Op zoek naar… de rechten van Romeo en Julia

Publicatie datum: 1990-06-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 6
Pagina’s: 61-65

Documenten

61 op zoek haar de rechten van romeo en julia rita rymenans op een memorabele zomerdag in 1989 door zonne energie en creativiteit overmenst beslist een vonkende redactie een dossier samen te stellen over beeldtaal een dossier dat bestaat uit een themanummer van vonk plus een videoband die tegen kostprijs geleverd wordt aan alle geinteresseerde lezers auteurs gezocht en vrij mei gevonden een spon h s nee mevrouw de auteursrechten zijn hens sor voor de videobanden een mastertape mon niet te omzeilen in belgid bestaat jammer genoeg teur en een dupliceerfirma opgesnord via volley geen special regaling voor didactische doelein balverenigingen tewerkstellingsplaatsen en den zoals in een pear van de ons omringende schoonbroers wat ons dan been nog rest is de landen duitsland en frankrijkbij voorbeeld daar kwestie van de auteursrechten natef enthousiast zal wel verandeting in komen europa 1992 neem ik die task op me geer probleem ik vraag wel even aan alle be trokkenen de toestemming om het beeldmateriaal de prof over te nemen eons op een rijtje zetten waarover hetprecies gaat een animatiefilm fragmenten van om te beginnen ga ik even mijn licht opsteken bij bht en vtm programma s en fragmenten uit een prof in de rechten theaterprodukties 19 de jaargang nummer 4 juni 1990w 62 bellen maw doe dat dan order ears schuilnaam de cineast want enders loop je in de kijkerl aan de hand van de animatiefilm sirene van r s eon pear dagen later valt de videocassette al in werkte j p ears uitgebreide reeks kijk en verwer mijn brievenbus de kwaliteit ervan last irxierdaad kingsopdrachten uit hii bezorgt mij het adres van veal te wensen over dan maar het volgende de r s stichting waar ears vriendelijke gentle gezelschap proberen dame me doonfenvijst naar de cineast r s him self ntg fragmenten uit de vrekl da s jammer maar wij hebben geen beeldmateriaal wist u dat de brt r s het spreekt vanzelf dat u sirens mag over de produktie heeft uitgezonden lk vermoed dat u nemen de film duurt 8 minuten geloof ik lagers voor de rechten dear dan terecht most 5 000 fr per minuet dat is dan 40 000 fr het volgende gezelschap misschien vonk maar mijnheer s u moat begrijpen didactische doeleinden hoegenaamd niet com rvt fragmenten uit richard iii leek dat is mercieel vzw promotie voor ons gezelschapl met de auteur moet u goon rekening houden die behoort tot het pu r s oat begrijp ik u krijgt hem van mij voor de bliek domain maar zou u loch de toestemming held 20 000 fr dus als ik good kan rekenen van de vertalers niet moeten vragen w v d v en w c en wet met de muziek belt u even naar en dat kan hip maw wacht eens even is sirene almo ears vereniging die ears groot aantal au niet beschikbaar bij de dienst media van het minis tours vertegenwoordigt toile van ondetwijs ja hoor en nog wel in vier kopies schitterend dan kunnen we onze lezers almo w v d v en w c nee die vertegenwoor daarnaar venvijzen tussen haakjes mijnheer s digen wij niet u kunt best naar sabam bellen de film duurt precies 9 minuten en 30 seconders sabah met de clienst mechanische reproduktie auteursrechten zegt u u most eon duidelijk on derscheid malcen lessen mechanische reproduk het theater tierechten en duplicatierechten om een videoband to molten samenstellen hebt u de toestemming j v h kan haar lesvoorstellen over theateronder nodig van ale betrokkenen en dat kunnen er heel wijs illustreren met beeldmateriaal van vier vlaam veal zijn als ze hun eigen rechten beheren han se gezelschappen malpertuis rvt ntg of kvs deli u de zaak met hen verder af enders moot het haar keuze hangt volledig of van de beschikbaar via a1140 of sabam voor achtergrondmuziek heid van het beeldmateriaal lk loop het rqtje dus betaalt u via sabam wat dan de duplicatierech willekeurig af ten betreft die betaalt u aan sabam voor elks kopie die ergemaaktwordt om u een ides to geven malpertuls fragmenten uit de getemde peeks van de prijs voor een produktieduur van 8 betaalt met alle plezierl korte fragmenten van minder dan u 3 76 fr per exemplaar voor 30 6 36 fr voor 60 3 minuten kunnen gezien worden als promotie voor 8 36 fr lk zal u de aanvraagformulieren opsturen het gezelschap de kwaliteitvan de opname is wel meg ik uw naam en adres niet zo denderend want het is een getuigenband maar binnenkort wordt het stuk uitgezonden door in het gavel van de verspreiding van av produk kro auteursrechten aanvragen niet nodigl u ries zonder voorafgaande toestemming van sa kunt wel eens voor alle zekerheid naar sabam bam zai onavezien van de gestekie vergoeding wt juni 1990 19 de jaargang nummer 4 een bedrag van 500 bf vermeerderd met 25 van niet aangesloten is bij sabam als dat zo is