Ook in de VS gaat het Gestoei om de Lijst verder. Impressies van de Studiedag Engels in Woerden.

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: ?
Pagina’s: 63-65

Documenten

anja bijlsma lindaar t ook in de vs gaat het gestoei om de lijst verder impressies van de studiedag engels in woerden op 2 3 februar i j l vond i n woerde n ee n studieda g ove r literatuuronderwijs plaats georganiseerd door de stichting engels en de vereniging van leraren in levende talen john calabro als gastdocent verbonden aa n de katholieke universiteit te nijmegen hield een voordracht die aansloot bij het artikel van warn de moor in levende talen 458 over de meningen over de lijst in de ons omringende landen in de verenigde staten is een verhitte discussie aan de gang over het al dan niet verplicht stellen van een canon voorstan ders vinden dat leerlingen op zijn minst van een aantal goede werken op de hoogte moeten zijn om cultured en historisch perspectief te verkrijgen de canon bestaat dan uit werken van hoge kwaliteit en hier maken de tegenstanders van de canon nu juist bezwaar tegen de zogenaamde goede boeken zijn praktisch allemaal geschreven door blanke mannelijke euro peanen e n z o zoude n minderheidsgroeperingen di e ee n belangrijk deel van de amerikaanse samenleving uitmaken niet vertegenwoordigd zijn een aangepaste canon waarin ook werken van minderheden opgenomen zijn vinden de radicale tegenstanders geen oplos sing een canon is in tegenspraak met het niet hierarchische en multiculturele karakter van cultuur de canon moet dus weg een ander hot item in de discussie over het amerikaanse literatuuronderwijs betreft de vraag wat er besproken dient te worden tijdens de lessen een felle strijd wordt gestreden door voor en tegenstanders over de vraag of literatuur gebruikt moet worden voor politieke doeleinden 63 tenslotte constateert calabro een verschuiving in de litera tuurwetenschappelijke benadering me n vindt da t e r meer gedaan moet worden dan het achterhalen van de auteurstekst volgens e d hirsch in zijn cultural literacy what every american needs to know uit 1987 en er komt dus meer aandacht voor de lezer als schepper van zijn o f haar lezer stekst reader response theori e van stanley fish calabro zelf is van mening dat er altijd een canon nodig is om culturen te binden hij is voor aanpassing van de bestaande canon zodat deze geleidelijk aan mee r de sociale werkelijk heid vertegenwoordigt bij zijn literatuurlessen aan militairen op westpoint ge bruikt calabro het boek protocols of reading va n robert scholes als leidraad hierover za l binnenkor t gepubliceer d worden in tsjip aan de hand van enkele gedichten van stevie smith hield rob de melke r ee n war m pleidoo i voo r he t poezieonderwijs poezie is reflectie is iets wat je overkomt zo stelde hij lets in je weerspiegelt zich aan iets buiten je je herkent iets wat je diep van binnen al weet dat heb je niet in de hand ook als docent niet poezieonderwijs i s dus een waagstuk maar je kunt he t risic o we l vermindere n doo r nooi t gedichte n t e behandelen waa r j e nie t helemaa l achte r staa t e n doo r gedichten eerst helemaal door jezelf heen te laten gaan rob de melker typt elk gedicht dat hij wil bespreken eerst regel voor regel over en laat zo de tekst op hem inwerken hij gaf op een stencil een aantal aandachtspunten aan voor de bespreking van een gedicht hardop voorlezen van het gedicht door verschillende leerlin gen commentaa r o p d e voordrach t leid t automatisc h to t commentaar op de tekst leerlingen vragen laten construeren structurele benadering leerlingen roepen stop als ze een verandering i n toon onderwerp point o f vie w enzovoor t ontdekken associaties vragen van leerlingen opdat ze zich kunnen gaan identificeren met de dichter compilatietechniek leerlingen gaan aan het werk en schrij ven vragen ideeen impressie s e n associatie s op schrij f 64 datgene wat de leerlingen gevonden hebben in kolommen op het bord en je zult zien dat je lijnen kunt trekken van de ene kolom naar de andere dat de vragen beantwoord worden in de ideeenkolom enzovoort het wa s een stimulerend e voordracht di e de docent zeke r mogelijkheden bood om eens verder te kijken dan het vraag en antwoordspelletje in saaie literatuurlessen dc miste in deze workshop wel de didactische implicaties van de ideeen het werkt natuurlijk prima onder een groep gemotiveerde docen ten die bereid zijn na te denken en zich in te zetten maar die situatie is niet vergelijkbaar me t bijvoorbeel d ee n havo 4 groep laat in de middag de melker gaf een goede zij het niet zo innovatieve bijdrage aan het wat maar ging mijns inziens te weinig in op het hoe van de poezieles 65