Onderzoek naar de frequentie van de vormen van het werkwoord bij kinderen. Hoeveel werkwoorden moeten kinderen kunnen schrijven?

Publicatie datum: 1981-01-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: extra nummer
Pagina’s: 71-83

Documenten

onderzoek naar de frequentie van de vormen van het werkwoord bij kinderen hoeveel werkwoorden moeten kinderen kunnen schrijven spellingwijzer p r a x i s 14 b i e d t de k i n d e r e n een l i j s t van de 4 000 meest f r e q u e n t e woorden aan werkwoorden z i j n daarin niet vervat k i n d e r e n g e b r u i k e n ongeveer 1 werkwoord op 5 woorden wat maakt d a t we op zoek g i n g e n naar de 800 meest f r e q u e n t e werkwoordvormen hoe zijn de werkwoorden over de verschillende vormen verdeeld we t u r f d e n een s t a p e l vrije o p s t e l l e n en d i t g a f ons het volgende r e s u l t a a t t a b e l 1 noemvorm dus ook ott mv 25 93 e e r s t e vorm ott 8 93 tweede vorm ott 11 76 e e r s t e vorm ovt 31 95 tweede vorm ovt 12 78 v o l t deelw 8 38 onv deelw 0 02 bij volwassenen ligt het anders t a b e l 2 noemvorm 33 e e r s t e vorm ott 3 tweede vorm ott 33 e e r s t e vorm ovt 10 tweede vorm ovt 1 5 v o l t deelw 16 onv deelw 3 vonk 13de j g e x t r a nummer s p e l l i n g d i t i s een van de redenen waarom we b e s l o t e n de f r e q u e n t i e l i j s t van u i t den boogaart u t r e c h t 1975 n i e t t e v o l g e n daarom gingen we z e l f op onderzoek u i t v o o r e e r s t diende t a b e l 1 omgezet i n a b s o l u t e g e t a l l e n voor de noemvorm 26 van 800 g a f d a t 208 we g i n g e n dus op zoek naar de 208 meest f r e q u e n t e noemvormen enz d i t gaf v o l g e n d u i t z i c h t aan t a b e l 1 tabel 3 2 0 8 noemvorm ott mv 7 2 e e r s t e vorm ott 9 6 tweede vorm ott 2 5 6 e e r s t e vorm ovt 1 0 4 tweede vorm ovt v o l t deelw 8 0 0 totaal welk van die 800 vormen heeft meer dan een moge lijke vorm m a w welk z i j n de vormen met een reele c o n c u r r e n t en waar we ons dus zorgen moeten over maken in ons onderzoek van 10 000 vormen moesten we a f d a l e n t o t f r e q u e n t i e 2 wat een t o t a a l gaf van 572 vormen d i t maakt d a t v e r d e r onderzoek op g r o t e r e s c h a a l z i c h op d r i n g t maar t o c h z i j n de r e s u l t a t e n van deze s t e e k p r o e f nu a l v e r b l u f f e n d en ze kunnen a l e n i g e i n d i c a t i e geven h 0n rh lo o rh co cn cn gingen cn j geweest ir is was id in gaan ben x cu cd c 4 cp cu l i 0 u 4 j p 0 0 13 c c x t5 cu cd cu 0 f0 e cn h rh cp c 0 qj u o rh cd cu o cu 0 p 0 h q u o o 4 rd ih r l h rd u4 ih rh x u cn x rd ti 4 ro cn rh o cp cp co cd co 00 d m in m rh rh rh rh rh rh x cd o t3 h cu o cp cu p ti o c cd 4 dm 13 rh x o 13 4j 4 0 u cu ft cu 4 u mh c o cp cu p rh rh cu cu h 0 rd cu h rd o cd o o rd cu c cd h cu i 1 13 vj h n c e cp x