Private Lives en The Cement Garden

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: ?
Pagina’s: 45-49

Documenten

anja bijlsma lindaar t private lives en the cement garden het derde nummer van de elfde jaargang van diver s magazine for reading and literature februari 1995 kreeg als ondertitel more sordid tales of secret sin er wordt daarmee een verwachting gewekt van erotische verhalen die je niet in het gezelschap van je ouders leest maar het valt wel mee tegen vond 5 vwo met dat sordid de enige echt sexueel getinte verhalen zijn de fragmenten van lolita en lady chatterley s lover de andere gaan meer over al dan niet goe d bewaard e geheimen zoals dr jekyll and mr hyde en mrs bixby and the colonel s coat goede keuzes in de bundel private lives maar de ondertitel dekt de lading niet soms leiden dit soort covers en titels tot onnodige problemen met ouders van leerlingen ik herinner me dat we een aantal jaren geleden alan sillitoe s saturday night sunday morning wilden lezen i n d e bovenbouw de amerikaanse uitgave die om financiele redenen was besteld bleek voorzien van een omslag met daarop een dame in niet veel verhullende kledij en een man in een uitdagende houding wie een beetje thuis is in de amerikaanse pocketindustrie wee t da t zoiet s helemaa l niet s zegt maa r d e meest e nederlanders zijn dat niet en dus leverde dat omslag nogal wat negatieve reakties op van ouders die sillitoe s roman om deze reden geen geschikt boek voor hun kinderen vonden en laatst wa s er nog ee n oude r die life and loves of a she devil fay weldon ongepast vond o p een christelijke schoo l e n dit boek voor haar dochter wild e vervangen door lord of the flies golding gelukkig zij n directie en vakgroep eensluidend in hun mening dat ook op een christelijke school binnen de literatuur zowel christelijke als niet christelijke waarden en normen besproke n worden zoals bij het vak godsdienst ook bijvoorbeeld de islam en sekten een plaats in het curriculum hebben en ik wil ouders ook best uitleggen waarom ik een bepaald werk behandel maar de uiteindelijke keuze van het programma maken we toch zelf als vakgroep werken met diver en the cement garden terug naa r 5 vwo in he t vorig e cursusjaar d e leerlinge n hebbe n ee n abonnement op diver s magazine en diver s kort verhaal waarvan de eerste 6 hoofdstukken in het begin van het jaar besproken en getoetst worden samen met het eerste literair historische nummer van diver s magazine de tweede diver new lits werd gecombineerd met een zelf gekozen bijpassend boek juist tijdens de behandeling van deze diver mocht ik mijn bibliotheekbudget besteden en heb dus een aantal titels uit dit nummer kunnen aanschaffen ik had leerlingen ook bij het derde nummer graag zelf een boek willen laten kiezen maar doordat ik zijdeling s oo k de verantwoordelijkheid va n twee andere 5 vwo groepen kreeg wegens zwangerschapsverlof van een collega en een vervanger die weinig ervarin g ha d me t onze manier va n werken 45 bijlsma lindaart private lives en the cement garden besloot ik hen een boek klassikaal o p te leggen zodat ik eenvoudiger ko n controleren hoe er werd gewerkt dat werd the cement garden van lan mc ewan ik heb nog wel even getwijfeld zou hun houding ten aanzien van het boek niet uitsluiten d bepaald worden door de beschreven masturbaties en vooral de scene aan het eind waarin julie en jack de liefde bedrijven in het ritmevan de hamerslagen waarmee julie s vriend de betonkist openhakt waarin de moeder begraven ligt maar dan het boek past natuurlijk perfect binnen het thema private lives lag i n de kast klaar aangeschaft i n de blackbird seiie e n bovendien lezen de leerlingen voor hun nederlandse moderne literatuurlijst ook niet alleen kuise boekjes ze zijn dus wel iets gewend ik besloot het erop te wagen en meer dan een gezond commentaar heb ik niet gehad d e schriftelijk e verwerkin g doo r de leerlinge n concentreerd e zic h vooral op de typische mcewan elementen als isolation en decay in de bijlage staan de opdrachten die de leerlingen kregen bij de diver en het boek bi j d e diver werd ook gebrui k gemaak t va n d e opdrachte n di e d e samenstellers bijvoegen omda t d e begeleidin g va n d e dri e groepe n nie t optimaal was zij n d e opdrachte n bi j the cement garden voora l tekstbestuderend waarbi j leerlinge n antwoorde n rechtstreek s ui t d e teks t kunnen halen en ee n minde r ervaren literatuurdocent mee r control e kan uitoefenen bijlage 1 diver 3 private lives mrs bixby and the colonels coat 1 describe the relationship between mrs bixby and her husband do the y seem a happy couple explain why you think so 2 wh y doesn t mr s bixb y insis t t o fetc h th e articl e hersel f fro m th e pawnbrokers why doesn t she want to come with her husband 3 what happens at the pawnbrokers when cyril bixby comes there 4 how and when does his wife find out araby and i spy in these two stories the point of view lies with a young boy compare these two stories and tell about the characters their social background the time and setting of the stories their secret thoughts and wishes the end of the stories which appealed to you most why the lottery and a pair of silk stockings in both stories a woman unexpectedly comes into a lot of money relatively speaking in the second one how do