Op zoek naar Alfa-rechtvaardigheid

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 2
Pagina’s: 17-21
5 c u 5 5 e n het v a k op zoek naar alfa rechtvaardigheid op 19 maart 2010 organiseerde de werkgroep alfabetisering van de beroepsvereniging nt2 een studiemiddag over de problematiek van de alfa cursist in de inburgering alfa cursisten komen vaker niet dan wel toe aan een inburgeringstraject en hun inspanningen worden vaker niet dan wel beloond met het behalen van een examenonderdeel terwijl het wezenlijke van de inburge ring de participatie of gewoon het meedoen wel tot hun mogelijkheden behoort de vraag die centraal stond tijdens deze discussiemiddag was dan ook hoe kan er een inburgeringstraject opgezet worden dat haalbaar is voor een grotere groep alfa cursisten in het navolgende een verslag van de discussie willemijn stockmann jacqueline veth jeanne kurvers en ineke van de craats er waren twee inleidingen over onlangs verschenen rap in twee discussieronden werd de problematiek rond de han porten over de leerlast van alfa cursisten zie alfa nieuws gers en de hobbels besproken zodat in totaal twee verschil 2009 nummers 3 en 4 waarvan de uitkomsten bevestigden lende discussiegroepen zich over dezelfde stelling bogen hoe langdurig en moeizaam het alfabetiseringstraject voor de meesten is maar ook dat het bereikbaar is voor een selecte hangers groep van vlotte leerders het probleem is dat dit voortraject voorafgaand aan de echte inburgering te lang en te zwaar stelling 1 is en indien het gehaald wordt dus het hoogste alfa niveau met de eerste stelling dat een praktijkexamen gebaseerd op een alfa q vaak nog niet voldoende is om gelijke tred te houden portfolio voor een alfa cursist zinvoller is dan een examen met de al sinds lange tijd geletterde cursisten van een inbur bestaande uit de toets gesproken nederlands was men het geringstraject er zijn dus behalve hangers in het voortraject nagenoeg unaniem eens er werden twee typen argumenten ook veel hobbels in het inburgeringstraject zelf de werkgroep in vele variaties naar voren gebracht allereerst waren dat had rond deze hangers en hobbels vier stellingen geformu de negatieve kwalificaties van en ervaringen met de toets leerd om de discussie op gang te brengen de vier stellingen gesproken nederlands die toets meet volgens velen niet luidden als volgt wat zinvol is in een programma dat als doel heeft integratie hangers hobbels 1 een praktijkexamen gebaseerd op een portfolio en 3 cursisten met een afgerond alfa c traject hebben even gericht op mondelinge vaardigheden is voor een als laagopgeleiden extra begeleiding nodig met betrek alfa cursist beter dan een examen toets gesproken king tot studie en leervaardigheden nederlands 4 het lees en schrijftempo van een deelnemer die het alfa 2 een alternatief inburgeringstraject is voor alfa cursisten c traject heeft afgerond is te laag voor het volgen van zinvoller dan een voortraject dat moet leiden naar het het inburgeringstraject en daardoor stagneert het inbur reguliere inburgeringstraject geringstraject alfa nieuws nummer 2 juni 2010 13 5 c u 5 5 e n h e t v a k te bevorderen want wanneer moeten mensen nu zinnen gauw eens maar met bijna dezelfde mitsen en maren als kunnen nazeggen waarom zou het kunnen noemen van hierboven namelijk onder de nadrukkelijke vermelding een hoogfrequente tegenstelling een goede indicatie zijn dat alfa cursisten in eerste instantie gestimuleerd moeten van mondelinge taalvaardigheid die toets zo zei iemand worden wel te leren lezen en schrijven omdat dat hen de geeft eerder een indruk van de verstaanbaarheid van uit gelegenheid geeft zich zelfstandiger in de maatschappij te spraak en van ijverig uit het hoofd leren en leidt ertoe dat bewegen er vooral aan examen training wordt gedaan in de lessen in het volgende punt van discussie was hoe zo n alternatief plaats van aan het oefenen in relevante