Methodes Nederlands voor de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Gewikt, gewogen en goed beVONden?

Publicatie datum: 2007-04-01
Collectie: 36
Volume: 36
Nummer: 4
Pagina’s: 23-32

Documenten

23 methodes nederlands voor de a stroom van de eerste graad secundair onderwijs gewikt gewogen en goed be den bert cruysweegs zes methodes nederlands voor de eerste graad secundair onderwijs a stroom zijn door zes jury s in totaal veertien verschillende juryleden grondig doorgelicht op 29 criteria verdeeld over vier categorieen vakinhouden didactische aanpak gebruiks vriendelijkheid en uiterlijke vormgeving de criteria die werden gehanteerd zijn in het vorige artikel integraal opgenomen de juryrapporten per methode vormen een synthese van enerzijds de individuele juryverslagen en anderzijds de bedenkingen die naar voren kwamen tijdens tussentijdse groepsbesprekingen of tijdens de eindrondes u vindt eerst een mathematische beoordeling in twee tabellen die toont een gemiddelde van de individueel toegekende scores per criterium belangrijker of toch zeker complementair hiermee is echter het tekstuele jury rapport daarin vindt u de positieve en negatieve krachtlijnen terug die door meerdere juryleden naar voren werden gebracht in hun beoordeling markant vaardigheden zijn erg interactiebevorderend nederlands uitgewerkt er mag daarbij nog meer aan dacht gaan naar het integreren van deeltaal aso vaardigheden om de leesvaardigheid te vakinhouden trainen is er een ruime waaier van tekst markant nederlands soorten voorhanden die ook preteaching aso biedt de leer stimuleert introduceren van historische kracht veel materiaal aardrijkskundige biologische thema s de voor boeiend heden keuze van fictieteksten is wisselvallig vooral daags vaardigheidson de selectie van jeugdpoezie is eerder zwak derwijs alle vaardig erg goed zijn het leesdossier met sugges heden komen expliciet ties om op een minder schoolse manier met en uitvoerig aan bod boeken te werken en de woordenbank met en worden steeds vol schooltaalwoorden taalbeschouwing is over gens het ovur stap zichtelijk en leerlinggericht uitgewerkt en penplan behandeld op een voor de leer wordt bovendien in een handig vademecum lingen aantrekkelijk niveau de mondelinge nog eens samengebracht de aanpak van april 2007 nummer 4 36e jaargang tabel 1 beoordeling van de totaalmethodes nederlands voor het eerste jaar so a stroom markant markant nieuw netwerk nieuw netwerk nieuw talent vitaal ned aso ned tso ned aso ned tso voor taal nederlands vakinhouden 1 mondelinge vaardigheden 2 leesvaardigheid 3 fictie 4 schrijfvaardigheid 5 taalbeschouwing 6 massamedia 7 vakoverschrijdende eindtermen 7 a milieu educatie 7 b gezondheidseducatie 7 c opvoeding tot burgerzin 7 d sociale vaardigheden 7 e leren leren didactische aanpak 8 strategisch handelen 8 a mondelinge vaardigheden 8 b leesvaardigheid 8 c schrijfvaardigheid 8 d kijkvaardigheid 9 transfer kennis vaardigheden 10 leerlinggerichte opbouw 11 geleidelijke opbouw 11 a mondelinge vaardigheden 11 b leesvaardigheid 11 c schrijfvaardigheid 12 leren leren 24 13 doelgroep gebruiksvriendelijkheid leerlingenboeken 14 helder begrijpelijk 36e jaargang nummer 4 april 2007 14 a leerlingboek 14 b werkboek 15 gevarieerde oefeningen 16 gevarieerde onderwerpen 17 origineel lichtvoetig 17 a leerlingboek 17 b werkboek handleiding leerkracht 18 didactische ondersteuning n b 19 leren buiten de klas n b 20 efficiente tijdsbesteding n b 21 zwakke sterke taalleerders n b 22 evaluatiemogelijkheden n b 23 bzl begeleid zelfstandig leren n b uiterlijke vormgeving 24 inzicht in opbouw lk 25 