Literatuurmuur. Ik ook van jou.

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 4
Pagina’s: 174-178

Documenten

literatuurmuu r a onderstreep de meest kenm e rkende zinn en van he t fragm ent b ge ef ko rt je oordeel over het fragment d e l ee rlinge n krijgen 5 minute n de tijd voor carien bakker de opdr a cht maeike bosm a 3 de le erli ngen wi sselen informa ti e uit over d e fra gm e nten di e z e hebben gelezen d aarn a de elt d e docent de tekst v a n d e a chterflap uit gro eps opdracht i s om alle fragme nt e n onde r te brengen in he t ve rhaal op de a cht erfl a p d e ronald tiphart ik ook van jou amsterdam l e erlingen hebb e n daa rvoor 5 minute n de tijd nijgh en van ditmar 1993 4 elk e gro ep krij gt e en s t ellin g voorg el egd wa a ro ver op ba s i s van d e gel e z e n fragme n d oelgroep 4 5 xnvo vw o 6 vw o t en ee n oordee l ge vormd mo e t w o rd en h et tijd 3o minuten is aa n te rade n maar ni e t noodz a k elijk om de les m a t eri a al s tellin gen zo t e verdelen da t ee n meisj esgro ep fragme nte n uit ik oo k va n jo u en e en jong e ns gro e p d e zelfd e s t ell ing b e spre t p 7 gehe el be gin van de r eis v a n ronald e n ke n tijd 5 minut en fr se r stell ingen ii p 11 1 3 over de re latie r eza ronald dit is ge e n literatuur dit i s porno iii p t9 20 begin v an de rel a ti e tu ss en reza e n ronald tipha rt sc hrijft ove r w e zenlijk e za ronald ken tv p 57 ge heel ov er de ontmo e ting met de dit b oe k ga a t o ve r liefd e nie t over se ks kano m e i sje s r o nald tiph art i s enorm ge fru s tre e rd v p 1 74 i 75 e ind e rela tie ronald reza s d e gr o epen bre nge n kort v e rsla g uit van hun kopie van de te ks t van de achte rflap disc uss i e ov er de s tell ing in ee n kla sse n ge ik ook v an j o u de debuutroman van ronald spr e k gaat d e do c ent in op manne n e n tiphart is h e t verhaal va n twee blak e nd e vrouwen bo e ke n onderwe rpen van ges pr e k jonge s chrijvers die op stel en spron g naar d e kunne n zijn de se ks ualiteit in het boek het dordogne zijn ge reis d voor een zoals fr ser jage n op vrouw en e tc e t e ra h et no e mt grot e quees t e n aa r li teratuur e n sek s ve rweven in de z e me t onbevan ge nh eid 6 afsluiting de d oce nt inv enta risee rt wi e h et beschre v e n vrolijk e kanotoc ht is het aangrij bo e k wil lez e n tip het is ee n id ee om ee n pend e verhaal over de fatale lie fde va n ron ald mann e lijke vrijwi lliger en een vrouwe lijke vo or de myste ri euz e reza vrijwilli ge r te vra ge n het bo ek t e le zen dat bi edt e e n mooi e geleg e nh e id om lat er no g pl anning een s t e rug te komen op het ond e rw e rp e n he t bo ek i de docent vertelt dat de leerlingen in deze les kennismaken met een nieuwe roman ze moeten daarvoor in groepen van 5 jongens of meisjes werken de groepen mogen ze zelf indelen maar er mogen geen gemengde groepen zijn 2 d e docent deelt de fragme nt e n uit v ijf versc hillend e p e r groep zodat elk gro e psli d een ander fragm e nt leest de opdracht bij het l ezen v a n de fragmenten is 174 moer 1998 4 in de rub ri ek literatuurmuur plaatsen wij conc re te beschrijvingen van leeso ri entatie activiteiten die hun di e n s t en in d e l e ssen van onze le z e r s hebben bew ezen zowel jeugdlite ratuur al s lit e r a tuur voor d e lij s t ko mt in aa nm e rking voor plaat sing h ebt u een informati e ve o ri gine l e l eesbevorde ri ngsac tiviteit in uw b e zit di e li efst niet me e r dan 2 