Nederlands op de werkvloer of … de werkvloer in het Nederlands?

Publicatie datum: 2000-01-01
Auteur: An Lanssens
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 4
Pagina’s: 240-246

Documenten

voortgezet onderwij s ontl enen of consequent beginnen met active an lanssens r e n van kennis dat zijn zaken w a arv oor niet alle s op zijn kop gezet hoeft te word e n noot en literatuur nederlands op de werkvloer i mochten e r in mijn persoonlijke w e ergave of de werkvloer in het al snog vakinhoudelijke fouten ge slop en zijn d a n li g t dat ze ke r ni e t aan de des kundi g h e id nederlands va n d e ze ler a ar chamot a j o m alley the co gnitive academic language le arning approa c h abridge to t he main s tre a m in teso l qu a rt e r in ne derland heeft m en al h eel wat e rv a ri ng m et ly nr 21 1 9 87 blz 227 2 4 7 curs usse n ne de rla nds op de we rk v loer in vlaan ch amot a j o malley the calla hand deren werd er de laatste ja ren ha rd aan gewerkt b ook impl em e nting the cogniti ve a cademi c lan hie rbij werd re kening ge h o ud en m et de sp ecifie ke guage learn i ng appro a ch r eading m n ad beh oeften en s tru cturen va n de vlaamse s itu a tie e n dis on wesley 1994 er we rde n eigen accente n ge legd in d e pedag ogisch cummins j m swain analysi s by rh e to didac tisch e uitwe rking an lan ssen s gaat i n op ric readin g th e t ext o r the rea de r s own ned e rlands vlaam se gelijkeni ssen en verschil len proj ec tion s a reply t o ede l s k y e t al in d aa rb ij staa t een v raag centra a l h oe ve rhoude n applied ling uistics 4 1 9 8 3 blz 23 1 taal en vakdoelen zich ten opzichte van elkaa r in h aj e r m t meest ri n ga m mi ed ema ee n c urs us ne derlands op de werk vl oe r ta a lgericht v a konde rwij s e en ni e uw e impul s voor taalbel e id in leve nde tal en tijdschrift jrg r nr r m a art 2000 blz 34 43 de werkvloer beweegt heerma e y kooi s tr a p laa nsm a s muiz elaar de ogen van de natuur bio l ogi e voor ee n b e drijfsl e id er v erte lt de produ c ti e va n de bas isvorm i ng houte n edu cati ev e partner s ve l gen is l an ge tijd ee n arb e id s int ensieve n e derland 1 994 bez ighei d geweest waarvoor laaggesc hoo l de lippe h van der n a woord bij de brui ne boon we rkkrachten ge bruikt kond en worde n toen we rk s tuk p os t h so opleiding tot l er a ar nt2 wij in het be gin van d e j aren zev enti g ee n eindhov e n zond er j a a r fo rse uitbre iding k e nden kwam e n we a l s moh an b lang u age a n d conte nt r e adin g m n va nz elf bij w e rkn em er s van vreemd e n a tiona addi s on we sl e y 1 986 lite it uit sc holin g e n ook d e k e nni s v a n he t nutall c teaching r eading skills in a fore ign ne de rlands w a r e n ni e t verei s t z odra z e de language l ondon 19 83 arb eid aan hun ma chin e k e nden kw a me n er ste ma n e een b e werk ing van ee n bi o l og iel es nog we inig woorde n aan te pa s d e l aa tste vo lgens t wee mo d ellen voo r co n ten t base d lan jar e n is o o k de productie van v e l gen ge auto g uage in stru ction s c riptie t oe gep ast e t aal matisee rd e n ge ra ti o nali see rd d e ta ken v an wete nschap xu nijm ege n 1 99 8 d e arb eide rs w erd en compl ex er d e beho e fte aa n communi cati e op de werkvlo er e n a an om en bijs cholin ge n in all erlei opl eidingen i s toe ge nomen sommi ge werknem ers ko nden onvoldo e nd e mee e volue ren door hun ge bre k ki ge kenni s va n d e taal voor he n w as he t noodzakelijk dat ze beter nederland s l eerden om zi c h te kunn e n handhaven in h et b edrijf en w ij wilden natuurlijk ook e en b ero ep blijve n doen op de vakke nnis di e die werknemers door de jaren he en hadde n opg e bouwd 2 0 moer 2000 bv e t aallesse n gee n deus ex mac h i na nen ze die informatie moeilijk plaatsen en verwerken en