dan het bedrag aan rechten in rekening gebracht wor kan hij zelf goon toestemming geven de aanvraag den ongeacht eventual lel of strafrechtedijke moot dan via sabam gebeuren wat de video maatregelen band betreft daatvoor hebben kvs en vti gedeel wie zich medepichtig maakt aan een inbred op de rechten de acteurs zegt u in belga wordt de isgt van 22 mart 1886 op het auteuraecht is norrnaal gezien de regaling van de nevenrediten burgeffechte insoidum mettle overtrederzeive niet toegepast maar het zou kunnen dat er in hun aansprakenk contract met kvs wel zo n dausule is opgenomen als ik u was zou ik mij rechtstreeks tot artistiek vooraleer ik die weinig goods voorspellende for directeur n b wenden en hem eons wagon hoe de mulieren invul probeer ik eerst het laatste gezel vork precies in de steel zit u zegt hem dat wij schap nog even trouwens qua thematiek spreekt aldcoord gaan ws hij zijn toestemming geeft en dat stuk de leerlingen het meest aan dan belt u daarna maar terug near ons voor het beeldmateriaal kvs fragmenten uit romeo en julia daarvoor moot u de toestemming wagon aan de regisseur n b maw mevrouw wet een lid dat is d t die heeftde redden wade produktie als hij absurd van mij krikt u de toestemming om gen zijn toestemming geeft belt u tem naar ons voor aantal lode fragmenten over te semen maar dan het beeldmateriaal mag u de band niet verkopen hoor want dan pro testeren de vakbonden van de acteurs stunt u d t wat betreft mag u een aantal fragmenten een brief met de predeze vermelding van de frag ovememen ik hoof daar ook helemaal geen geld menten en de duur ervan voor to hebben het beeldmateriaal van kvs is wel nietzo good van lavaliteit uzou toch moeten kunnen vonk met vn nb geeft zgn zegenl beschiklcen over eon scherp beeld het stuk is eveneens uitgezonden door de brt u ziet maarl 1 11 oki als u zijn schrifteliike bevestiging heeft vraagt u de fragmenten bij ons aan wacht eens sabaia ja maar brt is net als u eveneens een even ik denk nog aan lets d t gebruild heel veal gebruiker de daarvoor auteursrechten heeft be muziek in zijn produldies kijk dus tit bi de keuze taald u kuntdie rechten nietomzellen door van het van de fragmenten want als er muziek in voor brt matetiaal gebruk to makenl komt dan moot u loch betalen aan sabam vonk met kvs d t heeft zijn fiat gegeven kan vonk muziek die monteren we wel viegl ik van u dan hat beeldmateriaal krijgen zoals afgesproken de brief van n b komt bijzonder snel verhuispe rikelen en functiewijigingen bij vii veroorzaken kvs beeldmateriaal dat hebben wij niet er is wat vertraging bij het verzenden van het beeldma wel een band gemaakt door het vti en die kan teriaal maar de service is uitstekend forst kribt daar geconsulteerd worden lk deric dat hij voor j v h een vhs cassette toegestuurd om haar onderwijsdoeleinden uitgeleend kan worden artikel to kunnen schrijven voor de montage van ik west het niet zeker u zei loch een videoband de fragmenten op onze mastertape kunnen we samenstellen maar heeft u dan wel aan de ac beschilden over u matic videobanden die kwalita tours gedacht tief veel beter zijn maw het noodlot blijft ons achtervolgen de lieve vti dame die de u matic vonk aan de ac cassettes heeft opgestuurd kritt het postpalcket na eon paar dagen retour nochtans zijn vt1 toestemming van d t bent u zeker dat hij gegevens correct als een dens ex machine komt 19 de jaargang nummer 4 juni 1990 ze de videobanden dan maw persoonlijk over niet verkocht wordt ten tweeds we hebben van handigen aan de montagetafel vtm het gevraagde materiaal gekregen en omdat de twee fragmenten broederlijk gemonteerd wor den staat of veil de hale opzet met de toestem ming van de brt i tot slot we hebben het ar de omroep chiefmateriaal van de brt helemaal net nodig want de auteur heeft de fragmenten zelf in zijn hoe je de video in de nederlancise les kan gebrui bezit ken toont b d m met fragmenten van brt i h brt met de dienst van de directeur generaal nee op zoek naar taal en een interview van j r met mevrouw de heerj 0 is in vergadering kan ik een n c en vtm werkopnanen van het sacra boodschap aannemen menr lk bel eerst met de oudsb3 van de twee twee secretarissen en een directiesecretaresse omroepen om de gebruikelijke overnameproce semen om de beurt de boodschap aan belles dure te achterhalen terug voor bijkomende informatie odin van hen geeft brt met sae3am tv ovememen van tv pro tensions de toestemming de brief van het huis gramma s dan schriift u een brief naar de direc van vertouwen volgt teur generaal j c met de precieze vermeldng een paar dagen later valt gen vtm envelop in de van de fragmenten en de dour wan die brief zal bus factuur nr 47 voor de cassette plus de ko dan binnen het huis wel circuleren om de ver pieerkosten de rondo som van 1720 fr b tw inclu schillende betroldwnen te