Over Helena en andere heksen, bijlagen.

Publicatie datum: 1994-11-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 2
Pagina’s: 46-51

Documenten

bijlagen bijlage 1 uit noot 1993 magie en bijgeloof in de literatuur theologen twisten of duivel iets echts is of een verzinsel luzern anp is de slechts een symbolische omarmd maar ook gekoes duivel een realiteit of verschijning terd een schepping van de kardinaal ratzinger heeft zo kon het volgens de christelijke kerk op zich onlangs over de dui emeritus hoogleraar deze brandende vraag vel uitgelaten in een in gebeuren dat bij christenen hebben de r k theoloog boekvorm verschenen bun de overtuiging heeft post herbert haag uit luzern del interviews bericht gevat dat het hele leven en kardinaal ratzinger over het geloof van jezus een grote strijd prefect van de congrega herbert haag brengt hier tegen de duivel is geweest tegen in dat wie de duivel in die opvatting is jezus tie voor de geloofsleer in de kerkelijke verkondi gestorven om de satan te onlangs heel verschil ging opwerkt tot een overwinnen zodat het lende antwoorden gege bijna almachtige tegen leven van de christen een ven stander van god in con voortdurende strijd moet flict komt met de bijbel zijn tegen de duivel de volgens de exegeet bijbe waarin de duivel slechts heksenvervolging ziet luitlegger herbert haag als een randfiguur voor haag als een uiting van emeritus hoofdleraar uit komt de officiele kerk seksueel pathologisch luzern behoort de duivel kan de ogen niet sluiten gedrag klaarblijkelijk niet tot het christelijk voor dit in de moderne tijd konden de deelnemers aan geloofsgoed hij heeft het tot stand gekomen inzicht die vervolgingen niet niet klaargespeeld deel uit aldus de hoogleraar komen tot een normale te maken van enige chris verhouding met een vrouw telijke geloofsbelijdenis volgens herbert haag is waardoor de vrouw ener noch in de apostolische het geloof in de duivel niet zijds werd verduiveld geloofsbelijdenis noch in op christelijke bodem anderzijds op een voetstuk die van nicea constan gewassen maar heeft de geplaatst de non werd de tinopel of trente komt de kerk hem van de joden bruid van christus de heks duivel voor overgenomen prof haag had gemeenschap met de vindt het diep tragisch dat duivel de r k theoloog reageer de kerk de vijand die zij zo volgens prof haag werd de met deze uitspraak op hartstochtelijk heeft ver de symbolische onderdruk de omschrijving van kardi volgd zelf heeft gescha king van de vrouw in de naal ratzinger van de dui pen terwijl de duivel in vorm van een heks gecom vel wat ook vele opper het jodendom geen blijver penseerd door de verho vlakkige theologen mogen tje is geweest en ook niet ging van de vrouw in de zeggen voor het christelijk in de gewijde geschriften maagd maria de vrouw geloof is de duivel een is opgenomen heeft het heeft door de heksenwaan geheimzinnige maar reele christendom deze twijfel geboet voor de maria persoonlijkheid en niet achtige erfenis niet alleen verering vii 24e jaargang nummer 2 nov dec 1994 m bijlage 2 een einde te maken aan de uit noot 1993 magie en paus gevraagd achterdocht en discriminatie bijgeloof in de literatuur om erkenning van de christelijke gemeen schap tegen hun occulte van het occulte bezigheden volgens de petitie moet de kerk het occulte werk erken rome een honderdtal hel nen omdat wij over bijzon delzienden astrologen dere talenten beschikken om magiers kruidendokters en goed te d oen voor de mensen wonderdoeners hebben de net zoals pri esters noch de paus tijdens diens weke lijkse vaticaanse woordvoerder audientie op het sint pie noch de helderzienden durf tersplein een pe titie laten be den voorspellen of en h oe de zorgen waarin zij vragen om paus op het verzoek zou de pauselijke zegen en om reageren 1 waarschuwing tegen uit noot 1993 magie en bijgeloof bijlage 3 heksenjacht ex ddr in de literatuur van onze kerkredactie kerkelijke functionarissen door het halle wittenber g op grond van de ver amsterdam in de voormalige onwettig verspreiden van suggestieve denking dat hij met de stasi had ddr trouwens ook in de rest van uittreksels uit stasi dossiers in hun eer samengewerkt dit ondanks het feit dat midden en oost europa worden aangetast daarbij wordt volgens prof een officiele universitaire commissie te vaak mensen op ondeugdelijke goltz geen