verloopt de transfer van theo ri e een taalprobleem los je op met taa ll essen naar effectief gebruik slechts moeizaam het t e nminste dat dacht een a ndere bedrijfs is voor hen niet vanzelfsprekend om de leider die gec onfronteerd werd met een gelijk aange boden woorden regels en structuren aardig probleem en ee n prive taalbedrijfje ze lfst a ndig te gebruiken inhuurde om zijn anderstali ge werknemers ook de werknemers zelf h e bben meestal een cursus nederland s te geven in e e n reeks geen zin in lange taaltrajecten hun motivatie less en alge meen nederlands kregen deze voor het vol gen van taa ll es sen daalt als ze ni et w erknem ers woord en sc h at gr ammaticarege ls s nel b e t e r kunn e n communi c eren e n funct i o en strate gie en voorgeschote ld er werd gesleu n e r e n in het bedrijf teld aan hun taalkennis e n het wa s aan hen om die k e nni s regels e n s trategieen toe t e de doelgroep is vaak erg heterogeen in passe n op de werkvloer of in de vakopleiding sommige bedrijven vind je taalzwakk e auto c h al s nel bleek di e tran s fer ni e t va nzelfs pre kend ton e n and erstalig en die no g h e lemaal ge e n te zijn d e a nderstali ge we rknem e rs s la ag d e n ne d e rlands k enne n en and erstali ge n die w el e r niet in d e opgedan e taalkennis in pra ktijk al een mondj e nederla nds b egrijpen en spre om te zette n en op d e werkvlo er of in d e ken soms is het niet mogelijk om versc hil vakopleidin g t e gebruike n hun taalvaardig lende meer homogene gro e pen te vorm e n heid ging er nauwelijks op vo oruit en mo e t er gew erkt word en m e t een hete ro om di e transfe r t e v erge ma kkelijk e n i s het gen e gro e p noodz a kelijk dat hetgee n in de taalopl e iding de verwac htin gen zijn hoogge spannen bij gebeurt vertrekt van de t aalgebruiksbeho e f het bedrij f en bij d e and erstaligen zelf maar ten van de andersta li ge werknemers bij de ook de nede rl andstalige collega s en ploeg concrete situ a ties waarin z e dagelijks moeten bazen v e rwachte n ve el ook zij denken s om s fun c tion e ren al doend e l eert me n zowel op d at het vol ge n v a n e en reek s t aa llesse n auto de werkvlo er als in d e v a kopleidin g en dat mati sch res ulteert in e e n vlottere communi geldt ze k e r ook voor de taalopl e idin g al c atie op de w e rkvloer of in de opl eiding en doende l eert men nede rlan ds op de werk dat het w e l sla gen van die le sse n afhangt van vloer d e motivati e en de in s pa nningen van de a nd ers taligen de ze houding maakt het voor de werkvloer in het nederland s de a nders talig en extra mo eilijk om de c om munica tiedrempel te ov e rschrijden en taal e e n taalprobleem op de werkvloer of in de contact te zoeken met d e nederlandstalige vakopleiding lo s j e du s niet zomaar op met co llega s h et ge brek aan taalcontact is dan ee n c urs us algemeen ne de rl and s de v e r w ee r ni e t b e vorde rlijk voor h et taalle erpro ce s wa chtingen zijn no chtan s vaak hoogges pan va n d e ande rstaligen e n zo i s d e vic i euze nen een bedrijf wil ni et inv e steren in l a nge cirk el rond taaltraje c t e n h e t wil dat zijn ande rs t a lige er moet du s op een snelle en efficiente werknemers zo s n el mo gelijk b e ter kunn e n manier i e ts ge daan worden aan de ta al v aar functioneren op d e werkvloer dat ze makke di g h e id van e en het eroge ne gro ep laa g lijker kunn en communicer en e n in t eam gesc hoold e and ers talige we rknem e rs werk en of dat ze kunne n deelnemen aan e en daarn a ast is het echte r even belangrijk dat vakopleiding de werkgever en d e nederlandstalige co ll e bovendi en moet je we rken met een bijzon ga s beseffen dat je een communicatiepro dere do el gro e p j e werkt m e t laaggesc hool bl e em op de w e rk of opl e idings vloer niet den di e door hun v a ak