gebruikssituaties inburgeringstraject er dan zou moeten uitzien uit de verschillende docenten hadden het gevoel dat cursisten die discussie kwam naar voren dat het aan te bevelen is alfa hoog scoorden op deze toets niet per se ook goed waren cursisten bij elkaar te plaatsen om maatwerk te kunnen in het gebruiken van gesproken nederlands in alledaagse bieden er kan dan aandacht zijn voor de manier van leren situaties en omgekeerd kortom men vond de toets geen die bij deze cursisten past daarbij moet gedacht worden afspiegeling van de eindtermen aan studievaardigheden en leervaardigheden die van een het andere type argumenten had te maken met de grote ander karakter zijn dan bij midden en hoogopgeleiden voordelen van het verzamelen van bewijzen in een portfo maar ook aanpassingen in het tempo van lezen en schrij lio omdat die afgestemd kunnen worden op wat inburge ven ook de tijdsduur en intensiteit kunnen dan beter op raars willen leren en moeten kunnen in hun eigen situatie de doelgroep afgestemd worden omdat het daarbij over relevant taalgebruik gaat en omdat er werden door de aanwezigen drie stromen alfant2 het bevordert dat cursisten daadwerkelijk de boer opgaan leerders onderscheiden en oefenen met het gebruik van het nederlands buiten langzame leerders die gestimuleerd kunnen worden tot de klas een portfolio kan juist vond men de activiteiten meedoen participeren in de samenleving gericht op participatie vergroten om de bewijzenjacht middelsnelle leerders die een aangepast examen zouden tegen te gaan is het goed om een bewijs of een paar bewij kunnen halen gebaseerd op een aan de doelgroep aange zen steeds door de docent te laten bespreken en onderte past portfolio en de toets gesproken nederlands tgn kenen als een document waarover gesproken kan worden snelle leerders die zich in een aangepast traject zou begrepen is en ook werkelijk en zinvol is uitgevoerd dan den kunnen voorbereiden op het inburgeringsexamen vindt er geen big boom plaats aan het einde van het port oudkomers dat wil zeggen a2 voor luisteren en spreken folio maar is het een sturend instrument tijdens de cursus en ai voor lezen en schrijven in het portfolio kunnen uiteraard ook schrijfbewijzen uit de discussies in beide discussiegroepen kwam duidelijk worden opgenomen om aan te tonen dat het geleerde naar voren dat een grote re flexibiliteit een kenmerk van toegepast kan worden een succesvol alternatief inburgeringsprogramma moet op basis van beide typen argumentaties ontstond een zijn op grond van bovengenoemde profielen zou het levendig debat dat eindigde in de conclusie dat men het noodzakelijk zijn in ieder geval drie trajecten aan te bieden eens is met de stelling mits die stelling niet suggereert dat met verschillende aangepaste eindtermen die vastgelegd er alleen maar aan mondelinge vaardigheden gewerkt hoeft en geexamineerd worden het is beter te streven naar sla te worden schriftelijke zijn ook belangrijk en mits goed gen voor een aangepast inburgeringsexamen met lagere rekening gehouden wordt met de diversiteit in de alfa eisen dan naar ontheffing via het haalbaarheidsonderzoek groepen en de lat zo hoog mogelijk gelegd wordt voor de omdat dat als een negatieve beoordeling wordt gezien cursisten die veel in hun mars hebben hobbels stelling 2 over de tweede stelling dat een alternatief inburgerings stelling 3 traject zinvoller is dan een voortraject dat moet leiden ook bij de derde stelling dat cursisten met een afgerond naar het reguliere inburgeringstraject was men het ook alfa c traject evenals laagopgeleiden extra begeleiding 13 alfa nieuws nummer 2 juni 2010 s c u s s e n h e t v a k nodig hebben met betrekking tot studie en leervaardighe met fluency bijvoorbeeld instructies niet begrijpen omdat den ontstond een levendig debat om te beginnen werd je nog niet vlot genoeg kunt lezen en b enige zelfreflectie naar voren gebracht dat begeleiding in het