OETC in het basisonderwijs. De juiste notitie die fout is.

Publicatie datum: 1995-01-01
Auteur: Elsbeth van der Laan-van Wees
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 5
Pagina’s: 209-211

Documenten

redactionee l komt om te weten waar je naar toe gaat ten twee de kan oalt bijdragen aan ee n economisch krachtig nederland de econo mische c o ntact e n tu ssen europese en turkse elsbeth van der laan bedrijven nemen elk jaar in omvang to e in een steeds mondialere economie i s parate vanwees talenkennis van groot b elang ten slotte draagt galt bij aan het meer oetc in het basisonderwijs intercultureel worden van d e n ederlands e sam enl e v i ng al s g eheel in de notitie legt de juiste notitie die fout i s nete lenbos niet uit wat ze hier preci es onder ver staat ze bedoelt waarschijnlijk dat do cen ten bijvoorbeeld turk se of arabisc h e co lle ga s krijgen en dat l eerlingen zi e n dat de talen e en eind juni vers che e n de notiti e inten siv e ring plaat s krijg en binn e n s chool onde rwijs in allochtone le ve nde tale n in het primair voor wat betreft het belang dat aan oetc onde rwijs hierin maakt staatssecre taris ne te wordt to e g ekend lijkt de notiti e van netelen lenbos haar plannen bekend voor het onder bos in ie der geval aan te sluiten bij de heer wijs in eigen taa l e n cultuur os t c op de sende mening e n in het o etc veld oalt is basisschool nog voor d e notitie ver s cheen belangrijk en moe t blijven waarom vind ik was er al veel over te doen geweest er circu en velen met mij de notitie dan toch zo fout leerden namelijk enkele foute notities di e velen alarm eerden niet in de laatst e plaat s over raketten en transfe r voelde ex staatsse cretaris wa ll age zich bijvoor beeld geroepen in een vroeg stadium afstand ten eerste zijn er volgens mij wel meer rede te n emen van de plannen van zijn partij nen te geven om oalt door de overheid te genoot in juni vers cheen dan uiteindelijk de laten stimuleren om te beginnen noemde juiste notitie maar de hoeveelheid stof die jose van wely in moer 1995 3 p 127 128 het erdoor opwaait is gelijk gebleven wat is didactisch principe om aan te sluiten bij de namelijk het geval beginsituatie van de leerling het argument dat je nooit recht kunt doen aan de beginsi voor e en deel zijn netelenbo s en een groot tuatie van ieder kind is geen reden om het deel van de rest van de wereld het best met dan maar voor een grote groep kinderen niet elkaar eens het belang van oetc wordt eens te proberen namelijk onderkend en de overheid moet daarnaast zijn er redenen te noemen die te leerlingen in staat ste ll en om oetc te blijven maken hebben met het belang van oalt voor volgen o e rc heet voortaan onderwijs in het leren van de nederlandse taal een reden allochtone levende talen oalt want ook is een soort tweetrapsraket als kinderen oalt diegenen voor wie het niet de eigen taal is volgen kan dit een gevoel van veiligheid moeten eraan deel kunnen nemen dit lijkt geven geen onbelangrijk punt wanneer je je me een belangrijk uitgangspunt de taal en cultuurschok voorstelt van alloch netelenbos noemt drie redenen om galt tone kleuters bij aanvang van het onderwijs als overheidsvoorziening te handhaven ten dit gevoel van veiligheid kan leiden tot een eerste is oalt belangrijk voor de emancipatie grotere motivatie om nederlands te leren en participatie van allochtonen in de neder er zijn ook aanwijzingen dat oalt in een landse samenleving om je te kunnen oriente ondersteunende functie op een directere ren op de buitenwereld moet je je bewust manier voor nederlandstalig onderwijs zijn van wie je bent allochtone leerlingen belangrijk kan zijn tot nog toe is nooit vol moeten met hun eigen culturele bagage naar doende vastgesteld dat oalt een positieve buiten kunnen treden deze orientatie kan transfer heeft naar het verwerven van de twee ook voor de derde en vierde generatie van de taal maar het omgekeerde is ook nooit b e la n g z ijn j e moet we t en waar j e vandaa n geconstateerd dat oalt de veroorzaker zo u 1995 5 m oer 209 zijn van geringere nederlandse taalvaardig heid voor oetc geldt voor molukse leerlin h e id of achterblijvende schoolprestaties de gen leerlingen met ten minste een ouder uit tendens van de onderzoeken tot nog toe is de traditionele wervingslanden leerlingen met het baat niet duidelijk maar het schaadt in ten minste een ouder als erkende vluchteling ieder geval niet veel meer is ook nog niet te en leerlingen afkomstig een eg o f eer land v erwachten van dergelijk onderzoek want er o et c wordt a ll een aangeboden in een aantal worden nu pa s programma s ontwikkeld die doeltalen waaronder turks en arabisch de duid elijk d e tran sfer van moeder t aal naa r leerlingen kunnen tweeeneenhalf uur binnen tweede taal tot doel hebben en deze pro schooltijd en tweeeneenhalf uur buiten gramma s lijken voorals nog hun doel te berei schooltijd les krijgen tweetalige opvang i s ken in rotterdam bijvoorbeeld wordt sinds ook mogelijk bij voldoende omvang per taal enige tij d op sommige scholen de volg ende groep werkwijze ge hanteerd op de school wordt in de nieuwe regelgeving komen deze voor g ewe rkt met nt2 materialen zoals kn o op het schriften voor doel g roepe n doeltalen en der in je oren en laat wat van je h ore n een week gelijke te ve