b e perkte s c hoo ll oop oplos t door d e oorzaak v an het probl e em baan weinig of geen erv ari ng hebben me t het eenzijdi g bij d e anders t a lige en zijn taalvaar ges tructure erd aanleren va n een taal ze zijn digheid te leggen communicatie is per defi niet gewoon om te gaan met abstracte infor nitie een complex proces waa ri n meerdere matie over het t a al s ysteem en hun grammati partijen en vers c hillende factoren een rol c aal refe rentiekader is b e p e rkt daardoor kun spelen in dit artikel sta ik voornamelijk stil 2000 4 moer 241 bv e bij het taalleerproces van anderstaligen in een in een vooronderzoek worden de behoeften bedrijfscontext maar taal is slechts een van van de teerd ers en d e c ommunicatieve con die factoren en naast de anderstaligen kunnen text va n het bedrijf in kaa rt gebracht er ook de werkgever en de nederlandstalige wordt een inventa ris gemaakt van de ta a l collega s hun steentje bijdragen tot een vlotte ge bruikssituaties in het bedrijf zo zu ll en communicatie lanssens vanherf spey werknemers bijvoorbeeld op regelmatige tijd broek te verschijnen stippen person e elszaken moet e n r e gelen ze mo e ten werkinstruct i es kunne n uitvoeren ze taal als middel moet e n opdrachten kunne n uitvoeren aan de h a nd van een plan om in di e s itu ati es te he t probl eem met de deu s ex mac hina e n dus kunne n fun c ti o n e r e n moet de t ee rder ee n ook met de taall essen uit het bovens ta a nd e is aantal talige hand elingen of ta ken verri cht e n dat ze uit de lucht kom e n vallen in e en ze mo e ten bijvoorbeeld vr a g en kunn e n st e l bedrijf i s t a al ge e n doel op zich het i s e en len en beantwoorden op bas i s van deze midd el om te c ommuni cere n op d e we rk inv e ntaris van taalge bruikss itu atie s en ta al vl oe r om e e n vakopl e idin g te vo lge n m e t h a nd elingen gaat men function e l e do e lst ellin een mac hine lee r je het b es t omgaan do or ge n formulere n h et uit eindelijke do el van haar te gebruiken op de w erkvloer of in de e e n g eintegre erde opleidin g i s h e t fun c tion eel opl e iding t a al l ee r j e ook h et s n e lst door ge bruik van t aa l op de w erkvlo e r het komt haar te g ebruiken in die situ a ti es wa ar j e haar er niet op n eer d a t d e c urs is t en zo veel nodig he bt d e t aalopl e idin g mo e t vertr ek m oge lijk w oord en co nstru c ti es gramm atica ken van de taalg ebruiksbeho e ften va n de le r egel s en s trat egi e en kenne n de do e ls t ellin anders talige werkn emers hi e rm e e pleiten ge n drukken uit wat de c ursis t aan het einde we voor zeer functionel e taa kgericht e t a al van de opleid i ng mo e t kunn en ze word en opleidin gen e n voor een v e rr ega a nd e integra ge formul e erd in t e rme n va n vaa rdighe den of ti e van taal en vakdoel e n van ta al en tak e n zoal s e en mondelinge toelichtin g van vakopleiding e n d e w erkpre sta ti es b e grijpen de taaldo el en snoeken e n verhall en 1 995 pleiten voor vall en m et and ere woorden sa me n m e t de e en c ommunic ati e ve b e na dering va n t aal func tion erings do e l e n op de werk en ople i ond e rwijs op de w erkvlo e r d eze benaderi n g din gsvlo e r gaat eve neens uit van d e situati es van taal ge bruik en d e c ommunicatiev e eisen di e in losse puzzelstukjes die s ituatie s ge lden de eisen van het ta alsys te em s taan ni et ce ntraal z e staan in fun c tie d e m e e s te l esgev ers probe ren in t e sp el e n op van d e communi catie ve beho eften di e in d e b eho e ft e n van hun c ursi ste n do o r de bepaalde situati es mo e t e n w o rd e n inge lo s t inhoud van hun l e s se n a an te p asse n a an de de k e nm erke n van de situati e op de we rk of c ontext wa ari n ze het n e d erlands mo e t en opl eidin g svloer de inhoud van de boodsc hap ge