OETC Hindi, Urdu en Sarnami voor Surinamers

Publicatie datum: 1986-01-01
Auteurs: George Ashruf
Collectie: 17

Documenten

george ashruf oetc hindi urdu en sarnami voor surinamer s sarnami hindustanion ke apan bhasa artikel men ek overzicht dewal ja hal hindustanion ke apan bhasa ke bare men nederland men i salt sarnami log ke tiye barkar ke or se apan bhasa ke liye na ho hal jo busar bhasa walon ke liye hota hal sarnami log apne se apan bhasa ke cursus organiseer kare hal 1 sab sursus me bakut verschil rake hal hindi parishad nederland ek stichting hal jo nederland me sab hindi cursus coordineer kare mannge hal den haag men dher hindi urdu aur sarnami cursus hal 1 sab cursus men kam aur berhin yan se ho saki jab sab cursus ek leerplan se kam kari stichting voor surinamers gemeente den haag ke sahaita se e k leer plan banwawe hal sarnami hindustanion ke boli aur bhasa ke liye stichting ke leerplancommissie paihie den haag ke bhasa cursus bene walon se bicar kar ke ek algemeen raamplan aur hindi urdu aur sarna mi ke liye ek leerplan banaya hal inleiding begon i n de laatste helft van de negentiende eeuw en heeft geduurd tot 1939 de verschil d e s urinaamse samenleving is multi etnisch en lende groepen die zowel etnisch als cultureel me d e daard oor multi cultureel en multi sterk van elkaar verschillen zijn tot 1940 nau lin g uaal d eze situatie is een erfenis van ruim welijks in de gelegenheid geweest om een d rie eeu w en k oloniaal b eleid d eze periode uit geintegreerde samenleving te vormen ze de s urin aam s e geschie d enis w o rd t g e ke nmer kt moesten min of meer geisoleerd wonen en d oor ee n verdeel en heers politie k die een ge werken in de door de overheid aangewezen scheiden ont w i kk eling d er diverse etnisch gebieden de bestaande verschillen werden culturele groepen onvermijdelij k maa k te hierdoor sterk benadrukt in bepaalde gevallen d ie etnische g roepen zijn met uitzondering leidde het isolement zelfs tot een uit elkaar van de autochtone i ndianen vanaf de zeven groeien van delen uit de afrikaanse groep ti e nde ee u w naar surinam e g eb racht om d aar de tweede wereldoorlog bracht een integra te werk en op d e p lanta g es d ie lan d bou wp ro tieproces op gang dat zich zeer langzaam vol du kten zoals suiker k o ffie en taba k p rodu trekt de fundamentele verschillen tussen de ceer d en voor de europese markten d e grote surinaamse bevo l kingsgroepen de relatief etnisch culturele groepen zijn van afrikaanse langdurig geschei den ontwikkeling en de poli en aziat ische oorsprong van de zeventien d e tieke structuur van het land hebben een cultu to t en met de neg ent ien de ee uw werd en af ri rele integratie belemmerd de bevolki ng van ka anse sl aven n aar suriname g ebrac ht d e im suriname bestaat nog steeds uit een aantal et migratie van aziatische contractar b eiders nische groepen die een eigen culturel e 92 ont w i kk eling doorma k en de scheidin g tussen iswaar ook de eigen taal van de hindoestanen dez e culturen w ordt hoof d za k elijk gevormd maar dit onderwijs was op den duur bedoeld door verschil in etnische af komst godsdienst om de leerlingen rijp te maken voor het regu en taal liere onderwijs de zogenaamde koelieschool opgericht in 1890 moest zorgen voor onder surinamers in nederlan d wijs aan brits indische kinderen die men niet wilde dwingen nederlands te leren voertaal de surinaamse migranten in nederland verte was het sarnami hindi was een belangrijk genwoordigen alle etnisch culturele groepen schoolvak het aantal lesuren is onbekend de die zich in suriname