Natuurlijk leert een kind lezen

Publicatie datum: 1987-01-01
Collectie: 18
Volume: 18
Nummer: 5-6
Pagina’s: 82-84

Documenten

deel van het verslag omdat ik zelf heb meege docenten onderwijsverzorgers en de overheid daan aan het deelonderzoek dat de verwach als beleidsmaker blok refereert aan de dis tingen van docenten ten opzichte van de leer cussie over de basisvorming en daaraan ge lingen naging de beoordelaars waren gerecru koppeld de kwestie van de basis eindtermen teerd uit zeven geledingen die bij doelstelling hoewel hij een aantal belangrijke opmerkingen vraagstukken betrokken zijn bijvoorbeeld do maakt over de vaststelling van die eindtermen centen lhno lto mavo vakdidactici ouders krijg ik toch de indruk dat hij er niet omheen beleidsmakers en vertegenwoordigers uit oplei wil deze discussie moet binnen de von dingen en bedrijfsleven aan ieder van hen overigens nog gevoerd worden werd gevraagd te voorspellen hoe de leerlin het is de vraag in hoeverre dergelijk onderzoek gen zouden scoren volgens het deelonderzoek een reeel beeld geeft de opdrachten zijn nog waren de verwachtingen over het algemeen al willekeurig net als de gekozen leerlingen hoger dan de werkelijke prestaties van de leer groepen lingen dat verleidt de onderzoeker tot de op de vraag naar de voorbereiding van de leerling merking dat veel onderwijsgevenden niet zo n zie het begin van deze bespreking valt niet goed beeld schijnen te hebben van de presta met dit onderzoek te beantwoorden ik denk ties van hun leerlingen ik zou hem dat niet dat de resultaten die de peiling opleverde niet graag nazeggen te danken of te wijten zijn aan een slechte het laatste hoofdstuk heeft als titel discus voorbereiding want tussen de resultaten van sie blok vat de voorgaande hoofdstukken de peiling en de voorbereiding zit nog altijd de nog eens samen en geeft enkele kanttekenin leerling en dat is zeker geen constante factor gen zoals in het boek wordt het verband tussen die er zijn zeer veel andere alledaagse taken twee niet gelegd die aan de leerlingen voorgelegd hadden kun de wetenschappelijkheid van bloks onderzoek nen worden die kleine dekkingsomvang is op lijkt een zwaarder gewicht te krijgen dan de in zich geen reden de resultaten minder serieus houd ervan getuige bijvoorbeeld de talloze te nemen het is algemeen bekend dat uit klei verwijzingen naar andere studies ne steekproeven valide informatie gehaald kan worden over veel omvangrijker populaties h b lok taal voor alledag feiten en meningen de steekproeven zijn wel te klein voor een over het taalgebruik van lbo en mavo nauwkeurige schatting van wat leerlingen leerlingen in alledaagse situaties kunnen s gravenhage stichting voor onderzoek van tot slot geeft blok aan voor wie dit onder het onderwijs 1987 zoek van belang kan zijn leerlingen ouders wim ruitenbeek natuurlijk leert een kind leze n natuurlijk leert een kind lezen is een bundel als meer dan het leren van een reeks technie opstellen over vernieuwende manieren van le ken lezen doe je omdat je het leuk vindt of zen leren in de eerste jaren van de basis omdat je iets te weten wilt komen en dat zou school het is een poging t b v de nascholing vanaf het allereerste begin in het onderwijs speerpunt lezen informatie bijeen te brengen voorop moeten staan over leesmethodieken die een alternatief kun daarbij moet het onderwijs uitgaan van de nen vormen voor de traditionele klassikale me taal van de kinderen zelf thoden de belangrijkste uitgangspunten bij de het leesonderwijs moet rekening houden keuze van de artikelen waren met verschillen in het ontwikkelingsniveau van dat de auteurs leesonderwijs moesten zien de kinderen ze moeten leren lezen als ze er 82 aan toe zijn niet eerder en niet later indivi verwerking van teksten en tekeningen in dualisering dus boeken deze uitgangspunten zijn ruim en op vele ma in het artikel van claartje hulsenbeck wordt nieren in te vullen door zijn opzet laat het beschreven hoe kinderen al vanaf hun vierde boekje dat ook zien zes