NT2-verwikkelingen

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 3
Pagina’s: 89

Documenten

redactionee l der gevorderden ik moet zelf wel erg onnozel zijn dat ik eerst zes jaar universitaire studie gevolgd heb en nog st e eds regelmatig s c ho lin gen en studiedagen bezoek om op de hoogte martine jetten te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de tv t z didactiek n z 2 verwikkelingen laten we het eens omdraaien ik kan zelf best rekenen dus ik kan ook wel wi s kunde geven met deze stell ing zal bijna niema nd het eens zijn wi s kunde is immers een ingewik de verschill ende inst ell ingen voor basiseduca ke lde taal met onder ande re a ll erlei formule s tie be en het voortgezet algemeen volwasse die in een bepaald e volgorde to e gepast mo e nenonderwijs vnvo werden de afgelop e n ten worde n om dit vak goed t e kunnen maanden getroffen door plannen op het gev e n moet je behoorlijk goed ond erle g d zijn gebied van nederland s als tweede taal van het in de wiskunde ook het ned erland s ke nt zo ministerie van arbeidsbureaus en gemeentes echter zijn re gels h e t handige voor een de echo s galmen door het land moedertaalspre ker van h e t n e d erlands i s waar gaat het om per i augustus zull en er alleen dat hij i n te ge n s telling tot ee n tw ee de als de plannen doorgaan zo n 7000 cursist taall ee rd er deze regel s nooit b ewus t h ee ft plaatsen en 6 0o arbeidspla atsen verdwijnen bij hoeven leren mo edertaalsprek e r s van het be en vnvo de hoofdreden is dat de s ub s idie s nederlands zulle n bijvo o rb eeld ni e t s n el uit van de regionale arbeidsbureau s met meer dan kunne n leggen op welke ve rschi llende m a ni e de helft zull en worden teruggebracht d eze ren nederlanders he t woordj e er ge bruiken en bezuinigingen word en direct afgewenteld op op welke plaats in de zin of wat de betekeni s scholing aan all ochtone cursis ten in v e el is van woordje s als t och we l ja h oo r we lke gevallen komen hier nog extra bezuinigingen auto c htoon w eet bijvoorbe eld dat er in he t van de gemeentes bij het gevolg is dat er nog nederlands gee n aparte tijd i s voor he t maar weinig nieuwe cur s ussen zullen starten uitdrukken van iets wat in de toe koms t terwijl er nog wel op veel plaatsen wachtlij s ge beurt als nt2 docent he b ik ze lf he t li e fs t ten zijn en dat van de huidige cursist en ee n c ursisten die wat het nederlands b e treft h ele groot deel niet door mag gaan een ander zeer maal blan c o bij mij binnenkomen mijn erva kwalijk gevolg van de ze bezuinigingen i s dat ring e n die van ve el van mijn collega s i s e r veel expertise e n ke nnis verdwijnt door h et dat zij het ned e rlands veel snell er l eren dan ontsla g van nt2 docenten die gene n die op stra a t of bij een on ervaren docent le s h e bbe n ge had vrijwilliger s er s chijnt een manier te zijn om gem ee nte ambtenaren te verloss en van he t id e e om niet iedereen schijnt het verdwijnen van er onervaren vrijwilligers in te zetten voor h et varen nt2 docenten als een verlies te zien in rrta onderwijs het recept is simp el en doel verschillende gemeentes in nederland gaan er treffend ik heb al op ver schill ende in s tell in geruchten dat onervaren vrijwilligers ingezet ge n gehoord dat h et we rkt laat ee n wet kunnen worden om nt2 te geven het grote houder een paar uur e en nt2 les van ee n voordeel is duidelijk vrijwilligers zijn goed ervaren nt2 docent obs erve re n he t b e lang koop wat zou er op tegen zijn vrijwilligers in van deskundigheid zal vervolgens buite n kijf te zetten met of zonder een klein beetje staan didactisch inzicht kan iedereen toch neder lands geven aan allochtonen het hele nt2 een bevoegdhei d veld draaide vroeger toch ook op vrijwilligers en toen leerden de allochtonen ook neder van onervaren vrijwill igers tot ervaren vrij lands wat gebeurt er nou in die lessen ach willigers van onbetaalde tot betaalde leer het alfabet leren aan analfabeten teksten lezen krachten dat zijn de ontwikkelingen die we en rijtjes met woordjes leren aan de wat ver in nt2 land hebben meegemaakt met het 1995 3 moer 89 plan van diverse gemeentes om een stap terug lessen wil volgen of niet snel genoeg een te doen en weer vrijwilligers in te schakelen is bepaald niveau bereikt lang niet a ll e nieuw een recentelijk verschenen publikatie zeer in komers vallen onder de doelgroep van de tegenspraak ik doel hier op het beroeps en minister gezinsherenigers die afhankelijk zijn opleidingsprofiel leraar nt2 kerkhoff kroon van het inkomen van hun familie horen er 1995 waarin de bouwstenen voor een post b ij voo rbeeld nie t bij i n nijm ege n zou h e t xso opleiding tot leraar