Lezen over grenzen heen

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 4
Pagina’s: 8-9
onderde loep lezen over grenzen heen heen ineke van de craats craats in het begin begin van dit jaar van dit jaar is is bij bij het het projectbureau projectbureau te rotterdam een te rotterdam een toets toets verschenen verschenen om te zien zien of ofeen eennieuwkomer nieuwkomer gealfabetiseerd gealfabetiseerd is in in de de eigen eigen taal taal het hettoetsboekje hettoetsboekje toetsboekje bestrijkt 25 bestrijkt in elke 25 talen in elke taal taal worden worden de delettertekens lettertekensafgedrukt afgedrukt niet nietinin alfabetische alfabetische volgorde want een nieuwe cursist zou dit wel eens zo volgorde want een nieuwe cursist zou dit wel eens zo uit het hoofd kunnenuit het hoofd kunnen opzeggen daarnaast staater daarnaast staat erininelke elketaal taaleen eenkorte kortetekst tekstmet meteen eenillustratie illustratie die illustratie illustratie hee de tekst zoals het dromen bij heeft bij de engelse soms enig ft soms engelse tekst enig verband tekst maar verband met het jongetje dat aan tafel tafel zit maar meestal zit te te meestal isis cr l eze ii er geen enkele relatie relatie soms soms zet zet hethetplaatje plaatje j e ze ve j eylzeyl vet o1fie r 424rellzell leeyl lee ce4101 l de lezer lezer juist juist opop het het verkeerde verkeerde been been zoals zoals inin de somalische tekst waarbij een een dame dame i 46 lmtrrrts en hn in 2s in wen x al n getekend is die het het kookboek kookboek lijkt lijkt te te j i bestuderen bestuderen terwijl terwijl enige pannen pannen op op hethet fornuis fornuis staan het lijkt zelfs het lijkt zelfs of ofer ergezellig gezellig iets iets op op het vuur staat staat te te pruttelen pruttelen de detekst tekstblijkt blijkt over iets heel anders anders te te gaan gaan zie ziehethetstukje stukje van henny henny hellema jellema bij bij gevonden voorwer voorwer tl pen pen lk de bedoeling vraag me ik vraag bedoeling van de makers echter wel me echter wel af makers is afof is of ofditdit nu of heel heel nu echt echt yj gewoon gewoon een flinke flinke misser ln misser ln misser in de de handleiding handleiding staat bijbij elke tekst tekst eeneen vertaling vertaling en en een een leeklitigtitateriaal weergave van de uitspraak de uitspraak de teksten zijn zijn met opzet opzet kort kort en gaan over zaken die die dichtbij dichtbij hethet dagelijks dagelijks levenleven nieuwkomer met weinig nieuwkomer weinig scholing vrij slecht uit scholing vrij uit van van kinderen staan staan hun hun kamertje kamertje hun hun de tekst komt komt vriendjes vriendjes sport of een droom droom de dekroatisch kroatisch servische tekst in in cyrillisch cyrillisch schrift schrift valt valt wat wat uit uit doel doel en en gebruik toon de toon alle kinderen in alle kinderen wereld hebben in de wereld hebben het het doel het doel van van deze toetstoets is is bescheiden bescheiden zoals recht recht om om naar schoolschool te te gaan gaan en zich zich te de de auteurs auteurs aangeven aangeven is is de toets alleen ontwikkelen ontwikkelen ouders leerkrachten en ouders leerkrachten bedoeld bedoeld als als een hulpmiddel hulpmiddel om bij de de intake intake opvoeders opvoeders moeten als hoogste doel als hoogste doel duidelijkheid duidelijkheid te te krijgen krijgen of of iemand enigszins hebben hebben kinderen kinderen goed op te voeden in te voeden kan kan lezen lezen in in zijn zijn eigen eigen taal zeker niet taal het is zeker niet vertaling de de bedoeling bedoeling om om een een niveau niveau van leesvaar er er doen zich ook ook watwat eigenaardig heden eigenaardig heden digheid