Netwerken werken. Een netwerk van docenten NT2 in het volwassenenonderwijs

Publicatie datum: 1990-01-01
Auteur: Anke Visser
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 3
Pagina’s: 100-102

Documenten

anke visse r omdat je niet to t de eigen groep behoor t hoe b elangrijk zijn de st udievaa r digheden in h et vt2 onderwijs of kunnen we dat stuk uit de taalmeth ode overslaan netwerken werken b ij d it soort vragen en reacties vroegen we ons regelmatig af z ij n we niet pas o p een sch ool een netwerk van docenten rr z 2 gewees t d ie d aar over nage dach t heeft een netwer k starten leek d e o plossing vakdeskun in het volwassenenonderwijs digen rechtstreek s m e t elkaar in contact bren gen met als doel h et ver groten van vaardi g hed en en deskund igheden gericht op kwa liteit sver hoging van lesse n aan anderstalige cursisten als paddestoelen schieten ze uit de gron d netwe rken h et netwerk is in oktober 1989 op initiatief syn tactisch gezien is het woo rd netwer ken niet alleen van he t nps van start gegaan voor zover mo een zelfstandig naam woo rd het is ook een werkwoord gelijk heb ik nt2 docenten op naam uitgeno met handelingsasp ect betekent dit dat binnenkort dig d en in het an d ere geval werd de uitnodiging iedere zichzelf respecterende beroepsbeoefenaar zich gericht aan de directie op de uitnodiging werd bij een netwerk aansluit modieus gedoe zegt u mis enthousiast gereageerd gemiddeld zijn er zo n schien moer biedt u degelegenheid er toch een beetje 12 dag avondscholen vertegenwoor d igd op de bij te ho ren door een artikel ove r netwerken op te netwerkb ijeen komsten veelal met meerdere nemen want hoe spottend we ook over dit ve rschijnsel docenten enlof directieled e n kunnen sp reken een ding is zeker netwerk en werkt d e netwe rkbij eenkoms te n netwerk docenten n t2 west nederland essentieel voor een net werk is dat de deelne mers invloed hebben op het samenstelle n van d at ne twer ken wer ken illustreer i k in dit ar ti d e agenda en de manier van werken voor een k el met een beschrijvin g van het netwer k voor netwer k geldt het prijs p rofijtbegi nse l de tijd d ocenten d ie op dag avondscholen l es geven die wordt geinvesteerd in voorbereiding en in aan anders talige cursisten d it netwerk is o pge het bezoek aa n de b ijeenkomsten moet opwe zet inhei kader van de ondersteuningsactivitei gen tegen het p rofijt dat de d eelnemers ervaren ten volwassen enonderwijs van h et algemeen docenten hebben het tenslotte d ru k genoeg pedagogisch s tu diece ntr um np s va nuit het aps verzorg ik samen met mijn tij dens d e eerste ne twerk bijeenkomst hebben collega l oek van vel d huyzen trainingen o p de deel nemers zich zelf e n h un school voorge het gebied van cu r sistenbegelei ding bij de trai ste ld i n een opdrac ht werd hun gevraagd een ning en omgaan me t heterogene groepen ge boot te tekenen en daaro p d e positie van de spr eksvaardi gh eded intak e en studievaar nt2 groepen in d e school e n hun eigen plaats digh eden kregen we regelmatig reacties van aan te geven d eze opd racht gaf een zeer infor nt2 docenten werken met cur sisten met een matief beeld van nt2 als een wra k roeibootje niet ned e rla ndse taal e n cultuurac htergrond met zwoegende d ocenten tot een indrukwek vraagt va n d ocenten in de begeleiding n og iets ken d passagiersschi p waar docenten met pikha extra s te rwij l d e docenten er niet s peci fiek ken en reddingsboeien cursisten op de overvolle voo r zijn o pgeleid vanuit wel ke vooroordelen boot p robeerden te trekken op andere boten s tel je v r agen als een cursiste behangen met alle was een aparte plek voor de rrtz ers ingeruimd familiej uwe len op het intakegesprek versc hijnt een signaal van isolement en geringe betrok o f wat d oe j e a l s een cursis t ge dure nde de kenheid van collega s i ntak e de oge n op het tafelblad gericht h o udt om de agenda voor de werkbij eenk omsten in hoe kun je een pro bleemverhelderend ges prek te vullen is geinventariseerd wat de d eel nemers met een cursist voeren als je weet dat de cursist i n het netwerk w