Nieuwe profielen in het inburgeringsexamen

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 4
Pagina’s: 17-20
a d e a d e r r ss nieuwe profielen in het inburgeringsexamen er zijn twee nieuwe profielen aan het inburgeringsexamen toegevoegd maatschappelijke participatie mp en ondernemerschap wat houden deze in en hoe relevant zijn ze voor alfa cursisten medewerkers van bureau ice en die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwe profielen geven een toelichting charlotie berghuijs monique bulle judith leemker haas ter horst bureau ice sommige alfatrajecten richten zich ondernemerschap vooral het profiel er zijn twee nieuwe profielen ontwik voornamelijk op het alfabetiseren en maatschappelijke participatie is voor keld maatschappelijke participatie en mondeling nt2 leren van cursisten ex alfacursisten en voor hun docenten ondernemerschap het belang van de maar er zijn ook alfatrajecten waarin de een interessante ontwikkeling inburgeraar staat uiteraard voorop het cursisten alvast kennismaken met de waarschijnlijk zullen minder cursisten doel van het examen is dat de inburge inburgeringsdoelen bovendien komen richting ondernemerschap gaan raar oefent en leert in een voor hem of er steeds meer trajecten waarin een hieronder wordt omschreven hoe deze haar bekende en functionele context zo combinatie wordt gemaakt van alfabeti nieuwe profielen zijn ontstaan en wat moet een ouder zijn kind kunnen opge seren en inburgeren een goede ontwik ze inhouden zodat u weer helemaal op ven voor de kinderopvang of een keling want de thema s uit de inburge de hoogte bent tot slot volgt er een gesprek kunnen voeren over de ontwik ring zijn zeker ook interessant en van stukje over de combinatie van alfabeti keling van het kind een werknemer belang voor alfacursisten denk bijvoor seren en inburgeren moet een werkoverleg kunnen voeren beeld aan de cp s cruciale of een gesprek over arbeidsvoor praktijksituaties uit burgerschap ken het ontstaan van de nieuwe profielen waarden met de komst van het profiel nismaken met de buren praten met de in 2007 is met de wet inburgering het maatschappelijke participatie kunnen woningbouwvereniging of de meter inburgeringsexamen ingevoerd de mensen die geen opvoedtaken hebben stand doorgeven door al tijdens het inburgeraar kon examen doen in de en niet werken of naar werk toe geleid alfatraject te starten met de cp s kun profielen ogo of werk uit de praktijk worden ook binnen een voor hen func nen ook alfacursisten alvast werken aan bleek dat een aantal groepen inburge tionele en dus zinvolle context inburge hun inburgeringsportfolio raars moeilijk in deze profielen paste ren voor inburgeraars die een eigen voor deze inburgeraars was het met bedrijf hebben of willen beginnen geldt in inburgeringsland zit men niet stil name in de portfolioroute lastig om dat zij met het profiel sinds deze zomer zijn er twee nieuwe genoeg bewijzen te verzamelen ondernemerschap kunnen inburgeren profielen aan het examen toegevoegd daarom is per i juli 2009 het aantal aan de hand van een context die past bij maatschappelijke participatie en profielen uitgebreid naar vier hun dagelijkse praktijk alfa nieuws nummer 4 december 2009 17 a d e r s profiel maatschappelijke participatie mp werk een deelneemster verzuchtte dat voor mp en drie of zes bewijzen voor het profiel mp is bedoeld voor mensen het voor haar toch wel beter zou zijn op zoek naar vrijwilligerswerk zonder opvoedtaken en die ook niet om mp te doen ze kon zich goed her als een inburgeraar het praktijkexamen naar werk toe geleid worden het gaat kennen in de twee assessments die ze mp doet dan moet hij zij bij een klein hierbij bijvoorbeeld om ouderen van had gedaan portfolio drie assessments doen een wie de kinderen al de deur uit zijn of assessment burgerschap een mp en mensen die niet direct verplicht zijn om eindtermen taal en ep s een assesment op zoek naar vrijwilli werk te zoeken het profiel mp bevat de volgende sub gerswerk dit laatste assessment is ana begin 2009 is in opdracht van het domeinen actief in de wijk sport en loog aan werk zoeken bij ogo met dit ministerie van vrom gestart met het cultuur verkeer en vervoer actief als verschil dat het specifiek gericht is op ontwikkelen van dit profiel door het vrijwilliger en op zoek naar vrijwilli vrijwilligerswerk consortium bureau ice cito en itta gerswerk voor de variant met alleen assessments allereerst is een klankbordgroep geheel nieuw is de toevoeging van een zal de inburgeraar twee assessments samengesteld met deskundigen uit cruciale praktijksituatie cp over het burgerschap mp en op zoek naar vrij diverse maatschappelijke organisaties openbaar vervoer de deskundigen uit willigerswerk moeten maken zoals vertegenwoordigers van ouderen het veld vonden