Overleg over spellingsanering

Publicatie datum: 1969-01-01
Auteurs: J.G. Bijvoet
Collectie: 01

Documenten

moeten worden tegen de achtergrond van wat de anderen doen wat de leraren moedertaal in an dere schooltypen betreft kleuter basis be roepsonde rw ijs mavo opl ei di ngen de v o n zal in het komende c ur sus ja ar contac ten gaan o pne m e n m e t de ve rschillen de o rganisati es di e de b elan gen van de leraren in die scholen behartigen om na te ga an in hoeve rre de bel angen van het moe de rta al o nde rwij s e n vooral v an hen die he t moete n ge ve n wor den be w aakt overleg over spellingsanerin g op 1 9 m e i j l zij n de le gaties van de alg n ed onderw f edera tie de ver vo or n w etensch s pell ing de sectie n e derlands va n leve nde talen en de von i n s cheveninge n bijee n ge weest om te trac hte n to t een oploss ing van het spell ing vraag s tuk te k o m en door h e t opste ll en v an ee n minimumprogram ma le idende ge dachte bij deze besp re king was da t spellingvereenvou d iging ee n onde rwij sk undig e en soc ial e noodzak e lij khe i d dr i v d ve l de is n a 3z uur gean imeerd verga dere n von de n de a anwe zig e n elka a r op het volgen de programma 1 verwerpi ng van de re g el s der gelijkvo rmigheid e n der analogie volgens wel k e we r e sp goed w e g en s goe de en hij vindt wegens hij loopt mo et en schrijven d e conse que n ties van deze verwe rp ing zij n o a de vol gende spel vorm en ik hij wint hij vont jij antw oor dti hij h eeft geantwoort ik haast e m e dus volle dige saner i ng v an de spelling der we rkw oo rdsvormen de hont het spi nnewep dorpschool 2 a fsc ha ffing van h et ondersc h ei d ij e i en ou au te n gunste van de spelli n ge n ij en ou 3 c o nseque nte doorvoering va n het p rincipe een let ter vo or de k li nker in open l ettergr epen dus bi et b il ti n eve nals b aat baten b ee t b e te n e nz h e t d b ve rwa cht b ij de l e de n ge e n bezwaar tegen de ze v oor s tellen zelf vindt h et dit pr ogr amm a echt er ni et co nseque nt g enoe g he t hee ft de von de l e gatie bestaande uit de h eer ol dersma e n ondergetek ende opdr a cht ge g e ve n dit a an haar gesprekspartne rs mee te delen j g bij voet 95