Nawoord

Publicatie datum: 1975-01-01
Auteurs: Helge Bonset
Collectie: 06

Documenten

nawoor d helge bonse t op mijn beu rt weer een reaktie op luijtens reaktie 1 met technisch kader heb ik niet all een bedoeld het kader van het centraal schrifte lijk examen maar het kader v an het hele tekstonderwijs zoals dat nu meestal plaatsvindt waarbij leerlingen teksten en vragen opgedrongen krijgen die bovendien vaak erg ve rvelend voor hun zijn 2 meerkeuzetoets of open vragen doet aan de punt 1 be schreve n situatie inderdaad weinig toe of af ik voer die situatie d an ook geenszins op als specifiek nadeel voor de meerkeuzetoets zoals uit mijn artikeltje al te lezen was ik heb hem all een vermeld om te laten zien dat ik ook wel weet dat er met het tekstonderwijs meer aan de han d is dan a ll een de toetsingsproblemen uit de rest van mijn stukje 3 met leesdoel bedoel ik intrinsiek leesdoel gespecificeerd in intensief extensief en eventueel subverschijningsvormen daa rvan m a w iemand heeft m i een leesdoel als hij a zelf gekozen heeft een bepaalde tekst te gaan lezen b besloten heeft of hij deze grondig dan wel globaal zal gaan lezen 4 de redenering t a v centraal schriftelijk en schoolonderzoek die luijten in zijn tweede kanttekening weergeeft en kennelijk onderschrijft bestrijd ik in de von en het eindexamen nederlands pag 302 en 303 met tal van examenpolitieke argumen ten waarop luijten in zijn reaktie niet ingaat 5 de cito toetsverzameling 1973 die luijten noemt heb ik helemaal doorgenomen ik zou wel eens v an luijten willen horen welke items uit deze toetsen betrekking hebben op de hogere leesvaardigheden drop 5 en 6 ik heb er geen een kunnen vinden zoals trouwens in geen enkele tot nog toe besta an de meerkeuze tekstbegrip toets 6 aan sluitend bij luijtens derde k an ttekening luijten maakt niet duidelijk hoe in een meerkeuzetoets waar per definitie de stam van een goed antwoord en enkele foute afleiders voorzien is de meerderheid v an een zakelijk informatieve tekst tot uiting gebracht zou kunnen worden 7 in mijn a rt ikeltje maak ik inderdaad geen strenge scheiding tussen de problematiek v an de toetsing en die van het leerproces ten eerste omdat ik vind dat de toetsing een zo precies mogelijke afspiegeling van dat leerproces moet zijn ten tweede omdat ik de faktoren betrouwbaarheid objektiviteit en centraal toetsbare doelstel lingen een a anzienlijk minder bel an grijke rol toe wens te kennen dan luijten doet 8 de plusjes en minnetjes in het schema van de werkgroep tekstbegrip nederlands zijn natuurlijk volstrekt gratuit zolang iedere argumentatie voor toekenning e rvan ontbreekt 9 luijten wijst er volkomen terecht op dat het wel raar is dat ik de samenvatting in het centraal schriftelijk vwo zou willen han dhaven onderwijskundige redenen heb ik er ook niet voor alleen een examenpolitieke die luidt dan de beste strategie om de meerkeuzetoetsen in het centraal schriftelijk tegen te houden is het centraal 80 schriftelijk voor een tijdje geheel te bevriezen 10 luijtens idee op het eind van zijn reaktie lijkt mij heel goed de diskussie kan dan aan de ene kant wat toegespitster worden aan de andere kant uitgebreider dan in al deze notities en weerwoord notities 81