pagina s n4 besla at dit is het moment bij uitste k om uw idee e n a a n moe r te s tur en want in het najaar v e rs chijnt er een boekje met alle lite ratuurmur e n stuur uw bijdra ge naar moe r t a v minjam tuinder korenbloemstraat 5 6 5025 pt ti lburg e mail mort c istron nl fragment i d e afgelope n dagen h e eft fr se r alm a a r aa n mijn kop geze urd dat we er toch echt een keer uit mo e te n ronald een he le mooie lan ge zomer hard w erken dat sl aat n e rgens op in een mom e nt van onbeda chtzaamheid zeg ik dat fr ser wel gelijk he eft dit had ik beter ni e t kunnen zeggen onmiddellijk s taat fr s er m et zijn p as poort in zij n handen te roepen dat ik nu niet m ee r te ru g kan ik zucht fr ser en ik ov erle ggen w e gaa n ni e t we gaa n ec ht nie t we gaan toch de grap van mijn l even i s dat nooit iets gaa t zoal s ik denk dat he t zal gaan ik wis t zeker dat ik he t niet vol zou houd e n nu eind elijk eens e e n paar ma and en onafgebroken te werke n aan mijn boe k over reza en de gra p i s dat ik dat inderdaa d nie t volhoud ik ga m e t fra ser op stel en sprong naar de dordogne voornamelijk omdat fr ser dat zo mooi vindt klink e n dordogne s am arind e fr se rs g rot e veroveri ng s taat me t haar ru g gele und t egen de kleine suzuki e n kijkt over haar sc houde r hoe fr s er en ik onze vlug bij elkaar gegr a bb e lde spull e n in de kattebak laden op h e t mom ent dat we kunnen ve rt rekken b e denkt fr s er zich e n hij rent s c hreeuwend he t huis in om nog i e t s heel belangrijks te halen ik leun naas t sama rinde ik wou dat ik m ee kon ze gt ze frankrijk onv e ilig m a ken in haa r banal e inton atie hoor ik de s tem v an fraser jullie gaan toch nog wel naar parij s he fragment 2 naar parij s met reza n a ar parij s met reza en kunstenaar jean marc en he s te r naar parijs in de bus begon het gekloot al toen r eza zich ging vermaken met d e onvermijdelijke luidru c htige stud e nten op de achterbank en jean marc en ik d e zin van het leven be paalden met wat whi skey uit jean marcs heupfle s hoe me e r ik dronk en praatte hoe meer mijn s chaamte voor reza toenam als ik hoorde hoe zij vunzige opm e rkingen maakte door de bu s en ik de ge zi c hte n van a nd er en zag vooral v an meisj e s als ik reza hard hoorde prat en over sek s ha a r hoord e v e rzu c hten dat he t zo j amm e r was dat ni emand gra s bij zi c h had en dat ze zin had om h e el erg stoned te word e n aandac ht aandacht alm a ar aandacht ik hoorde d e s tudente n brallen ik hi eld ondank s de inte lligente kritiek op jean marcs s te ll ingen goed in de gaten wat er achter mijn ru g gezegd we rd de ene s tudent wa s nog grappiger dan de ander e mijn ergenissen groeide n a ls ik reza stompzinnig hoorde l achen om nog stompzinnige r opmerkin ge n en witheet van woede w e rd ik toen ik vanaf de achterbank hoorde roepen ronald kom er eens even bij de jongen s hier wille n met j e praten rot toch op w at denk je wel kler e griet met je gelul over g oeie tenten in utrec ht e n het ve rs chil m e t de goe ie t enten in amst e rdam wat wee t jij daa rvan me t je interessantdoe 199 4 moer 175 n e rij me t j e ve rwaten ver s i e rde ri ge toontje met d e mani er waarop j e rookt w a tje nooit do e t met de manier wa a rop j e ov er dru gs praat wat je nooit doe t ik h eb een he ke l aan j e ga weg hou op rooonald ik zie hoe andere meisj es j e uitlache n ik zi e ho e ze elkaar aankijk e n al s jij met je gegil de men s onterende muziek