bevinden numeriek is de koelieschool werd in 1907 opgeheven de verhouding tussen deze groepen in nederland doelstelling de aansluiting met het onder nagenoeg dezelfde als in suriname de creolen wijs in het thuisland brits indie te behouden en hindoestanen zijn de grootste groepen klei bleek weldra zinloos daar het grootste deel nere bevolkingsgroepen zijn onder andere de van de immigranten in suriname bleef wonen 2 javanen en chinezen surinamers hebben een in hetzelfde jaar zorgde een nieuwe maatregel niet nederlandse culturele identiteit ze hebben ervoor dat hindoestaanse onderwijzers zonder bovendien een niet nederlandse moedertaal of diploma werden aangesteld op plattelands cultuurtaal en stellen prijs op het behouden scholen met veel hindoestaansde leerlingen van hun cultureel erfgoed de hindoestaanse onderwijzers gebruikten het de nederlandse overheid blijft ondertussen sarnami als voertaal als voorbereiding tot of consequent onderscheid maken tussen surina naast het onderwijs in het nederlands de on mers en bijvoorbeeld de turken en marokka derwijzers misten echter de noodzakelijke vak nen die in dezelfde situatie verkeren deze kennis en beschikten niet over didactisch ver discriminerende opstelling wordt gerechtvaar antwoord lesmateriaal digd met de stelling dat het nederlands de of het effect van die overbruggingsmaatregel ficiele taal van suriname is men weigert blijk was dermate negatief dat in 1929 werd beslo baar rekening te houden met de realiteit ten de hindoestaanse leerlingen voor wie het waarin de culturele identiteit duidelijk wordt nederlands een vreemde taal was zonder eni bepaald door een andere taal en niet door het ge overgang toe te laten tot het reguliere on nederlands voor de meeste surinamers is het derwijs dat vrijwel identiek was met het on nederlands een vreemde taal een exponent derwijs op de toenmalige nederlandse scholen van een vreemde cultuur de officiele taal van dit nederlandse onderwijs heeft voor de het land van herkomst is niet langer relevant meeste hindoestaanse leerlingen weinig of nu vast staat dat de meeste buitenlanders geen effect gehad de schooltaal was een ook surinamers die in nederland wonen zich vreemde taal en bovendien waren ouders on blijvend zullen vestigen in dit land voldoende gemotiveerd zij zagen het nut van het nederlandse onderwijs niet in het was behoud van eigen taal en cultuu r veel zinvoller als de kinderen thuis of op het land meehielpen dat bood betere perspectie de wens tot behoud en bevordering van eigen ven voor de toekomstige boer of huisvrouw taal en cultuur komt bij de ene etnisch het nederlandse onderwijs werd bovendien culturele groep in suriname sterker tot uitdruk niet zelden gezien als een factor die vervreem king dan bij de andere in dit artikel wordt ding van de eigen culturele traditie zou aandacht besteed aan het onderwijs in eigen bevorderen taal en cultuur bij de surinaamse hindoesta de particuliere cursussen gewoonlijk geor nen deze groep heeft zich steeds veel moeite ganiseerd door religieuze verenigingen van hin en opofferingen getroost om de taal gods does en moslims hebben ertoe bijgedragen dienst en tradities veilig te stellen voor het na dat de eeuwenoude tradities behouden bleven geslacht in suriname hebben ze kort na hun tot deze culturele tradities behoren de waar aankomst activiteiten ontplooid voor het on dering van de eigen cultuurtalen het hindi en derricht in de eigen religie taal en cultuur het urdu die nauw verbonden zijn met de de maatregelen van de koloniale overheid in religie suriname ten behoeve van