they react 46 bijlsma ljndaart private lives en the cement garden editor again you are the editor of this diver now you find that there are too many texts in this issue you must get rid of one text which must it be and why evaluation what do yo u thin k of thi s issue wa s i t a nice enoug h subject wer e th e chosen stories interesting which of the three divers did you like most account for your choice bijlage 2 the cement garden ia n mcewa n chapter 1 1 what is the point of view in the story 2 wh y doe s jac k wish he d bee n readin g somethin g differen t whe n th e cement men come up to him 3 wha t sor t o f ma n i s hi s father commen t o n character outwar d appearance sense of humour etc 4 why is jack so cruel t o make his father lift as much as he does although he sees it is hard for him 5 what sort of a garden did his father construct 6 what is the cement for and why 7 how does jack fed when father and son start working together 8 what was jack doing when his father dropped dead 9 what does he do when his father is taken to hospital chapter 2 10 describe the relationship between jack and julie 1 l what connections does the family have with others 12 how does their neighbourhood contribute to their isolation chapter 3 13 why does jack s mum want to have a talk with him 14 the relationship with his sisters changes how 15 describe jack s birthday party 16 why did they stop having birthday parties altogether chapter 4 17 you ve now see n a little of the 4 children can you give a description of them 18 why does mother want to talk alone 19 what arrangements have been made and why 20 what is jack and julie s first reaction to the mother s death chapters 21 why does jack start crying 22 how do they spend the first night alone 47 bijlsma lindaart private lives en the cement garden how do they spend it the point of view is not the same in both stories in what wa y does this affect them which woman can you identify with most why imagine you ve won a large amount of money all of a sudden write a letter to a friend in which you tel l in what way yo u have spent it try to think of a n original out of th e way and unexpected project a tri p around the world sounds too familiar lady chatterley s lover answer the questions on the question sheet don t forget to read the part about lawrence s views on page 19 dr jekyll and mr hyde why is utterson so shocked when he recognizes the cane that wa s found on the body how do external circumstances the weather the time of day contribut e to the tension in the story what is goin g on between dr jekyll an d mr hyde if yo u can t find ou t from this small part do read the summary in the yellow pages editorial letters in literature write a short summary about the development in correspondence literature classified read these pages there s no assignment but it helps you give a clear picture about the theme of thi s diver and perhaps it helps yo u to put thing s more into perspective the season of divorce answer questions 1 3 3 fro m the sheet what is ethel s attitude in this all does she love trencher is she flattered by him lolita humbert humbert writes his confession from jail do you think he is sorry for what has happened why not do you get the impression humbert merely lusts for an adolescent girl or are hi s feeling s fo r lolita more comple x a longin g fo r youth beauty innocence e g if you had to judge from this part would you categorize this as literature or soft porno lolita caused a scanda l i n 1955 woul d tha t happe n agai n i f i t wer e published today 48 bijlsma lindaart private lives en the cement garden 23 why do they decide not to tell anyone 24 why don t they bury their mother in the garden 2s the burial is very touching describe what happens and how the children feel chapter 6 26 why does the memory of so many years ago come back to jack now 27 what s jack s attitude towards tom s dressing up party chapter 7 28 how does jack feel when cleaning up the house 29 what does he do in the cellar 30 h ow does jack reactto derek chapter 8 31 what is jack s aim in visiting sue 32 what are derek and julie fighting about 33 how did jack feel at the pool game chapter 9 34 tom s attitude is getting more unhealthy describe 35 why does jack start taking baths again 36 why is jack so upset by the frog 37 what has happened to the cement trunk 38 relate this scene sue and jack in cellar to the bad dream in chapter 8 39 what lie do they tell derek chapter 10 40 why does derek appear to be hurt when he has just helped putting more cement in the trunk 41 why does jack clear out all object from bis room 42 what memory comes back to him when waking up relate this to the present situation in the story 43 what does tom reveal about derek 44 h0w does jack feel in tom s cot 45 do yo u fee l tha t julia s and jack s being togethe r has a purely sexua l motive 46 describe derek s reaction when he sees them 47 what are the thudding sounds jack an jlie adjust the rhythm of their love making to 48 how does the book end use the information at the back to answer the following questions 49 give a summary of mcewan s life and works 50 what themes can be traced in his books 51 1s this a typically mcewan work out 52 describe the social and emotional development of the four children 49