Nieuwe certificatenstructuur MBO: kansen en gevaren

Publicatie datum: 1992-01-01
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 8
Pagina’s: 316-317

Documenten

von info d ri jfst eve n en het onderwijs deze comm i ss i es hebben de arbeidsmarkt doo rgelicht en op g r ond daarvan beroepsp rof ie le n ontw i kkeld daa r na daa r naast zijn mariet van goch beroepsopleidingsprofielen gemaakt met name het meao moet volgens hen dringend en fundamentee l ge verstegen vern i euwd worden zo zijn b innen de sector econom i e voor de n i euw op te r ichten kernafdel i ngen adm i ni nieuwe certificaten s trat i e en handel onderwij s ontwi kkel i ng s comm i s sies ooc s aan d e slag gegaan om conce p tein d ter structuur m80 m e n en cert ifica atindelingen te verta l en i n voo r sc ho l enbrui kbare produkten de sc holen z ijn nu aan zet kansen en gevaren het vak nederland s het mbo veld is in rep en roer per 1 augustus 1992 de c e r tificaten s tructu ur kent ba s i scertifi c aten door wilde de min i ster een cert i fi catenstructuu r ingevoerd st r oom cert ific at en r ichti n gspe ci f ieke en uitstroom zi en zo li et h ij de schol e n i n het voorjaar weten net certificaten alle afdelingen van het mbo zu l len een toen directies en le r aren van de eerste s chr i k bekomen ko rte en een lange varia n t krijgen va n twee respectie waren kwam de oekaze dat 1992 als 1993 gelezen ve li jk drie jaar en som s vie r jaar bij w ijze van voor moest wo r den ve r der l igt er nog een n i euw examen beeld zullen wi j de i n r icht i ng van het vak nederlands besluit voor het mbo dat in 1995 in werking treedt sc hetsen in de b a sisc e r t ifi c aten van de kernafdel i ng de minist er verpli cht i n dat bes l uit scho len niet tot mo admi n i str a tie da arna stippen we kort de ri c ht i ng se duleren maar h ij geeft wel een du i delijke voorzet in cretariaat binnen deze afde li ng a an d i e r ichting er l ijkt du s veel te moeten veranderen i n het mbo de kernafde li ng admin i stratie bevat b i nnen het basis certificaat twee eenheden beide eenheden z ijn i n de studiedagen van de valo moedertaal in oktober twee delen gespli t st d it verkla art het bestaa n van de 1991 waren gewijd aan modulering in het mbo de term deelba s iscertifi c a a teenhe i d algemene ta lenken opkomst van mbo docenten was groot in de wandel n is h i eronder va ll en de vakke n nederlands en mo gangen legden ze aanwezige von bestuurders vele derne vreemde talen op dit nive a u komen alleen veel vragen voor over de veranderingen bijvoorbeeld de voorkomen d e en eenvou d ige beroepshan d elingen aan vraag wat modulering eigenlijk inhoudt of in zou kun de orde voo r het vak moedertaal moet u hierbi j den nen houden wat zijn de voor en nadelen valt er te ken aan taalgebruik s s ituat i es op het gebied van ontkomen aan het verzetten van veel werk terwijl de ma r k tonderzoek promotionel e a ct ivite iten onder winst twijfelachtig lijkt handelen i n en verkoop afsluiten verzekeringen onze bedoeling met dit artikel is om de discussie ba li ewerkzaamheden bel astingen interne communi over de van bovenaf geinitieerde onderwijsvernieu catie werkoverleg telefonere n wing opgang te brengen in hoeverre strookt de certi op het gebied van sp reken en lu isteren moet de ficatenstructuur met de opvattingen die binnen de leerling in staat zijn dee l te nemen aan zakel ijke von leven waarop moet u attent zijn als u als leraar gesp rekken al s werkoverleg baliegesprek telefoon nederlands een stapeltje a viertjes met de nieuwe gesprek informatief ge s p rek en verkoopgesp rek eindtermen in uw postvakje geschoven krijgt is het wat schrijfvaardigheid betreft moet hij een br i ef begeleidende briefje van uw directeur of van de on een telefoon notitie e n een kort verslag kunnen ma derwijscommissie wel zo verhelderend als het lijkt ken onde rwerp van deze teksten zijn het v e rstrekken kortom voordat je tot goede antwoorden komt is het en inwinnen van informat ie over produkten verzeke handig eerst de goede vragen te stellen ri n gen en dergelijke het opstellen van uitno d igingen het reserveren h et opste llen beve s t i gen en annuleren voorgeschiedeni s v a n orde rs en h et behandelen van k lachte n verder m oet d e leerling informatieve te k sten kun de minister w i l de beroepsgerichthe id en het rende nen lezen zoa