Nou jij!

Publicatie datum: 1978-01-01
Collectie: 09
Volume: 09
Nummer: 4
Pagina’s: 38-40

Documenten

gen en dikwijls is ook de benodigde ruimte niet aanwezig nou jij deel 1 bestaat uit 20 lessen de werkwij ze van de leerkracht waar wij vanuit zijn gegaan is als volgt men leest de tekst en bekijkt de plaatjes daarna stelt de leerkracht vragen over de tekst en tenslotte dramatiseren de leerlingen de les aanvullende activiteiten hierbij zijn onder meer een woord invullen tekenen in opdrach t zinnen maken van woorden die door elkaar boel worden aangebode n attributief gebruikt bijv nw invullen bijvoor beeld het groene licht besprekingen meervoudsvormen van z nw invullen aan de hand van de volgende punten hebben we nou jij bekeken het doel van de methode het thema van de le s de relatie tussen de illustratie en de tekst nou jij welk appe l doet de illustratie op de leerling en hoe verhoudt de tekst zich hiermee g c berlijn h de boer nou jij een audio visue het doel van de methode is het aanspreekbaar le methode voor kinderen die geen of weinig ne maken van anderstalige kinderen een belangrijk derlands spreken muusses purmerend 1971 punt daarbij is het stimuleren van de mondelinge drie delen elk deel omvat toelichting leerlin taalvaardigheid gezien de concrete verwerking in genboekje dia serie geluidsbanden de lessen wordt dit doel echter miniem uitge werkt er wordt geen enkele mogelijkheid gebo de enorme vraag naar de nou jij methode met den om boven de gegeven teksten uit te stijgen name in het begin van de jaren zeventig doet telkens dezelfde teksten worden gegeven bij het vermoeden dat deze methode het antwoord geeft lezen het praten en het dramatiseren op de problematiek van het aanleren van het ne hierdoor en door het ontbreken van suggesties derlands als tweede taal voor de ontwikkeling van de mondelinge taalvaar in feite stond de aanpak van deze problematiek digheid blijven de kinderen ons inziens steken in nog in de kinderschoenen toen nou jij tot stand het napapegaaien c q imiteren van de tekst kwam inmiddels is er veel gebeurd op het vlak naast het stimuleren van de taalvaardigheid is be van tweede taalverwerving langrijk het aanbieden van zinnen in een bepaalde in het hiernavolgende willen wijde nou jij me situatie het uitgaan van taalgebruiksituatie is thode analyseren waarbij we ons ervan bewust ideaal om kinderen aanspreekbaar te maken zijn dat het niet geheel juist zou zijn dit te doen in nou jij wordt echter behalve onnatuurlijk aan de hand van de meest recente inzichten we taalgebruik meer schrijftaal dan spreektaal hebben daarom in hoofdzaak gelet op innerlijke ook vaak kunstmatige voor anderstaligen niet consistentie en de uitwerking van de door de au herkenbare situaties weergegeven teur gestelde doelen elke les heeft een eigen thema onder meer intro we hebben volstaan met het analyseren van deel ductie van de personen activiteiten op school 1 en de toelichting zonder gebruik te maken van huis lichaam bos winkel verkeer e a de dia s en geluidsbanden omdat ons is gebleken de volgorde van de thema s is niet geheel consis dat veel taakleerkrachten niet met de complete tent zo komt het thema winkel aan de orde in set kunnen werken het beschikbare budget per les 10 en 20 verkeer in les 12 en 18 lichaam in leerling is vaak te laag om dergelijke voorzienin les 8 en 11 onze suggestie is om de thema s be gen projector bandrecorder te kunnen bekosti ter op elkaar te laten aansluiten zodat de onder 38 werpen met elkaar een geheel vormen les voor het rek met brood vraagt een meisje aan bijvoorbeeld les 11 piet is ziek na les 17 piet ans wat haal jij valt in het water beter is ons inziens wat moet jij hebben of wat wat betreft de relatie tussen illustratie en tekst koop jij allereerst een algemene opmerking de illustraties tenslotte zou het gebruik van deiktische