inzicht in opbouw ll 26 functioneel duidelijk ll 27 av materiaal computermateriaal 28 website 29 verzorgd stevig geheel heel goed goed twijfelachtig in het voordeel van goed twijfelachtig in het voordeel van slecht slecht heel slecht n b niet beschikbaar bij beoordeling tabel 2 beoordeling van de totaalmethodes nederlands voor het tweede jaar so a stroom markant markant nieuw netwerk nieuw netwerk nieuw talent vitaal ned aso ned tso ned aso ned tso voor taal nederlands vakinhouden 1 mondelinge vaardigheden 2 leesvaardigheid 3 fictie 4 schrijfvaardigheid 5 taalbeschouwing 6 massamedia 7 vakoverschrijdende eindtermen 7 a milieu educatie 7 b gezondheidseducatie 7 c opvoeding tot burgerzin 7 d sociale vaardigheden 7 e leren leren didactische aanpak 8 strategisch handelen 8 a mondelinge vaardigheden 8 b leesvaardigheid 8 c schrijfvaardigheid 8 d kijkvaardigheid 9 transfer kennis vaardigheden 10 leerlinggerichte opbouw 11 geleidelijke opbouw 11 a mondelinge vaardigheden 11 b leesvaardigheid 11 c schrijfvaardigheid 12 leren leren 25 13 doelgroep gebruiksvriendelijkheid leerlingenboeken 14 helder begrijpelijk 14 a leerlingboek 14 b werkboek 15 gevarieerde oefeningen 16 gevarieerde onderwerpen 17 origineel lichtvoetig 17 a leerlingboek 17 b werkboek handleiding leerkracht 18 didactische ondersteuning 19 leren buiten de klas 20 efficiente tijdsbesteding april 2007 nummer 4 36e jaargang 21 zwakke sterke taalleerders 22 evaluatiemogelijkheden 23 bzl begeleid zelfstandig leren uiterlijke vormgeving 24 inzicht in opbouw lk 25 inzicht in opbouw ll 26 functioneel duidelijk ll 27 av materiaal computermateriaal 28 website 29 verzorgd stevig geheel heel goed goed twijfelachtig in het voordeel van goed twijfelachtig in het voordeel van slecht slecht heel slecht n b niet beschikbaar bij beoordeling 26 grammatica biedt veel aanzetten tot induc op taalgebruik en communicatie kan iets tief werken maar is wel nog sterk op ontle beter ding gericht de link met taalvaardigheid mocht sterker zijn de keuze die het boek gebruiksvriendelijkheid laat om taalbeschouwing al dan niet te markant nederlands aso is helder opge integreren in het vaardigheidsonderwijs is bouwd en biedt een rijke variatie aan oefen overigens te vrijblijvend massamedia en tekstmateriaal de thema s spreken aan krijgen wat te weinig aandacht de vakover en zijn nooit vergezocht zeer positief zijn de schrijdende eindtermen komen voldoende vaste structuur in de opbouw de terug aan bod behalve opvoeding tot burgerzin kerende studietips en de systematische dat te geisoleerd behandeld wordt aan aandacht voor schooltaal en de duidelijke dacht voor leren leren is er zeker het instructies en talrijke relevante tips het leerproces wordt goed begeleid o a met werkboek is erg origineel de titels in de studietips samenvattende kadertjes en inhoudsopgave van het leerlingenboek zijn mogelijkheden voor zelfevaluatie vaak te speels of figuurlijk en boeten daardoor soms wel aan duidelijkheid in didactische aanpak de didactische ondersteuning is schitte de ovur strategie wordt zoals gezegd rend de leerlingen kunnen gebruik maken systematisch aangebracht voor alle deel van het vademecum en de schutbladen vaardigheden die steeds terugkerende maken procesevaluatie een stuk makke structuur is erg ondersteunend voor het lijker de verschillende soorten evaluatie leerproces maar houdt ook wel het gevaar fiches worden bijzonder op prijs gesteld er in dat ze het spontane lees of schrijfproces worden zelfs praktijkvoorbeelden gegeven wat afremt of dat het al te werktuiglijk wordt om buiten de klas te leren bzl en schrijf ingezet in ieder