ilden halen en wat ze konden n ie t he t ac hterste va n de tong zal laten zien brengen het gaa t hier om wensen met betrek 100 moer 1990 3 king tot informatie ove r on d erwerp en en an i nl ei di ng en praktisc he ti p s van een ex terne de rzij d s om wat d e deelnemer s zel f aan des desku ndige maken d e ton gen los ook de deel kun d igheid k unnen inb rengen a lles wat naar neme r s de ervaringsdeskundigen wisselen on voren we rd gebr acht is genoteerd en hierna is derli ng suggesties e n materiaal ui t d e dee lne een prioriteitenl ijst o p gesteld deelnemers ga mers kregen als suggestie mee dat luistere n en ven aan naar welke onderwerpen hun voorkeu r klank d i scriminatie ee n belan grijke voorwaarde uitgi ng de ond erwerpen waarvoor de meeste is voor een correc te uits praak en d at docen te n belangstelling was waren eigenlij k minder schr ift elij ke en veel meer mon n r a en de sc h oolorganisatie regelingen en be delinge werkvormen zo uden m oeten toe passen leidskeuzen verder hebben bij voorbeeld deelnemende l ogop edisc he as pecten van het n t2 onderwijs conrectoren informatie gegeve n over regel in gebruikservaringen met n t2 methodes gen vanuit gemeen tes en het ministerie van on de theorie en prak tijk van de intake derwijs en wetensch appe n voo r veel netwer het omgaan met culture le he t er ogeni t eit kers was deze p resentatie aanleiding om zich t e verdie p en in d e landelij ke regeli ng asielzoekers bij het bep alen van de volgorde hebben we re en na te gaan we lke regels o p hun eigen sch ool kening geh ouden met de inp asbaarh eid in h et bekend zijn cur riculum z o is de int ake gepl aatst in ap ril in de middag over methodes zijn gebruikser 1990 omd at de insch rijving van nieuwe cursis varingen de sterke en zwak ke kante n van en d e ten dan langzaam aan weer o p gang komt eigen werkwijze met de d ive rse me tho des be op dit moment heb ben we vier bijeenkom licht met name voor docenten die op het punt sten achter de rug we hebben ons gebogen over staan een nieuwe methode in te zetten was d eze de logopedische aspecten van de n t2 lessen de b ijeen komst zeer zinvol mogelijkheden in beleid en sc hoolorganisatie o p d it moment z it ten we midd en in h et be b e treffende facil iteiten voor nt2 lessen ge lichten van de diverse in t akep rocedures sug bruikerservaringen met de diverse x t2 metho ges t ies voor organisa tie en gespreksvoering des voor dit sc h ooljaar staan nog twee bij worden besproken en protocollen en instap eenkomsten op sta p el rond cursistenintake en toetsen worden uitgewisse ld collegiale hulp netwerken iets voor u voor het be p alen van d atum en o nderwerp van de volgende netwerkbijeen komst wordt steeds m ij n uits p raak netwerken werkt b aseer ik op h et l aatste kwa rtier gerese r vee r d de deelne h et entho u siasme waarmee rrt2 docen ten aan mers kunnen dan invloed ui t oefenen op de de bijeenko ms te n dee lnemen en het groeiende onderwerp s k euze en ze kunnen beslissen of aantal d eelnemende dag avondscholen ik zij er de vo l gende keer weer bij willen zijn denk dat een netwerk een stimulerende vorm is want de docenten bes teden hun vrije tijd aan he t van nascho l ing omd at d e deelnemers zelf bepa netwerk l en we lk e ond erwerp en op de agenda s taan rond deze onderwerp en wisselen collega s hun ik ga hier niet uitgebreid in op de inhoudelijk e p raktisc he deskundigh ei d uit zonde r daarbij k ant en de uit komsten van deze bijeen komsten l astig gevallen te worden door goe d b edoelende wij heb ben namelijk de o nderlinge afspraak k amergel eerded uitgaande van de ged ac hte dat wat binnen het netwerk wordt besproken d a t n etwer ken we rken zal ik ingaa n o p wat het b innen het netwerk blijft alleen deelnemers versc hij nsel ne t werk zoals ik he t invul in deelneemsters hebbe n toegang tot verslagen houdt z o waarborgen wij een and ere belangrijk e voorwaar de voor netwerken onderling ver netwe rken hoe werkt dat trouwen wel wil ik aangeven d at wij voor de l ogoped i ik wil ee n ne t werk omsc hrijven al s een verza sche asp ecte n een