bruik e n zo kun j e d e voorz etse l s ino efe en d e int e ntie s van de ta a lge bruik ers zijn hi er n en aan d e hand v an c on cre t e v o orb ee ld en d e b e langrijk s te c ompon e nt e n uit h e t bedrij f j e kunt v eel voorkom ende g een taall e s in h e t lu c htle di ge dus maar woorden en co ns tru cties va n d e we rkvlo er gelinkt aan geintegreerd in of b e ter no g op plukke n om ze in de les aan te l e re n e n in te d e w e rk of opl eidingsvloer maar hoe pakje o efe n en zo n c ursus n e derlands op d e we rk v lo e r to c h moete n die zelfd e l esge ve rs va s t s tell en aan dat d e ande rstali ge n e r dikwijls ni e t in s l agen die taalkenni s di e woorden zinnen en c on doe stellinge n structi es terug mee te nem e n na ar di e werk vlo e r om ze daa r ze lfst a ndig te gebruiken in de pr aktijk b e gint de uitbouw van een n e t zo a ls sommige n ond e r on s va sts tell e n dat geintegr e erd e taalopleiding m e t de inve nta ri z e na ac ht j aa r fran se l ess en op sc hool s atie v an de con crete situatie s w a a ri n de aarzel e n om een waalse kennis op te be ll en anderstaligen dag elijks moet e n functioneren omdat ze bang zijn te struikelen over d e 242 moer 2000 bv e ve rvoeging van een onregelmatig werkwoord leend is aan communicatieve situaties die in het gebruik van de p e rsoonlijke voornaam het bedrijf voorkomen de verbete ri ng van woorden of die beruchte subjonctif en taalvaardigheid mo e t worden gekoppeld aan hoev e el is er blijven hangen van die ellenlan die situaties en die onderwerpen en aan wat ge woordenlijsten de cursist er al van weet om di e reden zo heeft ong etwijfeld iede r van ons ooit moet e n we er ook zo veel mogelijk naar wel lesjes gehad over de onderdelen van een streven samenhange nde gehelen te pre sent e fiets en heeft de ene al minder enthous iast dan ren taallesse n d ie voornamelij k ron d om l os de an d e re d e name n va n di e o n derde le n oefenmateriaal zijn georganiseerd geven veel zitten invullen op een mooi e tekening van minder mogelijkhe d e n om taalke nni s te inte e e n fiet s maar hebben die l esje s effe ct g ehad greren volgens beide auteurs is d e sn elle op onze fietsvaardigheid hoe hebben we toep asbaarhe id van de opgedane taalkennis e n uite inde lijk echt leren fi e tsen inzi c hten in c urs us se n nederla nds op d e m et a nd ere woorden h et vo ls t aat nie t j e werkvlo e r een dir ec t gevolg van het fe it dat lesinhoud aan d e behoeften van je cursi s ten all e relevante informatie die bij e en taal a a n te pass en losse taalementen van de werk gebruikssituatie hoo rt in de taa ll e s wordt m ee vloer t e pl u k ke n en ze in de taall es te l ate n genomen taaldida ctic i noemen dit contex memoriseren en in t e oefen e n voor iema nd tualis e ren door de taalle eractiviteit onmid die de onderdelen en de me c hani s men va n dell ijk te verbinden met de kenmerken van een fiets p erfect k e nt b lij ft h et moei l ijk om d e c onte xt waari n di e ta a lkennis nodig i s d e ook e cht op die fi ets te s t a pp e n en weg t e taall e erac tiviteiten zullen du s ge ri cht zijn op rijden zo i s het ook voor taall e e rders moei d e t ekste n d e ondersteunende beelden d e l ijk om plo t s ze lf a l de aange l eer d e t aal gespreksvormen de be n o d igde woord e n sc h at el ementen bij elk aar t e puzzelen om ze in d e vraag en v erzo ekzinne n etcet era snoe nieuwe niet ingeoefende communicatieve ken verhall en 1995 p 5 8 situ aties als geh e el te gebruik e n waarom wordt er in de le s zoveel aanda cht taakgericht lere n be steed aan het bes tuderen van losse taal eleme nten waarom plukken we enk el ta al om d e tr a nsfer van d e t a alles t e ru g n a ar de el ementen regeltjes en strategie e n van de werkvloer of de vakopl e iding nog dire