Naturalisatietoets: Hindernissen op weg naar het Nederlanderschap

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 7-9
ma a o e r s i naturalisatietoets hindernissen op weg naar het nederlanderschap sinds 1 april 2003 is de rijkswet op het nederlanderschap gewijzigd ieder die zich aanmeldt met het ver zoek om nederlander te worden moet aantonen dat hij of zij voldoende kennis heeft van de nederlandse maatschappij en het nederlands beheerst op taalniveau 2 wat zijn de gevolgen van deze regeling voor analfabeten of semi alfabeten in eke van de craats katholieke universiteit nijmegen in het verleden kon het gebeuren dat een wettig in op een instructiecassette en kunnen in het opgavenboekj e nederland verblijvende buitenlander die zich bij de gemeen nagelezen worden te meldde om zich te laten naturaliseren door een gemeente als de kandidaat geslaagd is voor beide onderdelen ontvangt ambtenaar getoetst werd op zijn kennis van nederland door de hij een certificaat waarmee het nederlanderschap aangevraagd vraag goed te beantwoorden wie de koningin van nederland kan worden was als de kandidaat nederlander het ook niet te beroerd deed in het korte gesprekje daaromheen werd zijn verzoek tot natu aanmeldingsprocedure en kosten ralisatie officieel ingediend ambtenaren gingen verschillend als men genaturaliseerd wil worden meldt men zich eerst aan tewerk waar de een alleen vroeg naar de naam van de koningin bij de gemeente de gemeente geeft alle informatie over natu had de ander een compleet examen opgesteld niet alleen om ralisatie en verwij st door naar een roe als er een naturalisatie bovengenoemde ongelijkheid te voorkomen maar ook om recht toets afgelegd moet worden om de toets af te kunnen leggen te doen aan het inburgeringsbeleid is met ingang van i april moet men zich zelf schriftelijk aanmelden bij een van de acht 2003 de naturalisatietoets ingesteld roc s die de toets mogen afnemen als het formulier en de benodigde kopieen bij het betreffende roe zijn aangekomen de naturalisatietoets de toets bestaat uit twee delen in deel i van de toets wordt kennis over de nederlandse maatschappij en de nederlandse wat is taalniveau 2 staatsinrichting getoetst in 40 vragen waarvan er 28 goed de taalgebruiker kan met redelijk gemak korte gesprekken beantwoord moeten worden de toets die op de computer voeren in standaardsituaties mits de gesprekspartners waar moet worden gemaakt gaat over de onderwerpen werk inko nodig hulp bieden hij kan vragen stellen en beantwoorden men en geldzaken wonen gezondheid verkeer en vervoer en en ideeen id eeen en informatie uitwisselen over vertrouwde onder staatsinrichting denk aan verkiezingen gemeente en grond werpen in voorspelbare alledaagse situaties wet de uitslag van de toets is direct bekend en men kan zich van radio en tv berichten begrijpt hij de essentie mits het bij slagen meteen aanmelden voor deel 2 spreektempo laag is en het onderwerp en de context ver in deel 2 wordt de kennis van het nederlands op vier vaardig trouwd zijn heden h eden getoetst lezen luisteren schrijven en spreken het hij kan eenvoudige duidelijk gestructureerde teksten lezen niveau van de toets is gelijk aan nt2 niveau 2 voor informatie en instructie hij kan korte informele briefjes voor alle onderdelen ook voor luisteren en spreken wordt schrijven en boodschappen noteren in telegramstijl gewerkt met toetsboekjes toets boekjes waarin het goede antwoord omcir bron eindtermen educatie referentiekader nt2 prove bron keld moet worden de vragen en opdrachten staan wel steeds al fa nieuws nummer numm er 1 februari 2004 7 a o e r s krijgt de kandidaat een bevestiging en een factuur de totale hebt gevolgd leuk is het niet zulke verklaringen te moeten kosten voor de hele procedure van toetsen zijn niet gering geven en moeten spraakstoornissen door de dokter beoor deelname aan deel i kost 80 euro en deelname aan deel 2 150 deeld worden of mag een logopedist dat doen wie moet een euro bij herkansing na een hal aar betaalt men hetzelfde verklaring van woordblindheid afgeven het is trouwens niet bedrag maar bij deel 