Over een Iers meisje en wat zoal de gevolgen kunnen zijn

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Xander Noë
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 3-4
Pagina’s: 127-130

Documenten

xander n oe ger door verkrachting geen toestemming kreeg om de door haar gewenste abortus te ondergaan het nieuws bereikte ons via alle media ook op school werd er over gepraat over een iers meisje toen ik er een interessant artikel in de krant zie op pag 128 129 over vond besloot ik dit en wat zoal onderwerp te kiezen voor een les in havo 4 het aansluiten bij de belevingswereld van de de gevolgen kunnen zij n leerlingen is niet zo moeilijk je hoeft maar goed te luisteren naar de talrijke gesprekken in de loop van n dag wel vind ik het moeilijk om goede actuele onderwerpen te vinden die en de interesse van de klas hebben en het lesdoel systematisch spreekvaardigheid onderwijzen valt dienen het lukt zelden om alle leerlingen te in de praktijk niet mee de klassegrootte en de be boeien perkte tijd maken gedegen oefenen onmogelijk elke om te voorkomen dat leerlingen onvoor extra oefening is dus meegenomen xander noe bereid aan een spreekvaardigheidsoefening leraar aan het mao college s hertogenbosch op de zouden moeten deelnemen besloot ik om de afdeling anvo tviso beschrijft een les die hij in tekst voor te lezen de leerlingen kregen de havo 4 gegeven heeft naar aanleiding van een opdracht aantekeningen te maken van de ge krantebericht noemde argumenten de bedoeling was dat duidelijk zou worden welke argumenten door de verschillende partijen werden gebruikt het spreekvaardigheidsonderwijs in de vierde daarna zouden we een klassegesprek houden klassen havo bestaat normaliter uit een oefen over dit onderwerp discussie en indien de tijd het toelaat een rol lenspel daarna volgen de echte discussies met het geven van deze les wilde ik een drietal waarbij de leerlingen direct beoordeeld wor doelen bereiken den in groepen bereiden zij een onderwerp het beluisteren van een tekst op niveau mijn leer voor gedurende een achttal lessen verdiepen lingen komen van huis uit niet vaak in aanra zij zich in het zelfgekozen onderwerp over dit king met moeilijke re teksten het lezen van onderwerp maken zij een werkstuk zij maken kranten is niet voor velen n dagelijkse bezig discussievragen en praten twee keer twintig heid daarom confronteer ik leerlingen regel minuten in de pauze krijgen zij advies van de matig met teksten uit de kran t observerende klasgenoten het uiteindelijke aantekeningen leren maken tijdens de lessen cijfer wordt bepaald door de deelname aan de studievaardigheden die een onderdeel zijn van discussie en het cijfer van het werkstuk het curriculum nederlands oefenen de leer er is in het programma weinig ruimte om te lingen zich in het maken van aantekeningen oefenen aan de proefdiscussie en het rollen helaas hebben ze deze vaardigheid in de dage spel doen slechts tien leerlingen per keer mee lijkse lespraktijk niet erg hard nodig docen de andere twintig leerlingen leren natuurlijk ten ik ook zijn vaak geneigd om de aanteke van het observeren en de uitgebreide nabe ningen op het bord te zetten vandaar dat ik af spreking maar doen zelf geen ervaring op zij en toe probeer de leerlingen te laten oefenen worden dus meteen voor de leeuwen gegooid in dit geval moesten zij aantekeningen maken van de argumenten die door voor en tegen een kl asseges pre k standers werden gebruikt een oefening spreek en luistervaardigheid leer soms oefen ik door middel van een klassege lingen krijgen de opdracht een groepsgesprek sprek als dit naar aanleiding van een situatie te voeren onder leiding van een van de leer mogelijk is en die was er enkele maanden lingen het is een eerste kennismaking met terug werd de wereld opgeschrikt door het mondelinge vaardigheid het moet dus een nieuws dat een veertienjarig iers meisje zwan aantrekkelijke oefening zijn 1992 3i4 m oer 127 4 opperrechters beslissen in besloten zitting over lot verkr a ierland zi et z ichze lf beetje 1 iekiarjd o 6r8 2 25f echar es b 992 van onze correspondent overeen k omsten haughey en diens fianna 1 henk strabbin g de leren hebben h et juridisch sociaal uit de regering te jagen fine gael k dublin elke morgen rond en politiek onheil rond deze kwestie in datzelfde jaar een jonge vice pr half elf komt er leven in het im over zichzelf afgeroepen dat gebeurde dente en dat kon de wat vergrijsde f via het zogen aa mde am ende m e nt nu m tij best gebruiken maar deze vra mense gebouw van de four m e r 8 op de ierse grondwet vi a een beging een faux pas ze vertelde te courts in dublin het wordt zo vol k sste mm ing ver k laarde t weed erde journalisten hoe modern ze wel v genoemd omdat hier vier soorten va n de i er en zich in 1983 tegen abor tus persoonlijk kon ze zich enkele extra rechtbanken onderdak hebben tenzij op medische gronden die schij omstandigheden