v a n de c h a uffe u r ov ers te mt wat ee n a a ns t el s ter ik schaam me ik b e n ronald niet ik hoor niet bij jou ga weg word alsjeblieft door h e t luchtluik in he t plafond dat jij zonodig mo e st open s chuive n h e t troo s tloze a s falt opgezoge n word v e rpl e tterd door een tienton truck slo eri e d a t denk ik tart j e hoo rt bij mij te zitte n z e vonde n m e maar e en lafgast de jong e ns van d e a c hterbank onv e rstoord bleef ik m e t j ea n mar c de zin van h e t le ve n bepalen en w e kwamen e r z e lfs uit ge loo f ik in het donker probe erde ik e en paar uur lat er met m n jas te ge n het raam wat te slap e n d e chauffeur had g elukki g n a e e n onb egrijp elijk sl ec ht e vide ofilm de li c ht e n uitgeda an e n in de bus he e rste de za chtaardige merkw aardige ru s t van slapende m e nsen h e t enige dat me uit mijn slaap hi e ld w as het gesmoord e gegilgrinnik v a n ee n achte rbanks gro e pj e nachtbraker s je a n marc lag voor mij sm a kke nd te slapen t egen de sc houder van hes te r na e e n poosj e kwam reza eind e lijk we er naas t me zitte n e n z e boog z ic h ov e r me heen z achtj es ku ste ze mijn n ek en fluis t erde slaap j et ik bromd e wa t mag ik t ege n j e aanli gge n ik had er geen z i n in m a ar ik liet ha ar z e vle ide zi c h t ege n me aa n e n h aa r lan ge zwarte winterjas legde z e om mij en h a ar he en d e j as die l a te r nog voor gro te proble men zou zorge n even de ed z e alsof ze ook gin g s lap en toe n zo e nd e z e me op m n sch ouder e n la ngzaa m sc hoof ze haar hand ov e r mijn dijb ee n wee moedigh eid di e ni emand kan ve rklar en en die d es avonds kom t zal ik j e aftrekken fluisterde ze hee l zac htjes en rus tig legde ze haar hand op mijn gulp niem a nd kan h e t zie n m n jas ligt e rov e r ze prob ee rde zo s til mog e lijk d e ri ts op e n te doen maar bij ied e r e b eweging die ze maakt e le ek het al s of er p a ukslagen klonk en in d e bu s toen ze mijn weemo e di gheid in haar hand had le gde ze zich t ege n mijn sc houde r e n d ee d al sof ze ging slap e n ma ar m e t ha a r vuis t bl ee f z e kl eine rukjes ge v e n van dichtbij ke ek z e me aan in het donk er h aar o ge n je b e nt toch ni et boo s of zo vro eg z e vlak voordat ik met w a t ho est en mijn kre un e n probee rde te ov ers temm en fr agment 3 ho e reza mij kreeg van ons groepje war e n reza en ik de e ni gen die elkaar me t arr ogantie blev e n b e hand ele n arroganti e tre kt a a n dat is ee n feit r e za w as knap z e h a d h e t mys terie uze w aa s v a n een fataal meisje en ze wa s onge twijfeld h et sch erpst e n he t inte ll i gent s t van on s alle maal reza vond mij s toer om het ob stinate da t ik zei ove r li t eratuur e n tone el mijn baldad i ge banale me ninge n mijn grofhe id tijdens colle ge h e t wa s reza di e het initiati e f nam op e en dond erdag te rwijl w e met ons gro epj e op regin es onde rzolder aan het repete re n waren voor een of ande r toneelstuk totaal ov e rbodi g h eri nn er ik mij dat ik e e n witte lamswo llen trui droeg en reza een rood v es t trok reza zic h op de trap naar de w c naar me toe e n ze tongzo e nde me daarna legde ze haar hand en op mijn sc houders in het donke r haar ogen vanaf nu b en j e van mij fluis t e rd e ze en ze li ep de trap o p na a r ons groepj e l a ter bij de voorde ur vroe g ik b e n jij nu ook v an mij en z e antwoordde s impel n ee natuurlijk niet bij de fi ets en vroeg ik w aarom d a n niet z