Nogmaals: onderwijs in heterogene groepen

Publicatie datum: 1987-01-01
Collectie: 18
Volume: 18
Nummer: 5-6
Pagina’s: 85-86

Documenten

lies fonderie n og maals on derwijs in heteroge n e groepe n n oot van de redactie in het vorige nummer schreven is ik deel die mening o n d an k s de van m oer 1 98 7 4 p 3 6 4 0 wijdde a lbert vele p aragraafnummers en literatuurver w ijzin kamer een uitvoerige bespreking aan het gen raak je de draad niet kwijt geen ge proefschrift van helge b onset onder w ijs in he scherm bovendien met dure woorden geen terogene groepen op voorstel van helge bon bladzijden vol met statistische gegevens d it set vroeg de redactie ook lies fonderie die al la atste he e ft natuurlij k te ma ken met het doel jaren met heterogene groepen werkt haar en de o p zet van deze case study i k zal in de reactie op dit boek te geven ze bespreking niet ingaan op de w etenschap pelijke waarde van dit onderzoek de redactie vlak voor de zomervakantie bezorgde de post vroeg mij te reageren vanuit mijn functie als bode mij onderwijs in heterogene groepen lerares d aar hoort in ieder geval ook bij dat i k van helge bonset wat is de reactie op dit veel w aardering heb voor een boek w aarin ik boek van iemand die zelf ook les geeft in hete als in een spoorboe kje precies kan vinden wat rogene groepen wilde de redactie van moer ik zoek d aarbij helpt de uitgebreide inhouds weten ja wat is de reactie zo aan het eind opgave w aarvan het relevante deel bij ieder van het schooljaar als de leerlinggegevens bij hoofdstuk herhaald wordt gevol gd d oor een de mentoren moeten worden ingeleverd als inleiding waarin nauwkeurig vermeld w ordt de hele vakgroep nederlands moet verhuizen wat in dat hoofdstuk aan de orde komt en als materiaal nog snel herschreven moet wor waar je elders in het boek kan kijken voor aan den zodat de drukker het in de vakantie kan verwante onderwerpen hebben eigenlijk alleen maar ruim 500 leesbaarheid en een hel d ere opbou w houden bladzijden wat een dik boek de aandacht gespannen d at is mooi m aar meer dan wat doorbladeren was er dus aan wat heeft de inhoud te bieden ik zal proberen vankelijk niet bij maar de laatste stelling het toe te lichten waar voor mij de waarde van dit gaat hier immers om een proefschrift en dus boek in bestaat bekijk je de stellingen het eerst zorgde ervoor n et als a lbert k amer begon ik achteraan dat ik het boek toch maar bij de kampeerbaga m eer achteraan dan hij kennelijk n iet bij de ge inpakte voor het geval het eens mocht re interpretaties maar bij de bijlagen h et is im genen ik begrijp dat ik die stelling even moet mers leuk om een voorbeeld van een lesbe citeren wanneer een kat met een vraagteken schrijving te lezen leuk en heel herkenbaar in zijn staart wandelt duidt dit nog niet nood ik w ou graag dat het niet zo ging als gisteren zakelijkerwijs op de behoefte tot het stellen dat er overal doorheen gepraat wordt en van een vraag ik zat dus in frankrijk met een dan die bijgevoegde plattegrond met daarop boek dat letterlijk en figuurlijk toch wat zwaar een gearceerd vierkantje helge op stoeltje of was voor een vakantie al bleek het mij bijzon cassettedeck op fonteintje de praktijk vlak der te kunnen boeien waardoor dat kwam voor mijn neus m aar ook mijn eerste vraag vertel ik hieronder eerst verwijs ik naar de lo waarom die tafels en stoelen in twee hoef vende bespreking die albert kamer voor het ijzervormen ik kan daar zelf zo slecht mee vorige nummer van moer schreef ik ga ervan werken het wordt zo gauw geschreeu w naar uit dat die bespreking mij ontslaat van de elkaar hoe zou die leraar het bovendien doen taak dit dikke boek nogmaals representatief bij groepswerk lijkt me een hele verhuizing samen te vatten opzoeken wat er over groepswerk te vinden waardoor vind ik dit proefschrift onderwijs in is via de inhoudsopgave ontdek ik dat ik heterogene groepen nu zo n goed boek dat daar bij sub onderzoeksvraag 11 3 over kan le komt allereerst door de grote leesbaarheid ik zen en daar blijkt dat ik onder groeps w erk kan heel droevig worden van de vaak moeiza toch iets anders versta dan w at hier beschre me en houterige stijl van veel wetenschappelij ven staat hier gaat het niet om werken in ke lectuur al tijdens de promotie werd meer vaste groepen aan opdrachten waarbij de leer dan eens opgemerkt hoe helder dit boek ge lingen voor de oplossing van een vraag of he t 85 leveren van een produkt echt van elkaar af b eschrijven hankelijk zijn in hoofdstuk ix