Onderwijs over vredesvraagstukken binnen het vak Nederlands?

Publicatie datum: 1987-01-01
Collectie: 18
Volume: 18
Nummer: 3
Pagina’s: 37-38

Documenten

steven ten brink e onderwijs over vredesvraagstukken binnen het vak nederlands vredesonderwijs sinds september 1986 bestaat er een landelijke contactgroep van leraren in het voortgezet onderwijs d ie binnen hun vak onderwijs over vredesvraagstuk ken vredesonderwijs geven of willen geven uiteraard zijn ze niet tegen vak overstijgend ovv maar ze zien vakgericht ovv op zijn minst als een waardevolle aanvulling daarvan voordelen zijn het roept geen of weinig meso problemen op en de onderwerpen kunnen aan reeds aanwezige kennis en inzichtkapstokken worden opgehangen voor bepaalde vakken bijvoorbeeld natuurkunde en de groep maatschappijleer geschiedenis aardrijkskunde is reeds materiaal aanwezig de contactgroep formeerde zich op 5 september 1986 na afloop van een stu diem iddag over vakgericht onderw ijs over vredesvraagstukken behalve uit twee inleidingen bestond de middag uit vak workshops voor natuurkunde b io logie aardrijkskunde geschiedenis maatschappijleer en godsdienst waarin praktijkervaringen en ideeen werden besproken ik zag geen mogelijkheden om een workshop nederlands te organiseren omdat ik in mijn eigen kring geen do centen kende die binnen het vak nederlands ovv aan de orde stellen ook in moer is daar tot op heden geen aandacht aan geschonken er was op de stu diedag echter wel een aantal docenten nederlands aanwezig wat ik mij nu afvraag is biedt nederlands eigenlijk reele mogelijkheden voor vakgericht ovv via dit korte artikel dat uitmondt in een vraag aan de lezer probeer ik daar een antwoord op te v inden eni ge kenmerken van vakgericht ov v maar oo k intermenselij k con flict en inter menselijke ontspannin g in d e termen van d e het onderwerpsgeb i ed van onderwi j s over handboekschrijvers de keyser en van h oof vredesvraagstukken is ruim het omvat niet het omvat zo w el het mondiaal het nationaal alleen de onderwerpen oor l og en vrede als het eigen leef gebied en daarbinnen zowe l 37 negat i ev e vrede afwez i gheid va n co n f lict a ls n u h et verzo e k posi tie ve vre d e aanwezi ghe i d van ont s pann e n relaties z ouden zij die in hun onder w ijs in het n eder d e b ehan delin g van he t on d erw erp vre lands af en toe het onderw erp vredes desvraagstu kken geschi edt vol g ens e e n ze ke vr aags tukk e n o pn emen of d it zou den w illen re systematie k in he t alg emeen vol gens d e doen dit aan mij willen melden a ls ze er al systematiek van de aan de or d e zijnd e su b e rvaring mee hebben z ou i k h et op pr ijs stel l e n d isci p lin e b ijvoo rbee ld h et the rmon ucleai re a ls ze h un aanpak in ee n paa r woor den wil d en proces d e et h olog i e de bewapeningsecono ty p ere n mie a ls het b ijvoor be el d a ls on d er d e e l van aan de ha n d van de rea ct i e s hoop i k da n te schrij ven zie onder b ij n ederl a n d s a a n de or k u nnen nagaan of het z in heeft o p de ee rs tk o d e zou k omen zou d e systema t ie k k unnen me n d e stud ied ag va n de la nde lij ke conta ct b est aan ui t het z ic h laten l e i den door ee n be g roep onde rw ijs v r edesvraagst u kken een kno pt vra g enlijstje da t d e voo r n aa ms te a s pe c w ork s hop vo o r nede rl a n ds te orga niseren de ten aan de orde stelt b e oogde d a t um is vrijd agm i ddag 6 n o ve mb er 1987 in de stichtin g opl eid in g lera ren mogelij kheden voor het vak nederland s a rchi mede sl aa n 16 ut re c ht conta ct pe rsoon lejo s w agten tel 030 525111 d eze lij ke n mij te kunne n li gge n b ij sc hrijven en literatuur naschrift van de redactie wat schrijven betreft bij alle aan pakk e n va n schrijven w aarbij oo k het ond er werp en zoe k in overle g met steven ten b rin ke zullen w ij z o methoden in verband d aarmee belan g rij k w or mog elij k de r eact ies g e b rui k en om een t he m a den gevonden dus bijvoorbeeld bij gerich t nu m mer over d it on de r w er p te ma k en u iter sc h rijven k an het on de r w er p vr ede s aa rd met to e s tem min g van de schrijfs ters of vraa g stu kk en zijn p la a ts vin d en om e e n re sc h rijvers cent voorbeeld uit moer te noemen het zou in n ad ere aan k on d igin g van de studiedag wor d t de projectaanpa k van a ns b uys p assen a l ook in moer gedaan leen doordat hier lange tijd aan een onder werp wordt gewer kt bijvoorb eeld jongeren is het de vraag of elke leerling in zijn haar school zich ooit eenmaal a an vredes vraagstukken zal kunnen w ijden om te ma ken d at een leerlin g in zijn of h aar schoolcar riere tenminste eenmaal over dat onderwerp schrijft zouden misschien projecten met k orte re looptijd nodig zijn wat literatuur betreft geldt iets analoogs w ie zijn of haar literatuuronder w ijs zo inricht dat de thematiek van verhal e n en g ed ichten bun dels en van romans mede w ord t uit g e d ie pt zou af en toe vredesv raa g stu kk en aan de or de kunnen laten k omen i k denk dat het dan literatuur voornamelijk om het aspect intermenselijke relaties zou gaan i k noem een wille k eurig buys ans de projecten van nederlands een con voorbeeld uit een v e rh a lenbun d el van t h eo tradictio in terminis in moer 1985 6 p 36 4 7 k ars gevaarlijk leven d iens lange verhaal d e kers theo gevaarlijk leven amsterdam 1983 keyser c de f van hoof vredesonderwijs theo vervalsers laat een soort mobile zien van een rie en praktijk brussel internationale van oorlogs stel mannen die tezamen zowel een tegenstanders 198 2 samenwerkings als een onderdrukkings en verslag studiemiddag vakgericht onderwijs oorlog vriendschapssysteem vormen vrede utrecht stichting opleiding leraren 198 6 38