Literair café met Ronald Giphart

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 4
Pagina’s: 179-180

Documenten

verslag punten verdienen hierond er hebben we s teeds stukj es uit deze r ecen s i es opge nomen mm om ee n beeld te ge ve n v a n h e t verlo o p va n de middag en wat d e l e erlingen erv an vonden carien bakke r tiphart b egon me t het voorle zen van een maeike bosma passag e uit zijn bo ek gip h spree k uit gif wat on gevee r twintig minute n duurd e ik literair cafe met d e nk da t h et s tuk da t hij he eft voorg e drage n re pr ese ntati e f is voor a l zijn bo eken zijn ronald giphart me es t ge liefde o nd e rw e rp e n zijn duid elijk s ek s vrouw e n lu s t e n alc ohol zuipen re anne l eunin g a5a hij v ert elt het z e er l e vendi g e n door zijn op 17 ap ri l 1 99 8 w as ron ald tipha rt schrij g ebare ntaal tijde ns h e t l e zen wordt het extra ve r van onder andere ik oo k v a ra j o u giph e n komi sc h hij wee t in behoorlijk mod ern philein e zegt so rry t e g a s t in de op e nb are eige nlijk pl a tvlo e rs nederlands goe d w ee r biblioth ee k gronin gen in he t kade r v a n h et t e geve n ho e ee n m e n s ka n de nk e n en do e n p roj ec t lite r a ir ca fe m et ron a ld tiphart anne li e n van bin sb er ge n a5a v an proj ectbur eau boba in h e t kad er v a n dit proj ec t w e rd ee n twinti g minut e n zijn om e n anna kijl s tra bo ekpromoti e v an ik oo k va n j o u van r o n a ld leerlin g uit ath e ne um 5 c s begint ee n tiphart door boba te r b esc hikkin g geste ld inte rvi e w me t ronald tiph art ze vraa gt aan do ce nte n n ed e rlands vo or h e t voortge z et he m b eh oorlijk ge v ariee rde e n s oms wat o nd e rwijs in d e s t a d gronin ge n d ez e b oek ge durfd e vrage n di e hij m ee rd e re k e ren promoti e i s op gen om en in de lite ratuurmuur b ea ntwoordt door d e vraag h et publi e k in te op p agina v a n dit numme r van moe r kaa t se n d a t wil ni e t zegge n da t o n s ni ets i s d e lite ra ir e m idd ag werd me d e georgani duid elijk ge worde n o ve r de z e w a t harde see rd door 4 xnv o e n 5 vwo leerlingen van arro ga nte jon ge se ks schrijv e r anneli e n van h et z ern ik e co lleg e in h a r en gronin gen binsbe r ge n a5a in vijf k euze ure n m aakt e n d e l e erlingen aan d e h and van l es ma t eria al van bo nn ke nnis n a e en pauz e kon het publi ek vra gen stelle n met h e t w erk va n tiph art e n po s itieve en e e n aa ntal l eerli nge n v a n d e montesso ristroom n ega tieve kri ti e k e n daa ro p b as i s va n d e l es va n h e t zernik e college h a dde n zi c h voorb e se n seri e was de oordeelsvorming va n d e leer reid op dit o nd erd eel li ng ov er het w e rk e n d e lit era tuuropvattin d e m ees t e vrage n gaa n ove r wa t hij va n he t ge n van e n h et th e m a se ks in het we rk va n ond erwij s vindt met nam e geric ht op zij n tiph a rt h et or ga ni s eren van d e middag was ee n o nd erdeel van de lesse nserie d e lee rlin ge n s telde n gezame nlijk h e t prog ramm a op maa k t en op sc hool publi c it eit e n b e reidd en h e t te houde n int ervi ew m et tiphart voor d e middag vond pl aats in h et l eesca fe b e lcampo v a n d e openbar e biblioth eek gronin ge n dat s p eciaal voor de ze g e l ege nh e id was ontruimd d e lo sse sfe er dro eg bij aan h e t k a rakter v a n ee n ec ht lite rair cafe bij d e midda g w a re n zo n 120 le erlin ge n en ander e geint e ressee r de n aa nwe zig e nk el e l ee rlinge n re c e nsee r de n de middag hi e rm ee konde n z e s tudi e 1998 4 moer 179 m e nin g o ver ee n v erpli chte lij s t te l e z en bo ek