Met MILE naar de praktijk, maar welke praktijk? Gebruikerservaringen met MILE-Nederlands op de Pabo.

Publicatie datum: 2000-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 5-6
Pagina’s: 312-321

Documenten

de c ursisten uiteraard zijn er ook twijfel s en richard vollenbroe k weers tand waarom zeg je niet gewoon hoe het moet je hebt dat to c h al in je hoofd zitten zei een docente het i s jouw de s kun digheid toch een reactie di e lijkt op ek met mile naar d e man s loodgieter n e e het is mijn de s kundig heid niet ik kan meekijk e n meeprat en praktijk maar welke luisteren en daarbij waar nodig mijn kn o w h o w inbre ngen soms door een brug te slaan praktijk tus s en theoretis c he literatuur e n praktijkve r h ale n gebruikerservaringen met ik hoop da t verhalen een belangrijkere plek ga an innemen bij a lle inspanninge n taal mile nederlands op de pab o ond e rwij s te v erbeteren d e ikfiguur in ek mans ve rh aal ge e ft het uiteind e lijk op er zijn v e rh al en die bete r aflop e n noot en l iteratuu r het expertisece ntrum ne derlands h eeft de laats t e jaren prog ramma s ontwikk e ld waar we als oplei in les io6 s e pte mber 2000 blz 36 3 8 dings d ocen te n ned erlands op de hogesch oo l edith ve rsch een ook ee n artike l van dirkje ebb e rs st ein onde rwijsce ntrum twe nte xss oct m e t ov e r h e t katern obse rv ati e e n c o ac hing uit plezier gebruik van z ijn g aan make n he t g aa t o m het koffertje de invalshoek da a r i s hoe het de producte n van d e projec tgroep nr ile ne der voo rtge ze t onde rwijs kan leren va n wat er in lands die o nde rdelen op d e mark t h eeft ge bra cht h e t sv e v e ld gebeurt enige ove rlap tusse n d e va n wat ee n co mplet e multim edia le l eero mgeving artikel e n in b eschrijvingen is onvermijdelijk ta al d idac tie k m oe t ga an w o rde n voo r pa bos tude n t en paus 1 99 8 op dit m o m ent zijn drie d e l e n bergen t e a een staalkaart v o or l esobservati e e n opge le v e rd m ri e r g aat ov er h e t b eh oud van de inte rvis ie verantwoording e n ins trum ente n st a al lees m o tivatie b ij begrijp end e n s tudere nd l ezen in k aarte nre eks nr 5 tilbur g mes oconsult groep 6 e n slu it aan b ij h e t new wa v eprog ra mma b v 1 997 van elsdck e r ve rhoeven 1998 dit program ekman k zwart water am s t e rdam uit geverij ma is het o uds te uit de se rie ee rs t e pra ktijke rva b ert bakker 1 993 ringen zijn in moer 1999 5 gepublicee rd van de r fre eman d re defining the relations hip b e t lee uw 1999 ween r esea rch a nd wh a t t eac h e rs know in 1rrrle 2 h eeft als t ite l omga a n me t v e r schillen k m bailey d nunan e d s vo ices from bij b eginnende ge le tterdhe id he t laats te pro th e language glasstoo m camb ri dg e cam g ramm a ee n maand g el ed e n gereed gekomen bri dge universi ty pre s s 1996 blz 88 114 hande lt o ve r m onde linge co mmunicati e e n s luit ka a tee mell m e a he t koffertje atla s ond e r precies aan bij het gelijknamige project van h et wij s advies gro e p amst erdam 2000 exp e rti sece n trum wa arvan r es i da mhui s e n piet mees tringa t ove r d e invoe ri ng van ta a l ge litj ens projectle ider z ijn dit art ike l gaat ov er de ri cht vakonderwijs in l e vende tale n tijd wijze waarop wij als vakgro ep ned e rla nds op de schrift nr 3 oktob e r 2000 blz 20 3 0 pabo nrrte ned erlands h e bben ge int eg ree rd in on s mie de ma m veranderen va n binnenuit in c urriculum levende tal e n tijdschrift nr 4 d ece mbe r 2000 t p slagter s e a coa ching in h e t vo o rtgezet e n sec undair o nde rwijs amersfoort ep s 1 999 hoe ziet mile nederlands eruit elk programma maakt gebruik van de volgen de set gereedschappen in de eerste plaats is een aantal videofragmenten opgenomen met au 312 moer 2000 5 6 cursusomgeving blackboard wie werkt er met mile communicatie lesmateriaal rooster internetomgevin g videofragmente n kladblo k cd rom database afb eelding i de el emente n van de hybride leero mgevi ng the nti e ke kl a sse nsituati es de fragme nt e n zijn de int e rn e t c ompone nt b es taat uit een site all e volle dig ondertiteld studente n krij gen met d e vol ge nde mogelijkheden achtergrondinformatie bij deze vid eofilmpjes c ommunicatie tussen s tud e nten en m e t de s en krijge n opdrachten er is een begripp e nlij st kundige n opgenomen er is ee n v erbinding met het aanvullende informatie int erne t om te kunn e n communiceren e n om e en werkomgeving via het w e b bl ac kbo ard me e r informatie op t e vrage n er zijn t evens in een late r s t a dium videoconfer encing conune ntare n op d e gekoz en fra gm enten op g e nom en van lera re n leerli ngen p a bos tuden h et eerste doel van het g ebruik van het ten en enkele andere d eskundigen int ernet is d e gedacht ewi s se ling tus s en stu d ent e n van ve rs chi ll end e opleidin ge n over d e lee r o mg eving is du s ee n hybrid e produ ct h e t vak te s timuler e n v a nuit de ge dee ld e e r wordt ge bruik gema a kt van een cd rom e n e rvaring di e s tud enten opdo e n door het ma e en inte rne tomgeving zie afbeeldin g i in teriaal te bekijk en kunnen ze met elk a ar in e e n lat e r s t a dium als d e techniek van het en buiten de eige n in s tell ing aanvu ll ende transpo rte ren van vid e ofilmpje s v e rde r i s ont info rm atie verzamel e n me t elkaar in di sc us sie wikkeld k a n de l e erom geving ook voll e dig gaa n pre se ntaties en l ess en voorbereid e n en via het internet word en aang e bod e n onderzo ek doen samenwe rkende studenten vormen zo e en leergemeenschap ook de elk e cd rom bestaat uit gedachtewisse ling tuss en opl e iders wordt ge vid e ofilms waar stud e nte n kindere n in onder s timuleerd wij s le e rsituatie s zien om de bovengenoemde re fle c tie op gan g te e e n databas e met achtergrondgegeve ns brengen worden stud e nt e n uitgelokt hun een kladblok waa ri n studenten opdrachten mening t e vergelijken met die van ingebed kunnen uitwerken en less e n kunnen voorbe de discu s siedeelneme rs di e uitspraken doen re iden over de in de filmpjes getoonde onderwijs een sc hakeling met het internet situatie afbe e lding 2 gee ft een indruk va n 2000 5 6 moer 313 6 5 4 3 2 1 1 vrna9 t 1 tllo s ln n c l prnn an ird arvan ik ran