Mosterd na de maaltijd. Een reactie op Hans Goosen.

Publicatie datum: 1998-01-01
Auteur: Dick Prak
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 2
Pagina’s: 85

Documenten

foru m leese rv a ri ng vind je niets terug in de hand leiding leesdoss ier en het abc van het leesdoss ier worden daarom uitvoe ri ge adviezen en werk wijzen gegeven voor het maken van een dick prak leesverslag waa ri n de eige n leese rva ri ng wel tot zijn re cht komt d e s ame nvatting van het mosterd na de maaltijd gelezen werk is tot een minimum te ru gge bracht de leerling maakt aan de hand van al een reactie op hans goose n naar gelang de eigen voorkeur meer of minder gestru c tureerde opdrachten een v e r slag van de eigen leeserva ri ng bovendien geven we aan dat niet van elk boek een even in mo e r 1998 1 reagee rt hans goosen teleur uitvoe ri g leesverslag hoeft te worden gemaakt gesteld over de manier waarop door joop soms kun je vol s taan met een korter ve rslag dirksen en mij in de conceptv ers ie van de soms ook kun je een verslag maken ove r een handreiking voor het lee s do ssier de term aantal boeken dat laatste is het geval bij een leesverslag wordt ingevuld deze con cept thema versie date ert van januari 1997 ru im een jaar geleden dus het was een intern werkdocu of we in onze opzet die sterk is gevoed door ment bedoeld om voor te leggen aan e e n commentaren van do c ente n dida ctici en op aantal uitgebreide panels van toekom s tige l e ider s zijn ges laagd mo e t maar door ande gebruiker s in janua ri en februa ri 1997 h e b ren worden beoorde eld in e e n s eri euze re ben we ac htereenvolgens geconsulteerd een censie bijvoorbeeld groep docenten van het rnlvo netwe rk geinte gre erd literatuuronder wijs e en groep literatuu r didactici en opleiders en de velda dviesgroep nederland s waarvan han s goo se n de el uit dirkse n j d prak ha ndl e iding lees dossi e r ee n maakt hun uitvoe rige commenta ren hebben complete gids voor do ce nte n ned erlands e n mo der geleid tot e en grondige omwerking van het ne vreemde talen amsterdam bulkboek 1 99 8 pakket hans goosen kon dat weten de prak d abc van he t lees dossi e r praktisc he tips definitiev e v e rsie is inmidd els verschenen in voo rb eeld en en richtlijn en am s terdam bulk janua ri 1998 ik heb begrepen dat een boek 1998 recensie exemplaar zich al ter redactie van mo er bevindt als zodanig kan ik goosens bijdrage dan ook niet anders zien als een b e etje flauw waarom niet gewoon even gebeld dan had hij al voor verschijnen een uitdraai van de definitieve tekst kunnen krij gen dan de inhoud van hans goosens opmerkin gen hij verbindt de begrippen leesverslag en uittreksel bij voorbaat aan elkaar deze voor ingenomenheid beinvloedt de kwaliteit van zijn ve rdere redene ring nogal ten nadele hans goosens bezwaren tegen het uittreksel worden door velen ook door ons gedeeld zeker als het gaat om uittreksels die een duidelijke weerslag moeten zijn van inten sie ve tekstbe stude ri ng leerlingen worden met uittreksels niet gestimuleerd tot lez e n ze kopieren ze van elkaar en van hun eigen 1998 2 moer 85