Produkten van het leermiddelenproject van Marie, word wijzer!

Publicatie datum: 1984-01-01
Collectie: 15
Volume: 15
Nummer: 1-2
Pagina’s: 122-124

Documenten

hollinger m h verkleij een zoen voor lida noten zoen jaarsma r gelijke kansen over onderwijs voor een barrovoor bas tilburg 1982 ob r 297 meisjes en vrouwen amsterdam 1979 jungbluth p van traditionele meisjespedagogiek tot hbo raad info special 7 sexe ongelijkheid en de roldoorbrekend onderwijs nijmegen 1978 its attitude van docenten s gravenhage mei 1983 jungbluth p docenten over onderwijs aan meisjes positieve discriminatie met een dubbele bodem n ij besteladres hbo raad postbus 123 2301 cc megen 1982 its s gravenhage f 6 excl verzendkosten veekeu l kiezen en delen factoren in het onder wijs die van invloed zijn op de onderwijskeuzen van sterringa b seksego doorbrekend onderwijs op me isjes amsterdam 1982 sco de pabo b deel mode nderwijsleerplan pabo ik bespreek hier slechts een van de vier specials die de hbo raad heeft gewijd aan meisjes en jongens in enschede januari 1983 het hbo ze vormen echter samen een geheel de besteladres slo afd verkoop postbus 2041 andere deelrappo rten zijn 7500 ca enschede onder vermelding van an j special 3 vrouwenstudies in het hoger beroeps 105 3024 onderwijs special 5 van sexe afhankelijke naar sexe onafhan kelijke onderwijskeuze in het hb o special 8 studenten op stage dorian de haa n produkten van het leermiddelenproject van marie word wijzer de stichting marie word wijzer heeft in het ka staan per stukje de doelen verwoord voorafgaand der van faciliteiten van het ministerie van o w zijn suggesties voor de introductie de verwerking als uitvloeisel van een maatregel genoemd in de en voor de afsluiting gegeven het is de bedoeling schets van 1979 een project roldoorbreking dat ouders een set van de boekjes krijgen zodat ontwikkeld voor de basisschool de keuze is ge de activiteiten ook thuis een doorwerking kun vallen op het ontwerpen van materiaal vanuit het nen krijgen perspectief van drie kinderen het zijn leesboek leerkrachten die gewend zijn om thematisch te jes waarin de kinderen commentaar geven op werken zullen goed uit de voeten kunnen met dagelijkse gezinssituaties een ontbijtsc e ne de gesuggereerde werkvormen en het materiaal jongens en meidenwerk op school en mannen verschillende discussievormen schrijven obser en vrouwenwerk jongens en meidenspel enz vatie opdrachten buiten de school interview schoolsituaties de moeder van els gaat weer muurkrant strips voor die leerkrachten zit er naar school discussies over leren voor later misschien maar een bezwaar aan het materiaal over wat leren is het is erg cognitief gericht over de rol van de de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt leerkracht wordt in de publikatie roldoorbre over een projectje op school over beroepen king en het schoolwerkplan waarin het mate van mensen huisvrouw werken in een zieken riaal is opgenomen geschreven in de lessen huis over mannen en vrouwenwerk wordt de kinderen een hoeveelheid informatie drie boekjes drie onderwerpen drie kinderen uit gegeven die tot doel heeft de kinderen aan te zet drie gezinssituaties els woont in een gewoon ten tot denken en praten over zichzelf en de si gezin vader werkt moeder is huisvrouw rene tuatie waarin zij komen te verkeren de com woont met zijn moeder ze is gescheiden en mentaar gevende kinderen zijn erg verstandig werkt buitenshuis bonny s vader en moeder heb door de keuze ze overal commentaar bij te laten ben het werk binnens en buitenshuis verdeeld leveren kan dat ook moeilijk anders er zijn wel op de linkerpagina s van het leerlingenmateriaal aanzetten om de situaties en gebeurtenissen op zijn