cter en werkvloer en halen we niet ook de grotere vlotter te laten verlop e n kun je al s les g ever g e hel e n d e klas binnen waarom wordt er nog een st ap verd er ga an je kunt naas t de ook in de taalle s niet vertrokke n van de inhoud en d e context van je l es ook j e situaties en de tak e n waarmee de anderstalige m e thode inspireren op hetg ee n er in het op de werkvloer of in d e vakopl e iding wordt bedrijf geb eurt je kunt te werk gaan op een g e confronteerd taakgeri cht e manier in vlaanderen h e eft je zou kunnen ov erwegen om niet alleen de het centrum voor taal en migr a tie st eun vers chillende ond e rdelen of taale l em ent e n punt ne derland s al s twee de taal een aantal maar als het ware e e n hele fiets of in dit geval projecten uitg ewerkt vanuit een taakge ri chte de he le w e rkvloer d e les binne n te halen je vi s ie waarbij de integratie van vak en taal zich zorgt ervoor dat de nodige woordenschat niet beperkt tot de doelste ll ingen de inhoud constru cties regel s en strategieen in de le s aan en de context van de opleiding maar wordt bod komen maar je biedt ze aan in grotere doorge ze t in d e lesme thode in de didactische gehelen in duidelijk herkenbare situaties en uitwerking vanherf depauw 2000 opdrachten zo slu i t niet all een de lesinhoud bij een t a akgerichte benade ri ng volstaat het maar ook de hele context nauw aan bij de ni e t dat de taalleeractiviteiten ve rtrekken van behoeften van de a nderstalige werknemer functionele s ituatie s ingebed zijn in een relevante cont e xt of zelfs gebaseerd zijn op om dezelfde reden vinden snoeken en ver authentiek mate ri aal het volstaat niet dat je hallen het zo belangrijk dat in taallessen op de een leve nsechte fi ets voo r aan in d e klas ze t e n werkvloer zoveel mogelijk gebruik wordt uitlegt of toont hoe de leerders hun voeten gemaakt van authentiek materiaal dat ont op de trappers moeten zett e n of moete n 2000 4 moe r 243 bv e remmen een taakgeri c hte benadering inspi woord en zijn problem e n opge lost in de reert zich op de eigenlijk e opdrachten die de int eractie met zijn colleg a s op andere and e rstaligen dagelijks moet en uitvoeren e n mome nt e n wordt hij daa ri n ge holpen door waa rvoor z e het nederl a nds nodig hebben het l es mate ri aal bijvoorb e eld dankzij een een taakg e richte methode vertrekt van goede visuele onderst e uning of door een opdra c hten of taken w aarbij de taalle erder authentieke bet ekenisvolle conte xt som s i s t a lige dre mpel s moet overwinn e n de drempel te hoog wordt de uit v oeri n g van ee n fi ets gebruik je om j e te ve rpl aa tsen e n de t aa k door een of ander probl ee m to c h je leert het best fietsen door een ei n dje te belemm e rd of wil d e c ur s ist mee r we t en over rijden e en beginnende fietser zal zijn e v e n e en of ande r taalel ement d an i s h e t aan de wi cht mo e t en zoeken mo e t e n ler e n s topp e n lesgev e r om in te spelen op vra ge n en op all erlei dre mpels overwinnen dit geldt ook ee rder impli ci e te verbal e of non ve rbal e sig voor een taall e e rder taal gebruik je om e e n nalen van de teerd er de l e sge ve r kan dan vr aag te s t ellen a an je co lle ga om veiligh e id s s tilsta a n bij en uitl eg ge ven o ver d e e le men ins tru cti es te l e z e n of om j e ve rlo fkaart in t e t en o f hande lin gen w aar di e c urs i s t over vu lle n door in de l es telke n s me t nieuw e s truike lt tijde ns h e t uitvoere n van e en t aak situati es en t a ken van d e w e rk of opl e idin gs goo s sen s 200 0 vlo e r ge c onfronteerd te worden e n drempel s te ov e rwinnen leert de and erstalige h e t bij deze a anp ak wordt d e curs is t ni e t onnodig nederlands effe c tief te g e bruiken ove rrompeld door a b s tracte uite e nzettinge n taakg erichte taalless en zijn