beroep h e b be n gedaan o p een me ling mensen met een vergelijk bare functie medewerk er van de h ogesch ool amster dam d ie o p vrijwillige b asis bij elkaa r komen b ij afdeling logopedielakoepedie een t heoretisch e voorb eel d neerlandici in de p rovincie u trecht 1990 3 moer 101 d ie les geven aa n de m nvo deze mensen hebben recensi e naast een gemeenschappelijke belangstel ling ook een gemeensch a p pelijk belang of een geza menlij k p robleem zij komen bij elkaar op bij voorbeel d een van de deelnemen de sc holen de dorian de haan ze netwerkers ontmoeten e lk aar om i nformatie ervaringen en materiaal ui t te wissel en zic ht te els schellekens k rijgen op eigen nieuwe moge l ijkheden z e vinden elkaar rond geinventariseerde thema s taal tekst en schoolsucces waarbij een act i eve b ij drage gevraagd wordt van iedere deelnemer deelneemster een netwerk is een niet hierarch ische struc tu ur alle netwerkers zijn verantwoorde lijk d e stroom wetenscha pp elijk e publikaties over voor de i nh oudelijke en organisatorische as de positie van anderstaligen in het nederlandse pecten ook ex ter ne des kundigen kunnen voor onderwijs zwelt aan i n deze bespre king ko een inhoudelijke bijdrage worden uitgenodigd men achtereenvolgens d e p roefschriften van de functie van het netwerk is a l s volgt samen anne ker khoff en hil da h acquebord aan de te vatten kennis uitwisselen creatieve krach t orde op het eerste gezicht lijken b eide wer en waard evolle contacten in het netwerk dragen ken elkaar aan te vullen nadere beschouwing b ij tot kwaliteit sverhoging h et is niet de be maakt echter duidelijk dat opzet en strekking doeling dat een netwerk verwordt tot klaaglijn van de onderzoeken nogal verschillen b ij het of t hee k ransje toch is het van belang om op de schrijven van deze besp reking zijn we voora l agenda naast ruimte voor inhou d elijke onder uitgegaan van de verschillen die we constateer werpen ook mogelijkheden voor informeel den contact open te laten pauzes hebben een functie kerkh off lo k aliseert d e oorzak en van achter daarin wordt vaak het hardst gewerkt netwer blijvend schoolsucces van allochtone leerlin ken zijn vaak van tijdelijke aard is het netwerk gen vooral in het sociaal mi lieu en vindt ap arte niet l anger ondersteunend en stimul erend dan taalprogramma s voor hen niet nodig hacque vervalt de reden tot bestaan de onderlinge con bord analyseert tekstbegrip a ls schoolse vaar tacten blijven ech ter is mijn ervaring digheid en plaatst deze in het persp ectief van de taalachtergrond van allochtone leerlingen zij ik heb in di t artikel aan willen geven dat net acht remediale h ulp programma s juist noodza werken meer zijn dan een modeverschijnse l kelijk h et is een vorm van nascholing voo r en door vak deskundigen een netwerk levert de deelne mers kennis contacten kwaliteit en krach t en a nne ker k hoff taalvaardigheid en schoolsucces de niet in de laatste plaats een dosis werkplezier relatie tussen taalvaa rdigheid nederlands en school docenten nr2 die be langstelling hebben voor succes van allochtone en autochtone leerlingen aan het dit netwerk kunnen zich opgeven bij het aps einde van de basisschool a msterdam lisse swets d e b ijeenkomsten worden gehouden in de regio zeitlinger 1988 f43 50 amsterdam in oktober start een net wer k spe ciaal voor docenten nt2 in noord b rabant en zeeland d e bijeenkomsten zullen worden ge in 1988 p romoveerde anne kerkhoff op h aar h ouden in de regio b reda inlichtingen over dit proefschrift taalvaardigheid en schoolsucces op netwerk kunt u krijgen bij het ap s 020 44 18 is grond van haar onderzoeksresultaten doet zij een aanta l opmerke lij ke uitspraken zo ver moedt ze dat de faktor sociaal economisch literatuu r m ilieu h et effect van de variabele allochtoon compenseert en dat de faktor all ochtoon het meso themanummer netwerken januari 1982 negatieve effe kt van een l aag sociaal econo h ollinger mela nie netwerken osn west fries misch milieu versterkt p 78 79 in haar con land 1989 clusies stel t zij er kan niet geconc ludeerd wor 102 moer 19903