geval biedt deze werkwijze dossier zijn aanwezig maar konden nog samen met het genoemde vademecum en sterker uitgewerkt worden voor taalzwakke de schutbladen voor een leerlingenmap om leerlingen zijn er te weinig differentiatie taken te bundelen een stevig houvast mogelijkheden voorzien tijdens het leren over het algemeen is markant nederlands aso didactisch erg uiterlijke vormgeving sterk de werkvormen zijn gevarieerd er de methode is zeer aantrekkelijk en helder komen diverse leerstijlen aan bod de vormgegeven modern met een functioneel transfer tussen kennis en vaardigheden is gebruik van kleuren kaders en illustraties aanwezig de tekst over kindsoldaten is de bladspiegel is soms wel iets te druk door daarbij een toonbeeld van didactische de zijdelingse introductie van tips en aanpak bijzonder goed scoort deze weetjes het werken met 2 a 3 boeken methode op het vlak van schooltaalwoor mappen wordt soms wel als belastend den en inductieve woordenschatdidactiek ervaren en het losmaken van aparte werk ook de spellingwijzer met struikelwoorden bladen is niet altijd even makkelijk is goed toch zijn er enkele didactische misschien kan er gedacht worden aan een schoonheidsfoutjes te bespeuren de aan losbladige opvolger van het werkboek pak van het genietend lezen is nog te vrijblijvend de introductie van vraagsoorten en vraagwoorden komt te laat net als het invulstappenplan voor lezen en de reflectie 36e jaargang nummer 4 april 2007 27 markant leerstof wordt goed vastgezet in kadertjes nederlands en de volgfiches maken procesevaluatie tso mogelijk jammer is wel dat je voor ver diepings en uitbreidingsmateriaal enkel op vakinhouden de cd rom terechtkunt net als zijn aso tegenhanger biedt gebruiksvriendelijkheid markant nederlands de methode is behoorlijk gebruiksvrien tso goed materiaal delijk zo zijn er talrijke kruisverwijzingen voor degelijk vaardig naar het vademecum te vinden soms zijn heidsonderwijs bij de de verwijsicoontjes en pictogrammen wel mondelinge vaardig niet duidelijk genoeg in het algemeen mag heden mag er wel iets er nog wat meer humor in de methode meer aandacht wor zitten en verdienen sommige werkvormen den besteed aan expressieoefeningen voor meer variatie zo is groepswerk nogal vaak leesvaardigheid is er voldoende aangepast volgens eenzelfde stramien uitgewerkt de tekstmateriaal voorzien en het leesdossier handleiding laat enkele kansen liggen en wordt geintroduceerd als werkvorm telkens vult de behoefte aan ideeen rond werk wordt er spelling herhaald na een viertal vormen of algemene achtergrondinformatie lessen taalbeschouwing wordt ook in deze onvoldoende in de cd rom compenseert methode jammer genoeg nog niet geinte dat wel want daar vind je als leerkracht greerd aangeboden grammatica wordt wel behoorlijk wat ondersteunend materiaal duidelijk inductief opgebouwd leren leren een jaarplan en suggesties voor evaluatie en sociale vaardigheden zijn bijzonder goed differentiatiemogelijkheden zijn schaars en uitgewerkt maar dat kan niet gezegd zwakke taalleerders krijgen enkel op de cd worden van massamedia amper te vinden rom de nodige ondersteuning en gezondheidseducatie nogal pover schooltaalwoorden worden consequent en uiterlijke vormgeving efficient aangebracht de leerlingen hebben bij aanvang wellicht enige sturing nodig voor ze een goed inzicht didactische aanpak in de opbouw krijgen de lay out is immers net als bij de aso variant bieden het vade vaak te druk en overladen voor deze doel mecum en de handige schutbladen de groep en de instructietaal is soms te nodige didactische ondersteuning het moeilijk of te stroef het