Naar de basisschool: langs wiens weg?

Publicatie datum: 1976-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 37-38

Documenten

naar de basisschool langs wiens weg martin linthorst ellen loos oprichtingsvergadering werkgroep ko lo in gebouw r a s a pauwstraat 13 a te utrecht datum zaterdag 22 mei aanv an g 10 00 uur van af haar ontsta an voe rt de v o n het p ri ncipe van de longitudinaliteit hoog in haar vaandel naar onze mening hanteert men dit p rincipe op twee manieren a de leden van de vereniging komen uit alle schooltypen b de vereniging benadru kt dat het taalonderwijs niet door abrupte overgangen mag worden verstoord bij de overstap van het ene naar het andere schooltype wanneer in de v o n over longitudinaliteit wordt gesproken bedoelt men vaak dat de leden van de vereniging uit verschillende onderwijstypes afkomstig zijn wij praten van nu af a an over longitudinaliteit vooral in de vorm van continuiteit in de taalontwikke ling van leerlingen bij de twee schooltypes kleuter en lager onderwijs ko en lo wint steeds meer het inzicht veld dat de overgang tussen beide schooltypes eerder het karakter van een breuk dan van een geleidelijke overg an g heeft generaliserend zou men kunnen ste llen dat in het ko een meer individuele benadering van het kind wordt benadrukt en minder van uit de structurering door leerboeken wordt gewerkt we willen hier niet uitgebreid op de verschill en tussen ko en lo ingaan misschien is de volgende opmerking van een kleuter illus tratief als we praten over de verschi ll en tussen ko en lo kijkend door het raam van een lagere schoolklas roept hij vol walging uit ze spelen daar nog de idee m b t een geleidelijke overgang tussen ko en lo resulteerde in de behoefte om van de twee schooltypes een school te maken nl de basisschool ter realisering van die behoefte stelde de minister van onderwijs een innovatiecommi ssie in over het feit dat de breuklijnen tussen ko en lo dienen te worden weggewerkt is bijna iedereen het eens de manier waarop en de weg waarlangs de integratie tot stand dient te komen is echter een punt van discussie zo bestaat bij veel kleuterleraressen de vrees dat het integreren van kleuter en lager onderwijs een ve ri ntellectualisering van het ko zal inhouden in het tijdschrift de wereld van het jonge kind juli augustus nummer 75 spreekt een groep kleuterleraressen haar verontrusting uit over het feit dat de integratie zich vooral zal gaan concentreren op het gebied v an de intellectuele vaardigheden zij zeggen integratie is op deze m an ier slechts een org anisato rische verandering en geen inhoudelijke zij zijn bang dat integratie gezien wordt als een 37 middel om nog beter en nog vroeger efficientere intellectuele prestaties te laten leveren zodat de afvalrace al op de kleuterschool begint in het verleden heeft de v o n vaak gepleit voor een creatief taalonderwijs ook heeft men kritische kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van toetsingsmethodes op het gebied van de taalontwikkeling als de v o n haar uitgangspunt longitudinaliteit in de dagelijkse onderwijspraktijk gestalte wil geven dan kan ze niet om de integratie ko lo heen wij denken daarbij niet aan een invulling van het begrip longitudinaliteit in de zin van een gestroomlijnde methodisch vastgelegde en toetsbare ontwikkeling op deze wijze wordt alles wel keurig op elkaar afgestemd maar de leefwereld van het kind en daardoor ook zijn taalwereld wordt in standaardnormen algemeenheid en steriliteit gesmoord onze gedachten gaan vooral uit naar een taalonderwijs dat uitgaande van de leefsituatie van kinderen veel nadruk legt op exploratie en creativiteit wij nemen principieel stel ling tegen een selektiefunctie die het ko vanuit het lo op grond van schoolrijpheids en of voorwaardentoetsen opgelegd zou kunnen krijgen het gevaar dat uitkomsten van deze toetsen als norm voor goed taalonderwijs gaan gelden zal tijdig onderkend dienen te worden naast de officiele door de innovatiecommissie uitgevoerde expe ri menten zijn in het hele land leraren op kleuter en lagere scholen bezig om binnen de mogelijkheden die ze hebben een soepele overgang tussen kleuter en lager onderwijs te bewerkste lligen veel tijd energie wordt door mensen aan de basis hieraan besteed ervari ngsgegevens worden echter nauwelijks uitgewisseld voor ons was een en ander aanleiding om in de v o n als longitudinale vereniging de integratie ko lo als aktiepunt voor een werk groep te maken we willen in tegenstelling tot ontwikkelingen die hoogstens tot ideale mode ll en voor de integratie ko lo kunnen leiden mensen bij elkaar brengen die van uit hun concrete werksituatie elkaar informeren stimuleren bijscholen helpen etc langs onz e weg wie zichzelf in bovenstaand verhaal herkent en samen met anderen w il nadenken en van gedachten wisselen over de integratie ko lo nodigen we uit voor de oprichtings vergade ring van de werkgroep op 22 mei te utrecht wie over de dag zelf nog meer wil weten of om andere redenen inlichtingen wenst kan schrijven of bellen naar ellen loos abraham cuyperstraat 35 dordre cht tel 0 7 8 7 09 27 martin linthorst hallincklaan 24 nieuw loosdrecht tel 021 58 4248 38