nt2 en coordinator sl e chts gaan om een kleine 30 van all e taalbeleid beschreven staan de wenselijke stap nieuwkomers om alle andere all ochtonen die is hier wel een stap vooruit van betaalde al langer in nederland verblijven nog maar te kracht tot bevoegd docent wanneer de moge verzwijgen lijkheid bestaat een bevoegdheid te halen voor ik zou verwa c hte n dat iemand die s an c ties docent nt2 heeft dit vak eindelijk de erken als toverwoord kan hanteren heel zorgvuldig ning en status die het in mijn ogen verdient de c riteria hiervoor opstelt ik krijg s terk de met het profiel is de opleiding echter nog lang indruk d at d e mi nister dit onvoldoende geen feit er worden in de publikatie allerlei gedaan heeft hij stelt dat een lager opgeleide stappen genoemd die eerst nog gezet moeten in s oo uur cursu s tijd voor nt2 en maatsch a p worden over een ervan maak ik in het bij pelijke orientati e minimaal niveau 2 van de zonder zorgen er moet nog een draagvlak instaptoets voor anderstalige volwa ss enen gecreeerd worden bij de onderwijssectoren cito 2 moet kunnen halen voor hoger deelnemende lerarenopleidingen en het opgeleiden en iederee n die wil door s tromen ministerie van ocw dat de ideeen over de naar beroepsop leidingen moet binnen die tijd inzetbaarheid van vrijwilligers een slecht cito 3 gehaald worden lager opgeleiden voorteken zijn moge duidelijk zijn kerkhoff zu llen dit laatste waarschijnlijk maar zelden en kroon manen tot snelle acties ik help ze halen liemberg tholen r99i prese nte ren hopen dat het lukt met grote voorzichtigheid urenlasten die ve el en veel hoger zijn dan de s o o uur van de inburgeringscontract minis ter h e t lijkt me ronduit gevaarlijk om zonder experts te raadplegen en zonder nader minister dijkstal van binnenlandse zaken onderzoek een bepaald aantal uren als crite beschrijft in een notitie van februari 1 99 5 zijn rium te nemen plannen over inburgeringscontracten all och he t verb aas t me dat d e m inis ter erva n ui t tonen moeten een contract gaan sluiten met gaat dat na cito 3 hoger opgeleiden naar de overheid gemeentes waarin ze b eloven mbo hbo of universiteit kunnen door dat ze zi ch zodanig zu ll en scholen dat ze fat stromen dit niveau is daarvoor namelijk nog soenlijk kunnen fun ctioneren in de neder veel te laag hetge en iedere e rvaren do c ent die landse samenleving de uitgangspunten zoals nt2 aan hoger opgeleiden geeft zal weten de minister ze in zijn notitie beschrijft heb helaas gaan de plann en van de minister ni e t ben zeker een aantal goede kanten het is van verder dan het ba sisniveau de vervolgoplei groot belang dat a ll ochtonen zo snel mogelijk din g e n de be middeling naar d e a rbe idsmarkt in de nederlandse maatschappij inburgeren zu lle n ook belangrijke aandachtspunt en mo e dat z e doorstrome n naar de arbeids markt ten worden hiermee zal natuurlijk ook het gelukkig ziet minister dijks tal in dat hie rvoor nodige geld gemoeid zijn naast scholing in d e nederlandse taal ook e en de minister maakt zich druk over verplich duidelijke component maatschappij orientatie ting en van allo c htonen en vergeet daarbij dat en beroepenorientatie nodig is er aan de andere kant ook verplichtingen van ik maak me op verschillende punten echter de rege ring de gemeentes en de instellingen ook zorgen ove r de uitgangspunten van deze tegenover moeten staan de kwaliteit van h et notitie op de eerste plaats wil dijk s tal alle en onderwijs zal in veel opzichten moeten verbe nieuwkomers die een uitkering ontvangen het teren om een optimale doorstroom van zoveel contract laten tekenen de reden lijkt alleen mogelijk allo c htonen naar de arbeidsmarkt dat hierdoor een sanctie uit te voeren is kor mogelijk te maken de mees te inste llingen ten op de uitkering als de nieuwkomer geen zijn hier druk mee bezig de geplande bezui 90 moer 1995 3 nigingen en de voornemens om te gaan wer ken met vrijwilligers zijn hier echter mee in tegenspraak ik eindig met een wens uit te spreken die ik nog nooit eerder gekoesterd heb ik hoop dat de redactie van moer in het volgende numme r een erratum moet opnemen om de onjuist h e id van dit redactioneel vast te stellen dat h e t all emaal toch zo n vaart niet is gelopen dat de subsidies onaangetast blijven dat de gemeentes zich kanten tegen het inzetten van vrijwill iger s en zich bereid verklaren geld te investeren ter verbetering van d e kwalite it van h e t tv t2 onderwijs literatuur kerkhoff a s kroon be roeps en opleidings profiel leraar tv ta s hertogenbo s ch kpc 1 99 5 liemberg e b tholen b egeleide rs ree ks ba sis edu catie doelen nederla u ds als tweede taal amer s foort s ve 1 99 1 1995 3 moer 91