elemen laten personen en situaties zien die stereotyp zijn ten elementen die bepaald worden door de spre voor de traditionele rolpatronen zo zit bijvoor ker en moment en plaats van de spreker eendui beeld het meisje achterop de fiets en is bang ze diger moeten zijn bijvoorbeeld het gebruik van plukt bloemen en ze krijgt een pop terwijl de hier daar dat deze die jongen hard f i etst niet bang is en een boot krijgt in les 7 bijvoorbeeld dit is ons huis terwijl het daarbij komt tevens dat de personen een typisch huis ver op de achtergrond staat les 9 dat is de nederlands middenklasse gezin vormen trein kan vervangen worden door daar is de trein illustratie en tekst lijken ons niet goed op elkaar of daar komt de trein afgestemd wanneer men de tekst bedekt is niet les 2 dat is juf terwijl juf naast ans staat uit de illustratie op te maken waar het om gaat volgens de toelichting vindt de opbouw in moei bovendien zou men de illustratie meer moeten lijkheidsgraad stapsgewijs plaats dit betekent dat richten op datgene wat men wil aanleren wan een bepaald verschijnsel afzonderlijk wordt aan neer men bijvoorbeeld verschillende handelingen geboden om ve rv olgens uitgebreid te worden centraal stelt ik lees ik teken les 311 dan is het wanneer we bijvoorbeeld naar les 15 kijken dan verstandig dit door e en en dezelfde persoon te la zien we dat hierin twee verschijnselen allebei ten doen en niet door verschillende personen voor het eerst behandeld worden namelijk het wanneer echter de les over persoonlijke voor attributief gebruikt bijv naamwoord en de tegen naamwoorden gaat dan zou men juist gebruik stelling dat is een dikke boom en boy heeft een moeten maken van verschillende personen les 8 dunne tak hetzelfde geldt voor les 16 de tekst is een voorbeeld hierv an thema is een scene voor is ik kan er ook niet bij nieuw is het gebruik van het slapen gaan bijbehorende teksten ik was ook het verwijzend er meivoorzetsel en de tus mijn handen ik was mijn gezicht piet ik poets senplaatsing van ook en niet mijn tanden ik kam mijn haar jan ik kijk in de in les 13 wordt niet als zinsnegatie aangeboden sp iegel ans en ik ga in bed jan behalve een drietal oefeningen vindt er geen uit het ligt voor de hand om deze sc ene door een en breiding plaats naar zinsdeelnegatie niet en dezelfde persoon te laten verrichten en niet door geen drie opvallend is verder dat een meisje in de spiegel kijkt met uitgaanskleren aan terwijl de conclusi e anderen pyjama s dragen verder is het ons i n ziens onlogisch om je haar te gaan kammen wan uit het bovenstaande blijkt dat nou jij veel in neer je naar bed gaat en tenslotte doet de tekst consequenties bevat hoewel deze inconsequen ik ga in bed gekunsteld aan beter is ik ga naar ties gecorrigeerd kunnen worden blijft er toch bed of ik stap in bed of ik ga slapen nog veel te wensen over een andere les waarin de volgorde van de plaatjes hieronder zullen we in het ko rt enige punten for niet logisch is en waarbij de tekst niet aansluit op muleren waarop een methode voor anderstalige de illustratie is les 14 verkeerssc e ne plaatje 4 kinderen gebaseerd zou moeten zijn wachten bor terwijl er geen verkeer aankomt en ons uitgangspunt is dat de verwervingsstrategie nr 5 de auto stopt terwijl bor zich losrukt en van het nederlands door anderstalige kinderen in oversteekt nederland ongeveer dezelfde is als de strategie andere voorbeelden van onnatuurlijk taalgebruik die nederlandstalige kinderen toepassen bij het zijn te vinden in onder meer les 6 op de vraag verwe rv en van het nederlands namelijk er is een heb je pijn antwoordt iemand die net gevallen wisselwerking tussen het taalaanbod in allerlei is ja juf ik heb pijn hierbij guitig kijkend taalgebruik situaties en het onbewust hypothe les 10 een bevel van een moeder tegen het kind ses opstellen over de taal en het