feit dat er slechts ovur stappenplan wordt ingezet bij alle een leerwerkboek moet gebruikt worden is vaardigheden maar de strategieen en wel een groot pluspunt de extra uitleg op opbouw bij mondelinge vaardigheden en de tussenbladen is overzichtelijk en duide lezen konden duidelijker zijn een echt lijk av en computermateriaal zijn niet echt invulstappenplan voor leesvaardigheid komt gebruiksvriendelijk maar de website is in te laat aan bod of ontbreekt bv voor orde langere zakelijke teksten of genietend lezen de vaardigheden zijn bovendien wel geinte greerd maar ze worden nog te weinig vakoverschrijdend benaderd leren leren is zoals gezegd prima de essentie van de april 2007 nummer 4 36e jaargang 28 nieuw netwerk het systematisch activeren van voorkennis nederlands bij de leerlingen en de grote aandacht voor aso alternatieve evaluatievormen peerevaluatie leren leren is prominent aanwezig speel vakinhouden leer o logie vanaf het eerste jaar zijn er ook deze methode opdrachten die het zelfstandig werken richt zich sterk op de stimuleren en in het tweede semester van vaardigheidstraining het tweede jaar komt het echt zelfstandig en voorziet in een leren aan bod het cooperatief leren wordt duidelijke opbouw om ondersteund door een boeiende lessen die vaardigheden in te reeks en een theoretische fundering er is oefenen vooral lezen ruime aandacht voor reflectie en zelfsturing en schrijven komen bij vaardigheden en toetsen opvallend goed uit de verf de mondelinge gebruiksvriendelijkheid vaardigheden zijn goed zonder meer met leerkracht en leerlingen vinden snel wat ze volgehouden aandacht voor expressie nodig hebben in deze handige methode die oefeningen doelgericht spreken en door een van de beoordelaars eerder als luisteren komen wel te traag op gang de gestructureerd en degelijk wordt omschre jonge lezer wordt verwend nieuw netwerk ven dan als lichtvoetig en origineel ook de nederlands aso tracht met zijn leesgroei instructietaal levert geen problemen op de boek de leerlingen bewust te maken van leerkracht wordt goed ondersteund de hun voorkeuren keuzebegeleiding en biedt handleiding biedt een resem lestips een ook gevarieerde verwerkingsopdrachten jaarplanning en goede evaluatiemogelijk het vormt tevens een aanzet tot het maken heden wel is het jammer dat men te weinig van een portfolio er is veel aandacht voor oog heeft voor leren buiten de klas en dat genietend en ervarend lezen en voor de differentiatie en remedieringsmogelijkheden verschillende leesstrategieen en dit op een voor zwakke taalleerders nagenoeg ont geleidelijke en gestructureerde manier ook breken de methode voorziet weliswaar de voeten komen voldoende tot ruim een snelweg voor sterkere klassen en een schoots aan bod zwakkere punten taal uitgebreider traject voor de andere beschouwing wordt nog te weinig gein tegreerd aangeboden en het thema uiterlijke vormgeving massamedia krijgt te weinig aandacht of een fraai ogende methode met een de leerstof is niet altijd bruikbaar duidelijke opbouw enkel de inhoudsopgave bevat soms nietszeggende titels het av didactische aanpak materiaal is wel niet steeds aangepast en de aanpak van strategisch handelen is zeer de toegankelijkheid van de website kon goed voor alle vaardigheden die bovendien beter de boeken zijn verzorgd en stevig zoveel mogelijk geintegreerd worden met uitgegeven duidelijke verwijzingen naar andere vakken vooral de opbouw van leesvaardigheid scoort bijzonder sterk verdere didactische troeven zijn o m de steunpunten waarin leerstof of strategieen worden vastgezet 36e jaargang nummer 4 april 2007 29 nieuw netwerk aan