dit een heel belangrijk organisaties vrijwilliger en buurthuis criterium voor het vrijwilligerswerk profiel ondernemerschap on d werk en nt2 docenten deze mensen een inburgeraar moet zich kunnen ver het profiel ondernemerschap is hebben op diverse manieren te maken plaatsen van stadsdeel a naar stadsdeel bedoeld voor mensen die al zelfstandig met de doelgroep direct door contact b ondernemer zijn of die zelfstandig op de werkvloer of indirect door bijvoor het document eindtermen taal mp is ondernemer willen worden het gaat beeld hun functie als beleidsmedewer net als bij ogo werk en ondernemer hier bijvoorbeeld om een oudkomer ker met deze klankbordgroep is schap een cruciaal document voor het met een eigen groentewinkel of een gebrainstormd over alle mogelijke situ inburgeringsexamen alle assessments nieuwkomer die een eigen catering be aties die van toepassing zijn voor de het portfolio en het elektronisch drijf wil beginnen de ontwikkeling doelgroep leidende vragen waren praktijkexamen zijn gebaseerd op deze verliep net als bij het profiel mp voor welke situaties komen de inburgeraars eindtermen voor docenten in het nt2 het profiel ondernemerschap werd in tegen wat moeten ze in die situaties onderwijs is het belangrijk te weten wat samenwerking met het imk het kunnen op taalniveau ai a2 een inburgeraar in deze context moet instituut voor midden en kleinbedrijf de uitkomst van deze bijeenkomst is kunnen voor examinatoren is het een klankbordgroep samengesteld met uitgewerkt in het eindtermendocument document de leidraad voor het beoorde deskundigen op het gebied van onder taal mp deze uitwerking is voorgelegd len van de portfoliobewijzen nemerschap onder andere een aantal aan de klankbordgroep en waar nodig allochtone en autochtone ondernemers bijgesteld portfolio en praktijkexamen mp medewerkers van de kamer van nadat het document eindtermen taal ook bij mp verzamelt de inburgeraar koophandel het mkb en een aantal mp door de minister was vastgesteld voor een klein portfolio vijftien bewij projectleiders van gemeenten deze zijn de assessments en het modelport zen en voor een groot portfolio dertig deelnemers houden zich op verschil folio ontwikkeld de assessments zijn bewijzen de spreiding over de domei lende manieren bezig met onderne in het voorjaar gepretest bij roc s en nen is analoog aan werk ogo en men en de doelgroep de uitkomst van andere taalaanbieders waarbij voorna ondernemerschap de inburgeraar ver de brainstorm is uitgewerkt in het melijk mensen hebben meegedaan die zamelt zes of twaalf bewijzen voor eindtermen document taal onder nu geplaatst zijn in het profielogo of burgerschap zes of twaalf bewijzen nemerschap ook bij dit profiel werden 18 a lf a nieuws nummer 4 december 200g m a d e r s de assessments gepretest bij roc s en portfolio en praktijkexamen komdagen voor examinatoren plaats andere taalaanbieders de deelnemers ondernemerschap voor meer informatie over deze voor waren kandidaten die nu inburgeren ook bij ondernemerschap verzamelt de lichtingsmiddagen kunt u contact opne in het profiel werk of al een traject vol inburgeraar voor een klein portfolio vijf men met tpost bureau ice nl gen waarbij het accent ligt op onderne tien bewijzen en voor een groot portfo men voor een aantal deelnemers lio dertig bewijzen de spreiding over examen waren de onderwerpen een feest van de domeinen is analoog aan werk sinds i juli 2009 is het voor inburge herkenning eindelijk situaties die zij ogo en maatschappelijke participatie raars mogelijk om het praktijkexamen in hun dagelijkse praktijk ook tegenko voor meer informatie zie het schema mp of ondernemerschap te doen men elders op deze pagina vanaf het najaar 2009 is het ook moge lijk om het elektronisch praktijkexamen eindtermen taal en p s nieuwe handleidingen mp of ondernemerschap te doen maar het profiel ondernemerschap bestaat de concept modelportfolio s voor mp in verband met de gefaseerde invoering uit twaalf nieuwe cruciale en ondernemerschap zijn te downloa slechts op twee momenten op een cen praktijksituaties en de daarbij horende den via de ie groep in deze model trale plaats in nederland vanaf i janua cruciale handelingen zes cp s zijn portfolio s zit ook een aangepaste hand ri 20io kunnen de inburgeraars via het gericht op instanties waar ondernemers leiding het is een handleiding geschre reguliere schema examen doen mee te maken krijgen zoals de kamer ven op a2 niveau zodat een inburge van koophandel de bank of het uwv raar zelfstandig een portfolio zou kun wanneer starten met inburgeren werkbedrijf de andere zes cp s zijn nen maken verschillende examenin hoewel veel alfatrajecten voornamelijk vooral gericht op de bedrijfsvoering stellingen hebben meegewerkt aan het gericht zijn op alfabetiseren is