‘Nederlands is een basaal vak’. Interview met Clan Visser ’t Hooft.

Publicatie datum: 1996-01-01
Auteur: Helge Bonset
Collectie: 27
Volume: 27
Nummer: 6
Pagina’s: 260-264

Documenten

studiehuis en leren leren interview als je werkelijk met versc hi ll en tuss en leer lingen reke ning ga at houden dan krij g je te mak e n m e t vormen van tempodiffe re ntiatie en ook met ve rsc hill ende mani e re n w aarop helge bonset de l e erlingen zi ch de stof eig en maken ik denk dat de le e romg e ving da a rop afge stemd nederlands is zou moeten zijn de s c hool di e ik mij voorstel heeft bijvoorbeeld ee n m e diath eek een basaal vak met een behoorlijk e studi e ruimt e e n s tudie niss en wa ari n leerlin ge n alleen of in tw e e interview met dri e of vi e rta lle n kunn e n zitt en werken nie t all een ma a r in klaslokalen dus clan visser t hooft ik zie het s tudiehuis als conce pt voor e en hele school ni e t all een voor een bov e nbouw volgens mij mo et je m et zo n studiehuis gewoon in de brugkl a s b eginne n in het pro ces man a ge me nt vo o rtgez e t onderwij s clan visse r t hooft was a ls lid va n de stuurg roep r m vo de nke n w e e r algemeen zo ov e r tweede fase d e gees t e lijke m oe der van het begrip trouwens d e mate van zelfw e rkzaamh eid en s tudi e hui s ze was v oo r die tij d ond e r m ee r l erares z e lfstandigheid moet natuurlijk geleidelijk nede rlands in le ide n den ha ag en bilth o ven toenemen het i s e en gradu ele gro ei naar co nrec tor in bilthoven e n recto r in hilv e rs um a ls z e lfs tandigheid voor leerlingen v a n twaalf voo rz itte r v an d e coo rdinati eco mmiss i e van de beteke nt dat dus heel iets a nd ers dan voor vako ntwi k ke lgroep en h a d ze oo k te m a k e n m et de lee rlinge n van zesti e n want j e mo e t ook nie u we voo rste l ex am enprog ra mma s ned e rlands r e kenin g houden met de fasen wa arin le erlin op dit m o m ent maa k t ze dee l uit van het proces gen verk ere n leerlingen in de brugkl ass en manage m e nt voo rtgez e t ond e rwijs ons l ee k dit vinden h et nog harts tikke l e uk om zi ch alle red en voo r ee n int e rview o v e r wat he t ontzettend veel eigen te maken terwijl het studiehuis nu prec ies is e n wat h e t t oeko ms tige va k bekend is dat lee rlinge n tussen de ve ertien en ne de rlan ds aa n d a t s tudiehuis kan bij dragen z e stien jaar v ee l liever in groepj es w e rke n en he t i nterv i e w we rd afgen om en op 19 juli 1996 z es tien jaar dan wi ll en ze w ee r liev e r a llerlei dinge n z elf uitplussen ik de nk dat j e in zo n studiehui s ook m e t l ee ftijdsfa se n van kinderen wat s t el jij je voor bij h et studie huis b e te r rek ening kunt houden in d e werkvor ik st el h e t me voor als ee n buitengewoon m en die j e to epast en de begele iding di e je lev e ndig b e drijf a l s een school waar he t ge eft letterlijk gonst van b edrijvigheid waar du s ni e t ie de ree n in ee n kl as zit op ges loten in ee n wa t voo r pl aa ts z ie jij v oo r h et kl assenve rb a nd e n s oort van b edrukt e s tilte e en multifunctio voo r d e k las a ls soc ia le g roep ne el b edrijf wa ar in a lle rl ei v e rschi ll ende d aar i s zeke r plaat s voor b ep aalde s tukken s oort en ru imtes l e erlingen e n do c ente n a an de leer s tof zijn uits t ek e nd gesc hikt voor klass i slag zijn ruimtes di e ook op vers chi ll ende kaal onderwij s d a t moet je ni et afs c haffen wijzen b e