onderscheid gemaakt tus die belast is met onderzoek van de gronden publiekelijk ervan beschul sen schu ld igen en onschuldigen stasi documenten en waarvan ook digd medewerker van de commu dat is in de voormalige ddr extra kwa leden van de overheid deel uitmaken nistische staatsveiligheidsdienst te lijk omdat inmiddels duideli j k is gewor hem van alle verdenking heeft vrijge zijn geweest den dat de staatsveiligheidsdienst met sproken het derde geval betreft domi opzet ook mensen als inofficiele mede nee otto ernst drephal uit leipzig dat zegt prof hermann goltz studiese werker in zijn dossiers vastlegde die drephal die tientallen jaren lang de kin cretaris van de conferentie van dat nooit waren geweest en in sommi deren en jongeren van het koor van de europese kerken een regionale afde ge gevallen zich juist fel tegen zo n ver thomaskirche geestelijk begeleidde ling van de wereldraad hij vindt dat zoek van stasi zijde hadden verzet werd eveneens volkomen ten onrechte de samenlevingen in de landen van het in de media ervan beschuldigd voor de voormalige oostblok inclusief de ker ten onrechte verdacht stasi te hebben gespioneerd ken criteria moeten ontwikkelen op goltz noemde drie eclatante voorbeel grond waarvan op een meer genuan den waarbij oostduitsers volkomen ten slechte uitwerking ceerde wijze de bokken van de scha onrechte van collaboratie werden ver gokz dergelijke gebeurtenissen heb pen kunnen worden gescheiden dacht en daardoor ernstig in moeilijk ben een slechte uitwerking zowel op volgens goltz moet men naar een heden zijn zijn gerookt de eerste is de lei de kerk als op de samenleving ze ver manier zoeken waarbij voorkomen der van paul gerhardseminarium hinderen een kritisch en genuanceerd wordt dat personen ten onrechte het dr optiz deze werd ervan verdacht verwerken van het verleden en hebben stempel collaborateur krijgen opge voor de stasi te hebben gewerkt en een verlammende uitwerking op de drukt en zo in hun goede naam wor moest onder druk van de publi citeit zijn opbouw van een nieuwe democrati den aangetast en van hun broodwin functie neerleggen later bleek dat hij sche maatschappij de europese ker ning beroofd geheel onschuldig was maar dat ken en de publieke opinie moeten er vaak is iemand al door de publieke bericht verscheen alleen in het kerkblad bij de respe ctieve regeringen op aan opinie veroordeeld terwijl het onder die kirche de rest van de pers die dringen dat in alle landen van europa zoek nog loopt ook blijkt het dikwijls eerder kobmmen lang over opitz ver ook in die van het voormalige oostblok onmogelijk zich met de gebruikelijke meende verradersrol had geschreven de maatstaven von de rechtsstaat wor juridische middelen tegen de beschuldi zweeg nu in alle talen met als gevolg den gehanteerd gingen te verweren zo krijgen in de dat rond opitz de kwalijke geur van prof goltz is niet de enige kerkleider voormalige ddr verdachten en hun collaborateur blijft hangen die waarschuwt voor overhaaste advocaten meestal geen inzage in de het tweede voorbeeld betreft prof beschuldigingen onlangs liet de nieu akten van de stasi op basis waarvan traugott holtz een internationaal ver we katholieke aartsbisschop van de aanklacht is opgesteld maarde bijbelkenner deze werd op praag mgr vlk zich in soo rtgelijke zin met name in oost duitsland zijn men staande voet ontslagen als hoogleraar uit sen onder wie dominees theologen en aan de martin luther universiteit van nov dec 1994 nummer 2 24e jaargang nm bijlage 4 uit symforosa 1989 2 de auteurs van de heksenhamer weten waarom precies vrouwen het duivelspalet sluiten ten eerste zijn vrouwen lichtgelovig en aangezien de duivel juist gebruik maakt van goedgelovigheid daarom heeft hit het juist op vrouwen gemunt ten tweede zijn vrouwen gemakkelijk te beinvloeden ten derde zijn vrouwen roddelaarsters die alle kwalijke toverkunsten die zij geleerd hebben aan andere vrouwen doorheven aangezien zij zwak zijn hebben zij behoefte aan hekserij om zich langs geheime en gemakkelijke weg toch te handhaven vrouwen hebben een slecht geheugen zij hebben de aangeboren ondeugd van ongedisciplineerdgedrag zij volgen hun eigen impulsen zonder rekening te houden met hoe het hoort iets anders kunnen ze niet en iets anders zit er ook niet in hun hoofd omdat vrouwen zoveel gebreken hebben broeien zij op wraak door middel