leesvaardigheid gewerkt en in het nederlands tweede jaar meer aan schrijfvaardigheid tso kijkvaardigheid wordt er soms wat bij gesleurd en de totaalvaardigheden of vakinhouden verbanden met andere vakken missen we nieuw netwerk neder wel maar de vaardigheden worden wel lands tso sluit goed behoorlijk geintegreerd voor evaluatie is aan bij de verworven deze methode sterk zeker voor wat het heden van de lagere tweede jaar betreft leren leren is in school en is goed ge didactisch opzicht dan weer pover zo zijn richt op de leefwereld er geen verbetersleutels te vinden en had van de leerlingen het de opvolging van het leerproces beter materiaal is actueel en gekund eigentijds de ovur strategie komt in feite gebruiksvriendelijkheid pas vanaf thema 4 dus behoorlijk laat de didactische ondersteuning is vrij mager tevoorschijn zowel voor de mondelinge de handleiding is nogal summier en weinig vaardigheden als voor schrijven betekent creatief en voor remedieringsmateriaal of dat een strategische handicap die wel suggesties voor werkvormen kun je enkel wordt goedgemaakt in het tweede jaar aan op de cd rom terecht aanzetten voor lezen wordt veel aandacht besteed hoewel proces en peerevaluatie en bzl komen sommige teksten wel wat kort of makkelijk pas goed uit de verf in het tweede jaar de zijn uitgevallen de leesportfolio wordt staps methode mocht wat spitser en lichtvoetiger gewijs opgebouwd taalbeschouwing is zijn en geeft soms een wat overladen opvallend goed geintegreerd in alle thema s indruk differentiatie is mogelijk maar dan en wordt mooi ingevuld aan woordenschat vooral op initiatief van de leerkracht voor had iets meer aandacht besteed mogen zwakke taalleerders is er te weinig onder worden achteraan in het boek komen zins steuning leer en spelling duidelijk en overzichtelijk aan bod wat de voeten betreft zijn het vooral uiterlijke vormgeving sociale vaardigheden en leren die uitgebreid de boeken zijn in een handig formaat behandeld worden milieueducatie en uitgegeven de structuur is duidelijk de gezondheidseducatie komen slechts spora leerlingen zien goed in wat er van hen ver disch voor wacht wordt het leerlingboek kan makkelijk in een ringmap opgeborgen worden com didactische aanpak putermateriaal en website zijn kwalitatief in voor mondelinge vaardigheden is de uitwer orde king in het eerste haar vrij onduidelijk en ontbreken er handige evaluatiefiches de ovur strategie wordt zoals gezegd pas in thema 4 geintroduceerd en is vooral in het tweede jaar zeer duidelijk uitgewerkt met stappenplannen de moeilijkheidsgraad van teksten en opdrachten is goed in het algemeen wordt er in het eerste jaar meer april 2007 nummer 4 36e jaargang 30 nieuw talent alle vaardigheden en er worden dwars voor taal verbanden met andere vakken gelegd de opbouw is erg natuurlijk door de stijgende vakinhouden moeilijkheidsgraad en de goede en conse nieuw talent voor taal quente activering van voorkennis er zijn behoudt de sterke pun veel mogelijkheden voor feedback en ten van zijn voorganger evaluatie de leerhulp per vaardigheid talent voor taal en biedt een goede ondersteuning voor het combineert die met een leren leren toch is de methode iets te veel mooie inhaalbeweging gericht op sterkere doelgroepen voor de zwakkere plek ken een schat aan gebruiksvriendelijkheid bronnenmateriaal zorgt de instructies zijn duidelijk en er wordt goed voor een uitdagende en teruggekoppeld naar de theorie de moei leerlinggerichte bena lijkheidsgraad van het erg gevarieerde dering van sterk vaardigheidsonderwijs de oefenmateriaal wordt aangegeven met taken zijn afwisselend en motiverend en