Overleg tussen basis- en vervolgonderwijs

Publicatie datum: 1969-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 2
Pagina’s: 32

Documenten

amsterda m overleg tussen bas i s en vervolgonderwij s aan het begin van dit jaar is er een b espreki ng geweest tussen ve rtegenwoordi gers van enige christelijke lycea en scholen voor basisonderwijs over de aans lui ti ng tussen basis en vervolgo nderwij s hierbij is in het bijzonder aanda cht be steed aan het ne derlands en in verband hierm ee aan het onderwij s i n de moderne ta l en h et bl eek wenselijk zich hier over in bre der verband te beraden op 26 maart jl werd een contactvergadering gehouden georganiseerd door de bond van chr schoolverenigingen te amsterda m door de heer key l vertege n woo r digd de heer ko elman secretaris van de contac tcomm issie basis vervolg onderwijs schreef een verslag waaraan het volgende ontleend is het overleg kwa m t ot stand naar aanlei d ing van een brief van coor d inerend inspecteur voor het lager onderwijs de heer h j onker gericht aan drs gifhuis rector van het chr lyceum moreelsestraat hierin wordt stelling genomen tegen een aantal van drs gilhuis minimumeisen voor toelating tot een school voor voortgezet onde rw ijs mej l j klijnsmit de voorzitster stelde eerst het ontleden aan de orde una nie m wa ren al le aanwezigen van mening dat alleen onderwerp werkwoordelij k gezegde e n lij de nd voorwerp op de basisschool moeten worde n onder wezen d eze a llee n o m dat ze nuttig en nodig zij n voor het zu iver schr ijven van d e taal van de taalkundig e ont l eding behandele me n het persoonlijk en bezittelij k voor naamwoord de hulpwerkwoorden het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord en bijvoeglijk gebruikte deelwoorden het onderwijs in het nederlands moet niet ontaarden i n hand en spa n diensten aan het vr eemdetalenonderwijs dat heeft zijn e igen pro blematiek luisteren begrij pend lezen spreken en stij l achtte de vergadering belangrijker dan ontleden deze activite iten beoefenen we bij all e vakke n spreken e n lu i s teren zij n voor de t aalontwikkeli ng van een kind zeer bel angrijk door onder l ing e bespreki ng van een gelezen fragment komen de leerlingen tot bete r begrip stijl moet niet alleen in aparte lesjes maar ook geintegreerd onde rwezen wor den daa rnaast blijven instructielessen nodig zu iver schrijven moet alleen functi on eel b e o efend worden n a v stelwerk b v het gebruik van een woor denboek is zeer belangrijk de conc lusie lui dde dat het voortgezet onderwijs geen eisen aan het basisonde r w ijs m oet ste llen wel b l ijft een d ia l oog noodzakelijk d aar v el e a anwezigen de uitwisseling van ge dachten zeer op prijs g esteld hebb en zal in dit cursusjaar nieuw overleg plaatshebben j l klijnsmit 32