Met zoveel woorden. Woorden leren in groep 3 en 4.

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 5
Pagina’s: 222-225

Documenten

recensi e doorgaande leerstoflij n een methodische lijn van groep i tot en met groep x kan veel samenhang en continuiteit charles kalkhoven bieden in het nt2 onderwijs dit zal elke onderwij sgevende tot st e un zijn en zal niet in met zoveel woorden de laatste plaat s een gun s tige in v lo e d he bb e n op de taalvaardigh e id van kinderen zo n woorden leren methodisch continuum kan best uit ver schil lende l e erstofpakketten zijn samenge s teld in groep 3 en 4 dat is in de mome ntane praktijk ook zo als er maar ee n goed e onderlinge aan s luiting is groep 3 is de zwakke schak e l in de huidige nt a lijn want welke nt2 methode moet j e kinder en die gestart zijn m et zitte n s taan p de maat m kienstra e a met zoveel lope n en die kno op h e t in je o ren en laat wat van woorden woorden leren in groep 3 en 4 rotter je h o re n uit hebben in groep 3 voorleggen dam stichting partners training innova vanaf groep 4 is e r weer een gebalanceerd tie 1 997 handleiding groep 3 357 blz en menu s amen te s tellen uit alle maal taal of praatplaten isbn 9 0 75074 4 1 7 fr53 hand ve rd e r m et ne d e rland s of e e n addition ee l leiding groep 4 437 blz en praatplaten isbn nt2 programma bij d e op s chool gebruikte 90 75 0 74 4 2 5 fi53 moedertaalmethode bijvoorbeeld de hand l e iding nt2 bij taala cti ef of taaljournaal h et taalma atje van zin in taal of s chate iland bij wi e weet h e t hoelang is het geleden dat taall ees land voor kindere n in groep 3 is nou jij verschenen i s of het utrec htse praat het aanbod aan nt2 methodes niet groot prog ramma in de lange re e ks van nt2 pro taaltijd heeft een afzonderlijke z a handl e i gramma s die s inds die pionierstijd van het ding de klassieker van h o re n en zegg en is e r midden van de jaren zeventig ontwikkeld ook nog maar daarmee hebb e n we het we l zijn kunnen we nu me t zo vee l woo rde n plaat geha d sen een nieuw woordenschatprogramma voor vaak wordt geopperd dat het aanvankelijk met name a ll o c htone le erlingen in groep 3 en leesonde rwij s veel bijdraagt aan woorden 4 van het b asis onderwijs schatverrijking en een grot e r e ta a lvaardi g het programma is uitgebracht als coproductie he id maar dit mo e te n w e nie t ove rschatte n van het projectbureau in rotterdam en het juist komt vaak in de tweede helft van het schooladviesc entrum in utrecht deze bun derd e leerjaar ind ri ngend naar voren d at deling van exp e rtise he e ft geleid tot e en a llochtone leerlingen de tec hniek van h e t kwalitatief goed e n bruikb aa r programma dat aanvank elijk le esonderwijs he el aardig onde r zijn plaats zal vinden in het taalond e rwijs de kni e hebben m a ar dat hun woorden s chat de auteurs geve n in hun inleiding aan dat ontoereikend is om de inhoud v a n verhaaltj es het programma nog een e xperi menteel karak die ze t ec hni s ch ge zien aankunn en te begrij t e r draagt ni e t omdat d e lessen niet zijn pen een l ee smethode als veilig le ren leze n uitgetest in de klassenpraktijk maar omdat schenkt wel aandac ht aan d e woord e nsc hat het op termijn mogelijk deel gaat uitmaken van nt2 leerders maar hier gaat het vooral van een geintegreerde tv t i nt z methode om het toegankelijk maken van d e methode mi ss chien dat dit de re de n is dat d e lay out zelf va n de verha len en v an he t woord w a t sober is gehouden en er geen mate ri aal in gebruik daa ri n opdat a ll ochtone leerlingen de vorm van meerkleu rige boeken voor de zoveel mogelijk profijt hebben van d e ze kinderen ontwikkeld is methode op zich uitstekend natuurlijk maar er is m e er nodig s y stematis c he woorden schatuitbreiding zou niet moet e n s toppen in groep 3 met z o vee l wo ord e n is da arom een ze er 222 moer 1998