Mosterd na de maaltijd? Een kort antwoord op de reactie van Dick Prak.

Publicatie datum: 1998-01-01
Auteur: Hans Goosen
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 3
Pagina’s: 130

Documenten

foru m nisc h gespre k dat kort op mijn bri e fj e v ol gd e bl eek op gee n e nke l e m a ni e r da t ik al t e laa t w as omd at de te kst voor d e h a ndl e idin g al d efiniti e f afge r o nd zo u z ijn du s e e n b ee tj e hans goosen fl a uw da t wij s ik a f mosterd na de maaltijd op d e twee d e plaa t s do e t dick frak mc te kort door ni e t in te ga a n op de ke rn van mijn een kort antwoord op de moer bijdr age di e ke rn luidt al s volgt uit de paars e s t o vo o rlic htin gs br oc hure over h e t reactie van dick pra k exa m e npr ogr a mm a voor n e d e rland s mo e t j e a fl e id en d a t i e d e re le e rlin g bij i e de r b oe k d a t hij vo o r h e t lees dossi er l eest ee n same nvat tin g mo e t sc hrij ve n h e t lijkt mij d at di e t ek s t di c k pr a k r eagee rt in moe r 1 998 2 o p mijn a ls ee n ve r sc hrij vi n g opgevat m oe t wo rd e n artik e l in h et v oor afgaa nd e moer num me r al s di c k pra k e n jo op dirk se n in hun ee n kamee l v an st eve n v an l ees dossi e r n aar publi ca ti es duid elijk aa ngeve n d a t h et ni e t de uittrekselm ap uit d e reac ti e va n pra k z o u j e b e d oe lin g is o m bij i e de r bo e k ee n sa me nva t kunne n b eg rijp e n dat h et mijn b e do eling i s tin g te lat e n sc hrijv en b en ik op da t punt ge w ees t ee n r ec en si e t e wijd e n aan d e h a nd t evre d e n d aarmee is echte r mijn kriti e k op l e iding voor het lees do ssi e r di e hij sa m en met d e t e kst in d e slo broc hure ni e t wegge no joop dirk sen geschre ve n h eeft men ik d e nk dat in d e kom e nd e m aa nd e n dat is ec hter ni e t h e t geval misschi e n h ee ft meni ge do ce nt zi c h no g een s z a l o rie nt e re n prak mij niet go ed gele zen miss chi e n kwam op d e d aari n op ge nom en ri c htlijnen met h e t h e m uit om naar a anl e iding van mijn betre kkin g t o t h e t l ees doss i er s tukje recl am e t e mak en v oo r zijn han dle i h et lijkt mij gee n mos t e rd n a d e ma a ltijd ding voor doc ent e n e n h e t d aarmee s amen om doce nte n daa rvo or t e w aa rschuwe n h an ge nde abc van het lees dossi er d a t zich ri cht op d e l ee rlin ge n z ek e r v e rdi en e n b ei d e publica ti es ruime aa ndac ht in een ty p e rin g va n d e con ce pt ver s i e s pr eek ik al o ve r ee n dui de lijke introd uc ti e op h e t l ees d oss i er e n d e vele pra ktisc h e uitwe rking en m aar de ke rn van mijn bijdra ge richtt e zi c h op ee n and e r punt en dic k pra k do e t me o p tw ee punt en t e ko rt op d e ee rs te plaat s s u gge r eert hij da t ik ee n b ee tj e flauw ge w ees t b e n d o or o p een c on ce pt t e r ea ge re n t e rwijl nu ee n de finitie v e ve rsie ve rsc h e n e n is waaro m ni e t gewoo n ev en ge be ld d a n h a d hij a l vo or versc hijn e n ee n uitdraa i va n d e d efinit ieve t e k s t kunne n krij ge n die o pmerkin g is pik a n t hee ft zijn co a ut e ur j o op dirksen h em ni et op de hoogte ges t eld o f is hij d a t ve rge t e n ik h eb name lijk jui s t w e l co ntac t m e t joo p ge zo cht voor d e publi ca ti e van mijn te kst ik h eb h em mijn t ek s t vo orge l egd in d e ho op dat hij en d ic k pra k e r hun vo o rdeel m ee zo ud e n kunnen bij hun de finiti ev e produ c te n uit he t ove ri ge ns z ee r v rie nd elijke te l e fo 130 m oe r 1998 3