minde r geri cht en oefe nin gen ove r het ta a l sys tee m hij krijgt op h et system a ti sc h en in e en b epaalde v olg d e jui s te informa ti e op het ge p as t e mo me nt ord e aanler e n van t aa l ele menten in een e n kan die dad elijk integrer en en uitpro b e re n vo o ronde rzoe k wordt ee n inv e ntaris ge m aakt in d e taak w a ar hij m e e b e zi g is van taalge b ru iks s itua ti es ta alh a nd elingen en bov e ndi e n kan d e le sg e ver op ee n fl e xib e le taalelementen waarmee d e anderstalige g ec on en effi c iente ma ni e r ins pelen op de vragen fronte e rd wordt op de w erk of ople idin gs van d e cur s i s ten zond e r zic h zorge n te moe vlo e r h e t i s a a n de mat eria a lontwikkelaar en te n mak en ov e r de h e t eroge nit e it va n de aan de l esge ver om e rvoor te zor g en da t de groep in h et ta a l o nderwijs w o rde n v aa k nodige t aalele m e nten en hande lingen vol v e rwo e de poginge n ond e rnom e n o m c urs i s doende a an bod komen in h e t l es mat eri aa l en ten g ro ep e n zo homog e en moge lijk sam en te in de opl e iding en dat d e taa lle erder ze op stell en men pr ob ee rt dan t eve rge efs al d e versc hille nde mom e nten e n in v e rsc hill e nde c urs iste n in di e groe p op e en gelijk te mpo en situa ties mo e t gebruik e n op een id e ntiek e manier door een taaltraject te lood s en m aar h e t i s niet altijd mo ge lijk drempels overwinne n om met homo ge ne gro e p e n aa n d e slag te gaa n e n zel fs in h om oge n e gro e p e n w o rdt d e zoals ree d s eerd e r gez eg d zal de ta a ll eerd e r l esgeve r va ak sn el geconfrontee rd m et v er bij de uitvo eri ng van de t a ken gec onfronte e rd sc hillen d e en e curs is t s pr e ekt bij he t b eg in word en m et nieuwe t ali ge e lem e nten e n van d e c ur s us miss chien al wat be te r n ed e r hande lin ge n en zal hij talig e dre mp e ls mo ete n lands d e and ere l e ert snel en bouwt n a enke le overwinne n zoals een beginne nd fietse r op weken al ee n li chte voorsprong op nog een een avond mis s chien v a sts t elt dat hij ni e t weet and e re heeft n a het werk v e el c ontac t me t ho e hij zijn fietslicht mo et opz e tten of ee n n ed erlands tali ge v ri e nd en e n ga at e r ziend e r and e re fi e tse r zich v eiliger vo elt al s hij weet o ge n op v ooruit all e m aal omstandigheden ho e h e t m echani s m e van zijn handre m pr e e n factor e n waar j e a ls taa ll es g ever weinig of c i es werkt zo za l een taalle erde r in d e ge en v at op h ebt verschi ll end e taken ni e uw e woord en t e ge n een taakge richte aanpak geeft d e le sgever komen of mi sschi e n merkt hij dat vraagzin me er ruimte om in t e spelen op ve rs chill en in nen and ers worden opge bouwd e n wil hij e en groep h e t is immers ni e t nodi g dat alle weten hoe dat precies in zijn werk ga a t in taall e e rd e rs op i ed e r mom ent v a n de cursus sommi ge gevallen word e n zijn vra g en beant over dez e lfde taalkenni s b es chikken of d e zelf 2 44 moer 2000 bv e de taalelementen beh e ers e n het is evenmin cursisten zu ll en proberen het reglement te de bedoeling dat alle cursisten op dezelfde begrijp e n discussi eren over de betekeni s van manier oefeningen maken of op het einde sommige woorden vormen hypotheses over van de les tot eenzelfd e oplossing komen bepaalde constructies vragen uitleg aan de cursist en zu llen geen woordenschatoefenin lesgever en vu ll en met vallen en opstaan de gen krijgen wa a rbij ze ge re edschappen moe verlofkaart voor de verschi llende situati e s in ten benoem e n e n in jui s te categorie en plaat in een ander e taak krijgt een groepje cursis se n en w a arbij de le s gever op het e ind e van t e n bijvoorbeeld ee n handleidin g of e en de l es controle e rt of a ll e c ursisten al de