hindoestaanse leer het leven van hindoes en moslims wordt ge lingen in de periode 1890 1929 betroffen wel kenmerkt door talrijke momenten waarbij de 93 r eli g ie over heerst r eli g ie is een in teg rerend wel in surina me als i n nede rl and worde n d a a r d eel van het dag elij k s leven voor all erlei d ag e voor initiatieven ontplooid m arhe 1985 lij k se han d eli ng en zijn vaste gebed sformules d a m steegt 1 98 3 narain in 1 984 is er een v o orgeschreven groot is het aantal relig ieuze s pellin g commissie in g est e l d onder voorzitter p lec h tighe d en in g ezins en familieverband of schap van j h a dhin in groter verband met talrijke g enodigden r eli h ind i en u rd u ontstonden in d elhi en omstre g i e u ze p l e c ht i ghed en zijn bijvoorbee l d ge b rui ken ui t d e h ind i tal e n van n oo r d i nd ia d e ver kelij k bij g eboorte sterfgeval verjaar d a g he r schille n tuss e n h et h in d i en u rdu zijn mini d en k in g van de sterfd ag a fscheid in verban d m aal toch zijn d eze talen d u id elij k van elkaar met een belan g rijke of lange reis hu w elij k be te on d erscheid en onder meer doordat halen van een belangrij k succes starten met het hindi gebrui k maa kt van het een belangrijk e zaak etc zo bleven taal devanagari schrift ter w ijl het urd u de god sdienst en cul tuur van d e h in d o e stanen voo rk eur geeft a a n h et p erzisch arab ische b ehouden en maa kten ze een bloeiende ont schrift wi kkeling d oor niet alleen in suriname maar in het h indi in te g ens te lli ng tot het ur d u oo k in nederland veel w oorden van perzisch ara bische oor sp rong zijn vervangen door h indi of de surinaams hindoestaanse taalgemeenscha p sanskriet woorden het h in d i de f u n ctie h eeft van form e le taa l de moedertaal van de surinaamse hindoesta bij reli g ieu z e e n a n d ere of ficiele g elege nhe nen in het sarnam i surinaams aanvanke den van d e hindoes aan h angers van het lijk sprak men van sarnami hindustani 4 h in d oeisme en het urdu d ie functie vervult de bas i s van het sarnami wordt gevormd door bij de moslims belijd ers van d e islam het bhojpuri en het awadhi twee hindi talen voor suriname heeft m arhe 1 9 7 8 een verde uit noord india het gebied van waaruit de h i n lin g geg ev e n va n f unc t ies va n h et sa rnami doestanen naar suriname emigreerden in deze h et h in di en u rdu w e zull e n dit schema in streken was hindi de verzamelnaam van een vereenvoudig d e v orm weergeven aantal verwante talen nb tegenwoordig ver staat men onder hind i een specifieke gestan waard ering sa rnami h ind i urd u daard i seerde moderne taal die gepropageerd wordt als de offic i ele taal van india sarnami hindi urdu 1 moede rtaa l veel surinaamse hindoestanen hebben slechts 2 dageli jkse omgangstaal een beperkte waardering voor hun moede rt aal 3 onderw ijstaal het sarnami in vergelijking met het hind i en 4 rel ig i euze taal het urdu twee gestandaardiseerde moderne 5 taal pol i ti eke cu ltu r el e talen die respectieve l ijk in india en pakistan podia als off i ciele taa l fungeren maar het be l ang dat 6 radio tv taal men aan het sarnami hecht neemt toe die 7 taal ind iase fi lms toenemende waardering blijkt zeker u i t het 8 l itera i re taa l groeiende aantal publikaties 5 dit staat onge 9 taal vol kstoneel zang twijfeld in nauw verband met de emanc i patie poez ie t 10 taal in boeke n van de surinaamse h i ndoestanen die t ijdens en tijdschr i ften de tweede wereldoorlog op gang is gekomen en in de jaren zestig is versneld door de toene bij het schema moet zeven jaar