symbooltjes er is ruimte voor creativiteit en werken steeds volgens het ovur principe relativerende humor de handleiding biedt er is een grote verscheidenheid aan suggesties voor didactische verwerkings tekstsoorten lees en schrijfstrategieen mogelijkheden maar expliciteert de onder worden degelijk en procesmatig aange wijsvisie niet echt de benadering van de bracht en de leesportfolio wordt geintro voeten wordt wel grondig toegelicht en in duceerd de keuze van fictieteksten is een overzicht verduidelijkt er wordt niets interessant maar de verwerkingsopdrach voorgekauwd de leerkracht kan het mate ten mochten creatiever zijn en de gebruikte riaal naar eigen inzicht inzetten de achter terminologie is te uitvoerig voor een eerste grondinformatie bij de lesonderwerpen is graad elk hoofdstuk wordt mooi afgerond wel wat mager er is een handig jaarplan met een selectie gedichten taalbeschou voor leerlingen en leerkracht opgenomen wing wordt te klassiek en geisoleerd behan per thema worden herhalingstoetsen deld er is wel aandacht voor taalvariatie aangereikt die prima bruikbaar zijn ook de voor de voeten scoort deze methode lees en luistertoetsen zijn goed uitgewerkt opvallend sterk de thema s zijn er als het er is aandacht voor bzl studiewijzers ware op afgestemd en ze komen dan ook ontbreken weliswaar en voor het ontwik uitvoerig aan bod kelen van lees en schrijfportfolio s differen tieren is minder evident en peerevaluatie didactische aanpak ontbreekt nagenoeg zwakke taalleerders de vaardigheden worden systematisch zullen met deze methode moeite hebben geintegreerd met aandacht voor totaal vaardigheden en studievaardigheden daar uiterlijke vormgeving bij worden een deductieve en inductieve leerlingen vinden snel hun weg in deze aanpak mooi afgewisseld de leerlingen overzichtelijke methode de gelijkvormige worden gemotiveerd om de opdrachten opbouw per hoofdstuk is een didactisch gestructureerd uit te voeren gerichte pluspunt de kern van de leerstof wordt vragen leiden tot reflectie en zelf evaluatie vastgezet in handige synthesekaders en er er is een duidelijke leerlijn uitgewerkt voor wordt steeds verwezen naar wat de leer 36e jaargang nummer 4 april 2007 31 lingen al geleerd hebben handig zijn ook heden een aanzet tot een leesportfolio het register in handboek en werkboek en komt in het tweede jaar even aan bod maar het overzicht van de behandelde items per wordt te oppervlakkig uitgewerkt de vaardigheid methode biedt gevarieerde schrijfopdrach de bijhorende cd biedt geen didactische ten en tips en benadert schrijven als meerwaarde en bij de video ontbreekt een proces de ovur methode komt niet timing van de niet altijd functionele video expliciet aan bod wat taalbeschouwing fragmenten de website is enkel toegan betreft is er wel voldoende aandacht voor kelijk met een code en niet voor leerlingen reflectie op de eigen taalvaardigheid uitgewerkt de illustraties zijn functioneel en grammatica en spelling worden echter te aantrekkelijk gelay out het losbladige moeilijk en totaal geisoleerd behandeld van werkboek wordt als positief ervaren enige integratie is geen sprake hetzelfde geldt voor woordenschat ook taalvariatie krijgt te weinig ruimte leren leren is als eindterm aanwezig maar wordt ook niet vitaal geintegreerd en komt nogal belerend over nederlands elk hoofdstuk bevat een studeertip overige voeten zijn nauwelijks aanwezig vakinhouden wat de handleiding ook moge beweren vitaal nederlands is opgebouwd rond een didactische aanpak aantal tekstsoorten van strategisch handelen is niet veel te die keuze roept wel merken de vaardigheden worden erg vragen