wordt groeps n et a ls a l b ert k amer rea g e e r ik weer enthou werk beschreven vanuit een literatuurstudie ik siast op het gedeelte over gelijke kansen ver zette er veel strepen boeken en artikelen die p licht e k ost voor de o p st ellers van het wrr ik later toch nog eens wil lezen ra pport lij kt me en ni et alleen voor d e schrij via groepswerk kom ik natuurlijk ook door de ver van het s tuk over mo ed erta a lon d erw ijs al titel van het boek op heterogeniteit een be word ik ook boos en ontmoedigd als ik dat grip waarvoor door bonset de volgende om lees de algehele conclusie van deze studie schrijving wordt geciteerd hij stelt voor een dat on d erw ijs in de moed ertaal in h e terogene brugklas pas heterogeen te noemen als ten groepen w81 mo g elijk is verbaast mij dan ook eerste minimaal 30 van de leerlingen een an niet al een tijdje w eet ik d at er goed en der advies van de basisschool kreeg dan de slecht onder w ijs bestaat en d at goe d onder overige leerlingen en als minimaal 70 van wijs onder meer bete k en t d a t iedere leerling de les uren in de heterogene brugklas door alle ook in zogenaamd homogene groepen als leerlingen samen gevolgd wordt deze om een serieuze en gelijk waardi g e partner in het schrijving roept bij mij twee reacties op on d erwijsleerp roces word t b eschou wd he t 1 heterogeniteit wordt hier wel erg smal op optimisme van kamer en bonset deel ik echter gevat het gaat toch niet alleen om verschil in niet ik zie geen ontwi k keling van bh v naar cognitief niveau maar ook om verschillen in thematisch w erken de no nonsense gedachte sekse achtergrond ervaring belangstelling wint wel degelijk terrein en in veel scholen leerstijl met al die verschillen rekening probe waar men enthousiast geprobeer d heeft re k e ren te houden maakt nu juist onderwijs in he ning te houden met en g e b ruik te maken van terogene groepen tot zo n uitdaging verschillen tussen leerlingen keert men terug 2 de omschrijving geeft ook niet zoveel hou naar een werkwijze waar bij de leerling zich vast een school die met veel bombarie aan maar moet z ien aan te passen aan de leerstof kondigt een heterogene brugklas te hebben eisen waarmee ik overigens niets slechts wil waarin 30 vwo ers en 70 havo ers blijken zeggen over het stellen van eisen aan leerlin te zitten vertelt een heel ander verhaal dan de gen school uit de case study met lbo mavo a ls ik nu probeer samen te vatten wat de havo en vwo leerlingen in klas 1d die boven waarde van onderwijs in heterogene groepen dien aankondigt de brugperiode te willen uit is voor de gewone leraar in de praktij k dan breiden naar het tweede jaar denk ik dat die zit in de mogelij k heid om eigen vervolgens ben ik benieuwd naar het werken bevindingen ervaringen en vragen te koppelen in zo n heterogene groep de leraar werkt met aan de bevindingen beschrijvingen en vragen schoolboeken en differentieert volgens het in dit boek d eze studie nodigt kortom uit tot bhv model ook dit gegeven roept vragen bij afzetten tegen nadenken over en herformule mij op waarom zo weinig aandacht voor an ren van uitspraken over bijvoorbeeld doelstel dere verschillen dan in tempo en niveau het lingen beginsituatie werkvormen toetsing antwoord staat er eigenlijk ook de leraar zou h e over zelfevaluatie door leerlingen kan ik best meer thematisch willen werken maar zo gauw niets vinden het bezit van dit proe f voelt zich daarbij door de school en de sectie schrift biedt de mogelijkheid er nog veel in te niet erg gesteund bladeren ik wil het nu ook snel uitlenen aan mijn speurtocht gaat daarom verder naar een de collega in mijn school die er na de bespre beschrijving van de school de laatste tijd king in de vorige moer zo om zeurt en ook wordt mij namelijk steeds duidelijker dat het dat zegt iets lijkt me niet de opvattingen en vaardigheden van de individuele leraren zijn die bepalen wat er in bonset e h onderwijs in heterogene groepen de lessen mogelijk is maar de vaak niet eens een case study naar het vak nederlands in een duidelijk uitgesproken opvattingen van de breed heterogene brugklas van een reguliere school als geheel en nu word ik een beetje in scholengemeenschap en een literatuurstudie het boek teleurgesteld al besteedt bonset ze naar heterogeniteit en interne differentiatie ker aandacht aan wat hij de schoolcontext purmerend muusses 1987 diss rijksuniver noemt ik denk dat er meer literatuur voorradig siteit utrecht prijs f 37 50 is om een school als onderwijsorganisatie te 86