nadat het is mende deelname van de hindoestanen aan alle opgesteld het volgende worden opgemerkt sectoren van de surinaamse samenleving het sarnami wordt steeds meer als medium in suriname heeft het sarnami voor velen gebruikt door officiele sprekers op allerlei po steeds meer de functie van gelijkwaardige mo dia omroepers van radio en tv literaire au derne taal naast het nederlands en het sra teurs en auteurs van populair nan er wordt gediscussieerd over de mogelijk wetenschappelijke artikelen in het tijdschrift heid de officiele taa l in suriname het neder sarnami film en grammofoonplatenindustrie lands te vervangen door het sarnami en het bedienen zich niet uitsluitend van het hindi in sranan voorwaarde is dat het sarnam i even india is het hindustani een lingua francs die als het sranan wordt gestandaard i seerd zo nauw verwant is met hindi en urdu erg popu 94 lair h in d i is het medium b ij uitste k in reli g ieu va n af de k omst van de h in d oe st a n e n uit s uri ze films die b etre k king hebb en op het hin name best aa n in heel ne d erlan d cursussen doeisme surinaamse moslims kij ken oo k v o or onderw ijs in ei g en t a a l en cu ltuur va n d e graag naar pak istaanse urdu films h et sarna h in d oestanen zij z ijn voor a l geconcen treer d in mi is bij de volksmuzie k en zangkunst van de d e g rot e st e d e n waa r vee l h in d o e staa nse s uri surinaamse hindoestanen baithak gana naast namers w onen de talen die op d e ze cursus het h indi urd u erg b el a n g rij k sen word en onder weze n z ijn h et h in d i het u r d e positie van he t sarna mi in n ederland is du en het sa rna m i n aast h e t h indi en het u r minder duidelijk de moed erta len van d e etni d u wordt res pe cti e velijk aanda c ht be s t eed aa n sche groepen dus oo k het sarnami ont w i k ke het sans kriet en het a ra bisch behalve d e len zich in n ederland in een milieu en onder sarnami cursussen h eb b e n a ll e cursussen ee n omstandigheden die niet gelijk zijn aan die van bin d in g met de reli g ie sanskriet e n ar ab isch het lan d van h e rk omst de sarnami s p re k ers in wor d en res p ectievelij k on de rwe zen door pan nederland ond ergaan nie t alleen de invloed dits g eleer d e hin d oes en molvi s ge l eerd e van de n e d erlandse taal en cultuur maar ook moslims gel eerd hee ft hier b e tre kkin g op de d ie van de videofilms films k lassie k e en reli kennis van d e betref fen de r e li g ie e n reli g ieuz e gieuze liederen uit het land van herkomst der geschriften b ij h et ec h te g ods d iens ton derwij s voorouders de culturele identificatie met india word en ge be d en en relig ieuze lie d ere n uit he t en p akistan is steed s g root g e weest en neemt hoofd g ele e rd d e letterlij ke bete kenis is daa r zo mogelijk no g toe het is evenmin duidelijk bij niet primair va a k is de v e rtalin g v a n deze w el ke p ositie het urdu en h ind i in n ederland te ksten b esc h i kbaa r in d e b ij be horen d e cul zullen krijgen het is dus nog te vroeg om een tuurtaal dit ond erwijs is ver ge lij kbaa r m e t het uitspraak te doen over de functies van het on d er w ijs o p d e k oransc h olen van de turke n sarnami het h indi en het urdu in n ederland in en m aro kk anen de toe komst d a a rnaast besta a n er particuliere oe tc cursussen van d e s urina a mse h in do es ta n e n hindoestaanse cultuu r die niet uitsluit end ge richt z ijn o p de re lig ie d e meeste ei g en t a alcursuss e n van de suri de cultuur van de hindoestaanse surinamers naamse h ind o es ta nen h ebben a ls d oel h et le