digheid vast vast te te stellen stellen voordat men de de toets toets waar wij nederlandse intaker wij als nederlandse intaker nietniet opop gaat gaat gebruiken gebruiken moetmoet een intaker weten een intaker weten wat bedacht bedacht zijn zijn neem nou de tamil tekst tekst het het de de moedertaal moedertaal vanvan de cursist cursist isis en en in welke gaat over een paard dat de de wens wens koesterde koesterde talen de cursist talen cursist eventueel gealfabetiseerd gealfabetiseerd om om horens te krijgen krijgen de de tekst tekst in in vertaling vertaling zou zou kunnen kunnen zijn zijn daartoe is is een een lijst lijst doet doet watwat stijf stijf en en gedragen gedragen aan aan maar dat opgenomen opgenomenvan van talen waarin men talen waarin men in in de blijkt blijkt in in het het tamil tamil ook zo te zijn zijn dat dat hangt hangt verschillende landen verschillende landen leert leert lezen schrijven lezen en schrijven samen samen met het het feit feit dat dat dedeschrijftaal schrijftaal literair literair in in somalie somalie zou dat bijvoorbeeld bijvoorbeeld in in het tamil tamil nogal veel kan kan verschillen verschillen van de arabisch arabisch engels engels italiaans italiaans of somali kunnen kunnen dialecten dialecten die die gesproken gesproken worden warden zelfs zelfs zo dat zijn zijn officiele officiele redevoeringen redevoeringen in het het literaire tamil literaire tamil in in de docentenhandleiding docentenhandleiding vind vindje je de de lang lang niet niet door door iedereen iedereen verstaan worden de verstaan worden nederlandse nederlandse vertaling vertalingvan van alle alle teksten teksten en en de kans kans is is dus dus groot groot dat een getoetstegetoetste uitspraak uitspraak ervan ervan is is grofweg grofweg weergegeven 8 zodat de zodat intaker docent kan controleren de intaker docent controleren of of er breder gebruik gebruik werkelijk werkelijk gelezen wordtwordt wat wat er er staat staat naar aanleiding van de aanleiding de le tt e rt ekens en de lettertekens de tekst tekst informatie over klanken en tekens en andere de nieuwkomer ook vragen je de kun je vragen een paarpaar opvallende taalspecifieke kenmerken kenmerken zouden over te schrijven woorden over schrijven zo zo krijg krijg je je toch toch echter ook ook van groot nut kunnenkunnen zijnzijn voor voor een indruk gauw een indruk van de routine met de routine met lezen en nt2 docenten die niet in nt2 docenten in de alfabetisering schrijven werken veel van wat moeilijk moeilijk is voor een het afnemen van deze leestoets leestoets in eigen cursist wordt de docent cursist duidelijk als docent duidelijk als hij hij beter beter taal gee geeft ft de intaker intaker maar vooral vooral ook ook de op de hoogte is moede rt aal van zijn is van de moedertaal docent enige indruk indruk van hoe hoe een leerling leerling in cursisten het zou daarom niet niet slecht slecht zijn als als zijn eigen zijn eigen taal kan lezen kan lezen en wat zonder zonder deze een summiere summiere karakterisering karakterisering van een groot groot toets niet goed goed mogelijk mogelijk is dat is veel beter aantal talen talen voor voor alle nt2 docenten vooral alle nt2 docenten vooral dan alleen maar maar kijken kijken of iemand in in het beschikking zou van beginnersgroepen ter beschikking nederlands kan nederlands kan lezen ook ook alsals een een komen een losbladig komen losbladig systeem waarin alternatieve of verkorte leerroute niet tot de niet tot informatie over andere talen toegevoegd toegevoegd zou zou mogelijkheden mogelijkheden behoort levert levert de toets kunnen worden kunnen worden zou ideaal ideaal zijn zijn