nut worden om rustig te studeren het is een go e de werkvorm maar je moet om dinge n me t elkaar uit t e zo eken om in h em gebruik en op het moment dat j e h e m kla ss enverb and te w e rk e n een heel gev a e cht nodig hebt e n niet als enig e we rkvorm ri eerd patroon v an mogelijkh eden v oor all er vari e teit in ac ti v iteiten s timulee rt lee rlingen lei versc hi lle nd e werkvorme n al s wij z elf z even uur op e en da g s t e ed s 260 moer 1996 6 studiehuis en l e ren lere n op dezelfd e manier bezig zouden moeten dat is een goede vorm al s tussens tap zo n zijn denk ik dat ook wij volstrekt afge studiehuis vergt namelijk nogal w a t van s tompt zouden raken dat doen we kinde do c enten j e moet docente n d e mogelijkheid r en elke dag aan als o f h e t een vanzelfspre geven naar zo n s itua tie to e te g roei e n ook ke nde z aak is de l e rarenopleiding zal moeten g a an inspelen de s ociale gro e p ik d enk dat je di e moet op zo n andere wijze van werken houden kind e ren mo eten bij een groep horen zeker als je ov er grote scholengemeen maar jouw einddoe l je ideaal is dus toch i ede re sc h appen praat dan mo e ten ze ergens een lee rling z ijn e ige n roos ter vas t e kern h e bb en ma ar dat kunnen n a tuur nee niet p er s e het gaat er mij om dat lijk ook m e ntorgroep e n zijn of in de tw ee leerlingen in ee n t e mpo kunn e n stud e r en dat de fase bijvoorb ee ld profi elgroepen of s tudi e bij hun pas t dat er de ruimte voor is om begel e idin gs groe p e n w a arbij d e do cent de sne ller door d e s tof te ga an of o m b e pa a ld e ve rantwoord elijkheid krijgt over to tot 15 ding en ni et te do e n omd a t j e in dat vak of di e le erlin gen die volgt hij dan ook door d e dingen to ch al go e d b ent ni e t maa r a lles op jare n hee n zodat hij z e go e d kent en zijn het gemiddelde afs temmen dat i s voor kinde s tudiebe geleidin g optimaal kan toepas s en ren niet go e d h e t werkt n aar twee ka nte n zowel hoo gb ega afde n al s le erlinge n di e e xtra heeft een bep aalde orga nisatie va n he t s tudie huis hulp nodig h ebbe n komen b e t e r aan hun jo u w voo rk e ur tre kke n in ee n studie hui s i ed e reen in het nee wat j e nu in het l and zi e t ge b e ure n studiehui s krij gt d e ruimte di e bij h em p a st di e e norme va rie teit a a n mogelijkheden i s zonder s tigma s opgedrukt te krij gen jui s t buitengewoon interessant op mijn oude hi e r komt no g bij dat ik sa me nw e rking he e l school het rol a nd hol s t coll ege in hilve r bel a ngrijk vind en dus ni e t a lle s op de kaart s um i s er nu ee n 8 o minut en roos te r m et van h e t individu ee l werk e n wil z ett e n m aa r drie a vi e r v a kke n per dag de l e ra a r he eft binn en die ta c hti g minute n de moge lig t e r ee n re latie tu ssen he t s tudi ehu is e n lijkhe id me t a lle rl ei we rkv orme n aan d e ga ng ze fsta ndig l eren te gaan dat kan binnen ee n 45 of 50 nou en of dat is d e essenti e ervan plu s dat minuten roos t e r nooit het voorde el is j e omga a n me t v ersc hill e n tu sse n l eerlin ge n die houdt h e t klassenverband in ta ct en zor g t to ch twe e pijl ers d aar leunt h e t s tudi ehuis op voor di e va ri eteit in werkvormen e e n go e de h eel inter ess ant voor z elfsta ndig l ere n is wat tussenfa se ma a r ook hi er ge ldt het groeimo er in l eid en ge b e urt door he nk witt eman del e en s chool in nijm egen het monte ss ori ond