zowel hindoes als moslims wordt voor een ren van de moed ertaal of d e cultuurt a al het belangrijk deel bepaald door de religie respec moderne urd u h indi o f sarn a mi tievelijk het hindoeisme en de islam het reli in lees en ta a l bo eken is he t a a ntal reli g ieu z e gieuze onderscheid is belangrijk voor de eigen te ksten b e p erkt naast het taalon de rwijs in het talen van deze groepen hindoes beschouwen h indi en urdu w ordt m eestal oo k g ods het hindi als de ideale taal hij wordt bij voor dienstonderw ijs ge g even d aarvoor k o m en keur gebruikt bij alle formele gelegenheden uitera ard w el religieuze te k sten in aanmerk ing als religieuze taal heeft ook het sanskriet een de lessen w orden in d e regel g e g ev e n d oor belangrijke functie sanskriet is de klassieke vrij w illi gers van cult urele en o f reli geuze or ga taal van de heilige geschriften der hindoes nisaties deze leer k rachten zijn ge w oonlijk voor moslims is het urdu de formele taal het autodidacten d ie het vertrou w en genieten van klassieke arabisch is eveneens onontbeerlijk de b esturen van de organisaties de koran is geopenbaard in het arabisch en b ij het taalonder w ijs w ordt meestal gebrui k iedere moslim dient de heilige teksten in de gem aa kt van tra d iti o nele en d us va ak oo k oorspronkelijke taal te lezen of te reciteren sterk verouderd e meth od en en lesm ateriaal de belangrij kste knelpunten b ij d it taalon d er curussen voor ei gen taa l w ijs z ijn sterk verouderd en of niet aan de n eder in nederland wordt op school nog steeds geen landse situatie aangepast lesmateriaal onderwijs gegeven in de eigen taal van de vrij w illi ge leerk ra ch ten zon de r ee n o ff ici ee l etnisch culturele groepen uit suriname de su erk en d e onder wijs bevo egd hei d rinaamse welzijnsorganisaties zijn daarom ge gebrek k ige financierin g d e financiele on noodzaakt taalcursussen te organiseren of ini dersteuning door de overheid su b si d ies via tiatieven te ondersteunen van vrijwilligersorga de welzijnsinstellingen is gering en niet nisaties die dergelijke cursussen beginnen toereikend voor een adequate org anisatie 95 van het t a al o n de r w ijs de l eden v an de v rij het bevorde r e n en ve rbet eren van de sa w illig ersorg anisati e s z ijn eve nmin in staa t men werking tussen organis aties en perso vol doende geld bijeen te b rengen o md at z e nen d ie het h indi p ropage ren en of vaa k slechts over een minimum inkomen onder w ijz en beschi k ken in n ed erland w orden on d er auspicien van hpn ondan ks de knelpunten g a at men door op de examens afgeno men d i e uitgaan v an de stich in g eslage n weg e r k ome n st eeds meer cur t i ng surin ame h i nd i paris had te parama ribo in sussen bij wa ar les word t gegeven in d e eig en 1 983 sl a agde n in totaal 2 1 0 ka n d id ate n d ie op taal van surina a mse h indoestanen te g elijker vier niveaus deelna men a an h i n di e xa mens tijd wordt g e zocht naar mogelij k hed en en hpn verw acht dat z e in 1985 voor rui m 500 voorzieningen om het taalon d erw ijs beter tot ka ndidate n h i ndi exa mens z a l coo r d inere n zijn recht te la t en k omen een goed voorbeeld h i e rvoor is een examenbu r e au opge richt d at in d it verb an d is d e s ticht ing h in d i pa ris h ad de beschikking heeft over cont a ct p ersonen d ie n ederlan d hpn d ie in 1 983 is o pge ri cht t er in 17 v e rsc h illende p la ats en met ge commit bevordering va n het h indi on d erw ijs e n de h in t ee r de n en surve illante n z org d rage n voo r e en d oestaanse cultuur