informatie die een docent kan gebruiken gebruiken misschien andere en iets de teksten of misschien langere kunnen langere kunnen ook een indicatie indicatie geven geven over handleiding iemands manier van lezen in iemands eigen taal in de eigen vorige nummer ook van het vorige als hamur van in in de handleiding handleiding wordt meer haperend leest in zijnzijn moedertaal moede rt aal en dat achtergrondinformatie achtergrondinformatie gegeven gegeven dan dan strikt strikt hoor je als docent al vrij vrij snel is er pas echt nodig nodig isis voor voor het goed kunnen afnemen afnemen van van aanleiding om aanleiding om aan aan een leesgebrek leesgebrek te te denken denken de leestoets bij bij de minder minder bekende bekende talen talen wordt namelijk ook ook nog nog enige enige informatie informatie de praktijk gegeven gegeven over over de taalsituatie taalsituatie de taal zelf het het schrift schri ft en enkele opvallende en enkele verschillen met opvallende verschillen met hoe bevalt hoe bevalt deze toets toets is hij hij makkelijk makkelijk en en het nederlands de informatie over de informatie overklanken klanken snel in snel in het gebruik gebruik en vooral doet hij hij goede goede kan kan heel nuttig bij het nuttig zijn bij het leesonderwijs leesonderwijs en en voorspellingen kunnen voorspellingen kunnen we inderdaad inderdaad het onderwijs onderwijs van van nederlands als tweede taal als tweede taal anders alfabeten snel opsporen anders alfabeten opsporen dat dat zijn zijn in in het het algemeen geziengezien hethet beperkte beperkte doel doel is is vragen die vragen die voor voor een deel deel beantwoord beantwoord werden werden die informatie meer dan voldoende die informatie voldoende de door henny door henny jellema jellema in in lezen lezen leren weergave van de uitspraak van de uitspraak isis natuurlijk natuurlijk maar maar een benadering van de de gewenste gewenste uitspraak uitspraak marion marion siemonsma spar a siemonsma en annemiek sparla maar lijkt lijkt voldoende voldoende om een indruk indruk van van dede lezen lezen over grenzen heen leer ingmateriaal heen leerlingmateriaal leerlingmateriaal leesvaardigheid te krijgen leesvaardigheid te krijgen het mag echter en en handleiding handleiding rotterdam rotterdam het geen doorslaggevend criterium criterium voor projectbureau projectbureau 1998 leesvaardigheid leesvaardigheid zijn zijn besteladres training besteladres training innovatie afdeling innovatie afdeling bestellingen bestellingen antwoordnummer antwoordnummer 5446 5446 3000 vb vb rotterdam tel 0165 526061 rotterdam te1 0165 526061 uit het vela in nummer 3 van alfa nieuws in alfa nieuws namen namen connie connie raymakers raymakers en en rose mary rose mary yssenagger een een alfa cursist met problemen onder met problemen onder de de loep loep in in dit dit nummer nummer een een reaktie reaktie daarop daarop van van mieke mieke van der loop van der sgdurendael loop sg durendael oisterwijk oisterwijk een een alfa cursist met problemen alfa cursist met problemen een reaktie reaktie mijn bijzondere mijn bijzondere aandacht aandacht met met interesse interesse heb heb ik ik de analyse analyse van hamur s van hamur s hamur s hamur is hamur hamur is een is een bengalese een bengalese cursist cursist hij heeft cursist hij hij hee ft leesproblemen leesproblemen inin alfa nieuws alfa nieuws 33 gelezen gelezen in zijn in zijn eigen eigen land basisonderwijs basisonderwijs en enkele inzjegladbsionrwjekl en enkele een een aantal aantal zaken in deze deze analyse analyse trokken trokken jaren voortgezet jaren voortgezet onderwijs onderwijs gevolgd hamur onderwijs gevolgd hamur 99