Omtrent Het Reservaat van Ward Ruyslinck

Publicatie datum: 1978-01-01
Collectie: 08
Volume: 08
Nummer: 5
Pagina’s: 14-15

Documenten

14 een teks t overdrijft uiteraard zij n dez e ideee n minsten s eve n geschik t voor toepassin g o p ander e teksten tenslotte het behandele n va n dez e elke teks t is noga l zinloo s al s hi j nie t i n ee n ruime r pers pectief ka n u orde n geplaats t een reek s lesse n rond bv media communicatie nationalisme vie ren roger omtrent he t reservaa t van war d ruyslinc k in ihe t reserva a t vinde n we war d ruyslinck o p zij n bes t nu e e ns g r immig dan w eer ironisch maa r altij d verbluf fend door zijn taalvaa rdigheid e n overtuigen d doo r zij n groot inle vings vermoge n e n zij n bewoge n engagement e n dat a lies in e e n boei e nde e n voortreffelij k gecomponeer de r o man rijk aan th e nta s en motieven e n boordevo l in teres sante deta ils het h oof dp erson age bas ile jona s i s d e laatst e individua list in e b n ma a tschapp ij va n grijz e kudde olifanten me t hem g aat o ok d e mensel ijkheid te n onde r i n d e geweten loosh eid v an d e massa die he t individ u naa r ee n mensen reser vaat veruii jst aan a 1 deze asp ecten p robee rt omtren t he t reservaa t va n ward ruysl inck recht t e la t en we d ervaren de s truc tuur analy se w o rdt v oorbere id i n een b eknopte uiteen zett ing over de be langr i j k s t estruc tuuras pecten v an d e roma n s gebeu ren perso nages tijd ruimt e e n pe r specti ef tel kens gecon creti seerd e n ge i llustr eerd me t voorb eeld en uit r uysli ncks oeuvre de eigenl ijke te k stbeha ndel ing begel eidt de i n dividue ie o g klass ikale i e ctuur door mid del v an v r agen en opd r achte n e n s itueert tegeli jker tijd het b oek i n ee n ruime liter aire e n extra litera ire con text i et behu lp va n actue el tr a nsfermat eriaal wor dt daarb ij oo k d e mogelij kheid gebod en he t r eserva at a is toeko mstro man t e toet s en o p zijn futurologische bet rouw baarh eid de m o derne didactiek poog t doo r midde l va n nieuw e metho des h et r e ceptieve passiev e karakte r va n he t literatuur onder wijs te doe n verdwijnen omtren t het reservaa t sluit hier bij aa n doo r vrijwe l all e didactisch e onderwijs vorme n aa n bod t e late n kome n i individuel e e n groepsop drach ten gericht schrijven discussies creatiev e e n za kelij ke o p drachten e n allerle i soorte n dramatisch e werk vorme n man uyttendael e omtrent he t reservaa t van war d ruys linck manteau brussel omvan g 70 blz prij s 9 5 fr 15 jan uittendaele o mtrent het reservaat van ward ruyslinck manteau 1977 69 blz f 3 75 het ie hst behandelt de struatunraspeoten gebeuren personages tijd ruimte perspectief verteller en lezer bij elk aspect krijg je eerst een vragenlijst die je op de roman kan toepassen maar die ook in abstracto de invalshoek duidelijk maakt daarop volgt dan telkens een brokje theorie met voorbeelden uit andere boeken van ruys linck het 2e deel heet tekstanalyse elk leeestuk blz 9 14 12 24 enz krijgt vragen mee i v m de structuur aspect en maar ook over moeilijke woorden citaten stijlfiguren dan zijn er inhoudsvragen peilingen naar de maatschappelijke relevantie van passages belevingsvragen creatie ve verwerkingen deel 3 synthese gebruikt dezelfde benaderingswijzen in de 2e helft wordt besloten met vergelijkingsopdrachten met andere romans en films het boekje dient dus om te gebruiken naast de behandelde roman zoals de andere deeltjes uit de omtrent reeks met de beknopte uiteenzetting van de mogelijkheden die de romantheorie bij de klassikale benadering van de roman biedt richten we ons niet alleen tot de hoogste klassen van het middelbaar onderwij s maar ook tot het pedagogisch hoger onder wijs zegt de schrijver in zijn woord vooraf mij lijkt dit een goed werkje er is aan allerlei gedacht de uitleg is duidelijk de vragen liggen binnen de mogelijkheden van leerlingen ik vind alleen dat een beetje aandacht had kunnen gaan naar ruyslincks zwakkere kanten we lezen toch en laten lezen om beter te leren en te laten schrijven peter van everbroeck