Literaire zendingsdrang – of: Hoe stimulerend werkt een doorgeefluik?

Publicatie datum: 1993-01-01
Auteur: Inge Piena
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 3
Pagina’s: 89

Documenten

redactionee l en op het moment dat god het tweetal weg zendt uit de hof van eden barst hij in tranen uit wat moet crusoe zich blij en voldaan heb ben gevoeld inge piena en op dat gevoel doelde verbeek dus die vol literaire zendingsdrang ledig e aandacht iemand die aan je lippen hangt die h e lemaal opgaat in wat jij te vertel of hoe stimulerend werkt len hebt en dat nog intenser doet naarmate jij geschiktere boeken kiest en mooier voorleest een doorgeefluik heerlijk vervolgens vertelde hij over de plaats die jeugdliteratuur en voorlezen binnen zijn lessen innamen leespromotie natuurlijk leerlingen tijd e ns de studiedag die de ve reniging voor de aan het lezen krijgen en houden daar draaide didactiek van he t n ederlands v d rr r juni or het naast dat vrijdag gevoel vooral om gani seerde stond het fictie onderwijs in de ba si s vorming c e ntraal het doet er niet toe wat ze lezen als ze maar max verbee k die de dag op end e v e rtelde de l ez e n dacht ik maar toen zat ik er toch even ve rz a m e ld e aanwezigen over zijn vrijdag ge naast verbeek ve rhaald e over een meningsver vo el nee daarm e e b edoelde hij niet het heer schil tussen hem recensent voor leesgo ed en lijke gevoel van ee n paar vrije dagen voor de e en leerlinge recensent voor de schoolkrant bo eg hij refe ree rde daarmee aan defoe s ver zij was laaiend enthou siast voor beckman en haal van robinson crusoe en doelde op het laaiend over zijn verguizende rec e nsie van haar g e vo e l dat crusoe g ehad moet hebb en to en nieuwste boek hij bood haar voor d e zoveel hij vrijdag voo rla s ste maal een bo ek van cynthia voigt aan ter ik kon h et m e h elemaal voorstellen als de lezing zij nam het aan met tegenzin omdat ze zon op haar hoogs t is en h et twe etal na het het tot nu toe s teeds rotboeken had gevonden werken ru st en verko e ling zoekt onder een en beke nde na l e zing e r erg van genote n te kokospalm doet cruso e wat hij al ve el eerder hebben hij lachte in zijn vuistje weer een had moet e n doen al snel na zijn redding uit l eerling bekeerd d e handen van kannibal e n bekeerde vrijda g au de nk ik dan au v o nd ook helge zich tot het enige ware geloof het protestant e bonset die kon h e t niet laten er zijn hart over en sind s dien toont hij zi ch ee n godvruchti g te luchten tijdens de discu ssi e ronde die hij men s daarbij vee l inte res s e voor d e bijb elv e r binnen de studiedag leidde halen aan de dag l eggend toch heeft crusoe dat mag niet vond bonset je mag boeken zijn bijbel nog lang in de koffer gelaten hij aanbied en graag zelfs je mag ook boeken wild e zeke r zijn van vrijda gs oprechte g eloof pro moten klassikaal of individueel li efst alle vanmorgen echter realiseerd e hij zich met e e n bei maar wat je als leerkracht niet mag doen is sc hok dat hij het rec ht niet b e zat zijn knecht je eigen voorkeur opdring e n je moet l e erlin d e woord e n uit het bo e k d e r bo eken te ont ge n jui st l e ren zelf te bepalen wat z e wel e n houden st erker nog dat het zijn plicht was niet mooi vinden d eze jong e christen zelf kennis te laten maken n et gods woord du s haalt hij zijn bijbel en maar kan dat eig enlijk wel een boek aanprij leest hardop de verhalen voor die hijzelf al s zen zonder te vertellen watje er zelf van vindt kind zo onbegrijpelijk vond maar die hem is de mening van de docent niet juist het hart door twintig jaren e e nzaamheid h een hielpen van leespromotie en hoeveel le erlingen zul al s hij onder het lez e n af en toe opkijkt wordt len die boeken van je aanpakken als je er zelf hij verrast door vrijdags aandacht en betrok geen enthousiasme voor laat zien waar ligt de ke nh eid bij h e t ve rhaal hij lacht wanneer gulden middenweg tussen literaire evangelisa adam e en vrouw krijgt kijkt angstig als de tie en de docent als doorge e fluik slang haar gem ene boodschap li s pelt teg e n eva wie het we et mag het z eggen 1993 3 moer 89