Onderwijs en Sociaal Milieu

Publicatie datum: 1970-01-01
Auteur: Eli Vroom
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 3
Pagina’s: 25

Documenten

o n derwijs eis sociaal milie u inlei d ing door dr j h n g ran di a a dj unct directeur van het wetensch appelij k bure a u vo or het onde rwijs v a n de g emeente r ot terda m mogelij k da t de hee r g r a ndi a tevore n enige ve r zoeke n bereikt h adden om het verschil tussen de rotterd a mse methodiek en die van ut r echt k ohnstam m toe te lichten hij voelde zich daar in elk geval niet toe geroepen zoals uit zijn openingswoorden bleek men dient het rotterd a mse project te zien al s een innovatiep l an da t u itg aa t v a n het beginsel dat het socia l e milieu zeer sterk het berei ken v an onde rwijsdoelen beinv loed het is niet toevallig dat in de oude rotter d a mse volksbuurten de meeste kinderen vervolgonderwijs gaan zoeke n aan de scholen voor lager beroepso n derwijs dit gebeurt niet omdat deze ki n deren ongeschikt zouden zijn voo r a ndere onderwijsvormen de ouders zien de betekenis van ander onderwijs niet in ze beseffen niet welke sleute lm acht de hedenda a gse vervol gschool zich heeft verworven t erzake v a n de l a tere m aa tsch a ppelijke loopbaan het pl an onderwijs en sociaal milieu richt zich zowel op het milieu o a door huisbezoe k als op de scholen en de kinderen zelf d e re alisering ligt in handen van een te a m v a n a cht mensen waarbij twee pedagogische consu lenten voor het huisbezoek uiteraa rd is men zeer ste rk afhankelijk van de bereidhei d tot medewerking van de kleuterleidsters onderwijzers en school hoofden i n de betrokken buurten het enthousiasme en de inzet zijn echter groot bij de uitvoe ring worden de ouders ze veel mogelijk betrokken men tracht bij hen interesse te we kken voor wat op de kleuter en b asisscho len ge be urt door het inrichten va n tentoonste ll i n kjes v an door ki n deren ge l everd werk da t vi a projectonderwijs bijv r otte r dam a l s woonstad tot stand komt de bege l eiding van de kinderen stre kt zich uit ove r een periode van tien jaar twee ja ar op de kleuterschool tijde ns het hele basisonderw ijs en nog een of enkele ja ren bij het vervolgonderwijs in die tijd valt de aandacht zoveel mogelijk op de problemen van het taalgebruik en de taalverwerving en op dat van de motivatie wat het laatste betreft een groot aantal ouders blijkt slechts interesse te hebben voor puur materiele zaken het geldverdienen staat in hun belang stel l i ngswe reld centra al ze sture n de ki ndere n naar school om dat het moet v a nwege de leerp l ic htwet door het beroep op de ouders hoopt men ook een andere meer culturele levensstijl in de gezinnen ingang te doen vinden in de moedergroepen die in c onta ct m et de kl eut erschole n gev orm d zij n geeft men v o orlic hting over spe l feest v ie r en i n he t gezi n v oedi n g e n hygi ene d e vade rs wor den v ia de b a sisschol en b enade rd w aarto e o a de regel matig gehouden schooltentoon stelling en d e gelegenheid b ieden 25 op deze wijze hoopt men d at een doorstroming van ideee n om trent o n derwijs en opvoeding en a an nieuwe hou ding tegenover de scho l en en de l ee r doelen zal worden bewerkstelligd maar ook dat er bij de ouders zelf een grotere maatschappelij k e en c u lturele betrokk enheid ontstaat meer toneelbezoek bui tenlandse re izen meer interesse voor de were l d v a n het boek enz op het ogenblik zijn zes k l e uterscholen en tien ba sissch o len in het project op genomen in totaal 4 000 kinderen h et s treven is door uitbreiding te komen tot tie n kleuter en achttien basisscholen het gehee l staat onder l eiding van het wetenschappelijk b u re au onde rw ijs en volksontwikkeling dat het voorbe reidende werk verricht heeft en de alternatieve l eerprogr a mma s ontwerpt een ma al per veertien da gen v indt een bespreking met de leerk ra chten pla ats teneinde tot een ideeenwisseling te komen en een permanente betrokkenheid van allen bij het geheel te verzekeren de uiterst levendige en pittige voordracht van de heer grandia werd bek r oond met een warm applaus waaruit duide l ijk sprak dat de spreker zijn gehoor had weten te p akken zowel bij de discussies voor afgaand a a n als volgend op de inleiding bleek dat de congressisten nogal geintrigreerd werde n door het sociaal maatschappelijke element in de rotterdamse benaderingswijze men voelde dat het onderwijs hier buiten zijn oevers trad om maa tschappe l ijke ver anderingen te bewerkstelligen die in een functio nele rel at ie tot de onderwijs doelen zelf geplaatst kunnen worden m isschien was het voor so mm ige echter wat teleurstellend later van de heer g ra ndia te vernemen dat ma a tsch appij verandering niet op zich doel was van het project of om he t m et rotter damse kernachtigheid uit te dr u kken ook kin deren van arrebeier s m oeten later een hoop geld kunnen verd ienen el i vroo m achterstanden inlope n dr s c m boll e de leraar in de moedertaal b eschikt over de u itvoer ige di dact i sche ha ndlei ding s a mengeste l d door een com missie onder voo rzittersch a p van dr l m v an d i s door somm igen v oorzien v an he t erepr e dikaat onze moederta alinspecteur deze ha ndl eiding geeft een bibl iogra fie van 100 bl ad zij d en ee n bibl iografie die inmiddels al weer zeer onvolledig genoe m d moet wor den g eb r ek a an in format i e is er du s bepaald ni e t te we i nig stu die dan e nige jaren ge l eden heeft een nijvere geest wie ns n a a m me ontschoten is ee ns een lijst gepubli ceerd in het av mo weekblad van i nstituten en in stanties die zich bezighielden met onderzoek op het terrein v a n de moedertaal en het onderw ij s daarin a ls ik me wel herinner kwam deze speurder tot meer dan 7 0 verschille nde groepen 26