Moest dit nu zo?

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 5
Pagina’s: 267-268

Documenten

foru m met gie sbers en van der loop ben ik van mening dat andersalfabet e n een eigen aanpak verdienen ook ik vind dat andersalfabeten die dat aankunnen de mogelijkheid moeten aartje van dijk hebben sne ller door het programma heen te gaan ook ik denk dat deze leerlingen over moest dit nu zo het algem een geen oefeningen in fijne moto ri ek nodig zullen hebben in het leerplan zijn deze opvattingen terug te vinden in mo e r 1997 4 plaat s en herman gie sbers en aparte groepe n mieke van der loop in de ru bri ek forum kanttekeningen bij een artikel van mij in de keuze voor aparte analfabetengroepen in moer 1 997 z analfabeten in het voo rtgezet het leerplan beschouwen giesbers en van der onderwij s in dat artike l bespre ek ik de loop als nai ef d e praktijk is immers dat veel inhoud van een le erplan voor a nalfabeten scholen analfabete leerling e n en gealfabeti groepen i n de eerste opvang van het voort se e rde leerlingen in een groep een gemengde gezet onderwijs dat in het voorjaar van 199 8 groep plaatsen omdat he t aantal analfabe te zal verschijnen ook geef ik een beschrijving leerlingen me est a l klein is houd rekening van een les in een analfa betengroep met de lumpsum financ ie ring roepen zij giesbers en van de r loop bespre k e n een hier komen we aan e e n lastige kwes ti e de aantal punte n uit mijn artikel zonder re kening afweging tuss e n wat onderwijsinhoudelijk t e houden met de context waari n zij genoemd verantwoord is en de realiteit van de beperkte zijn dat wil ik hi e r r ec htzetten financien natuurlijk mo eten in een le erplan geen ideal e n gesch etst worden die vo lledig los andersalfabete n s taan van d e werkelijkheid maar aan de andere kant heb j e als auteur van e en le erplan in het opvangcentrum w a ar giesbers en van de verantwoordelijkheid om uit te gaan van der loop werken zijn de leerlingen die ee n lessituatie die leerlingen de mogelijkheid moeite hebben met lezen en s chrijven leer biedt zo ve el mogelijk te leren in he t a rtikel lingen die in e en ander schri ft dan he t latijnse licht ik toe dat in een ge mengde gro ep de g ealfabetiseerd zijn zogenaamde and ersalfa v ers chi ll en zo groot zijn dat zowel analfabete beten het zijn geen leerlingen die h elemaal als gealfab e tise erde le e rling e n weinig voo rt ni e t h e bb e n l e ren le ze n e n schrijv en e chte gang zu ll en boeken p 5 6 analfabeten dit feit doe t de auteurs nogal op een studiedag van l evend e talen over voorbarig concluderen d a t e cht e analfabe alfabetis eri ng in het voo rtg ezet onderwijs die ten zeldza am zijn in h e t voo rtgezet onderwijs in het voorjaa r van 1 997 twee ke er uitge omdat zij in die veronderste ll ing verkeren voerd is was een van de conc lu s ies dat een verbaast het hun dat het leerplan zich a lleen apa rte klas voor analfabeten een belangrijke zou ri chte n op echte analfabeten voorwaarde voor succes is zie het verslag in de lespraktijk in rotterdam en e en klein le ve nde tal en nr 522 vele do centen vinden onderzo e k op 2 4 scholen met e e rste opvang een aparte groep dus wen selijk zelfs giesbers groepen le e rde mij dat er wel degelijk e chte en van der loop p 205 er zijn scholen die analfabeten in het voortgezet onderwij s zijn er all es aan doen om een dergelijke groep te ove rigens kan ik de a uteurs ge rust st ell en realiseren het leerplan steunt hen in die het leerp l an is ook bestemd voor ond e rwijs opvatting daarmee is het geld er nog niet aan andersalfabeten alle e n b e perk ik mij in een leerplan voor ge mengde gro ep en zal mijn artikel tot de echte analfabeten p 54 echter zeker ge e n middel zijn om directies dit heeft te maken met het feit dat de van gedachten te doen veranderen leerli ngen in de kla s die ik beschrijf a ll en echte analfabeten zijn of zo binnenge komen zijn 1997 5 moer 267 pas gealfabetiseerde leerli nge n redenen zijn waarom voor deze leerlingen een eigen voortraject een eigen groep nodig de auteurs vragen zich ook af of vlotte is leerders volledig tot hun recht kunnen komen het is zeker niet ongebruikelijk om doel in een programma volgens het leerplan zij groepen in het onderwijs met behulp van verwijzen naar de voorbeelden uit een les die profielen te beschrijven en vervolgens een ik bij het artikel geef een aantal leerlingen uit passend traject te ontwikkelen in de volwas de voorbeeldklas werkt met een methode seneneducatie wordt vaak gewerkt op deze voor gealfabetiseerden spreken is zilver zij wijze het wordt gedaan juist met de bedoe vragen zich af waarom de leerlingen niet ling recht te doen aan verschillen tussen doorgestroomd zijn in mijn artikel beschrijf leerlingen of cursisten ik vind het heel ik dat in het leerplan drie fasen onderscheiden pijnlijk dat giesbers en van der loop dit worden in de derde kortste fase p 5 8 opvatten als het verstrekken van stereotype bereiden leerlingen zich voor op de overstap rende informatie naar een beginnersgroep dit doen zij onder het leerplan voor analfabete leerlingen komt andere door alvast te werken met het materi voorjaar 1998 uit dan kunnen giesbers en aal uit die groep spreken is zilver daar zijn van der loop het plan zelf bekijken en deze leerlingen mee bezig zo krijgen zij een daadwerkelijk beoordelen of ze er ook in hun kleine voorsprong op hun toekomstige klas lespraktijk mee kunnen werken genoten en kunnen zij met zelfvertrouwen de overstap naar een groep voor gealfabetiseer den maken aan het eind van deze derde fase verder verbazen de auteurs zich erover dat deze pas gealfabetiseerde leerlingen soms vrij eenvoudige oefeningen doen dit is een gevolg van niveauverschillen in een groep er zijn namelijk ook nieuwe instromers die nog moeten beginnen met lezen en schrijven met dit ene voorbeeld is nog niet gezegd dat er geen recht gedaan wordt aan de kwalitei ten van de gevorderde leerlingen deze con clusie is te snel getrokken uit mijn verdere verhaal p 5 8 en 5 9 blijkt dat ernaar gestreefd wordt niveauverschillen wel degelijk tot hun recht te laten komen stereo typ erend e informati e giesbers en van der loop vinden dat ik analfabete leerlingen eigenschappen toeschrijf die niet spec ifiek voor analfabete leerlingen zijn door dat te doen zou ik een stereotiep beeld van analfabeten geven giesbers en van der loop doel en op mijn beschrijving van analfabete leerli ngen in het bijzonder mijn opmerkingen over het werken aan lees en schrijfvoorwaarden en het gedrag in de klas van echte analfabete leerlingen met mijn opmerkingen wil ik een profiel schetsen van echte analfabete leerlingen en hiermee aangeven dat er behalve dat zij nog niet kunnen lezen en schrijven nog meer 268 moer 1997 5