e a ntwoordd e droog ik mo e t het zondag eerst even me t o skark e uitmake n dan pas missc hi en word ik v a n jou ze fie ts te weg je zult e ven moeten wachten d enk ik 176 moer 1998 4 wa c hten w a cht en ik moes t drie da gen wachten natuurlijk heb ik die drie dag e n last g e krege n van sup e r instant v erliefdh eid dat s pree kt voor zich niet dat ik toen al naar h e t groots e e n m eesl epende van verli efdheid handeld e mijn go ud en zet om de maandag daarop te gaan e ten bij poffe rtj es huis victor con sa el w as meer een door ka skrapte ingegeven to eval dan b erek ening in een door gordijnen afgeschermde houtpru lleri ge cabine zaten we onw e nnig t egeno ve r elkaar dat ze wat dat ze wat dat ze zo verkikkerd op me was ik ook op haar da t ze het hele weeke nd aan m e had lop en denke n ik ook aan haar dat ik zo mooi was zij ook dat ik v a n di e mooie lange w imp e rs had en zij e en mooi e hals dat ze zo gr aag bij me wilde zijn e n i k bij haar da t ze in i ed ere man mij z a g i e d e re vrouw wa s zij dat ze de hele nac ht ha d ge r o ke n aa n mijn g e ur in h aa r s hawl haar ge ur in mijn polo dat h aa r teddy b ee r ik was en mijn hoo fdkus se n zij jo ng verl eg en ve rli e fd james on w e ate n onze poffertj es re za kwam naa s t me zitte n e n w e zoende n eerst h ee l tede r en to e n wild e n b a naal zo e n e n m e t all e bei ee n poffertj e in de mond zoen e n met ik een poffertj e zij ee n s lok cola zo ene n me t een poffe rtj e ert ussen e n alle be i prob e ren om het poffe rtje met de tong t e doorboren vunzi ge ge da cht en zo a ls r e za zat me t haar tong in mijn mond en haar hand op mijn dijb e en k on ik al mijn moo i e lit eraire ged achten ov e r ontmaagdin g en de symboli ek da arbij e n d e me t afore n en de re lati es met d e we rk elijkh e id t e n spijt to ch niet ontke nn en dat ik w at mij be treft zo sn el moge lijk mijn g rot e poffe r in haar stroopkanne tje wild e dop en m aa r r eza w il de n og nie t ik kan het t och nie t ma ken om h e t op zondag met o s karke uit te maken en dan al op maand ag niet een and er het b ed in te duiken ik mo e t oskark e toch e v e n ve rwe rk en dat sn a p j e to c h w el zei z e en me t haa r vinge r b estroopt e z e haar lipp en om me een pl akzo e n te geven fragment 4 lo ca tie no g steeds op en om de b evogelpo e pte bru gpijler voor de d erde keer probe er ik van de k a no op h e t b e ton te stapp e n zond e r om te s laan e n e en b ee n te breken fr s er li gt te s lap e n e n en zijn blo cnote li gt geopend naas t he m ik be n zo ev e n na a r h et dorpj e bij d e brug ge varen ik verveelde me fr ser lag te wippen wip i s work in pr q ress wippen i s s chrijve n e n in ee n opme rk e lijke aanval van human inte re st be da cht ik da t i k mijn v rie nd e n m a e ce nas d a ni mo es t b elle n zijn vri e ndin i s in zwan g en hun baby k a n i ed er mom e nt gebor e n worden ik b e n een lie v e j o n gen d e kano p a rk eerd e ik in een h eel kl ein have ntj e e n ik was nog g ee n minuut in h et dorpj e of i k ontd e kt e d a t het b e z e t was door ne de rland ers lout e r n e d erlander s ge ze ll i g ik gin g ee n boul a ngeri e in v o or wat sno e p en c ho c ol a en voor mij s tond ee n gereform ee rde the e ze ef die een p ain de s to c k b es teld e een pain de s to ck og ottogod waarom gaat zo n vrouw naar frankrijk op vakanti e bij d e vie rd e keer lukt h e t me om o p d e bru gpijle r t e stapp e n zond er