Met dit boekje…

Publicatie datum: 1970-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 3
Pagina’s: 7

Documenten

met dit boekje o met dit b oekj e pro b eer t de r ed actie van moer zoveel moge l ijk vast te houden van de wonde rb a arlijke eer ste von samenschol i ng de deelne m e r s z u l l en als ze het door le z en me rken d a t de redactie er in ge sl aag d is ongeveer alles w at gepakt kon worden inderdaad te pakk e n ik ben ba ng dat de samenstel l ers niet tevreden zij n met het res u ltaat daar voor bl ij ft van een dergelijke dynamische bijeenkomst te veel ong r ij pbaar de h o n d erden gr ote en k leine bijdragen die in discussies en gesprekken door de dee l nemers ge l everd worden vindt men hier slechts terug als verd roogde graankorr els en men moet er eigenlijk ook bij geweest zijn om te kunnen voelen wat deze samenscholing zo fascinerend ma a kte de plotselinge samen komst van zoveel didactisch talent uit alle onderwijssectoren sectoren waar binnen het tot die tijd o p gesloten had gezeten en toch is dit voor hei moedertaal onderwijs van kleute r tot volwassene een be l angrijk boekje j s ten brinke 7