de k euze van het h indi go e d verloo p van de exam ens berust op het feit d at de hpn een organisatie verder stimuleert hpn nau we cont a ct en tus van en voor surinaamse hindoes is die hindi s e n h ind i l ee rk r achte n opdat me n r egelm atig a ls ei g en cul tuurtaal b esc hou wen u rd u kom t v a n ged ach ten kan w iss e l e n over act u e l e ont als cultuurtaal van moslims niet in a a n me r k in g w i kke lin g en inz ak e h et hindi onderwijs 9 s arnami w or d t wel geacce pteerd als med iu m in d e beg infase a ls cultuurtaal h eeft het sar onderwijs in eigen taal en cultuur in den haa g nami voor h pn min d er presti g e dan het h ind i d e belan g rij k ste d oelstelling van h pn is d e in den haag zijn een g root a anta l cursusse n verhog in g v a n de u n iformit e it en het nive a u voor h indi e n u rdu en en ke le voor het s arna van he t h in d i onder w ijs d oor verb eterin g va n m i rui m 90 va n de s uriname rs in de n haag d e structuur en coerd ina tie v a n de bestaan d e z ijn h in doesta nen h un a ant al bedraagt v o l hindi cursussen die onderling tal van verschil gens de b esc h i kbare schatting en ruim 27 000 len vertonen hpn wil haar doel verder berei de mees ten beheers e n het sa rn am i ma a r bij ken door het taa l gebrui k v a n de jon geren z o a ls de l ee r het coordineren en be g eleiden van hin d i lin g en van b asissc h ool en vo ortgezet onder cursussen en scholen in nederland wijs is de n e d erlandse invloe d d uide lijk merk het oprichten van nieu w e h indi scholen baar g ewoon lij k beschi kken ze ove r een r ede het opleiden en b evorderen van de deskun lij ke passi e v e behe er si ng van h et sarnam i d e digheid van h indi leerkrachten meesten echter m ake n in plaa ts va n v an het het opzetten en begeleiden van s arnami eerd er g e b rui k van he t nederlands en h indi bibliothe ken soms oo k van het sranan ton g o d it l aats te het samenstellen en uitg even van h indi g eld t niet voor basisschoolleerlingen h indi u r leer en stu d ie boeken d u z ijn gere s e rv ee r d voor formel e ge l ege n he h et coor d ineren en afnemen van o fficieel den h et aan ta l h ind i u rdu s prekers uit s urina er k ende hind i e x amens me is niet g root h in d i tuss e n 7 50 en 1 00 0 het organiseren van symposia en andere urdu tussen 500 en 750 d eze aantallen w or culturele manifestaties den aangevuld door spre k ers van deze talen het verlenen van medewerking voor het uit india en p a k istan verkrijg en van h in d i studie b eurzen de cursuss en wor de n bezoc h t d oo r l eerlin g en het b evorderen van de invoerin g van het van d e b asissc hool en h et voort gezet o nde r ond er w ijs in de eigen t aal van d e h in w ijs 6 1 8 jaar ze z ijn oo k to eg ankelij k voor doestanen bij het voortg ezet onder w ijs vol wassenen h et aantal vol w assenen is in d e hindi b ij het voortgezet onderwijs is nod ig regel erg k lein de lessen wo rd en g egeven in als basis van de oplei d in g voor h indi lo k alen van vereni g ing en hindoetem p els ler a ren vo leer lingen met b elan g st e lling m oslim gebed srui m ten en l okalen v an basi voor het h in d i hebben nau welij ks of hele sc h olen ee n l e s d uurt g emi ddeld 1 20 minu maal geen t ij d voor buitenschoolse ten de d uur van d e cursussen in d en h aag is cursussen erg verschillen d gemiddeld is de d uur zes jaar 96 tij den s de l e s wo rdt de i nd i v i d u e l e begeleidi ng pu nt dat e ige n taa l o n de r w ijs voor su rin amers afgew iss e l d met korte k l a ssi ka l e opd r achte n n i et m