ls b ri even rapporten verslagen notit ies ment van het mbo ve rgroten daarom heeft hij com en art i kel en missie s in het leven geroepen met leden u it het be 3 16 moer 1992 8 na het beha l en van de deelbasi scert ificaateenheid 3 de leerweg moet bij aanvang van de opleiding van a l gemene talenkennis kan de leerling verschillende a tot z beschreven staan afs l u i tende toetsen moeten richtingen k iezen per richting zal de i nhoud van de per moduu l voor iedere leerling deze lfde zijn dit geldt cert if i caateenhe id communicatieve vaardigheden ook voor herkansingen de doc ent kan d it soort zaken in beroep en bedrijf anders ingevuld worden dat be niet meer autonoom regelen tekent dat het vak nederlands op de secretar i ele richting er anders uit moet komen te zien dan bij 4 het opschudden uan het vak het alles op papier voorbeeld op de economisch juridische richting zetten het vaker moeten overleggen met collega s le verder zullen er binnen iede r e ric hting opleiding vert tijdelijk een sterke toename van de werkdruk op spec if ieke certificaateenheden komen binnen de af deling secretariaat levert dit het volgende beeld op 5 vakoverschrijdende rnoduleszijn wenseli j k en vaak voor de hand li ggen d 1 secretari aat kort opleidingspecifieke c ertificaateenheid communi 6 de eisen van r endementsverhoging en van g rotere catieve vaa rdigheden in beroep en bedrijf beroepsgerichthe i d zijn bed reigend voor de aandacht uitstroomcertificaateenheid secretarieel assistent voo r persoonli j ke vorming en ontwi kkeling tradit i o nee l heeft het lezen van f ict i e een ger inge p l aats bin 2 secretariaat lan g nen het mbo d it onde r deel zal geheel verdwijnen opleidingspecifieke c ertifi caateenhe i d beroepsvor ming in de secretariaatspraktij k 7 het aanta l te geven uren nederlands kan onder uitstroomcertificaateenheden directiesecretariaat druk komen te staan gezet worden b i nnen sommige secretariaat management en organisatie sect o r en dreigt het vak aangehangen te wo r den bij meer beroepsger i chte vakken soo rtgelijke pl a atje s zij n ook ontworpen voor de andere stud i erichtingen bi nnen de afdeling admin i 8 m et het bevorderen van een ind ivi d uele en onon st rat ie dit betekent dat n i veau en in ho ud van het vak derbroken leerweg voor iedere leerling ligt het klasse nederlands op het eerste gezi c ht veel ste r ke r ged iffe verband onder vuur leerlingen gaan eerder ten onder rentieerd zullen moeten wo rden in een anonieme massa kansen en gevare n 9 de overstap van ko rte opl e i di ng naar het tweede leerjaar van de lange opleid i ng moet in theorie gebo de vera n der i ngen in het mbo b i eden de docent ne den worden het vere i st grote zorg dat d it in de prak derlands natuu r lijk kansen om zijn l essen te vernieu tijk voor de betere leerl ing van de korte ople i d i ng wen het zal du i delijk zijn dat er ook ve l e gevaren zi jn ook een haalbare kaart wordt d i e vak en doce n t bed r e i gen als aanzet voor de me n i ngsvorming en discussie formule r en wij in de vorm 10 de certificatenstructuur rnetzijn vele verschillende van stel li ngen een aanta l kansen en gevaren certif i caateenheden en modules leidt tot een afmat tende toetsrace voor leerling en docent 1 opdeling van een opleid i ng in cert ificaateenheden leidt bijna noodzakeli j kerw ijs tot l es geven in modules 11 gemodu l ee r de inhouden van het vak nederlands leerlingen moeten op versch il lende momenten kun bepe r ken zich tot makke lij k toetsbare onde rdel en al s nen bes lu iten de opleid i ng te verlaten en mogen dan stij l spelling en grammatica niet met lege handen lees zonde r dip l oma staan zit ten blijven verdw ijnt met het verdwij nen van het kortom brengt de certificatenstructuur verbetering of jaarklassensysteem les geven i n modules leidt eerder verslechtering welke voorbeelden ontwikkelen von tot schotten tussen vakonderdelen en vakken dan tot nige docenten nederlands en wat zijn hierb ij valkuilen afbraak ervan en belemmeri ngen gr aag nodigen wij u u i t te re a gere n op ons sc hot 2 het opschudden va n het vak nederlands b i edt de voor de boeg uw react ies kunt u sturen naar het gelegenheid de l eerstof rationele r in te delen overlap von secretar iaat wij zullen dan zorgen voor een ver kan voor zover gewenst worden weggehaald volgart i ke l in von info 1992 8 moer 3 17