gebruiksaanwijzing op ba sis wa arv an ze een woorde n kennen nieuw toestel moeten leren gebruiken om de taak tot een go e d einde te brengen h ebben oefening of taak z e een aantal gere e ds c happen nodig somnu g e c ursi s ten kunne n die g ereeds c happ e n al in een taakgeric ht e t a alopl e iding wordt er ben oe men and e re n k e nn e n die w o orden na a r fun c tion e le do e ls t ell ingen to e gewerkt n og ni e t m a ar worde n in de t aak wel ver met behulp van tak en ande rs dan bij tradi plicht om de juis t e g er eedschappen aan e en tion e le taaloefeningen i s het niet de b edo e m ed e cursi s t te vrage n z e kunne n hun to e ling da t de c urs is t n a h e t uitvoeren van e en vlu c ht n e m e n tot oms chrijvingen of gebar e n taak al d e gebruikt e taal e le me nten en r ege l s en gaandeweg de woord e n van hun mede onder d e knie h ee ft door r ege lma ti g in c urs i s te n of van d e l esgeve r o vern e m en e n ve rsc hill ende t aken s itu a ti es en cont ex t en z el f gebruik e n sommige curs i s t e n zu llen de taale l e menten n o di g te h ebb e n zal de curs is t taa k pro b e ren uit te vo eren op ba s i s van de die e le m e nten w el ler e n g ebruiken ook in ge sc hreve n in s tru ctie s v a n de h a ndle iding ni e uw e onb e ke nde s ituati es ande ren zullen liever nog wat bijkome nde in ee n ee rder tr a dition e l e ta all e s kan e en vra gen s t e ll e n ov e r de ge sc hrev en te kst en l esg e ve r bijvoorbe e ld s am e n met zijn cursis t e ru gvallen op de mond elin ge to eli c htin g van te n woorde ns chat in v erb and met ve rlofk a ar hun c ollega s of van d e l es g e ve r ni e t a lle ten of g ereed sc happ e n le re n en ino e fen e n c urs i s te n zull en tijden s de uitvo ering van de de woord e n worde n door de lesg e ve r uit taa k de zelfd e proble men tegenkomen ze gel e gd eve ntue e l a an de hand van een authen zu llen andere hypotheses vormen and e re ti e k e ve rlofkaart of te ke ning e n van geree d woorden en con structies l er en iedere c urs i s t s chappe n v ervo l ge ns word e n e r invul en prob e ert m e t d e hulp va n de le sge v e r e n in ande re oefe nin ge n gema akt e n controle ert de int e rac ti e m et d e a nde r e n maar op zijn e i g en l esge ve r of iedereen dankzij de o efe nin g en m ani e r in zijn eig en t empo en m et d e k e nni s het gew e nste produ c t h ee ft bere ikt de ke nnis en d e vaardigh eden wa arover hij be sc hikt van d e woord e nsc hat b e tr e ffend e de verlo f talige problemen aan te pakken en de taak tot kaart aan het eind e v a n de les of lat e r op de een g o e d e inde t e br e nge n hij leert in de w e rkvloer of in de opl eiding m oe t e n de taalles m aa r ook o p de w erk of opl eid i ngs c ur s i s t e n prober e n di e w oord e n s ch at ze lf te vlo e r waar hij me t ni e uwe s itu a tie s en talig e gebruike n di e tran sfer van kenni s van t a al t a k e n ma ar me t gelijkaardige probl e men el e me nten n a ar effec tie f g ebruik in e e n func wordt g e c onfronte e rd e n waar h et taall eer tionele c ontext i s ni e t vanze lfsprekend pro ces zich gewoon verderzet in een ta a kgericht e les worde n d e zaken als in een taakgerichte taalopleidin g st aa t het h et ware omgekeerd he t proc es h e t uitvoe ta a lle erproc es centraal een taak moet niet ren van d e taak staat ce ntraal d e ta ken s luiten uitmonde n in een c orr ec t eindre s ulta at en de nauw aan bij w a t de c ursisten op de werk of uitvo eri ng ervan le idt niet automatisch tot de opl e idingsvloer moeten do en een taak zou kennis van al de taal elementen die in die taak er bijvoorbeeld uit kunnen b e staan dat twee worden gebruikt het i s niet de b edoelin g dat cur s iste n een ve rl o fkaart moeten invullen aan een cur s ist in de taalles