voortdurend om boodschappen te doen haal jij brood ans toetsen van die hypothese aan het taalaanbod beter wellicht is wil je broodhalen ans of wil je waardoor een verfijnd taalsysteem verwo rven even een heel bruin halen ans en in dezelfde wordt dit betekent voor een methode 39 dat zij uit moet gaan in concrete handelingssi men die veroorzaakt worden door de moeder tuaties alledaags taalgebruik bijvoorbeeld in taal van het kind met name op het gebied van dialoog vorm compleet met tussenwerpsels als uitspraak en intonatie uh oh he en hoor e d en dat zij dient aan te sluiten bij de ervarings dat zij bij het vaststellen van een opbouw in wereld van het anderstalige kind door herken moeilijkheidsgraad rekening houdt met gege bare situaties aangepast aan de leeftijd van de vens van de taalverwerving van het nederlands leerling weer te geven bijvoorbeeld een ma als eerste taal rokkaans gezin boodschappen doen op de dat zij zich in eerste instantie richt op het markt het wonen in een afbraakbuurt spreken en luisteren en pas veel later op schrij ven en lezen nederlandstaligen krijgen gemid amsterdam 23 juni 1978 deld vijf jaar voordat zij moeten leren lezen en schrijven j a coen en dat zij rekening houdt met specifieke proble m kuster noo t 1 in onze analyse abc dec 1977 ongepubl zijn ver der nog behandeld de taalstructuren die per les wor den aangeboden de woordsoorten en nieuwe woor den per les en de aangeboden leeracti viteiten een voorlopige indru k h m van egmond van helten nederlands voor aparte cursus te maken maar dit is een onhaalba anderstalige leerlingen van 12 16 jaar groningen re zaak en in dit geval dan ook terecht niet ge wolters noordhoff 1978 7 9 beurd de enige conditie die de samenstelster van de leergang stelt is dat de leerlingen in ieder ge een voorlopige indruk omdat bovengenoemde val moeten kunnen lezen en schrijven waarmee leergang nog niet verschenen is en ik voor deze zij naar ik aanneem bedoelt dat zij het romeinse bespreking slechts beschik over de drukproeven schrift moeten kunnen lezen en schrijven van de eerste vijf lessen aangevuld met de experi het zal duidelijk zijn dat het samenstellen van mentele versie van de acht daarop volgende die een cursus nederlands voor deze doelgroep geen naar ik vernomen heb nog grondig gewijzigd zul eenvoudige zaak is het zal eveneens duidelijk len worden uitspraken over aspecten als het zijn dat de docenten die zich geplaatst zien voor auditieve en visuele materiaal de selectie en orde de zware taak die anderstalige leerlingen een zo ning van de leerstof en toetsing aan de doelstel danige beheersing van de nederlandse taal bij te ling zijn dan ook niet goed mogelijk ik zal mij brengen dat ze in staat zijn te functioneren in een moeten beperken tot opmerkingen van voorbe onderwijssituatie waarin het nederlands voertaal schouwende en soms speculatieve aard is zitten te springen om een leergang nederlands anderstalige leerlingen van 12 16 jaar is een mis gelukkig heeft de samenstelster van deze cursus leidend eenvoudige omschrijving van een doel zich niet laten verleiden tot het overhaast vol groep die in feite zeer heterogeen van samenstel doen aan deze behoefte aan de totstandkoming ling is binnen deze doelgroep is sprake van een van deze cursus geschied op initiatief van het grote verscheidenheid aan moedertaalachter openbaar lichaam rijnmond en met financiele grond schoolervaring zowel binnen als buiten steun van genoemd lichaam de culturele raad nederland en sociaal culturele achtergrond van provinciale staten van zuid holland het mi bovendien zijn deze leerlingen verdeeld over alle nisterie van 0 w en het ministerie van sociale typen van het voortgezet onderwijs men zou zaken is meer dan drie jaar intensief gewerkt kunnen overwegen om voor iedere categorie een en wat belangrijker is in nauwe samenwerkin g 40