op leerlingen onduidelijk uitgewerkt zonder leerlijn syste leren zo wel veel matiek of strategieen de methode is erg tekstsoorten kennen cognitief gericht en is te weinig authentiek en er taalbeschouwe leerzaam en taakgericht voorkennis wordt lijk naar kijken maar nauwelijks ingeschakeld en reflectie op ze worden er niet proces of product ontbreken bovendien is noodzakelijk taalvaardiger van de vaardig het boek in feite te leerlinggericht en heden worden trouwens nogal kunstmatig modieus in zijn tekst en themakeuze en lay aan de tekstsoorten gekoppeld en out er gaat te veel aandacht naar de ondanks de grote verscheidenheid aan leefwereld van de leerlingen en te weinig tekstsoorten is er weinig aandacht voor naar relevante culturele en maatschappelijke verschillende manieren van lezen lees thema s ook de instructietaal is soms ge strategieen of tekstopbouw de benadering maakt enthousiast schooltaalwoorden wor blijft grotendeels gericht op tekstkenmerken den niet functioneel ingeschakeld het boek en is dus te cognitief de mondelinge biedt zeer weinig aanzetten tot zelfevaluatie vaardigheden komen er nogal bekaaid af er de leerkracht krijgt weinig ankerpunten om valt geen leerlijn te bespeuren de spreek het leerproces te begeleiden en luisteropdrachten komen te accidenteel voor en missen een gestructureerde gebruiksvriendelijkheid aanpak voor fictie biedt het boek leuke er wordt bij de oefeningen steeds terug recente fragmenten uit de jeugdliteratuur gekoppeld naar de theorie of naar vorige met talrijke creatieve verwerkingsmogelijk oefeningen de opdeling van oefeningen in april 2007 nummer 4 36e jaargang 32 a reeksen en b reeksen is wel onduidelijk uiterlijke vormgeving luisteroefeningen worden te veel volgens een nogal onoverzichtelijke methode met eenzelfde sjabloon uitgewerkt de humor en onduidelijke verwijzingen tussen handboek en cartoons werken relativerend de thema s werkboek en interne verwijzingen naar de zijn niet altijd of misschien zelfs te weinig oefeningen inzicht in de opbouw verkrijgen is problematiserend de visie achter de moeilijk voor leerkracht en leerling je loopt al methode wordt te weinig toegelicht en snel het gevaar om in deze methode te deze visie is nauwelijks terug te vinden in de verdwalen kadertjes met samenvattingen didactische aanpak de handleiding bevat van de leerstof worden herhaald in het veel didactische suggesties maar onder werkboek de massa illustraties en foto s zijn steunt nauwelijks differentiatie het verschil vaak niet functioneel cd video en dvd zijn tussen de a versie en t versie is vaak leuke en bruikbare aanvullingen een keuze minimaal het leerproces wordt onvoldoen menu bij de dvd ware handig geweest nu de ondersteund er wordt met mondjes moet je doorspoelen ze worden wel te maat naar de eindtermen verwezen en weinig geintegreerd in het handboek of suggesties voor een jaarplan ontbreken werkboek er is een mooie website beschik remedieringsmateriaal voor zwakkere taal baar met een gedeelte voor leerlingen en leer leerders is er niet de methode is zeer krachten en interactief ict oefenmateriaal de beperkt qua evaluatievormen er wordt bv site is overzichtelijk en biedt veel mogelijk zeer weinig aan procesevaluatie of peer heden het geheel is verzorgd uitgegeven evaluatie gedaan begeleid zelfstandig leren met uitscheurbare werkbladen in het werk komt niet aan bod boek 36e jaargang nummer 4 april 2007 o p r o e p help ons een spellingcontrole voor dyslectici te maken hoewel de spellingcontrole van microsoft office behoorlijk werkt is hij nog niet voldoende toegesneden op de spellingfouten die dyslectici