woorden cons tructies de hand van h et verlofreglement van hun en s trategieen inoefent om ze pas lat e r toe te bedrijf en ee n aantal fi c tieve situati es d e p asse n of dat hij zich zodanig op een taa k 2000 4 moer 245 bv e voorbereidt dat hij haar op e igen houtj e bolle t b kaars sijpes te ijn bibliografie zond er eni g probleem tot e e n goed einde kan ned e rlands op de we rkvloe r itta 1998 brengen integendeel geconfronteerd wor d epauw v a vanherf krachten bunde den met nieuwe taalelementen talige obsta len samen sterk naar het werk geintegreer kels overwinnen zoeken naar oplossingen de trajecten op d e opleiding s en werkv l oer hulp vragen aan de lesg eve r of aan colleg a s in vla anderen in colpin m e a red ee n zelfstandig leren omgaan met ni euwe situa taak voor i ede ree n persp ectieven voo r taakgerich t ti es h e t maakt all ema a l dee l uit van het o nde rwijs l e uv en garant a ooo te versc hij taalleerpro c es h e t i s ee n pr oces dat d o or de nen l e sgeve r op ga ng wordt g e bra cht begeleid en goos se ns g explicieter dan j e denkt de rol geoptim a lis ee rd en dat door de te e rder z elf van focu s on foren in taakgericht taalvaar wordt doorgezet zow el in d e les al s op de di gh e idsonderwij s in colpin m e a re d w erkvlo e r v an avermae t 19 9 6 de werk ee n taak v oo r i ede ree n pe rspectieve n voor taakge vlo e r wordt in de taalle s binn e nge h a ald m aar richt onde rwijs le u ven garant 2000 te v er d e ta alles gaa t ook v erd e r o p de w e rk v lo e r sc hijnen l anslen s a s sp ey broek a vanherf conclusi e ned e rlands op d e we rkv loe r in vl aa nd e re n t e ve rschijnen het we l s l agen van e e n curs us n ed e rlands op thij e j ten vernieuwingen in functiege richt ta al de werkvlo e r is afhankelijk van v e r s chillende o nde rwijs voo r vo lwa ssen e n het taal en o nde r s oms erg uiteenlop e nd e fa cto re n centraal w ijsbeleid in au s tralie itta 1 996 punt hie rbij is de integra tie v an ta a l en v an avermae t p een innige omh e lzing v a kopleid ing zowel op organis atori sc h al s op tu s s e n de le s e n de wereld daa rbuite n d e rol p e dag o gi sc h did ac ti sch vl ak zo mo e t m en van d e l ee rkra cht in taakgeri c ht ond erwij s in bij de organi satie v an ee n taalopleiding voor von we r kgroep nt2 taakgericht taalonderwijs b e drijve n ond e r ande r e strev e n naar een ee n onmoge lijke taak d eurree plan ty n 1 996 max imal e b e trokkenh eid van ned e rlands ve rhullen s h snoeken de organisatie talig e c olle ga s e n ploe gb a z en bij de ta alople i van een curs u s nederl a nd s op d e we rkvloer ding v a n ander s talige w erkn em ers in dit in opl eiders in orga nisa ti es capita s el ec ta a rtik el h eb ik prober e n aan te ton e n d a t op afl 15 ne d erl a nds op de we rkv loer d eve nt e r p e dagogi sc h did acti s ch vla k ee n taa kge richte kluwer 1993 aanpak to elaat om de int egratie van en de verhu ll en s h sno ek e n vakonderwijs aan transfe r tussen t aalople iding e n we rkvloe r e n anderstaligen itta 1 99 5 ople idings geb eur e n zo vlot en direct moge witte f a zekhnini strat egi een van ande r lijk t e la ten v erlopen de t aakg eric hte lesse n s taligen in de communicati e op de we rkvl oer worden niet alle e n ingeb e d in d e c ommuni itta 1995 c ati eve c ont ex t v an h e t b edrijf ook de taken en d e l esme thode v e rtre kk e n vanuit fun ctio neel t a alg e b ruik a l do e nde l eert m en neder lands op d e we rkvlo e r noot en literatuu r i zi e voor een overzi c ht l a n sle n s v a nh erf spe ybroek te versc hijnen e n vanherf depauw 2000 berntsen a l de vri es evaluatie van curs u ssen ned e rlands op d e werkvlo e r itta 1995 bolle t c den herder nede rlands op de we rkvloe r pe r bedrijfs tak itta 1 99 5 2 6 moe r 2000