en en w aa rom hij z ijn bo e ken zo v er s o a pt op de tweede v raag luidt h et ant w oord j e mo e t je bes t doen om h e t s me uig te houd en j e mo et zo rge n dat j e bo e k ge l eze n w o rdt d aaro m prob ee r ik oo k h e t so a ppubli e k t e be r e ike n maar ni e t d oo r he t ve rhaal opp e rvl akkig t e mak e n nee ik pro bee r jui s t inde rdaad v eel te sc h ave n zod at j e e r makkelijk d oorh een sc hi e t maar daarnaas t di e p gan g te b e h oude n ik b e n nam elijk voort dur e nd me t t aal be zi g e n me t n a ar me n se n t e lui s te re n z o w ee t j e wa t me nsen b eweegt e n de mani er wa ar o p hij sc hrij ft mij ni e t z o wat ze w illen l eze n eige nlijk b e n ik ee n naa r mijn me ni ng zie t hij v ro u we n bij v o o r lite ra ir ti e r lite r air cab a re ti e r ik w il b ee ld alleen m aar als lu s tobj ec t en di e goe d m e n sen wat meegeve n maa r oo k e nt er z ijn voo r he t h e bb en v a n sek s e n die z ic h tain en an ne lien van b i nsb er gen a5a verde r all ee n m et h et huisho ud e n moete n b e zi g houde n h et lijkt me ec ht zo n m a n di e h e t l it e ra ire cafe me t rona ld tiph a rt is ee n a ls standaa rdgr apj e ge bruikt he t e ni ge r ec ht voo rb eeld van ee n proj ec t w a a rm ee proj ec t va n d e vrouw is h et aa nrec ht bur eau boba j o n gere n be te r wegwij s w il ik vond tiphart z elf tr o uwe ns oo k ni et m a k e n in kunst e n c ultuur l eerlingen moe sy mp a thi e k hij m aakt e d e indruk da t hij we l te n hun s maa k ont w ikk el e n e n dat kan d oo r zeer o nder d e indruk w as van z i ch ze lf dat hij d er gelijke pr oj ec te n zi c h zelf toc h we l h eel gewe ldi g e n grappi g d e proj ec t e n b es t aa n vaak uit twee o nd e r vond n ee a ls j e all es t ege n e lk aar afweegt d el en een l esse nserie e n ee n c ultu re le activi vind ik to ch d at zijn n egati eve k a nt e n ove r te it buit e n sch oo l di e l ee rlinge n gro t e ndeels h ee rse n e n ik b e n n og s tee ds ni e t van plan o m zelf or ga ni se r e n bij de pr oj ec te n wordt uit h e m t e le ze n allee n mi ssc hie n nog om e r gegaan va n d e ac ti eve z e lfs t andi ge l eerlin g ove r t e ku n n e n meepraten r eann e le u z e b eva tt e n ke uz em oge lijkh e d e n v o o r lee r nin g a5a linge n e n er wordt sam e ngewerkt me t ee n o f m ee r c ulturele in st ellinge n esse nti eel v oor noo t d e pr oj ec te n i s d at l ee rli nge n zic h op ee n ac ti eve manie r ve rbind en m e t h et maatsc h a p projectbureau boba stelt zich ten doel scho p elijk e en c ulturele leven in e n bui te n sc h oo l len en culturele instellingen nader tot elkaar da a r vo o r mo e te n sch oo lva kken n ed erla nds te brengen door culturele projecten voor c xv gaa n sa m e nwer ke n m et a nd e r e va kke n jongeren te organiseren voor meer informa e n me t buite nsch oolse instell ingen d e pr o tie 050 3 1 3 21 39 571 64 03 j ec te n s luite n aan bij de didac tisch e e n p e da gogisc h e verni e uwinge n in de t wee de f ase ik v o nd h et ec ht h eel int eressant om ee n k ee r ee n lezin g va n ee n popula ir e e n be k e nd e sc hrij ver b ij te wo n en ik vo nd he t le uk o m te zien ho e all es in zijn werk gaa t e n h e t was ook zee r le uk georga ni see rd d a t was h e t pun t o ok n i e t m aar ik was gee n g roo t fa n va n d e sc hrijv er ze l f en dat b e n ik nog s t ee d s ni et gewo rd e n ik b egrijp we l goe d d a t z ijn b oe k e n voo ral p opul air zijn bij j o n ge r en aa nge zie n hij o ve r o nd e rwerp e n sc hrijft w aa r v oo r j on gere n zi c h inter essere n allee n li gt i 80 m oer i 98