alfa traject op wat wij als docenten precies vragen aan studie en leer hoort en niet erna als cursisten alfa c hebben afgerond vaardigheden wat is wel belangrijk en wat minder wat zouden ze wat dit betreft niet meer moeten verschillen moet precies op de manier die wij hanteren en waar kun van cursisten die in een regulier nt2 traject instromen nen cursisten ook verschillen in de manieren waarop ze er waren ook deelnemers aan de discussie die de ervaring taken aanpakken hadden dat cursisten die vanuit een alfa traject kwamen juist meer geleerd hadden aan studievaardigheden dan stelling 4 sommige andere cursisten op de tweede plaats werd er op de vierde stelling dat het lees en schrijftempo van een gewezen dat de stelling genuanceerd zou moeten worden deelnemer die het alfa c traject heeft afgerond te laag is niet alle alfa cursisten hebben extra begeleiding nodig voor het volgen van het inburgeringstraject en dat daardoor en begeleiding zou gedifferentieerd moeten worden aan het inburgeringstraject stagneert bracht voor iedereen gepakt de discussie leidde vervolgens tot een wat funda onder woorden dat er aansluitingsproblemen zijn tussen menteler debat over a de vraag of het gat tussen alfa c en alfa c en het inburgeringstraject toch is het eindniveau vervolgtrajecten inderdaad wel vooral te maken heeft met van alfa c gelijk aan dat van ai maar de doorsneecursist gebrek aan studievaardigheid of misschien toch vooral ook van het inburgeringstraject heeft wel meer scholing gehad borden vol discussiestof i o en i wie 2 1 n olie alfa nieuws nummer 2 juni 2010 13 5 c u 5 5 e n h e t v a k dan een alfa cursist hoewel de getoetste niveaus gelijk traject nog aandacht zijn voor lezen en schrijven zijn ar zijn de onderliggende vaardigheden niet gelijk voor ex analfabete nieuwkomers is het niveau a2 voor een alfa c cursist heeft veel minder leerervaring en lees de schriftelijke vaardigheden in veel gevallen wel een en schrijfervaring dan een ar cursist en de vaardigheden te grote stap zij zouden gebaat zijn bij een examen op van die laatste bepalen hoe er in het inburgeringstraject ar niveau omgegaan wordt met de leerstof uit de discussie kwamen bij de bestaande cursussen zou een alfa c ieerlijn ont verschillende manieren naar voren om dit probleem aan te worpen moeten worden thuis in nederland bijvoorbeeld pakken we noemen er enkele heeft veel teksten die moeilijker zijn dan strikt noodza kelijk voor het niveau van inburgering op br niveau omdat de alfa c toets het leestempo niet voldoende of door meer het leesniveau van klaar voor de start aan scherp toetst zou het alfa c niveau aangepast moeten te houden in thuis in nederland en pas later te verhogen worden aan de eisen van de inburgering door bijvoorbeeld naar a2 niveau een niveau alfa c plus of alfa c ib te creeren aan het eind van het alfa c traject een speciale voorbe naar een samenhangend alternatief inburgerings reiding of gerichte training geven waar het accent ligt op aanbod tempo denk aan de ralfi methode met herhaald lezen het idee van een flexibeler en samenhangend aanbod voor voor lezers die te veel spellend lezen goed en snel ler analfabeten dat ook rekening houdt met hobbels die zich technisch lezen geeft immers meer ruimte voor het tijdens het traject kunnen voordoen ontstond in een van begrijpend lezen de discussiegroepen doordat eenieder zijn ervaringen naar gericht oefenen op langere woorden die in de inburge voren bracht en die in een groter geheel geplaatst konden ringscursus relevant zijn zoals gemeentehuis inburge worden hieronder wordt een schets gegeven van hoe men ringsexamen voorlichtingsambtenaar geboorteaangifte zich die trajecten voorstelde het voordeel van zo n opzet politiebureau enz en op instructies die bij de lesstof zou zijn dat er op verschillende momenten overgestapt kan horen worden zowel naar een langzamere als naar een snellere een parallel