rh rd w 5 rh o ti co co vd d o r rh rh 00 r m ro ro ro ro ro ro cn cn cn cn cn rh rh rh rh rh rh 4 13 h p 0 p p 4 p cp 0 cp 4 4h 4 c j rh p p f0 4 a cu 4 tl 1 rd p rh c o p cu h cp e cu rh o dn o 4 rh p rh 0 h h cu cu cp u c u o h rh rd h o h cu cu a o o cd rd cu ru x u n x rh n x4 c rh x cp co r lo in in ro u cd cp 4 uh cu 4 rd ro p fo cu w rd cd rd x mh cu 4 cu o u e cu 4 ro h cu rd c cu cu o h o cu rh h f0 h h p u cu n rh ni c cd cp rc rh c n 1 m cn o o cp m ro r i q cp rh n c 4 m h rh cu a ro rh ih o sh h cd cu d rd o rh cu o o rh h cu cu rd cu rh n si rh rh t5 rh n rh c cd cn cn cn o rh p co co 00 vd m cn cn cm cn cm cn cn cn cn rh rh rh rh cd n cu cl cu 0 mh cu cp cp rd cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp rd x xi ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro cn cn cn g cu c g c c tj cu 0 cu cu g tj c g g cp tj t5 g g cd u cu c cd c c cu c g rh cd cu p g 0 p cd tj cu cu 4 h 0 cu cu cd g 4 1 c tj 4 cu 0 0 x rh cp j x u 4 rh t5 cd x cu mh rd cp rh c cu g cu rd 4j x ih cu g x u cp cd rd 0 4 cd 0 h h h rd c o cu h rd cu rd rd cd ih rh c cu rh xi ti xj 0 cd x ft rd xj rh 6 rh rh rh p rh x cd tj u cd tj ti j mh cu 4 j cd 4 tl c 4 1 x 0 0 x u cu t cd 4 j 0 ih cp h rd ft cu 3 cu rh p x3 en cu rd 0 u rg rd tp u x rh rd h x5 cu u h rh rd rd 0 0 u ih cu cu 4 u 0 u rh cu h rd tj e ft co xi rd co cd x 2s 1 rh cp rh lo rh rh cn cn o o o cp cp cp 00 00 r rh rh rh rh rh rh rh rh rh rh 4 j 4 p p mh 4 tj 4 ih cu i 4 p 0 cp g 4 j mh 4 4 xi c rd h rd 3 cd 4 cp 4 j t5 4 mh 4 1 co e h ih ft rd 4 1 ft cu cu g c u rh rd x g 3 co cu cu p x rd rd rh cu rd 3 rd rd cu u cu rd 0 0 cu cu g u rh 4 j x cp x x3 tj cp x xj x rh rh 0 cd cd cd ro ro ro ro ro cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cp h tj rh 3 x u cd rh 4 j rd p c g rh g xi ft a x h 0 cp ft ft tj cd 0 p x 4 j 0 o rh u cp 0 g h c cp 0 rd cd ih cu 0 cd 0 cu cu 0 x p cd rd rd cu xi ih tj rd x cu x x h rh 0 rh rd ft rd ih ft co cd n ro ro ro ro ro cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn c g c c g cd g c c cu cu c c rd c g c cu rd cu cu cp c cu cd cd cp 0 cd cu x cu c cd c ft ft cu cp rd tj ro cu co 4 cp cd 4 j 4 cu cp c c g ft 0 h cp x u g h rh cu h h cp 0 rd p cu h cd u 4 j c cu 0 co h cu 0 4 1 h cu rd rh co x e tj n n xi 0 5h ni cp x ro ro ro cn n cn rh rh rh o o o o o o cp cp rh rh rh rh rh rh rh rh rh rh rh rh rh rh rh rh ld r co cp rh cn ro in x 00 cp o rh cn ro ro ro ro ro ld lt m 75 c c ti c 13 13 cu cu cu c rd c 0 4 cd cu c rd e cu 13 cd cp cu 0 u rd cu 0 0 cd rh u 0 rd 0 rd rh x ti cp cp cp x cu x cd x cu cd rh 0 c cd c cd cd a cu v4 cd r4 d cu cu cd cu cu cu cu cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn c c cu cd c ti c p c cu c c u cu c c c c c s cd c c 13 cd cu c a c cu 4 1 cu cu c cu cd u 4 j cd cu cp 13 4 cu cu cu cu a cp cu 13 4 0 4 4 0 h a ti a cd 13 o cu cu cd cd 0 rd rd rh cd a 0 u u