Naar elkaar talen

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 03

Documenten

naar elkaar tale n guus de bakker afgestudeerden van sociale academies moeten in hun praktijk veel gesprekken voeren met allerlei mensen veel discussieren en rapport en en brieven schrij ven de studenten krijgen in de opleiding echter slechts twee uur nederla nds gedurende een jaar het ligt dus voor de hand de doelstellingen voor nederlands te richt en op het bijbre n gen van vaardighed e n en een goede houding op het gebi e d van de com municatie op grond van deze doelstelling hebben een paar kolle ga s en ik e nig e jaren geleden een leerplan en een leerpakket samengesteld hierin werd onder andere aandacht besteed aan effectief schrijven en ler e n rapport eren de lessen nederlands werde n op apa rt e uren gegeven al heel gauw had ik twijfels over de effectiviteit van deze opzet 1 j e had formele aspecten te beha n delen waarbij je uitging van bepaalde t eksten of wa arbij je de stude nte n bepaalde opdrachten liet ui twerken dat had vaak iets gezochts waardoor de studenten voor de less e n niet erg gemotiveerd raakten 2 de studenten hadden er moeit e mee het geleerde op het gebied van de communicatie toe te passen in de dagelijkse situaties waarin ze moesten communiceren door h et tweede punt kwam je in feite tot de conclusie nutt eloze arbeid te verrichten de docenten die werk tentamens rapport en e d moeste n be oordelen bleven met de klacht komen wat schrijven ze toch sl echt een dergelijke klacht is volled i g te begrijpen studenten kunnen pas goed com municeren wanneer ze a in ee n re e le situatie zijn die communicatie vereist b een duidelijk doel voor ogen hebbe n c de informatie die ze willen doorgeven goed onder de k nie hebben een daaraan ontbreek het heel vaak tentamenvragen zijn dikwijls niet goed gesteld waarbij nog komt dat studente n nie t goed zijn voorbereid op tenta mens vage hoo rcolleges o nbegrijpelijke leerstof e d bij het rappo rt ere n en het schrijven van scrip t ies worden stude nt e n vaak zee r slecht begeleid de doe len zij n vaag omschre v e n wanneer je dat alles constatee rt word je natuurlijk een beetje moedeloos tijdens je lessen kun je de stude nten wel leren een pamflet van he t prikbord te herschrijven maar je bi edt ze gee n soelaas wan neer ze buiten hun schuld in onoplosbare communicatieproblemen verwikkeld raken integratie d e oplo ssing v oor bovenvermeld prob leem zocht ik in een ge frrtegreerde a an pak va n mij n lessen wa a rmee ik zeer prettige ervaringen heb op geda an 54 a discussievaardigheden bij p rojectonderwij s op de amsterdamse katholieke sociale academie de aemstelhorn gaf ik ter voorbereiding op projectonderwijs een dag discussietraining met de videorecor der bij de start van een bepaalde projectgroep was ik ook aanwezig bij groepen die moeilijk gingen kwam ik voor analyse en mogelijke oplossingen van de problemen b begeleiding stagerapport en op dezelfde academie begeleidde ik de studenten b ij het schrijven van hun rapport en naar aanleiding van een stage bij een instelling voor maatschappe lijk werk een zelfde taak vervulde ik op een amsterdamse m e a o school de inhoudelijke aspecte n besprak ik met de docenten die daar verantwoorde lijk voor ware n zodoende konden we de studenten concrete aanwijzingen geven voor hun stageverslag de rapport en werden op hun leesbaarheid door mij be keken in een gesprek met de samenst ell ers licht te ik mijn commentaar toe c sociologie en nederla nds samen op de amsterdamse sociale academi e karthuizersplantsoen heb ik met de so ciologiedocent de studenten b e geleid bij een sociologieproject eerstgenoemde was v erantwoordelijk voor de inhoud ik was procesb ewaker door de studenten op communicati et echnieken te wijze n doelgericht en publiekgericht werk e n globale doelen meer en meer concretisere n bijsturen discussie re n etc moest ik de studenten helpen de door de sociologiedocent bepaalde doelen te berei ken iets dergelijks heb ik ook op de eerd e rgenoemde m e a o school gedaa n met dit verschil dat op de sociale academie de lessen sociologie en neder lands samenviele n terwijl ze op de m e a o school gescheiden bleven mi j n bev i n di nge n de vraag is nu is de getntegreerde aanpak een oplossing voor mijn proble men ik vind van wel 1 de studenten vertoonden een grote betrokkenheid zowel tegenover inhoude lijke als tegenover formele aspecten van de lessen 2 de prestaties waren doorgaans vrij goed 3 door samen te werken leert de inhoudelijke docent taken van de commu nicatiedocent over te nemen 55