2 is herkansing per onderdeel mogelijk eenvoudig om bij allochtonen dyslexie te constateren en 60 euro pas na betaling krijgt de kandidaat de oproep voor eigenlijk zou dat in de moedertaal getest moeten worden een herkansing moet men een hal aar wachten gebeurt dat ook en hoe zit het met analfabeten kunnen zij een verklaring overleggen dat zij zoveel uur een alfabetise vrijstelling en ontheffing ringscursus hebben gevolgd ook zonder verbluffende resulta in enkele gevallen is men vrijgesteld van een naturalisatie ten maar met veel inspanning toets dat is voornamelijk het geval als de aanvrager al blijk voor het behalen van de toets onderdelen lees en schrijf gegeven heeft van voldoende kennis van het nederlands vaardigheid hebben de meeste analfabeten en semi analfabe blijk van voldoende kennis is een diploma van een ten die wel een cursus gevolgd hebben geen kans maar bij nederlandse opleiding van wetenschappelijk onderwijs tot luister en spreekvaardigheid moeten zij toch wel een rede een opleiding in het kader van het leerlingwezen een met lijke kans van slagen kunnen hebben als de toetsvorm lees goed gevolg afgelegd staatsexamen 1 of ii of een certificaat en schrijfvaardigheid inderdaad uitgebannen heeft vooral inburgering met minimaal het niveau kse 2 volgens de voor mensen die een alfabetiseringstraject nt2 doorlopen tekst van de brochure het is trouwens beter hier te spreken hebben en die hun inzet om nederlands te leren getoond van nt2 niveau 2 dan van kse niveau 2 aangezien de kse hebben moet er een redelijke mogelijkheid zijn om voor niveaus een opleidingsniveau impliceren het is ook mogelijk naturalisatie in aanmerking te komen om voor ontheffing in aanmerking te komen dat is het geval bij medische of taal gerichte belemmeringen volgens de bro eigenlijk proef ik in deze ontheffingsclausule dat de wetgever chure moet onder medische belemmeringen worden ver wel degelijk aan de probleemgevallen heeft gedacht maar staan doofheid blindheid spraakstoornissen of geestelijke zich niet gerealiseerd heeft wat een extra inspanning het die belemmeringen en moet bij taalgerichte belemmeringen wor groep mensen kost om aan de voorwaarden te voldoen als ik den gedacht aan woordblindheid analfabetisme of een een semi analfabete wettig verblijvende allochtoon was zou beperkt leervermogen de aanvrager moet dan zelf aan de ik me wel twee keer bedenken voordat ik aan deze onderne gemeenteambtenaar via een doktersverklaring of een andere ming begon maar als de angst om later alsnog uitgewezen te verklaring aantonen dat hij in aanmerking komt voor gehele of worden ten gevolge van gewijzigde politieke omstandigheden gedeeltelijke ontheffing meestal wordt de aanvrager dan door je ertoe brengt die weg toch op te gaan dan is het niet gepast verwezen naar het roc amsterdam waar men onderzoekt of daarvoor meer te betalen voor het onderzoek bij het roc een deel van de naturalisatietoets afgelegd kan worden dat amsterdam plus aanvullende onderdelen van de naturalisa onderzoek kost 148 euro te betalen aan het roc amsterdam tietoets dan je goedopgeleide lezende niet dove of blinde landgenoot ook oudkomers zijn overigens genoodzaakt de gehandicapte aanvrager van naturalisatie meer te betalen dan inburgeraars bij inburgeraars wordt het een klein rekensommetje leert dat gehandicapte indieners niveau dat op de eindtoets behaald werd op het certificaat van een verzoek tot nederlanderschap het niet alleen veel aangegeven dit certificaat geeft bij het behalen van niveau 2 moeilijker hebben maar ook nog veel meer moeten betalen recht op ontheffing voor oudkomers bestaat zdn certificaat om het verzoek in te dienen en de reis naar amsterdam te niet daardoor zien zij zich toch gedwongen de naturalisatie maken het lijkt me vrij gemakkelijk om een doktersverkla toets af te leggen en te betalen ring te krijgen bij doofheid en blindheid maar waar haal je een telefoontje met de afdeling uitvoering naturalisatietoets een verklaring vandaan dat je geestelijke belemmeringen roc amsterdam kon al veel verhelderen zo is het de bedoe ondervindt is dat