c u 0 0 0 0 0 cp h h u 0 rh u cu h u rh rh rh a 4 4 cop cd fd 0 ti cp x rh rh a co co co co co co n tsl n cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cd ti 0 u 0 cu 13 cu cu ti cd cd 0 cu c cu p e cp ti cu cd h ti ti u 4 cd cd 4 a 0 0 rh 4 q cu x 0 mh cd u cd 4 co p cp c 13 c cu j3 rd u x rd 0 a rd 0 0 rd 0 cu th p v i rh rd u u cd cd cd 0 h cd u 4 4 a co 13 rh coa4 rh rh jh co co co co o r vd vd vd vd vd ld ld ld p p cu 4 cu j x 0 u rh j cop cu cu h cd s n cn cn cn cn cn c c c cd c c ca c c cd x cd cd rd c c cu c c c cd c p r x cp rd cd p c cu 4 cu cd cd co cd cd h h cd 0 4 c c cd a 4j cp h p h v4 h cp x co cd 0 cu cp rd o u c 0 cd x v4 5h u u c rh 13 rd u cd rd fd 0 h rd u u u cu cu cd 0 4h 0 u a cp rd 13 ti co 00 r r r r r r vd vd vd vd uo uo lo 00 ld vd r co 0 o rh cn 00 uo vd r 00 o ld ld ld ld ld ld ld vd vd vd vd vd vd vd vd vd vd 76 c c c cu cd k c cu 4 13 c 1c3 1c3 1c3p 4 j cu 4 j cd 4 j a c 1c3p cu cu 13 1u3 4 c 0 n x 0 cd u cp rh cu h rd x 1c3 cd rd cd rh cd rd ih h xi rd d x rd cd rd u p ft cp co cp ft cd 0 0 0 rh e cu ih h ih cd 0 cu cu cd cu u cd cp rh n cn co co 4 4 n cp cp cp cd cp 4 u ih cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu c ft ft c h cd cd cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp h 0 0 0 h cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cd c p c cd cu mh mh cu cd 4 cu cu ft cu 0 cu cd cd cd cu cd xj cu p p 4 13 13 rh 1c3 4 j cu 13 4 u 4 j x u x x h 0 e ft x u rh ft 1ih3 co 4 u u rd 0 0 0 co cd 4 rd xi cd rd u cu 0 rd ih 0 h 0 ih rd 0 c rd u p u cu cu n n x x 13 13 cp x rh c 0 0 u co co 4 j ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro 00 ro ro c c c cu cu c c cu rh cu cu c x cd cu c c x cp c c cu c x c c 0 c c d h r h cd cu c n x c rd cu cu c rd cu cu cu ih cu rh cd c u h cu rd rh a ih 0 13 rh 4 rh cu cu 4 j p rh ft x ih 4 1c3 c rh ih c 0 n 13 4 j cu co ih 0 cu 0 c u h rd cu h h u cd c c ft ft e 13 mh cp xj 0 u u 13 rh 0 0 0 0 co ld lt lo ld lo uo ld lo ld un co p o rh cn ro un r 00 r i 00 00 00 00 00 00 00 co 00 77 cd cu j cd ti p cd ti ti rh cd u cu x3 ti u rh cd cd 0 rh cd cd ti co oa rh h cd cd rh ti c 0 cd h ti c c cd c h co co cd rh cd rh 0 0 0 u rh cu u jh rh 0 cu h rd cd 0 4 4 cu cd cu cd x x5 xj x x5 ti cr x x 1 t5 rd ti c7 ro ro ro ro ro ro cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn cn c cd 1 c c cj cu cd c h rh rh cd c 4j c c c c c rd c c c rh x c cd xi c cd cd c cd cd c r i 0 cd d cd rd cd cd rh u cd lh co cu h cd r 1 cd ti cn rh co en c c c h rh rh rd 4 1 h n 4 r m 4 rd co 3 co rd rd 0 rh ti 4 j cd 0 co h rd cd cd cd cd cd h rh rh 0 5h cd 0 co rd x x xj x x5 x5 x x ti cn xj ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro o rh cn ro co o h cn ro lo vd co 0 c7 o o o o o o o 1 rh rh rh rh rh rh rh 78 o r cn rh ro c ro huilde ro cu cp o 00 cn ro kiezen klonk o cn ro klaarmaken ct knipte o cn ro klimmen