schrijvers tonen zes jaar bezig zijn met verhalen schrijven hierbij is verschillende benaderingen die de inleiding verhaal gedefinieerd als een persoonlijke uiting uitstekend samenvat van een kind traditioneel schrijfonderwijs dat koos kademaker beschrijft mogelijkheden uitgaat van leesbaarheid als criterium voor be voor het leren lezen uitgaande van het gebruik oordelingen geeft andere ontwikkelingsstadia van letters waar kinderen op een natuurlijke bij kinderen te zien dan schrijfonderwijs waar manier in geinteresseerd zijn de methode bij de uiting centraal staat caesar die voor veel kinderen de eerste ken ria milder ten slotte geeft aan hoe ideeen uit nismaking met het leesonderwijs is blijkt niet de artikelen in dit boek verwerkt kunnen wor aan te sluiten bij deze vanzelfsprekende inte den ze geeft ideeen en suggesties voor het resse leesonderwijs vraagt andere inhouden zelf maken van boeken kademaker laat zien dat het ook mogelijk is dit overzicht laat gelijk het bezwaar van deze om andere vormen toe te passen bij het oefe opzet zien het boekje is een grabbelton van nen met lezen ideeen en ideologieen waarin de gebruiker zelf in het art ikel van kees de baar wordt beschre zin en onzin wetenschap en ideologie bruik ven hoe in zeeland op een aantal scholen een baarheid en onbruikbaarheid effectiviteit en werkwijze is ontwikkeld die geintegreerd geloof moet zien te onderscheiden wie de al lees taalonderwijs wordt genoemd uit gemene uitgangspunten onderschrijft krijgt gangspunt hierbij is dat leren lezen betekenis door dit boekje nog geenszins een beeld van vol moet zijn het is een werkwijze die een hoe hij zijn leesonderwijs kan inrichten het combinatie is van uitgaan van de taal van het staat vol zinswendingen als ik ben er van kind en aandacht voor deelvaardigheden overtuigd dat een kind van nature of ik vervolgens beschrijft erik ba rt ling hoe an geloof stellig dat of woorden van gelijke derstalige kinderen leren lezen op een school strekking uiteraard heeft iedereen het volste in amsterdam waar caesar als basismethode recht op zijn overtuigingen maar als die elkaar wordt gebruikt door te experimenteren met nogal eens tegenspreken dan is dat vervelend een tussenklas wordt hier voorkomen dat kin voor wie onbevooroordeeld en met de meeste deren een jaar overdoen hij geeft tevens sug kans op succes zijn leesonderwijs wil verbete gesties voor het inrichten van een interculture ren een punt waarop enkele auteurs elkaar fa le boekenhoek met uitleg over inhouden en likant tegenspreken is bijvoorbeeld de vraag of materialen je kinderen met de hand moet leren schrijven corrie brouwer zet de opvattingen van het voor tijdens of na het teren lezen kees de montessori onderwijs uiteen met betrekking baar vindt het laatste omdat het vermogen tot het lezen om te leren lezen dikwijls eerder is ontwikkeld rob godfried beschrijft het werken volgens de dan de fijne motoriek die voor schrijven vereist principes van freinet de vrije tekst is de is schrijven zal het leren lezen daarom eerder basistechniek voor het leren schrijven en le remmen dan stimuleren daarom pleit hij voor zen hieraan worden allerlei activiteiten ver het omgaan met kant en klaar lettermateriaal bonden die zowel op inhoud als op techniek zoals stempels en letterkaartjes kademaker betrekking kunnen hebben laat kinderen echter wel schrijven en lezen te charles van der mark beschrijft hoe leren lezen gelijk terwijl brouwer stelt dat volgens mon op een jenaplanschool gaat het werken in tessori schrijven principieel vooraf gaat aan le stamgroepen is hier een belangrijk uitgangs zen en dat gebeurt met schrijfletters derge punt in deze heterogene groepen stimuleren lijke vragen roepen weer andere op waar de en motiveren kinderen elkaar tot allerlei lees bundel ook geen eensluidend antwoord op en schrijfactivite i ten zonder druk van buiten geeft begin je met drukletters of schrijflet af ters hoe laat je kinderen die net met lezen de laatste twee a rt ikelen vallen buiten dit