oge lij k is o mdat het nederlan d s i n s uri en oefe nin gen het grootst e dee l va n de tijd n ame de officiele l and st aal is dez e u itsp r aak wo r d t b esteed aan o efe ningen vaak on de r l e i is bepa l e n d v oor het onde r w ijsb eleid in d e ge d in g v an g ev o rder d e le e rli ngen de leraren meente s g raven halte op de basissc hool h e bb en g een vakop lei d in g gehad komt de e i ge n taal va n de su ri naam s e leer lin g doel v an de taa lle ssen is l ezen beg rij pen nog s teed s ni et voo r de st ic htin g voo r suri spreke n en schrijv e n het a l fabet v an he t h in d i n ame rs hee ft he r haa l de lij k gep leit voor de no is het dev anaga ri sc h rift dat va n het u r du het d i ge aandac ht voo r de e i gen taa l va n suri pe rzisch a ra b isch o f u rd u schri ft n aam s e l ee rlin gen wan neer h et n og ni et m o ge lij k b lij kt d i t vak op te n eme n in h e t p a kket t nv ift van de basisschool da n m oet i n afwa c h tin g de van agari daarvan het ta alonder wijs op de particuliere cursussen in de dringende behoefte blijven vo orzi en het effe ct van dez e cursu ss e n is niet k l 1 45 t o ptima al va nwege h e t ont breke n va n een leer a rab isch perzisch p l a n ve ran two orde methode n gekwa li f ic ee r de l eerkracht en e n ge sc hi kt l e sma te ri aa l i n 1 984 taa lmet h ode n u i t i nd ia e n pakistan d i e n en zo b l eek de gemee n te s g raven h alt e be re i d d e veel mo g elij k a ls basis de m ee ste g e b rui kte stich ting voo r s urin amers te o nd e rst e unen b ij metho d en zijn in verge lij ki ng met nede rl a n d se de aan sc haf v an ma teri aal voo r de b i bli otheek ta a l met ho d en t a melij k v e rou de rd i ede re leer te n behoeve v a n lee rkra c hte n de ze b i b lio krac ht ontw ikke lt daa rn aa s t zijn e i ge n d i dacti theek is voor al bed oeld o m hen in st a a t te sch e aan p a k de tra d it i e va n oude r e in de stellen z ich te ori e nteren i n z ak e het be schi kb a p r akt ij k gevor md e coll ega s b li jft e venw el r e mater ia al bovend ien h eeft de geme ente de h aa r stem pel d rukk en op h e t t a alon de rw i j s v an stic ht i n g in staa t g esteld ee n raam p la n voor de pa rticuli e re c u rsuss en h i nd i cursisten z ijn het e i gen taa l onde r wijs te n behoeve v an de j aa rlij k s tw eemaa l april en s eptembe r in d e partic u lie re cursuss en op te zetten i n o v e rl eg ge legen h ei d om d e el te n eme n aa n lande lijke met l ee r k r a c hte n v an 16 cu rsussen is be slo examens urdu en sarnami kennen nog geen te n n aa st het ra amp l a n oo k leerplannen voor lan d elij ke e xam ens d e cursisten wo r de n indi de verschillen d e eigen ta alcursussen te ont vi d ueel beoord eeld d oor h un l e r a r e n somm ige werp en d ie no g in 1 985 be schi kb aar zullen h indi cursussen in d en haag werken reeds s a z ijn 1 2 raamp lan e n lee rp l an n e n m o e ten de me n met hpn b ij het afnemen van h in di cur sussen o nde rsteu nen b ij h et ops tellen van exame ns andere be trekke n deze exame ns een gedetailleerd w erkplan voor iedere cursus r echt streeks v a n rasht ra b hasa pra ch a r a fz on derlij k w aarbij ui tgeg aan moet wor d en samiti 1 0 van de bijzondere omstand i g he den waaron d er d e overheid stelt zich for meel o p het stan d iede re c u rsus o p ereert 97 noten sarnami tekst volgens het aangepaste spel ling het sarnami in supp lement a isa samachar jrg voorstel van de spe ll ingcommiss i e sarnam i 4 1978 nr 9 10 ook i n cherry e a red de scs zie marh e r m