koos cn ro 111 koekoeken landde cn cn rh ro leggen leidde cn rh rh ro ro luisteren luisterde cn rh rh ro st meenemen merkte rh rh cn ro ontsnappen rinkelde lt rh cn rh ro vfj optreden rolde rh rh cn ro r overvallen sloeg 00 rh ro cn rennen smaakte rh rh ro cn cp rusten sprak o cn rh ro cn sluiten stak cn rh ro rh cn sporten stampte cn rh cn ro cn steken startte cn rh ro ro cn stoppen steeg cn rh ro cn trainen 79 stormde cn ro rh ld cn turnen 80 stuurde ro cn rh cn varen tekende r cn co rh wegen r g cn rh zagen ten overvloede volgende vormen hebben een reele concurrent noemvorm dus ook ott mv wachten ontmoeten p r a t e n doden r u s t e n s p o r t e n v l u c h ten b e v r i j d e n branden broeden l a d e n landen s t a r t e n u i t r u s t e n verwachten e e r s t e vorm ott word v i n d houd raad tweede vorm ott wordt r i j d t antwoordt l a a t b e l a n d t gebeurt houdt e e r s t e vorm ovt v e r w a c h t t e verwondde tweede vorm ovt praatten antwoordden wachtten barstten bereidden kneedden r u s t t e n v o l t o o i d deelwoord gebeurd b e d r e i g d b e v r i j d bezeerd verzorgd dit z i j n e r j a w e l 35 op de 572 na v e r d e r onderzoek i n samenwerking met de u i a z u l l e n e r nog wel e n k e l e bijkomen kunnen l i c h t e v e r s c h u i v i n g e n z i c h voordoen maar toch houden we voor ogen d a t de andere werkwoorden s l e c h t s een vorm hebben en v e r m i j d e n we a l v a s t de k i n d e r e n s y s t e m a t i s c h aan h e t t w i j f e l e n t e brengen z o a l s i n v o l g e n d voorbeeld van hoe h e t n i e t moet 1 j i j h e t mooi e b e e l d j e vergulden 2 j i j poppenka s t voor j e v r i e n d j e s spelen 3 b i j h e t s p e l j e de t e g e n s p e l e r s n i e t hinderen 4 j e t e v e r g e e f s op de s c h o o l b u s wachten 5 na een bewogen v l i e g t u i g r e i s j e t o c h veilig landen 6 j i j n i e t r e g e l m a t i g j e klasagenda invullen 7 j e t i j d i g ee n d o k t e r raadplegen 8 j e a l s s c h e di s r e c h t e r b i j h e t s p e l fungeren 9 j i j j e oude boekenkast wel opknappen 10 voor h e t e t e n j e j e handen wassen naar een nieuwe didactiek we o n d e r s c h e i d e n 3 stappen 1 het werkwoord wordt n i e t b e r e d e n e e r d maar f o u t e n worden v e r b e t e r d onderbouw l o 2 de h o o g f r e q u e n t e vormen z h i e r b o v e n worden beredeneerd andere f o u t e n worden v e r b e t e r d bovenbouw l o de o n v e r a n d e r l i j k e vormen worden i n g e o e f e n d z o a l s de o n v e r a n d e r l i j k e woorden geen i n t e v u l l e n u i t g a n g 83 de hoogfrequente vormen d i e n e n a l s kapstok voor het naar a n a l o g i e j u i s t s c h r i j v e n van minder frequente vormen m o p a u l van herck p a s t e d e l i j k pedagogisch centrum b i s c h o p s t r a a t 71 2000 antwerpen