er l eidin g van moniqu e boekaerts h e t c o llege heeft m e t e e n n og ve el ruime re m a te interacti ef l ee r g ro ep en sys t eem d aar wor v a n z e lfwe rkzaamh e id geexp eri m e ntee rd in den le e rlinge n me t versc hi lle nd e lee r s tijl e n bij exame nkl ass en vwo elke 6v klas wa s ee n elkaar in de gr oep g ezet en da n blijkt d a t z e kle in s tudiehuis op zich elke l e erling had ee n van elkaa rs l eer s tijlen l eren want h e t i s ei ge n werkpl e k m et ee n eigen bureau met natuurlijk ni et go e d al s je altijd z egt dat i s zijn boek e n erop een s in de zoveel tijd mijn leerstijl en dat is dan d e enige di e je je kwamen d e leraren binnenlopen zodat d e eigen maakt h e t blijkt dat al s j e le e rlin gen l ee rli nge n a ll em a al hun vrage n kwijt kond e n onderlin g met verschillende l ee rs tijl en con dat i s natuurlijk d e he l e uiter s t e ka nt da t j e fronteert d a t ze die dan ook van e lka ar gew oon z e lf s tud ee rt en de hulp vraagt di e j e oppikken d at vind ik zo int e ress ant a a n dit nodi g he bt op het mom ent d a t je daar aan t o e hele traje c t dat nu op e en s ook op onderwij s bent e en uiters t e kant qua sc hoolorganisa ti e je kundig gebi e d van alle s in bew egin g komt h ebt dan al s leerli ng je eigen individuele rooster dat terre in heeft toch jarenlang op s cholen leraren zijn op spe c ifi e ke momente n beschik gewoon braak gele gen nooit w erd er i e ts ba a r om jouw vra gen te bea ntwoord e n gedaan met a ll es wat er toch al b e kend was op mijn oud e school zitten ze gewoon nog gegro ep eerd in 4 xnv o e nzovoo rt met ban hoe ga at h et m e t he t st udi ehuis d e n van zelfwerkz a amh eid e r tu sse ndoor zoal s h et s tudi e hui s nu na drie ja a r tijd l eeft 1996 6 moer 261 studiehuis en le r en l ere n en iedereen in het land er mee bezig is dat is af aan ondergronds is ga an woelen kohn op zich ee n wondertje grappig want we stamm geloof ik heeft gezegd leerenergi e i s waren als stuurgroep ingesteld om met name een constante en hoe harder de leraren gaan vorm te geven aan nieuwe examenprogram werken hoe minder de leerlingen hoe meer ma s en de profiel en maar intu ssen he bben leraren de verantwoordelijkh e id op zich w e on s als stuurgroep geprofileerd op het nemen voor het leerproce s hoe mee r de pedagogi sc h didactische het studiehuis voor leer li ngen achteruit gaan hangen die balans ons als stuurgroep was dat ook uiteindelijk moet de ander e kant op dat de leerlingen verreweg het belangrijk s t hard werken en de verantwoordelijkheid e e n initiati e f dat he el goed werkt is het dragen voor hun le erpro c e s en dat de l e raren aangaan van netwerke n waa ri n sc hole n erva toekom e n aan hun e igenlijke taak h et beg e ri ngen uitwis selen w e hebben het ministe ri e leid en van dat leerproce s ook weten te porren om een financ iele bijdra ge te geven vijftienduizend gulden per nu over h et v ak ned e rlands hoe ste l je je d a t sc hool is natuurl ijk ni e t veel om e en hee l ja ar voor in h e t s tudi e huis welk e b ijdrage ka n h et in een netwerk te participeren maar ocw leve ren aan het studiehuis laat zo w el zi en dat z e het een belangrijk nederlands is een basaal vak en ik vind initiatief vindt en al met al spendee rt ze er bov e ndien dat het in de uitei ndelijke voor pe r jaar toch d rie miljo en aan dus da t is ook stelle n van de vakontwikkelgroep ba saal ve r ni e t