maken daar lijkt binnen afzienbare tijd verandering in te zullen komen een consortium van taal en spraaktechnologen slaat de handen samen en gaat de spelling en grammaticacontrole aanpassen voor gebruikers met dyslexie ze doen een oproep aan ouders leerkrachten logopedisten remedial teachers en anderen om foutenmateriaal van dyslectici in te sturen om welke aanpassingen gaat het bij het gebruik van spellingcontrole hebben dyslectici problemen op drie punten james draffan 2006 1 het lezen en begrijpen van de gesuggereerde spellingsalternatieven 2 het nagaan of het spellingsalternatief past binnen de context van de zin 3 het uitmaken of het beste spellingsalternatief gekozen werd voor het nederlands zijn er nog bijkomende aandachtspunten zo merkt spellingcontrole momenteel slechts 2 3 van de fouten van een leerling met dyslexie op en wordt er voor bijna de helft van de fouten geen correct spellingsalternatief voorgesteld callebaut 2006 nederlandse taalunie stevin recent heeft de nederlandse taalunie een stevin project goedgekeurd om spellingcontrole voor dyslectici te ontwikkelen de uitvoerende partijen daarbij zijn polderland language speech technology nijmegen de makers van de nederlandse spellingcontrole voor microsoft office technologie en integratie gent de ontwikkelaars van het voorleesprogramma sprint die s lekti kus een vlaamse vereniging die projecten rond leerstoornissen organiseert en ondersteunt om een dergelijke spellingcontrole te kunnen ontwikkelen moet er eerst een corpus van spelfouten van leerlingen met dyslexie verzameld worden hoe meer fouten hoe beter daarmee kan een spellingcontrole speciaal voor dyslectici gemaakt worden polderland t i en die s lekti kus doen dan ook een oproep om hulp zie volgende pagina literatuur callebaut d 2006 dyslexie de kwaliteit van spellingcontrole remediaal tijdschrift voor leer en gedragsproblemen in het vo bve 7 1 p 17 26 james a draffan e a 2004 the accuracy of electronic spell checkers for dyslexic learners patoss bulletin iansyst co uk reviews spell checker accuracy april 2007 nummer 4 36e jaargang o p r o e p we zoeken spelfouten welke spelfouten met de hand geschreven nederlandse teksten met spelfouten getypte tekst is onbruikbaar de tekst is door de leerling met dyslexie zelf bedacht geen overschrijfwerk liefst doorlopende tekst dus schrijfopdrachten opstellen antwoorden op open vragen enz per leerling teksten waarin alles samen een 50 tal woorden fout gespeld zijn spelfouten van welke leerlingen de leerling moet een dyslexie attest hebben een kopie daarvan is niet nodig de leerling moet nederlands als thuistaal spreken spellingcontrole voor anderstaligen is een volgende stap de leerling was 10 jaar of ouder toen hij de spelfouten maakte kunt u foutenmateriaal van verscheidene leerlingen opsturen dan graag welke inlichtingen hebben we nodig leeftijd in jaren van de leerling toen hij de fouten maakte woonplaats van de leerling geen naam geen adres soort onderwijs klas groep of de leerling doorgaans met een duidelijk dialectisch accent spreekt ja of nee uw eigen gegevens naam functie e mailadres adres u verstuurt foutenmateriaal inlichtingen per post dirk callebaut gr nieuwedijkstraat 208 2800 mechelen of per e mail u scant het foutenmateriaal inlichtingen in en mailt ze naar spellingcontrole dyslexie gmail com alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld alle fouten worden anoniem verwerkt ontvangst van mails wordt altijd bevestigd alvast bedankt voor uw onmisbare hulp graag meer inlichtingen mail even naar spellingcontrole dyslexie gmail com 36e jaargang nummer 4 april 2007