misschien een verklaring dat je opgeno ling dat een aanvrager met taalgerichte belemmeringen men bent geweest in een psychiatrische inrichting vanwege meteen wordt doorverwezen naar het roc amsterdam de oorlogstrauma s wat bij vietnamezen die allang in aanvrager moet dan wel een verklaring hebben van het roc nederland zijn wel voorkomt of dat je speciaal onderwijs waar hij of zij een cursus heeft gevolgd waaruit de duur van 8 alfa nieuws nummer februari 2004 fij a d e r s de cursus h et behaalde niveau blijken een team van spe cursu s en het deel analfabeten of semi analfabeten betrof cialisten cialisten waaronder rem edial teachers teachers van h et roe amsterdam bekijkt dan of binnen een termijn van vijf vijf jaar met dank aan paula lindeman van het mondriaan college en alsnog een nt2 niveau 2 bereikt kan worden sinds sin ds de invoe hannie snel van roc twente plus ring van de n ieuwe regelgeving zijn in tussen zestig mensen intussen m ensen de brochure is getiteld getiteld de toets uw eerste stap naar de naturalisatie toets naar hhet et roe amsterdam amsterdam verwezen waarvan het overgrote het nederlanderschap en is op gemeentehuizen verkrij gbaar g n a l e m e n t e n werkgroep alfabetisering en laagop nemers te behartigen ook dit jaar orga vindt u informatie over de stichting geleiden niseert nedwerk nt1 een landelijke nedwerk nt1 nt1 binnen de beroepsvereniging van uitwisselingsdag en wel op vrijdag 26 via het gratis 24 uur per dag te bereiken docenten nederlands als tweede taal is maart 2004 in congrescentrum de informatie nummer 0800 0234444 kun informatienummer een werkgroep alfabetisering en laagopge eenhoorn te amersfoort tijdens deze dag nen mensen zich aanmelden voor een leiden opgericht voor leden docenten uit worde n de uitvoerende worden uitvoe rende werkers in de cursus zij worden dan doorverwezen doorve rwezen het werkterrein van de isk s en de volwas educatie van alle roc s in nederland en naar het voor hen dichtstbijzijnde roe seneneducatie seneneducat ie doel is uitwisseling van les belgie in de gelegenheid gesteld om het is ook mogelijk om leaflets kaarten materiaal en informatie over de organisatie doorr middel van workshops en informele doo en andere promotieartikelen ttee bestellen van lessen en het leren van analfabeten ontmoeting kennis uit te wisselen via het nedwerk nt1 nedwerk bijvoorbeeld over trajecten materialen informatie over het programma kosten nt1 nllproducten voor mondelinge vaardigheden en portfoli en aanmelden aa nmelden voor 20 februari 2004 bij o s informatie en opgave bij de voorzitter het secretariaat van nedwerk nt1 anne nt2puntnl kennisnet nl nt2puntnl kennisnet nl zie ook susanna strube s strube mon3aan nl marie verhagen te bereiken per e mail onder nieuws nedwerk nt1 12move nl of per telefoon landelijke uitwisselingsdag nedwerk 0618237876 taal un ieversum orglonderwijsltijd ieversum orglonderwijsl tijd nt1 26 maart 2004 schriften hier vindt u korte samenvattin samenvattin de stichting landelijk netwerk interessante websites gen van nieuwe artikelen uit nederlandstaligen in de basis educatie coutinholalfanieuws een site om coutinholalfanieuws nederlandse en vlaamse vakbladen over nedwerk nt1 stelt zich ten doel de als lezer regelmatig te bezoeken het onderwijs nederlands met onder belangen van nederlandssprekende niet andere leesgoed les levende talen moer of laagopgeleide potentiele deel nedwerk nt1 nl op deze website profiel en toon j j ee k r a n t n d e k las deze keer een kort maar prachtig hodja verhaal uit turkije hodja is een van de centrale personages uit de turkse orale cultuur dit verhaal werd mij verteld door een turkse collega yasemin bayyurt haar grootouders vertelden haar dit verhaal verhaa l toen ze nog klein was het verhaal spreekt voor zichzelf moeilijke woorden staan er nauwelijks in de verleden tijd t ijd vraagt misschien misschie n weer wee r even aandacht en niet alle cursisten zullen woorden als iemand iemand en niemand niemand kennen jeanne kurvers universiteit ku rvers universiteit van tilburg alfa nieuws nummer nummer februari 2004 91