inburgeringstraject voor alfa c ieerders route wat meer garantie geeft op halen van het doel van maken waarin een meer doorgaande leerlijn aangehouden participatie in welke vorm dan ook op enkele plaatsen in kan worden nederland id college gouda sipi amsterdam wordt met in de reguliere inburgeringscursus expliciet rekening dergelijke trajecten geexperimenteerd houden met alfa c ieerders door nog zoveel mogelijk een fase van technisch lezen wisselrijtjes tempo lezen schets van drie mogelijke trajecten voor alfa cursisten die herhaald lezen duolezen in te lassen of andere vormen men voor zich zag zie het kader van ondersteuning te geven de teksten uit de basisme 1 van alfa a b en c via extra voorbereiding naar reguliere thode of andere korte relevante teksten kunnen daarvoor inburgering of zonder extra voorbereiding naar inburge gebruikt worden ring met een aangepaste doorlopende lijn voor gewezen docenten zowel in ant2 als nt2 cursussen in zetten alfa cursisten er is geen goed toetsingsinstrument voor zodat er binnen het nt2 veld meer kennis en ervaring van de overgang van alfa c naar inburgering de alfabetisering komt en de inburgeringsdocent beter de 2 van alfa c naar maatschappelijke participatie lang specifieke problematiek kan herkennen en erop inspelen zamer concreter dichter bij de cursist op grond de groep die het alfa c traject heeft afgerond kan vol van observaties van docenten en toetsresultaten bijv gens de meesten in de groepen zeker wel het inburge voortgangstoets alfa tina enjoftiwi kunnen cursis ringsexamen halen het inburgeringstraject zal dan echter ten naar dit traject verwezen worden een doorlopende leerlijn moeten zijn het is dan ook zin 3 van alfa a b naar sociale participatie praktisch aan de voller zo n traject bij een uitvoerder te leggen vond men slag in buurthuis school en het onderhouden van basaal zo kan er tijdens het alfabetiseringsproces aandacht wor lezen en schrijven ook hier vindt de selectie plaats op den besteed aan inburgering en tijdens het inburgerings grond van docentenobservaties en toetsgegevens 13 alfa nieuws nummer 2 juni 2010 5 c u 5 5 e n het v a k reguliere inburgerings cursus eindtermen t alfa koptraject gouda en certificering alfa c plus of maatschappelijke voorbereiding op activering en inburgering leestem participatietraject po en lezen van lange v map amsterdam woorden eindtermen sociale en certificering voortraject alfa c activering en pa rtici patietraject sap amsterdam onderhoud van kennis via alfa a b buurthuiswerk pijlen geven mogelijke doorstroom aan alternatieve inburgeringstrajecten alfa cursisten indien geen van deze trajecten past is aansluiten bij buurthuis tot slot werk om de opgedane kennis vast te houden de beste oplos na deze middag overheerste het gevoel dat men gezamelijk sing voor de alternatieve trajecten moeten ook eindtermen een belangrijke stap kan doen in de richting van een grote vastgesteld worden waarop de certificering moet berusten re alfa rechtvaardigheid wanneer een flexibeler en alterna het toetsen van de eindtermen zou bij voorkeur moeten tief inburgeringstraject vormgegeven kan worden waarvan gebeuren aan de hand van een portfolio met assessments de eindtermen toegesneden zijn op de verschillende typen in een relevante context of spreekassessments voor alfa alfa cursisten een alternatief inburgeringsexamen halen curisten aan deze certificering zou dan dezelfde erken geeft uiteindelijk meer voldoening en is minder negatief ning gegeven kunnen worden als aan het reguliere inbur dan ontheffing krijgen via het haalbaarheidsonderzoek geringsexamen eventueel kan iemand die het map traject dat overigens wel als laatste mogelijkheid gehandhaafd zou gevolgd heeft verder met het reguliere inburgeringstraject moeten blijven maar aan het koptraject en het map en sap certicifaat zouden dezelfde rechten ontleend moeten kunnen worden alfa nieuws nummer 2 juni 2010 13