Mijn digitaal portfolio: My digital me

Publicatie datum: 2008-07-01
Collectie: 37
Volume: 37
Nummer: 5
Pagina’s: 47-49

Documenten

47 mijn digitaal portfolio voor leerlingen die een competentiegerichte opleiding volgen begint het nadenken over een job en wat ze daarvoor moeten kennen en kunnen al veel vroeger dan in het zesde jaar dan komen ze vaak tot de ontdekking dat ze over competenties beschikken waarvan ze de waarde niet beseffen en die ze dus niet vermelden bij een sollicitatie om zoveel mogelijk kansen te hebben op de arbeidsmarkt is het voor leerlingen belangrijk zowel het leren en ervaren op school als buiten de school naar waarde te kunnen schatten om hen daarbij te helpen is een digitaal portfolio ontwikkeld waarin leerlingen in het secundair onderwijs maar ook cursisten in het volwassenenonderwijs in zelfbeheer alle competenties in kaart kunnen brengen die ze bezitten of willen verwerven om een studie loopbaan uit te bouwen maar ook na het onderwijs kan dit portfolio een instrument zijn om het levenslang en levensbreed leren te ondersteunen om dit te realiseren is door de dienst beroepsopleiding dbo in samenwerking met de vdab een dynamisch digitaal portfolio van competenties via internettechnologie ont wikkeld dit portfolio bestaat enerzijds uit het ontwikkelportfolio my digital me ontwikkeld binnen onderwijs door de dbo en anderzijds uit het e careerplatform mijn loopbaan in volle ontwikkeling door de vdab het ontwikkelportfolio my digital me wil jongeren maar ook volwassenen die zich willen herorienteren de mogelijkheid bieden om hun taal competenties sleutelvaardigheden en interesses in kaart te brengen het is opgebouwd uit verschillende grote luiken profiel wie ben ik zelfinschatting wat kan ik toekomstschets wat wil ik en digitaal ontwikkelportfolio mijn digipop juli 2008 nummer 5 37e jaargang 48 door een sterkte zwakteanalyse krijgt men zicht op zichzelf op wat men kan niet kan en wat men nog kan of wil leren het project mijn loopbaan biedt met my digital me een ondersteunend instrument in het kader van levenslang en levensbreed leren het start in de tweede en of derde graad van het secundair onderwijs jongeren kunnen door het gebruik ervan hun taal competenties en sleutelvaardigheden inschatten zo leren ze reflecteren over zichzelf zichzelf evalueren en beoordelen het resultaat van deze analyse kunnen ze gebruiken om persoonlijke doelen te formuleren het ontwikkelluik van my digital me zorgt voor planning en opvolging het in kaart brengen en het reflecteren over activiteiten en het al dan niet bereiken van de geformuleerde doelen het instrument biedt ook een vorm van sturing in het kader van studieloopbaan en leeradvies om zo niet alleen de studiekeuze beter te kunnen opvolgen en doorgronden maar ook om de overgang naar de arbeidsmarkt te vereenvoudigen my digital me is een online instrument wat zeker een aantal voordelen biedt zo kan de leerling zijn digitaal ontwikkelportfolio overal waar internetmogelijkheden zijn gebruiken op school thuis zelfs op de stageplaats en op de werkplek als daar internet is het is ook een interactief systeem zo kan de leerling een uitnodiging sturen naar een leerkracht bege leider mentor of medeleerling en vragen om feedback op zijn of haar zelfinschattings rapporten en digipopdossiers alle gegevens van het portfolio blijven steeds eigendom van wie het aanmaakte het digitaal portfolio wil eigentijds zijn en aansluiten bij de belevingswereld van de leerling of later als cursist in het volwassenenonderwijs het is een aanzet tot zelfbeheer van de eigen 37e jaargang nummer 5 juli 2008 49 studieloopbaan omdat het gemakkelijk kan meegenomen worden naar een vervolgopleiding of toekomstige werkplek het is de bedoeling dat later in het overkoepelend e careerplatform mijn loopbaan die gegevens uit my digital me ingegeven kunnen worden die relevant zijn voor het uitbouwen van een loopbaan een overzicht van specifiek gekozen competenties opleidingsgegevens interesses en ervaring die ieder voor zich meent te bezitten door matching van het opgemaakte profiel met de arbeidsmarktinformatie ziet men de mogelijkheden voor de eigen loopbaan vacatures mogelijke beroepen en beroepsorientering mogelijkheden van herorientering opmaken van een online cv in afwachting van de lancering van dit e careerplatform als overkoepelende portaalsite zijn verschillende van deze loopbaan instrumenten al beschikbaar op de site van de vdab o a beroepsorienteringsoefeningen op basis van interesse of op basis van competenties arbeidsmarktinformatie iedereen kan gratis aan de slag met het e portfolio my digital me het is terug te vinden op my digital me be de handleiding met de bijhorende lessenpakketten kunnen ge download worden van de website van de dbo ond vlaanderen be dbo nl doc my 20digital 20me handleiding pdf voor meer informatie kunt u terecht bij nathalie briessinck dienst beroepsopleiding departement onderwijs vorming nathalie briessinck ond vlaanderen be juli 2008 nummer 5 37e jaargang 50 t u s s e n d o o r een coherent taalbeleid op school en in de klas zet uw school haar eerste stappen bij het uittekenen van een taalbeleid dan is dit ministerieel nascholingsproject iets voor u scholen leren een schoolspecifiek taalbeleidsplan verder ontwikkelen rekening houdend met de taaldiversiteit van hun leerlingeninstroom doelstellingen de volgende doelstellingen worden nagestreefd leraren nederlands kunnen in hun eigen vak stappenplannen voor lezen en schrijfkaders implementeren en deze knowhow aan de collega s van de niet taalvakken doorgeven leraren moderne vreemde talen en niet taalvakken kunnen hun eigen lessen en toetsen screenen op taalmoeilijkheden en het taalaanbod aanpassen aan het taalniveau van de leerlingen zonder de vakdoelen te verlagen deelnemers kunnen toets en examenvragen en lesmateriaal uit hun vakgebied screenen op taalmoeilijkheden en herformuleren vanuit schooltaalperspectief deelnemers kunnen op basis van screening een taalvaardigheidstraject voor leerlingen uittekenen leden van de taalbeleidswerkgroep kunnen een coherent en schoolbreed taalbeleidsplan uitwerken en een actietraject opzetten tijdpad het hele traject bestaat naast een intake uit zes sessies verspreid over het schooljaar 2008 2009 elke sessie richt zich tot een specifieke doelgroep uit het schoolteam directie en coordinatoren leraren nederlands moderne vreemde talen of niet taalvakken prijs de nascholingssessies vinden plaats onder auspicien van het departement onderwijs en zijn dus gratis koffie en maaltijden worden wel aangerekend organiserende instanties centrum nascholing onderwijs cno van de universiteit antwerpen i s m nascholingscentrum van het gemeenschapsonderwijs m m v dpb antwerpen en pbd go meer informatie en inschrijvingen ua ac be cno 37e jaargang nummer 5 juli 2008