niks en daar zie j e die grote varie teit in anderd is het is e en veel instrume ntel e r vak e xpe ri menten met zelfstandig leren en in geworden als je kijkt n a ar de eindtermen omgaan met versc hi lle n vorm krijgen waar dan zie je dat de vaardighedenkant daa ri n nu ov er ik h e t al ha d daardoor kan he t ministe veel s terker benadrukt wordt spr e ek e n rie het studiehuis ook s teun en zonder zi c h een luis tervaardigh eid bijvoorb eeld al s j e zi e t bu il te vall en aan het bijzondere k a rakter van wat e r moet geb euren in het kader v a n he t sc hol e n het is een open concept s cholen exame ndossier da n zullen l e raren nu to ch kunnen er hun eigen invulling in vinden het ec ht dis cu s sies of voordrachte n moeten gaa n e nige wat h e t ministe rie voors chrijft is e en org anis er en te rwijl er nu in schol e n ik zou studielast van iooo uur plus dat het voor de bijna ze ggen d e h and mee wordt geli c ht inspectie inzicht elijk moet zijn ho e die iooo ook de schrijfvaardigheid wordt zwaarder uur wordt vormgegeven iooo uur daa rvan aangepakt dan nu een sc hrijfplan make n mo et de s chool begeleid aa nbiede n we rkwe tek s ten kiezen als informati ema teri aal ei gen ken toetstijd ex cursies e nzovoo rt de overige lijk een s oort geri cht sc hrijven w a t ze 60o uur is zelfs tudie waaronder ook huiswerk vroeger ook al ded en maar wat zachtj es aan verdwe nen is nog maar zes pro cent van de hoe zo u h e t k o m en dat h e t s tudiehui s zo s cholen doet dat nu maar die kant lijkt h e t nu a ans laat jui s t we e r uit t e gaan ik vind dat e en h eel dan mo et ik denke n aan die 4h film van de belangrijk e zaak niet all e e n voor ve rvolgstu vrxo dat vond ik l e f dat een school zich zo dies maar voor j e hele leven dingen g oed in de keuke n liet kijken ik denk dat dat een le re n formuler en goed l e re n beargume nte behoorlijk e aanz e t h ee ft gegeve n dat een re n go ed op sc h ri ft le r en zett e n w et e n wat j e sc hool zove e l problemen op tafel l e gde en liet zegt en waarom j e het zegt daar heb j e j e zien jongen s op deze manier pakken we die hele leven wat a a n kinderen niet m eer men praatte in de sc hool we reld h e el veel over die film het was zo dat is de ta a lvaardig heids kan t hoe kijk je tege n duidelijk in die film dat leerlinge n in de d e lit era tuur aan buitenwereld buiten de s chooldeuren vol als stuurgro ep h ebben wij s terk gepleit voor strekt in staat waren b elangrijke besli ssinge n gemee ns chappelijk vakovers tijgend litera te nemen en din g en te organiseren terwijl ze tuuronde rwijs ik heri nne r m e nog toen ik in sc hool de m e e s t onaanspreekbare lastpo s ten nederlands ging studer e n d a t ik ge e n flauw waren daar klopte iets echt niet ik denk dat idee had hoe al die strominge n nu eigenlijk in het idee dat er iets moest gebeuren van toen elkaar zaten en dat ik pas door de literaire 262 moer 1996 6 studiehuis en ler e n lere n fo to chris van ho uts studie een beetje zi cht kre eg op onderlinge tegreerd lite ratuuronderwij s zie de bijdrage internationale same nhang het lijkt me v eel van hoebers in dit nummer te komen en int e r ess anter als je dat inzicht al als le erlin g in ook hebb en w e d e geu geme ensc happelijke het voort g ezet onderwij s op zou doen educ a tiev e uitge ve rs g ea dvi see rd om toch maar in d e b es prekin g in de tweede kame r een geint egreerde lite ratuurme thod e te ont i s