van hekserij laat ons nu de vleselijke lusten van het lichaam van de vrouw beschouwen waardoor de mens ooit in het verderf werd gestort met instemming citeren wij cato van utica als de wereld zich van vrouwen zou kunnen ontdoen zouden wij het in onze omgang niet langer zonder god hoeven te stellen want waarlijk zonder de slechtheid van vrouwen om maar helemaal niets te zeggen over de slechtheid van heksen zou de wereld opgewassen zijn tegen ontelbaar veel gevaren laat ons een andere eigenschap van de vrouw beschouwen haar stem want aangezien zij van nature een leugenaarster is kan zij ons met haar stem in verrukking brengen terwijl ze ons tegelijkertijd te pakken neemt dit alles ligt besloten in de etymologie van het woord femina want dit woord komt van fe geloof en minus minder en zo zouden wij door kunnen gaan met het geven van argumenten maar voor wie verstand bezit is het al wel duidelijk geworden dat het geen wonder mag heten wanneer blijkt dat zoveel meer vrouwen zich afgeven met hekserij dan mannen een heks is een vrouw en geprezen zij de allerhoogste die tot op heden het mannelijk geslacht gespaard heeft voor zulke misdaad daar hij voor ons is geboren en gestorven daarom heeft hij aan mannen dit privilege bezorgd nm 24e jaargang nummer 2 nov dec 1994 bijlage 5 a van hageland de heksen wa ren high aartselaar uitgeverij de kempen 1985 uit ehbo heksen veel gemoedelijker staat men in engeland tegenover het veel meer voorkomende gebruik van witte hekserij de coovens of heksengemeenschappen ook weer mannen en vrouwen die de gezamenlijke naam witch aannemen zijn bijna niet te tellen de leden ervan behoren meestal tot de burgerij en de hogere kringen de leiders kunnen geneesheren rechtsgeleerden rijke nijveraars zijn velen ervan zien niet de minste tegenspraak tussen hun funktie van heks en het kristelijk geloof dat ze aankleven het onderscheid tussen die vorm van witchcraft en satanisme is lang niet gemakkelijk te maken want het ritueel van dc onder scheidene witte groepen is lang niet identiek hoewel zeer ruim verspreid is naaktheid niet steeds een must ook in de fraseologie van het ritueel is er dikwijls een groot verschil de levensbeschou win g van de oudere groepen en die van de nieuwere welke vooral in de g rote steden opkomen loopt ver uiteen en is ook afhankelijk van leeftijd en opvoedin g van de adepten bij de jon geren hcerct meer agressiviteit en kontestatie van de gevestigde instellingen terwijl oudere groepen die zich op een eeuwenlang bestaan beroepen zich wel wachten om diezelfde instellingen aan te vallen een mannelijke witch was zelfs uiterst verontwaardigd toen hij hoorde vertellen over de seksuele buitenspori heden die gepaard g gin g en met een londense extra uuros samenkomst zulke orgieen zei hij zijn in tegenstrijd met onze geloofspunten anderzijds zijn er witch autoriteiten die verklaren dat geen hcke rij rite volledig kan zijn zonder de seksdaad welke terzelfder tiid ons geloof in dc levenskracht en onze offerhercidheid 1 4 mholi seert in dit verschil inzake opvattin gen kan men een door sijpeling zien van zwarte naar witte magie de covens die leden werven dringen erop aan dat man en vrouw als ze gchuwd zijn samen opkomen het bli kt dot glit weinig te maken heeft met morele skrupules echte ltcksen j geloven niet dat het menselijk lichaam aan banden mag worden geleed door een legale verbintenis tussen man en vrouw anderziids ze gg en ze willen we helemaal niets doen dat oncnivheid lou kunnen verwekken in het huishouden er zijn not andere redenen voor die schi jnhare on ie m erpin g aan het konformisme als we niet een zekere heperkine c l le2den zou dat aanleiding kunnen geven tot allerlei problemen seemm eens even iemand die echtscheiding beoogt en zijn partner laai schaduwen die als heks van een enootschap deel uitmaakt nict g alleen zou hij bewijsmateriaal ten overvloede vinden mmmi t r het schandaal zou het einde van de coven zelf kunnen betekenen nov dec 1994 nummer 2 24e jaargang nn vervolg bijlage 5 in de vsa is de toestand niet anders een jonge female witch verklaart hekserij gaf mijn hele leven een totaal nieuwe betekenis ik beschik over nieuwe krachten waarvan ik eertijds geen vermoeden had ik voel me een met de natuur en het universum ik begrijp de mensen en houd van hen een male witch getuigt eens per maand komen we