voorste ll en waa tot en met het ierse hoogge ne n er in dit gev al n iet t e zijn het abortus te rechtvaardigen zou zijn rechtshof het supreme court verkrachte meisje wil alleen maar zelf paniek in de partij de vrouw mc toe om half elf zoeken tientallen moord pl egen maar dat is a l dus rec h aftreden in de nasleep werd partij rechters advocaten en officieren ter declan costello vorige week onder der fitzgerald ertoe gedwongen een in toga en pruik hun weg door de geschi k t aa n he t belan g d a t mo et wor ferendum over abortus te steur d e n gesc honken aa n de gro ndwett elijke waartoe een kleine roerige actiegr vele gangen naar hun zittingszaal b esche rming va n h e t o nge boren l eve n al langer had opgeroepen de and dat duurt slechts enkele minuten en de affaire is eigenlijk te triest voor grote partij fianna fail nam dat o daarna wordt het weer beduidend rusti woorden het meisje blijkt al sinds haar fitzgerald nu de hele episode r i ger deze morgen wacht een klein dertiende voortdurend seksueel te zijn het abortus amendement van 1981 groepje journalisten voor een kamer lastig gevallen door de vader van haar is weinig glorieus voor de meesten waar zojuist een suppoost het bordje jn schoolv r ie ndi n wa nn eer ze da ar thuis ermee te maken hadden charles ha camera hee ft opgehangen even na elf kwam i n dec ember v e rk rac h tte de man hey was opportunistisch zowel bij uur krijgt het journaille de uitslag mee h aar ze vert el de o p 2 7 januar i haar poging om de kwestie te gebruiken gedeeld wat er in die besloten kamer oud ers alles wa t haar was overk om en de verkiezingen van november 198 is bedisseld het is de fi nitief nee ook de huisdokter constateerde nog diezelf winnen en door net te doen alsof de zitting over de zaak zelf gaat in came de d ag d at ze zwa n ge r was buiten de kwestie bleef tijdens de c ra d e vader deed aangifte h et gezin be pagne voor het referendum zel f de ierse televisie en drie ierse dagbla sloot dat abortus in engeland de beste was niet zo want op plaatselijk niv den hadden gevraagd om rechtstreeks oplossing was maar toen maakte de va speelden zijn activisten een heel gi verslag te mogen doen van de behande der zijn fout hij vertelde de ierse rol en ikzelf heb een grote fout ling in hoger beroep van een der meest pol itie wat h et plan was en vroeg of he t maakt door zonder dieper na te den geruchtmakende zaken van de laatste wellich t zi n had weefsel va n het foetus of juridisch advies hoewel in goed jaren een veertienjarig verkracht en te laten ond erzoe ken zod at di t wel lich t trouwen de bewoordingen van zwanger meisje flat niet naar engeland al s b ewijsmater i aal zou k u nn en worde n amendement te accepteren zoals mag om abortus te laten plegen in mak gebruikt de politieman zou dat bij een door fianna fail begin november 1 kelijke termen heet de zaak waar gans meer d ere navragen waren voorgesteld ierland plus de halve wereld nu over inm id de l s ver t rokke n vade r m oed er praat the rape girl alsof het nu al e n het meisj e n aa r engelan d een dag de hollywoodfilm is die er ongetwijfeld la t er wer d de th uisgebleven zoon d oo r politieke re l komt d e i erse pol itie ge b el d me t de medede in februari 1983 was fine gae het is een affaire die het dagblad irish ling d at m en bezig was een groot m is inmiddels aan de regering er times tot een commentaar verleidde in dr ijf te begaan de gea l armeerd e vade r achtergekomen dat het amendemer termen die onget w ijfeld historisch zul zei zich aan de i erse wet te wil len hou foutieve tekst was vervat en probee len worden wat is er gebeurd met d en h et nog steeds zwan gere meisje het alsnog te veranderen dat werd deze ierse republiek tot welk een staat wer d naar ierlan d teruggeb rac ht waar gevat als het breken van een beloft e is dit ge w orden dat in 1992 met alle ein d vorige week het vonn i s viel ze mag er kwam een enorme politieke rel autoritaire machtsvertoon politie juris he t lan d niet ui t voorda t er negen rooms katholieke kerk wenste ver ten en gerechtshoven worden gemobili m aanden om zijn in di t geval zo zei de gans niet met premier fitzgerald re seerd om een 14 jarig kind te veroorde r echter moest het o n geboren l even streeks te praten en zond slechts len t6t de verschrikking van z w anger voorrang k r ijgen bove n h et europese afgevaardigde met alle gevaren schap en geboorte na verkrachting door recht op vrij reizen verwarring die vastzitten aan zo n i een ontaarde en boosaardige man dit moest een keer gebeuren zeggen reet contact aldus fitzgerald a waarmee kunnen we onszelf nu verge i erse grondwetskenners 1992 lijken ceausescu s roemenie het iran h et bego n in 198 1 gar r et fitzge de kerk gaf op 22 augustus 1983 van de ayatollah s algerije er zijn ralds fine gael partij wilde probere n verklaring uit waarin het voorges t i28 moer 1992 3i4 buitenland cl c v