Nog eens de b-oo-m en het bos

Publicatie datum: 1986-01-01
Collectie: 17

Documenten

nog een s reacties de b 00 m en het bo s reacti e dre van donge n len geinteresseerden kunnen mijn kritiekpun ten toegestuurd krijgen zowel direct van mij a nn e nederkoorn ve r dw aal t in het bos als via de redactie van moer en ze wil de kinderen die gaan leren lezen de vraag of ik gelijk heb of niet en of ieder meeneme n een dat ook vindt in mijn boek acht ik overi in m o e r 1986 4 he eft an ne n ederkoo r n op gens minder belangrijk dan een andere vraag verzoek van de redact i e van moe r een a rti kel die ik langs deze weg wil voorleggen aan het geschreven over h et speerpunt l ezen i n dit slot van het artikel wordt naar alternatieven a r t i ke l heeft ze met name getra c ht aan te to verwezen en worden suggesties en argumen nen dat de verantwoor d ing van de nascho ten daarvoor gegeven hierbij wordt gepleit li ng sc u rs u s s pee r punt lezen op wanke l e we om de blik van b oo m te verbreden naar het te n sc happe lij ke b asi s ber u s t z ij poogt dit te zicht op het bos ik interpreteer dit als neem doen door v r aagt ekens te zetten b ij de uit de kinderen mee naar het leesbos en laat ze gangspunten erv a n en il l ustree rt dit aan de vooral zelf de bomen ontdekken h and van m ij n boek leesmoeilijkheden naar mijn vraag is nu wie van degenen die dit d iagnos tisere n d on der wijzen bij het le ren le voorstaan kan mij garanderen dat met name ze n dit boek vo r mt de wete nsc happe li jke on de zwakke lezers niet zullen verdwalen in dat de r b o uw ing van d e in houd van de na s cho bos l ings c ur s us dre van dongen in een e e r dere rea ct i e op haar nota de b oo m leysenhoek 7 2 en het bo s heb i k haar a l gefel ici tee rd met 4901 ev oosterhou t haar grondige bestudering van het boek en heb i k haar ook gew e zen op enke l e pert i nente react i e anne nede rkoor n fo uten re dene rin gen en co nc l usi es i n haa r be toog zowe l ten aanz i en van de u i tgangspun neem de kinderen mee naar het leesbos en ten als van de verta l ing van m i jn kant is er laat ze vooral zelf de bomen ontdekken is de sprake va n duide lij ke onju i stheden over een interpretatie die dre van dongen geeft van het aanta l pu nten k un j e van men i ng vers c h ille n laatste deel van het artikel de b oo m en het maar het is jamme r dat de sc hrijf ster m i jn op bos me r k i ngen b ij ha ar a n a l y s e n ie t i n haa r artike l die interpretatie op zich is voor meerderlei uit heeft verwerkt het l ijkt me over i gens we i nig leg vatbaar wat wordt bedoeld met leesbos z i nvo l m i jn kritiekpunten h i er in deta i l te he r ha om welke kinderen gaat het daarom leent 35 ze zich ervoor om haar als uitgangspunt te ne naleren beginnende lezers d i e door van don men voor onderstaande toelichting bij het arti gen als zwakkere lezers worden aangeduid kel met die toelichting hoop ik duidelijk te ma zu l len zeker in het leesbos verdwalen wan ken dat een vraag als zullen niet met name de neer ze er een weg moeten v i nden met behulp zwakkere lezers verdwalen in dat bos niet van een instrument waarmee ze zich nog van toepassing is op de problematiek die in geen raad weten het artikel aan de orde is gesteld het is geen kwestie van neem de kinderen het is jammer dat van dongen niet op enkele mee naar het leesbos ze zijn er al thuis pertinente fouten redeneringen en conclusies aan tafel zijn woorden te lezen stroop in mijn betoog is ingegaan omdat daarmee zo muis vlok hagel margarine en onder wel de lezers als mijzelf informatie onthouden weg naar school dorpsstraat garage wordt natuurlijk zou ik indien de opmerkin open bushalte in de school zijn woorden gen waaraan hij refereert mij bekend waren te lezen van de school kleurpotloden daarmee rekening gehouden hebben bij het boom roos vis esveha okki en door schrijven van het artikel de kinderen zelf meegebracht donald op de enige reacties die mij bekend waren waren een trui poezie album adidas en weer een briefje waarin hij het gedeelte van de ver bij in huis pas op voor de hond race eend talingen erg goed noemde en verklaarde be legoland nijntje omo jip janneke reid te zijn om op een aantal punten in de nota ster tandpasta het is veeleer een nader in te gaan en het telefoongesprek dat kwestie van begeleid ze bij het vinden van daarop volgde tijdens dat gesprek zijn we een weg door dat bos niet op concrete punten uit de nota ingegaan veel kinderen zullen het best fijn vinden om in maar al pratend leken we het eens over het de beslotenheid van de school een poosje al doel van de nascholing meer kinderen leren leen maar te hoeven weten dat een b als een lezen en over de uitgangspunten van de weg b klinkt oo als oo een m als m en sa daar naartoe meer aandacht voor de individu men boom om zo telkens een paar letters ele leerling elk kind moet de kans krijgen op erbij te leren in de tijd en de volgorde waarin de voor hem haar meest effectieve manier het ze door de leesmethode worden aangeboden lezen onder de knie te krijgen we stokten maar er zijn kinderen voor wie dat niet geldt echter bij de vraag of die uitgangspunten in in het artikel de b oo m en het bos wordt als overeenstemming zijn met de weg die in het een gegeven beschouwd dat de meeste kinde project preventie van leesmoeilijkheden voor ren in nederland op de traditionele manier moeilijk langzamer anders lezen lerenden is leesonderwijs krijgen en wordt niet ingegaan uitgestippeld op de vraag of dat de meest verkieslijke ma de opvatting dat er naast de methodestof nier is de nadruk ligt op kinderen die met de ruimte moet zijn om andere lees leermanieren ze methode niet uit de voeten kunnen te proberen is mijns inziens niet in over voorgesteld wordt om met kinderen voor wie eenstemming met het in het project ontwikkel b oo m niet werkt samen uit te vinden of de nascholingsmateriaal immers daarbij wor misschien appelboom wel werkt of hen in elk den kinderen met dezelfde stof en dezelfde geval eerst eens de kans te geven rustig rond leerstrategieen geconfronteerd in de tijd ruim te kijken de eigen plaats te bepalen zelf voor te waarin juist aan die andere manieren aan hem haar belangrijke herkenningspunten te sig dacht had kunnen worden besteed 36