samen op een nacht met volle maan voor de esbat dat is een soort van sociale vergadering verder zijn er acht belangrijke witch festivals heksen hebben een grote eerbied voor de kracht van de seksualiteit heksen hebben ook altijd drugs gebruikt het enige verschil is dat hedendaagse heksen die niet meer hoeven te maken maar ze kunnen kopen wij moeten niet gaan speuren naar kruiden in het woud nooit in het verleden heeft witchcraft in amerika een zodani ge bloei gekend als in onze tijd de mensen nemen hun toevlucht tot hekserij om problemen op te lossen ziekten van lichaam en geest te genezen om het materialisme de rug toe te keren en nieuwe inzichten te krijgen dat zijn enige van de antwoorden die men ont vangt als men vraagt waarom iemand witch is geworden wie zijn dan die heksen het kan je babysitter zijn je kruidenier je buurman een studente in je kursus om het even wie de mannelijke en vrou welijke witches zitten overal in kleine steden voorsteden en reu zesteden alsmaar talrijker worden diegenen die zeggen ik ga er prat op een heks te zijn er zijn underground heksen zoals er ook een witches liberation movement bestaat in hedendaags amerika stromen mensen uit elk gedeelte van het land uit elk sociaal en professioneel milieu samen in de bestaande covens of stichten er nieuwe toch diskussieren ze over hun geloofspunten en aktiviteiten niet openlijk met oppervlakkige beken den en mede arbeiders want de meerderheid van de heksen zoekt geen publiciteit in sommige gevallen zijn ze de mening toegedaan dat het bekend worden van dit lidmaatschap hun werkgevers en klanten onaangenaam zou beinvloeden maar er is een andere ster kere reden waarom de hedendaagse amerikaanse heksen hun geloof en praktijken geheim houden de witches zijn ervan overtuigd dat als ze de geheimen van hun kunst openbaren hun krachten om er gebruik van te maken verzwakken om diezelfde reden maar de werkelijke magische naamgeving is natuurlijk veel ouder en berust op andere gronden zullen ze ook hun speciale heksennaam niet bekend geven die ze kregen tijdens hun initiatie in de sekte of coven m n 24e jaargang nummer 2 nov dec 1994 new vervolg de witte heksen willen een talent ontwikkelen om te genezen proble bijlage 5 men op te lossen en gevaren af te wenden een jonge amerikaanse heks geen hippie maar werkzaam als public relations in een grote firma was kate oriek wij gebruiken onze kollektieve krach ten om al onze medemensen te helpen of ze heks zijn of niet maar zelfs de meest zachte heksen van de meest menslievende coven kunnen anderen onheil berokkenen als ze denken dat ze in hun recht zijn naar blijkt zijn de witches erg voorzichti als g ze zulke destruktieve vachten aanwenden want ze voeten dat het k vaad de nei g in g heeft zich te g en die genen te keren die het als wapen gebruiken geen heks zal dus anderen kwaad doen ailecn maar voor de grap ze gebruiken dru gs maar met mate niet zozeer om hi g h te worden dan wel om hun esp krachten beter vrij te maken en als stimulans bij hun oefenin g en in astrale reizen en reinkarnatic net bliikt zelfs dat sommiqe heksen teg en het gebruik van driucs gekant zijn ze beweren dat men de kunst slechts machtig kan orden na jarenlange harde inspanningen echte drug addicts or den in sommi sommige covens zelfs niet toe gelaten omdat de leiders ge van de mening uitgaan dat verslaafden niet genoeg wilskracht heb ben om hun esp te ontwikkelen de groeiende belan stelling voor hekserij is lang niet uitsluitend g een ekstravaeant verlengstuk van de hippie kultuur de heden daa gse hekserij wortelt diep in de amerikaanse ziel en berust op talrijke soms uiteenlopende tradities die lang niet alleen an g elsak sisch zijn de vele puertoricanen hebben hun okkulte leer en hun gebruiken naar de g rote amerikaanse steden over 4gebracht hun geloof in toverij of b ruk riv beinvloedt hun alledaagse handelint cn en de bruja of heks wordt geeerd en gevreesd in de puertoricaanse buurten van new york cit y vindt men veel bota zira s winkels met een fascinerende voorr a ad aan kruiden kaarsen wierook en s ra s zowel als katolieke heiligenbeelcdjes de mexikaanse amerikanen van los an g eles en andere califor nische steden hebben ook hun tradities waarvan sommige teren gaan tot de tijd van de azteken voor de komst van desraanse overheersers nov dec 1994 nummer 2 24e jaargang vat