te ove rlijd en fr ser w ordt er wakk er va n ik h e b di e twe e le uk e me isj es in di e ka no gezien z egt hij en ik knik geinte re sseerd ja z e kwame n langs geva ren z e zagen me trokken onmidd ell ijk al hun kler en uit e n s tak en al s m a ndri la apj es hun natte rode kontje s naar me to e daa rna sc and e erden ze fr se r ne uken fr s er neuken le kke r g edroomd fr s er h ee rlijk ik l eg d e kano vast door d e ton op een s t ev e ntouw t e zett en e n ge ef fr se r c ho c ola 1998 m oer 1 77 fragment 5 dat het tussen jou e n mij je zat in klee rmake rszit op j e be d je praatte z a cht teg en kafka die voor j e in zijn kooi lagf en ik s tond te g en d e vens te rba nk gel e und op j e kamer w as h e t ee n tro ep l e ge drankfl ess en be s chimmelde anana s pe uken op het t a pijt en slin gerend e zakjes libanon aan de muur hing een ingelijste foto uit de volks krant van een slapp e lul die uit d e gulp van een s pijkerbro e k hangt ik dac ht ik moet het nu ze ggen en ik zei het je ri ep dat kan niet en ik wil h e t nie t ik zwe eg en to en zei jij zomaar n ee e n ik ja e n jij weer nee en ik dat j e to c h verli efd wa s op ro c co en jij dat je nooit me e r met he m n a ar b e d zou gaan en ik dat het da a r allemaal niet om ging want d at het gewoon ni et me e r liep tusse n ons jezus reza dat is toch niet het e inde v a n d e w e reld j e begon te schelden en me verwijten te mak e n en te huil e n en je kwam naar me toe j e zei ronald en ik zei reza en j e probeerde me te omhelzen om ons met e en grote s notterige w e houden e i g enlijk heu s no g w e l van me kaa r s ce n e to ch nog een keer te v er e ni gen en het to ch nog een keer te prober e n ik hield je van me a f je werd e erst h ee l verontwa a rdigd en toe n boos en toen begon je me t e mepp e n ik zei do e eens eve n rus tig maar j e prob eerde m e te s tomp e n en te schopp e n toen j e j e na gel s in m n arm ze tt e raa kte ikj e ge zicht gew oon ik raakt e j e gezicht je ze i ooohh kee k me met grot e ogen a a n e n lie t je daarna snikke nd naa s t k a fk a zakke n ik zei reza ma a r j e ve rt ikt e het om iets t e ru g t e zeggen het wa s erg gez ellig af en toe huilde j e af e n toe z e i j e z achte dinge n teg e n kafka ik b eke e k de lul aan j e muur e n ruimd e zo nu en dan i e ts op soms om te peste n ve rpropt e j e v elletj es cos m op o litan en wie rp die in j e k a me r ik z ei we kunn e n to ch en jij z ei hou j e b e k j e h a d nog i e t s le uks voor me in petto toe n ik aan s talt en maa kte om w eg te gaa n s tond j e plotseli ng op e n rende naa r me toe ik zett e me sc hra p ma a r je li ep l an gs m e h een e n d raaid e de de ur op sl o t l euk r e za me t de sl eute l liep je na a r je ra a m e n j e d ee d al s of j e hem naa r buit en wilde gooi e n to c h w as d a t ni e t het mees t patheti sche dat je kon be denk e n toen ik riep j a re za mo e t j e vooral do en re za b egon je te gliml a ch en en j e lie p n aa r je b e d trok j e slip uit ging ligge n s preidde j e b en en e n li et de sle ut el v erdwijn en kom h e m maar halen ei ge nlijk vond ik het een he le goei e ik dacht op da t moment wat kan ik dit goed ge bruike n voor ee n verha a l prac htig zoi e ts ve rzin ik nooit ik z e i jij b e nt gek en jij zei ja e n daarna h et kinderachti ge ge m ee nd e h a rtv ersc he ur ende sc hrijn e nde tragi sch e li e v e ij selijke eerlijk e aa ndo enlijke ve rtwijfelde genaakbar e op jou 178 moer 1998 4