantal van deze boeke n 39 wordt besproken het is prettig dat er ook genoeg beslaat dat maar 12 pagina s van de zo n hoofdstuk in staat want anders zou het 128 ik zou meer van dat laatste willen heb alleen maar een naslagwerkje zijn ben alle andere beschreven zaken zijn interes consequent is men dan ook in hoofdstuk 5 sant maar je zult toch niet steeds dit dcn over leesomgeving hiermee worden dienstver cahier raadplegen als je met je vakgroep al lenende instellingen bedoeld mediatheek bibli eerder keuzes hebt gemaakt of visies hebt ont otheek stichting schrijver school samenle wikkeld dcn cahiers als schrijven op school ving het nederlands letterkundig museum de of jeugdboeken in de klas zijn meer praktijkge nblc tv radio schrijvers op school richt en daar heb ik nog steeds heel veel aan het boekje is dus nuttig voor mensen die alles met betrekking tot lezen na de brugklas bij joke linders nouwens max verbeek lode elkaar willen hebben wijk de groot jan smits red lezen na de het leukste is het laatste hoofdstuk waarin brugklas plezier of plicht s hertogenbosch sommige medewerkers hun visie op leesonder malmberg 1986 dcn cahier nr 17 wijs proberen te verwerken in lessen jammer adress e n van de aute urs in dit nummer wi lf rie d d ec o o p a u ni v ersi te it antwe r p e n u niversitei t s pl e i n 1 b 2610 w itrij k belgi e lia et tes h ere n st raa t 7 18 1 1 mh a l kmaar g era rd h eijn e n van oldenbarneveldtstraat 301 1052 kb am s te rda m pa ul looij m a n s d ic k s c hr au w e n p a n ijen rod e stra at w eg 25 362 1 bg breukele n w illie v an pee r d r van lamp enst raat 1 4811 kh b r ed a ch ret i en s c houte te n l ag e we g 26 9797 tb the sin g e joh n vore nk a mp d e ee k h ol t 22 9356 cc tolber t 40