het idee van ge m een sch appelijk litera tuur wikkele n want we d e nken dat h e t uit e inde onde rwij s behoorlijk afgezwakt met n a me lijk toch di e kant op gaat door het cda i s er heel heel hard op in ges tok e n dat is ov e rgenomen door de vvn wat hadden cda vvn e n d66 t ege n ee n en uiteindelijk ook we l door d 66 en toen gemee nschapp e lijk vak lite ratuur heeft het voorstel he t afg el e gd er wordt nu ze vond e n h e t ee n verarming van de talen allee n ge ze gd dat e en gem ee ns chapp elijk vak vakken h e t i s het uitkle den van he t tal e n we ns elijk is m aar h e t is geen vereis te m eer ond erwij s z eiden z e als nede rlands frans w el hebbe n cda e nzovoo rt de verpli chtin g duit s en enge ls g een e ig en li teratuur me er o ve re ind gelaten dat e r een cijfe r voor litera mogen ge v e n wat blijft er dan nog voor tuur geleverd moet worden ze vonden h et leraren over d an kunnen di e a llee n nog maar e en interessante g e dacht e om leraren op di e de taalvaardigheden aanleren de e ssentie van manier to c h wel de mogelijkheid te bi e den het vak gaat e raf e en geintegreerd vak li teratuur te geven l erar en nederl ands en modern e vr ee mde ik d enk da t in i e de r ge val v eel docen t e n nede r talen moeten nu du s same nwerken om tot la n ds di t ind e rdaa d zo e rvaren te rw ijl voo r jo u ee n cijfer te kom e n voor het lees dossier en het nu juis t h e t inst rum ente le de taalvaardigheid de ex a men literatuur maar ze hebben da a rbij k e rn is v an het vak nede rlands dus de mogelijkheid om vi e r cijfers te mak e n een tijdj e geleden heb ik e e n verhaaltje ned e rlands frans duits en engel s di e op g ehoud e n ove r he t e xam endos s i e r ne derlands te t ellen en te delen door vier dat vind ik in rotterd am voor docenten uit h et open ontze t te nd j ammer baar onderwijs daar daar heers t e aan de ene wij hebben er aan ge d a an wat wij kond en k ant e e n v e rslagen s feer een s oo rt matheid als stuurgroep door m e t een netw erk g ein e n a a n de andere kant veel verzet te ge n zake n 1996 6 m o er 263 studiehuis en leren lere n al s s pr ee kva a rdigheid ik moet er nu w eer a a n we e r opbouwe n van die school over de hele denke n door jouw opmerking lini e we h a dd e n io proc ent all o c hton e leer lingen niet veel m aar ook niet weinig die een groo t punt van angst e n o nge noege n bij lerare n we in de cumi ure n extra taall ess e n ga ven ne de rlands is oo k nu wo rden wij allee n maar maar een taalbeleid i s er nooit van ge komen die ns tv erlen e rs aan ande re vakk en bijv oo rbee ld t erwijl je daar nogmaals volgens mij nu niet ja ik ze i het al ik vind nederland s ee n meer om heen kunt ik denk dat de stuur buiten ge woon b asaal v a k door dat vak lee r gro e p of liever gez e gd z n op v ol ger he t j e vo or j e h ele leven go ed c ommuni ce ren pmvo proc es m ana gem e nt vo ortge ze t on formuler en a rgum e nte r e n w a t is daar nu de rwijs hierin zal moeten gaan inves teren diens tverl enend aan dat i s toch zo ba s aal als wat ik snap dez e redenerin g ni e t ik hoe b eoo rd ee l je nu he t uite inde lijke ex am e n s napte we l vro eger h e t ve rzet ertegen dat wij prog ra mma ne de rla nds na de wijzig ingen doo r de gr a mma ti ca mo es t e n bijbr e ng en zod at oc w e n de twee de kam e r fr a ns e n duits er hun v oord ee l m ee konde n o ve r ge meen sc happ elijk lit e ratuurond erwij s