rvall en de immigratie is in de voor dit n rz aanbod krijgen de lee rlinge n het loop der tijd gedifferenti ee rder geworden te behandelen thema in de eigen taal op hun door internationalisering van de economie e ige n niveau dit stelt leerlingen in staat niet vrij e r personenverkeer binnen de eg en alleen op het niveau van benoemen bezig te doordat uit meer landen groepen vluchtelin zijn maar ook over e moties en dergelijke te gen komen daarom mo e t en gemeenten de praten in de nederland s talige le s kunnen aan mogelijkheid krijgen om lokaal naar b e hoefte d e aldus b ehandelde concepten de neder oalt te regelen d e overheid zal zorgen voor landse woorden gehang en worden in de doeluitkeringen aan gemeenten en zij zal to e praktijk blijkt deze werkwijze goed te werken zicht blijven houden op de kwaliteit van het lijkt mij interessant als e r over een paar oalt de gemeente n kunnen met het geld op jaar e en onderzoek zou plaat s vinden naar de verzoek oalt aanbieden en bepalen daarbij resultaten van dergelijk onderwijs in te rmen voor wie en door wi e oalt wordt gegeven en van taalva a rdigh e id in h e t nederlands en van hoe h e t on lt aanbod eruit moet komen te sc hoolsucc es zien een aantal d a artoe aangewezen s cholen van po sitieve transfer hoefje op dit mo ment tenslotte verzorgt het onderwij s om een a ndere reden ook nog niet veel te ver op een bepaalde manier is de voorg e stelde wachten op de me este scholen regelgeving b est gunstig meer leerlingen zul op veel schole n is de os t c docent in de len in hun eigen taal onderwijs kunnen krij s c hool e en vreemde e end in de bijt boven gen wanneer oalt wordt gebruikt als onder di en spreekt hij of zij vaak geworven in de steuning van het reguliere onderwij s in het thuislanden geen nederlands in de toekomst geval van tweetalige opvang bijvoorbeeld komt hier verandering in sinds februari 1 995 kan het bovendien geintegreerd binnen het moeten o etc docenten namelijk de neder s choolprogramma plaatsvinden landse taal beheersen op ci t o niveau it en er zu ll en hopelijk s teeds meer meertalige studen toch kleven er nogal wat b e zwaren aan het te n de lerarenopleidingen verlaten voorstel van netelenbos het belangrijkste punt dat onder vuur ligt is het het plan de regelgeving onder vuur gemeenten d e verantwoordelijkheid te geven het oalt aanbod te bepalen met de notitie niet all een zijn er dus we l meer redenen te geeft de overheid aan dat zij oalt werkelijk gev en voor het belang van oalt een pran belangrijk vindt in het verlengde daarvan zou gend gevoel van onbehagen wordt vooral ver je verwachten dat zij dan ook echt verant oorzaakt door het voorstel van netelenbos woordelijkheid voor galt neemt door lan om de huidige regelgeving te veranderen delijk bijvoorbeeld te zorgen voor goede op dit moment kunnen scholen o et c aan materialen en goed te kijken naar de aanslui bieden als acht of meer leerlingen van een ting tussen de lessen en de rest van het onder taalgroep oetc wi ll en volgen de mogelijk wijs netelenbos steunt niet voor niets d e 210 m oe r 1995 5 oprichting van een projectgroep oalt die dat soort landelijke impulsen kan geven analoog aan de projectgroep nt2 maar komt het lan delijke aspect niet ernstig in het gedrang als gemeenten naar eigen inzicht galt mogen aanbieden en zijn er in iedere gemeente wel genoeg deskundigen om zorg te dragen voor een goed oalt aanbod het lijkt mij een wankele basis als gemeenten hun eigen koers mogen bepalen of met de woorden van wal lage op 5 april tijde ns een sympo s ium oet van het algemeen pedagogi s ch studiecen trum als het water van de dijken he e l hoog komt dan gaan we on s niet per roo meter dijk afvr a gen wie daarvoor v e rantwoordelijk is dan gaat de minister van verke e r en water staat een deltaplan maken om de dijken hoger t e make n als we vastste ll en dat integrati e in on s land nog lang niet go ed loopt e n dat loopt nog niet goed dan gaan we niet doen als of het integratievraag s tuk maar een soort geor ganiseerde knokpartij in de wijk moet zijn ma ar dan moet de rijksoverhe id voor een aan tal es sentiel e onderdele n verantwoordelijkheid n emen waaronder een zwaardere kwa li t e its bewaking van het on lt aanbod ook de bepaling dat oalt wanneer het geen ondersteun ende fun ctie he eft buite n schooltijd gegeven mo et worden stuit op weerstand het is vreemd dat eigen taal als onderwij saanbod and ers behandeld wordt dan a ll e andere vakken daarnaast komt de de rde red en die ne t elen b os in h aar n o titie noem t het bijdragen tot het intercultureler worden van de samenleving in het geding al s oalt buiten schooltijd gegeven gaat worden de leerlingen die oalt volgen vormen op die manier een uitzondering ten opzichte van autochtone leerlingen e n ook docenten blij ven zo min of m eer o nz i c htb aa r mijns inziens is deze notitie op een aantal punten behoorlijk fout als we ervoor kiezen galt een plaats te geven binnen het basis onderwijs dan moet er van overheidswege juist meer en vooral inhoudelijke bemoeienis komen met betrekking tot oalt alle leerlin gen moeten met het potentieel dat ze mee brengen tot betere schoolprestaties komen zonder dat sommige groepen buitenbeentjes worden en liefst onafhankelijk van de gemeente waarin ze toevallig wonen 1995 5 moer 211