sarnam i byakaran een talen van sur iname mu i derberg cout i nho 1983 elementaire grammatica van het sarnami 7 b l bi rjmohan voorzitter van de stichti ng h i nd i s gravenh alte 1985 p 1 48 e v parishad nederland adres g raaf adolf laan 3 lei d sc he nda m 1 zie helmen a avonturen aan de w ilde kust 8 het gaat om alphen aan de rij n amsterdam alphen aan de rijn 1983 den bosch do rdre cht emme l oord groningen 2 bru ijn i ng c j voorhoeve red encyclopedie den haag den helder hoogezand leiderdorp van suriname amsterdam brussel elsevier lelystad opheu s den ro tt erdam ti l burg uden 1977 p 349 w i nstholen zoetermeer 3 vierv ijfde deel van de hi ndoestanen in suriname i s aanhanger van het h indoeisme eenv ij fde deel belijdt de i s lam 9 de volgende st i chtingen h i nd i sc ho l en z ijn aan 4 sarnam i h i ndustani surinaams hi ndoestaans gesloten bij hpn de naam h industani duidt aan een taal d ie de ei 1 h i nd i s chool alphen a d ri jn alphen a d r ijn gen lijke lingua franca van noord india is we 2 sticht ing rabind ranath tago re amsterdam moeten deze naam n i et ve r warren met dezelfde 3 anand djot ie amsterdam naam d i e vroeger vaak werd geb r uikt als syno 4 shri krishna delfz iijl n i em van het urdu het h i ndustani kunnen we 5 sanskr it ie pra c harak manda l emme loord beschouwen als een tussenvorm van het h i nd i 6 ja i sh ri ram gron i ngen en urdu het is noch sterk gesanskritiseerd noch 7 h i ndi prachar neder l and g r on i ngen sterk verperzi scht bila k i shna het ontstaan 8 hind i s chool sh ir oman i e den haag van het sarnami in cherry e g koefoed p 9 reg i o n a l e s ti cht i ng we l z ijn sur i namers an muysken red de talen van su riname mu i der til l ianen den helde r berg couti nho 1983 p 76 10 ja bajrangbal i hoogezand 5 adh i n j h nasalen i n het sarnami in oso jrg 11 sti chting voor su riname rs leiden 4 1985 nr 1 baboeram d het jonge hin 12 h i nd i school venra ij venra ij li mburg doestaa nse bewu stzij n i n span noe j rg 4 13 insan iy at st icht i ng voo r 1977 nr 6 7 baboeram d sarnam i en het su r inamers zoetermeer soc ial i sme i n oso jrg 3 1984 nr 1 10 rashtra bhasa prachar sam i t i werd door mahat damsteegt th de basis van het sarnam i in ma gandhi gest i mulee rd b ij het propageren van aisa samachar jrg 9 1983 n r 7 8 9 1 0 het standaard hi nd i als nat iona l e taa l i n i nd i a damsteeg t th de spe lling van het sarnam i in het hoofdkantoo r i s geve st igd te warde in de in lalla rookh j rg 9 1984 n r 4 juni p 22 25 diase deel staat maharashtra met afdeli ngen i n kol lektief jumpa rajguru themanummer same a lle dee ls taten rasht r a bhasa pra char sam i ti on mi i n kollektief jrg 1 1984 nr 3 mahab i er derhoudt i nte r nat iona l e contacten met onde r b sarnami een m i skende taal i n a isa sama mee r b urma s ri l a n ka j av a s umatra f iji char j rg 10 1984 nr 9 marhe r m waarom eilanden zuid afr i ka soedan enge l and tsj e toch d i e emancipati e van het sarnam i in sup choslowakije nederland su ri name de vs guy plement a isa samachar jrg 4 1978 nr 9 10 ana en tri n idad marh e r m sarnami byakaran een e lementaire 11 m i nisteri e van bi nnenla n d s e zaken minde rheden grammatic a van het sarnami s gravenhalte nota z itti ng 1982 1983 1985 st i cht i ng sarnami neder l and sa rnami het 12 er komt du s e en a l gemeen r aampl an en er komen sti chtingsorgaan dat vanaf 1982 wordt u itgege dri e specif i eke l eerp l annen voor het h indi urdu ven onder redactie van jit narain en s arna mi 6 marh e r m waarom toch d ie emanci pat i e van 98