zijn begonnen niet klankzuivere woorden bestek en gaan ook niet over leren lezen maar schrijven leggen of stempelen fonetisch of over het zelf maken van teksten en over de volgens de regels 83 de opzet van de bundel suggereert dat iedere lingstempo vertonen we weten tegenwoordig mening en ieder idee op dit gebied evenveel dat veel leesproblemen ontstaan doordat kin waard zijn de gebruiker zoekt het zelf maar deren te vroeg geforceerd worden tot lezen uit enig redactioneel commentaar had dit be bijvoorbeeld omdat ze zes zijn wat onvermij zwaar kunnen ondervangen delijk is bij een klassikale aanpak daarnaast op dit moment lijkt de aanpak die door kees weten we dat veel andere kinderen al voor de baar is ontwikkeld bij het regionaal peda hun zesde lezen kunnen leren met individuali gogisch centrum zeeland rpcz voor de sering kun je beide groepen aan hun trekken meeste scholen verreweg het bruikbaarst de laten komen maar hoe zullen de ouders reage ze aanpak is het minst belast met ideologie ren als ze merken dat vanessa van de buren geeft praktische oplossingen voor de organisa al kan lezen voor haar vijfde verjaardag terwijl torische en administratieve problemen die indi hun dennis op zijn zevende nog geen woord vidualisering onvermijdelijk met zich mee leest het valt te vrezen dat de druk op de brengt biedt een goed evenwicht van beteke kinderen en op de school door slecht voorge nisvol functioneel lezen en aandacht voor de lichte of onverstandige ouders sterk zal toe technische aspecten van allerlei deelvaardighe nemen als de angstige vraag of dennis met den is didactisch goed doortimmerd en gaat kerstmis wel kan lezen vervangen wordt door uit van de nieuwste wetenschappelijke inzich de vraag of hij het met zijn vijfde verjaardag ten voor de niet zo goed geinformeerde lezer wel kan dan zal het effect van individualise van dit boekje is dat echter uit dit artikel van ring averechts zijn en tot veel meer leesproble de baar niet op te maken hij behandelt men leiden mijn vrees voor zo n ontwikkeling slechts enkele aspecten van de zeeuwse aan komt niet uit de lucht vallen ik sprak onlangs pak en verwijst verder terecht naar zijn uitge een directeur van een basisschool die trots breide publikaties bij het rpcz vertelde dat zijn school binnenkort met de natuurlijk staan er ook verder nog wel zinnige baar gaat werken alleen de ouders vormden dingen in dit boekje kademaker laat in een nog een probleem maar die dacht hij mee te scherpe analyse van het duimeliesje verhaal kunnen krijgen door ze voor te spiegelen dat uit caesar zien wat voor zielloze betekenislo hun zoontje dan misschien al als vierjarige zou ze en kromme zinnen kinderen moeten lezen kunnen lezen bij individualisering naar tempo als de techniek van het lezen belangrijker is moet het accent liggen op de mogelijkheid la dan de functie oom vaart naar de vis het ter met lezen te beginnen dat het ook vroeger artikel van bartling is interessant voor wie met kan is minder belangrijk een zeer gedegen veel anderstalige kinderen werkt maar past voorlichting van de ouders is daarbij noodzake door zijn didactische uitgangspunten nauwe lijk dit soort zaken zou ik ook wel eens in lijks binnen de uitgangspunten die de sa handzame boekjes tegen willen komen menstellers van de bundel stellen rob god fried propageert het werken met eigen teksten natuurlijk lee rt een kind le z en materiaa l ten van kinderen een van de technieken van frei behoeve van de nascholing speerpunt lezen net en dat kan niet vaak genoeg gebeuren onder eindredactie van r ia m ilder koos ten slotte wil ik van deze gelegenheid gebruik kademaker maken om te wijzen op een groot gevaar dat amsterdam uitgeverij pendoor to p reeks alle goede bedoelingen achter een meer indivi nr 3 duele aanpak van het leesonderwijs kan torpe het boek is te bestellen door f 15 over te deren individualisering is noodzakelijk omdat maken op postgiro 42 65 736 van uitgeverij kinderen zeer grote verschillen in ontwikke p endoor a msterdam 84