bereiken zeker aan sief maar k had die band toch helemaal niet vragen hoot enders loopt u gegarandeerd tegen gevraagdl pc stuur dus een nieuwe brief near j s de lamp semen met de videocassette plus een kopie van lkstuur dus een brief naardirecteur generaal j c factuur nr 47 plus eon kopie van mijn eerste brief en directeur informatie j s van de concuffentie toestemming om het betreffende fragment to want daar zal de procedure wel gelijkaardig zijn molten nommen is eater onontbeerlijk voor het vermoed ik na een paardagen krijg ik een video samenstellen van de videoband aangezien het cassette in de bus met de groeten van de archi fragment sarnen gebruikt wordt met een brt frag varis van de omroep met het kleinste archief op ment interview van jo was met hugo claus de zijicant is vermeld 53w wet staat dear in waarvoor de hoer j c zijn toestemming verleen godsnaam dan allomaal op hot gevraagde frag de wait of staat de hale opzet met in akkoord i ment duur 1 451 plus nog twee niet gevraagde fragmenten potato dour een dkke 3 minuten een pear woken later krijg ik opnieuw post uit vil nou ja toch een prima service voorde kredietnota nr 106 we crediteren onze factuur nr 47 binnen de acht dagen stuur ik dit de volgende dap ontvang ik een brief van j c maal een aangetekende brief naar de onbekende omdat oen en ander aan onze controls dreigde opvolger van de inmiddels van het toneel verdwe to ontglippen heeft de brt leiding beslist voorlo nen j s de coffespondentie is sindsdien opge p s niet meer into gaan op vragen naar afstand houden staat er misschien ook een deurwaarder van beeldmateriaal een werkgroep onderzoekt in het scenario nu de mogelikheden om mils het inbouwen van de nodige veiligheden toch aan detgelijke vra gen te voldoen maw de aanhouder wint dus probeer ik een de moraal persuasief telefonisch onderhoud to versieren er is ondertussen tothvens al gen en ander ver het verhaal dal u zonet gelezen hebt geeft slechts anderd in de opzet ten eerste er zal slechts 66n een fractie weer van de actie bovendien is het mastertape gemaalct worden uitgeleend en thematisch en nietchronokvisch verteld want den r viit junt 1990 19 de jaargang nummer 4 zou u er helemaal de draad by verliezen aan de gen en vertelt er razend entbousiast over u raadt videoband die u bij ohs kunt uitlenen son hoor d g het al de spreekwoordelijke ank sloeg over y verkopen kunnen we niet want kleeft veel bruikbaar voor onze videomontage als smaak adrenaline dat zal u begrioen behandel hem dus maker om zelf de videocamera in de hand to later met zachtheid semen zekerl j v h schist onmiddellijk in actin de moraal van het verhaal wie voor 1992 een ze belt met de realisator de videomonteur en de videoband wil samenstellen voor didactische schookirecteur auteurarechten daarbeslist ze zelf doeleinden kan dad het best clandestien doen dat over dus klaar is kees was trouwens de v4ze raad die ik kreeg van kin zeg nu zed er gaat loch niets boven een enthou van mijn informanten die bever anoniem wou blij siaste leraarl y en ns sabam de band op het spoor komt innen zeds rechten na de feiten plus een boots maar de leans dat ze die vinden is ldein tenzij je natuurlqk rita rymenans zo dom bent om je naam en adres mee to delenl romeinse put 50 bo in van onze omroecen hebben ze zelfs graag 2520 edegem dathunprogramma sgebruktworden maarie most het vooral niet vragen want dan hebben ze er last van we lever hier in belgic nietwaar over dat dom zou ik ter verdediging hetvolgende i kwijt willen lkwou vooral tnwettigs doer en ik word op min queeste met de bests bedoelin i gen van het kastje rear de muur gestuurd de rechten vlogen me om de oren exploitatierechten commerdeel gebruiksrecht publiek uitvoerings recht synchronisatieredt mechanische reproduk tierechten adaptatierecht duplicatierectd diffusie rechten gedeelderechten nevenredden om dan s amn w 0 rs mnimm 41 nog maar to zwijgen over het moreel recto en vooraleer ik het goad besefte zat ik met al hun rechten en min men bij sabam i soap is leerzaam bij de meeste gecontacteerde instanties heb ik wet veel begrip ervaren maar evenveel onmacht voor kinderen niemand kw op tegen de logge papierocratie het zal waarschijnlijkallemaal veranderen in 1992 kinderen lien mew van televisje dan maarwordthetdan beter vroeg een scepticus zich ouders en leraren vemeden soap opera s af op de televisie helpen kinderen het grote menseagedag te beam aldus de psychologen nositief s lot een andere psydiologe beweert dal audiovisuele media minder belanglk de leraar dan wq vermoeden aids campagnes op de televisie hebben gefaakl want jongeren hewen hun seksueel gedrag niet gewijzigd na de kommer en kwel kwam het manna zomaar uit de hemel vallen ern van de auteurs j v h heeft zelf een videoproduktie gemaakt met leerlin 19 de jaargang nummer 4 juni 1990wc