er geen hierbij horen situaties als inkopen ver herschrijven van deze handleiding enkele reden om niet al vroeg in dat tra kopen of het huren van een bedrijfs daarbij zijn de portfolio s ook voorzien ject te beginnen met het kennismaken ruimte de twaalf cp s bieden voor de van grijze hokjes een grijs hokje geeft met de cp s van de inburgering dat doelgroep een passende en functionele aan dat er voor een bepaalde situatie betekent dat daarmee al gestart kan context om te leren en examen te doen geen schrijfbewijs of gespreksbewijs worden bij alfa a omdat over het alge belangrijk is om op te merken dat het kan worden ingeleverd docenten en meen de spreekvaardigheid van de cur hier gaat om taalhandelingen en dus examinatoren halen deze informatie uit sisten voorloopt op de schriftelijke geen competenties of eigenschappen het document eindtermen taal maar vaardigheden cursisten met alfa a waar je als ondernemer over moet van inburgeraars kan dit niet verwacht voor lezen en schrijven kunnen immers beschikken om succesvol te zijn met worden vandaar deze aanpassing best een gesprekje voeren met de andere woorden het slagen voor het op i oktober 2009 zijn de modelportfo docent van hun kind een cp uit het inburgeringsexamen geeft helaas geen lio s voor ogo en werk ook op deze profielogo of de weg vragen naar garantie dat de inburgeraar ook als manier gepubliceerd sinds die datum bijvoorbeeld het station een cp uit het ondernemer zal slagen kunnen de oude portfolio s niet meer profiel mp het document eindtermen taal ond is gebruikt worden het is belangrijk om te starten met net zoals bij ogo werk en cp s die direct aansluiten bij de leefwe maatschappelijke participatie een cruci voorlichtingsmiddagen reld van de cursist de cp s uit aal document voor het inburgeringsexa in november en december zullen nog burgerschap zullen daarvoor in ieder men alle assessments het portfolio en voorlichtingsmiddagen over de nieuwe geval in aanmerking komen de crucia het elektronisch praktijkexamen zijn profielen plaatsvinden deze middagen le situaties in dit domein zijn voor alle gebaseerd op deze eindtermen vinden altijd aansluitend op de terug profielen hetzelfde en daarmee relevant alfa nieuws nummer 4 december 200g 9 a d e r s maatschappelijke participatie ondernemerschap alleen portfolio 30 bewijzen 30 bewijzen groot portfolio 12 bewijzen burgerschap 12 bewijzen burgerschap 12 bewijzen mp 12 bewijzen ondernemerschap 6 bewijzen op zoek naar 6 bewijzen op zoek naar werk vrijwilligerswerk portfolio en 15 bewijzen 15 bewijzen assessments 6 bewijzen burgerschap 6 bewijzen burgerschap klein portfolio 6 bewijzen mp 6 bewijzen ondernemerschap 3 bewijzen op zoek naar 3 bewijzen op zoek naar werk vrijwilligerswerk 3 assessments 3 assessments 1 assessment burgerschap 1 assessment burgerschap 1 assessment mp 1 assessment ondernemerschap 1 assessment op zoek naar 1 assessment op zoek naar werk vrijwilligerswerk alleen assessments 6 assessments 6 assessments 2 assessments burgerschap 2 assessments burgerschap 2 assessments mp 2 assessments ondernemerschap 2 assessments op zoek naar 2 assessments op zoek naar werk vrijwilligerswerk overzicht van de twee nieuwe profielen voor alle cursisten zelfs voor cursisten cp s en hierover te praten of de situa ten met wi gelden vandaar dat som die niet hoeven in te burgeren ties na te spelen in de groep maar ook mige alfatrajecten zich nog weinig rich de verwachting is dat een cursist die door gezamenlijk naar het gemeente ten op de inburgeringsdoelen er is vanuit een alfatraject moet inburgeren huis te gaan zodat cursisten zien hoe immers geen geld voor toch vinden terechtkomt in ogo mp of werk als zoiets als het aanvragen van een docu steeds meer gemeenten en taalaanbie al bekend is voor welk profiel de cursist ment gaat er zijn inmiddels verschil ders daar een oplossing voor bijvoor gaat inburgeren dan kan na lende lesmethodes op de markt beeld met behulp van de inzet van par burgerschap specifiek worden geoe gebracht met filmpjes en opdrachten ticipatiegelden fend met de cp s die relevant zijn voor die aansluiten bij de cp s van de diver alfabetiseren de taal leren spreken die cursist se profielen die bruikbaar zijn in alfa inburgeren het heeft toch allemaal als het modelportfolio kan dus als lei trajecten doel dat mensen op een volwaardige draad worden gebruikt om eropuit te manier mee kunnen doen in de gaan en alvast kennis te maken met de tot slot samenleving dus participeren situaties er zijn verschillende manie blijft over het probleem van de finan ren om hiermee te oefenen bijvoor ciering alfatrajecten worden betaald correspondentie info bureau ice nl beeld door filmpjes te bekijken over de met web gelden inburgeringstrajec 20 alfa nieuws nummer 4 december 200 g