Monocultuur en klimaatbeheersing

Publicatie datum: 2000-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 4
Pagina’s: 184-193

Documenten

voortgezet onderwij s 3 directe instructie is een docentgestuurde els van der veer manier van lesgeven waarin docenten hun lessen zo structureren dat leerlingen actief worden ingeschakeld en de kans groot is dat alle leerlingen na afloop de gewenste infor monocultuur e n matie van de les beheersen ebbens e a 1996 4 het draaiboek is te bestellen bij co eafdeling klimaatbeheersing verkoop postbus 8639 3009 ap rotterdam tel 010 4071599 bakker a m m v a van der z anden m zweekhors t naar een taalgerichte vakles draai op ee n aantal schol en v oo r h et voo rtgezet o nder b oe k voor de invoeri ng van taalgericht vako nde rwijs il ls in ro tte rdam le ren vakdocenten in ee n aantal in lee rwego nde rs t e unend o nde rw is rotterdam sch olings c q in terv is i eb ijeen k o m s te n we rken m e t h et proj ectbureau 2000 een taalbewuste aanpak in hun eigen vak in het ebb ens s s ett ekov e n j van rooij e n proj ect be kij k en d oce n ten we lke taal vaardig h ede n effectief leren in d e les bas isv aardig h ede n vo o r n o dig zijn o m de vakinh o ud voo r l eerlinge n doce nte n groningen wolters noordhoff toegank e lijk te maken dit ge be urt in ee rste 1996 in s tantie aan d e hand van h e t programma lezen zanden a van der m m v a de blauw taal in a lle vakken of h e t programma woordbreker in vak ond e rwijs aan nie uwk o m ers handre iking di e doce n ten in ee n s n e lcursu s geve n ied ere vakdo voo r vakd oce nten in de ee rste op vang vo rotter ce nt geeft een a antal lesse n uit de m e th ode dam partn e rs training en innovati e 1 99 9 hi e rdoo r ervaren d ocente n h oe z ij d oo r midde l va n lees e n woo rdraadstrategi een teksten voo r leerlin gen beg rijpelijker kunnen make n in het vervo lg van h e t projec t wissel en d oce nte n erva ringe n uit o ve r de talige a sp ec ten v an hun vakt e kste n e n zoek e n naar effec ti e v e les ideeen els van de r veer beschr t erv a ringe n va n d oce nte n wisk unde geschie denis biol og ie e n fra n s die m ee r aanda cht ge ve n a an h et ne d erlands als twee de taal in hun e igen vak zij verwijs t hierb ij m et nam e naar h e t proj ect lez en in all e vakken ee n enke le k ee r wordt h e t project woordbreke r naar v ore n gehaald uit gesprekk e n m et do c enten in h e t voortge zet onderwijs blijkt dat zij op di t moment vaak vas tlopen in hun manier van les ge ven a an leerlingen m et hun grote diversiteit aan achtergronde n op het ge bied van t a alvaardig heden cultuur e n v oorkennis zij krijg e n het gevoel dat l eerling e n vanda ag de dag geen tekst meer kunnen le ze n v ee l d oce nten proberen van all es uit om leerlin ge n d e t ek s t te laten begrijpen deze aandacht ric ht zich vooral op he t uitleggen van vakbegrippen en andere mo e ilijk e woorden in de tekst veel docenten proberen ook t e werken met een stappenplan lezen en dat is no g niet een voudig da ar sta je dan met je stappenpl a n 184 moer 2000 voortgezet onderwij s lezen waarmee leerlingen zich kunnen orien te n titel pl aatj es o pvalle nde woo rd e n tu s teren op het onderwerp van de tekst door senkopjes woordbreker biedt leerlingen een bijvoorbeeld de titel van de tekst te lezen aanpak om achter de betekenis van moeilijke maar als de titel luidt mono c ultuur en woorden in een tekst te komen kijk bijvoor klimaatbeheersing dan zinkt de moed v e el beeld naar het woord klimaa tbeheersing docenten in de schoenen d i t woord b estaat ui t twee andere woorde n klima at en b e heersing als je nu weet wat hoe zo u u leerlingen laten voorspellen aan d e klima a t is en of wat b e heersin g betekent hand van de titel van dit artikel monocultuur dan heb je waarschijnlijk al een idee wat i ii r enklimaatbeheersing klimaatbehe ersing zou kunnen betekenen