do e n d aa r kon j e j e no g wat bij v oors t e ll e n he bb e n we he t al ge had maar a l s h e t om zulk e bas ale va ardi gh e d e n k ennis over t aal is geschrapt daar b e n ik ga at dan is dat di e ns tve rlenend a an het z e lf h ee l gelukkig m ee het aant a l uren dat e r l ev en dat kan to c h nooit kwa ad zijn voor s tond e n w a t er in moest ge b e ure n s tond in gee n enkele v erhouding tot e lk a ar di e hoe z ie je de p laats van ne de rlan ds in h e t uren kun j e dan b et e r op e en and ere m a ni e r toeko m stige s tudi ehui s ze lfs tandig e n los va n gebruik en a n de re schoo l va kk e n of in ee n nauw ve rb an d d a t argumentati elee r uit filos ofie geh aa ld da a rm ee is e n bij ned e rl a nd s ing e bracht h ee ft me ik de nk dat dat onge lofelijk p er sc hool z a l wat verbaasd omda t ik d e ze w e ns v a nuit ve rschill en om in h et k a der v an pro fiels tuk ocw a l k e nd e en doorge g e ven had aa n de ken m et doc e nt e n va n ande r e vakk en i e ts v akontwikk e l g ro e p ned e rlands di e h e m sa me n t e doen zou ik p e rs oonlijk al s do ce nt naa r mijn idee duidelijk had op ge pa kt ik n e d erlands e e n buite nge won e uitdagin g vin b e n e r niet g elukki g m e e d a t dat nu we er den ik zou het intere ssa nt vind en als ee n ande rs moet het i s ook on gelofe lijk vee l l ee rling een be p a ald natuurkundi g vraagstuk ik zou het cito e n de slo die de examenpro of vanui t d e biolo gi e i et s over bio gen e ti c a gramma s nu v erd er te chnis ch uit mo eten we r m et ee n disc u ssiegro e p in mijn les n e de rlands ken willen z eggen h o u he t alsj e b lieft binne n aan de ord e zou wille n s telle n vo o r a l o o k de moge lijkh e de n van h et vak n e de rlands binn e n he t kader v a n he t s tudiehuis zou ik e r waar mo et de tijd va ndaan komen di e vind je e e n groot voors tand e r va n zijn h e t vak ni e t t e ook ni e t in de zesti en uurtj es van ke nni s over isole r e n m aar het inte gratie f t e ontwikkele n t aal argumentati eleer moet mijns inzi e ns ook m et an de r e do cent e n sa m e n h et h oe ft ni e t geintegr eerd worde n in de vaardigh ede n e n we zulle n h e t ni e t voo rsc hrijven ni et ee n ap art d o me in worden d at vak n e d e rl a nds kan een bijdrage zijn aa n een g rot e wins t die ge ble v e n is vind ik h et and e r e v akke n gee n di e ns tv e rl e nin g d at r evi sere n va n t e kste n dat j e op j e ze lfd e te k st klinkt zo se rviel he t kan e e n bijdrage zijn ve rd er moet plo et eren en da t j e dan de om in a nd e re vakk en ee n hoger nivea u te ve rsc hille n kunt zi en h e ik h e b he t nu ber eik e n e e n hoge r p e il van communi c ati e he ld e rd e r en b e t er gekre gen dat i s ee n groot argumentatie enzovoo rt ve rsc hil m e t wat e r tot nu toe ge b e urde de do cent ze gt dit e n d a t i s nie t goed e n ee n t aa lbe l eid voo r de he l e sch ool vervolgen s verdwijnt d e s chrijfopdrac ht in de op grote s chol enge mee nschapp e n di e ho e prulle nb ak hi e r kan informatietechnologie lan ger ho e meer all o c htone leerlingen krij ook e en hele grote rol gaan sp e le n ge n kun je om taalbele id niet me er he en op al met al ben ik gelukkig met de voorstelle n mijn oude school ben ik er nooit aa n toe van de vakontwikk elgro e p n e d e rl a nds zoals ge kome n omdat wij zo b e zig waren m e t het di e uiteindelijk ge worde n zijn 264 moer 1996 6