situaties en gebeu rtenissen beschreven rechts een meer emotioneel niveau te brengen maar of staat het commentaar van de kinderen daarop en daar iets mee gedaan wordt hangt af van de de vraag aan de leerlingen wat vinden jullie daar kunst en de moed van leerkrachten om kinderen nou van in de handleiding voor leerkrachten in de gesprekken te stimuleren om over hun eige n 122 situatie te praten schrijven en spelen en daarmee satie part icipatie van ouders leerplan etc het conflicten te riskeren eerste is alleen mogelijk als de faciliteiten worden over het algemeen wordt veel inventiviteit van de gebruikt op een manier zoals de vrek dat doet leerkrachten gevergd de drie boekjes kennen zie het a rt ikel van laurine ter keurst e a het maar een opzet situatiebeschrijving en commen tweede vergt eveneens pa rt icipatie op school om taar alleen het projectje in boekje 3 vormt een bij alles de vinger aan de pols te houden daar uitzondering daarop intensief gebruik betekent mee zijn de beperkingen van het project gegeven dat de kinderen veel moeten lezen de suggesties het is materiaal dat van bovenal is ontwikkeld komen vaak neer op praten misschien is alho e het projectmateriaal is zoals gezegd opgen o wel niet expliciet vermeld het uitgangspunt van men in de slo publikatie roldoorbreking en de ontwerpsters geweest een inhoud bieden die het schoolwerkplan en vormt daarin een van de op het punt van de positie van meisjes vernieu drie mogelijke varianten in het slothoofdstuk wend is terwijl die inhoud moet aansluiten bij wordt vragenderwijs de integrale benaderings een manier van werken die onderwijsvernieuwing wijze aan de orde gesteld sociale context en al veronderstelt buu rtgericht werken bevoegd gezag medezeg dat dat uitgangspunt niet bevredigend heeft ge genschap ouders schooltijden methodiek didac werkt blijkt uit het eindverslag in dat verslag is tiek vakken enzovoo rt de bedoeling is dat deze men niet erg enthousiast over hoe met het mate publikatie wordt gevolgd door nieuwe waarin de riaal in de klas is gewerkt er is geexperimenteerd erv aringen vanuit de ontwikkelingsprojecten on op 10 en in tweede instantie nog eens op 20 derwijskansen voor meisjes worden beschreven basisscholen het blijkt dat het materiaal nogal behalve het leerlingenmateriaai is er in het kader eens als klassikale leesles is gebruikt er was van het project audiovisueel materiaal ontwikkeld weinig variatie in werkvormen dilemma van de een diaklankbeeld meester waar is juf voor projectgroep materiaal ontwikkelen met globaal teams ouders en pabo studenten en een vide o aangegeven welke werkvormen mogelijk zijn en produktie weerstanden tegen roldoorbreking daarmee het risico lopen dat het niet wordt bedoeld voor ve rtoning in een begeleide situatie gebruikt zoals je zou willen of lesrecepten via onderwijsbegeleidingsdiensten of opleidings schrijven waardoor leerkrachten zelf nauweli j ks instituten die een aanzet geeft tot het leren om meer na hoeven te denken hoe er met de eigen gaan met de eigen weerstanden en die van ande klas kan worden gewerkt men heeft voor het ren eerste gekozen om het risico te vermijden dat het materiaal aanvulling wordt op de methode dat roldoorbreking en het schoolwerkplan ensche men het een keer gebruikt en verder overgaat tot de slo 1983 bestelnummer an c 102 2675 de orde van de dag dergelijke dilemma s geven f 17 50 aan hoe moeil i jk het is om van buiten de school diaklankbeeld meester waar is juf enschede onderwijsvern i euwing te stimuleren natuurlijk slo 1983 f 25 speelt dat ook dit project pa rten videoprogramma weerstanden tegen roldoorbre de keuze voor dit soo rt materiaal betekent dat king enschede slo 1983 f 75 voor onder niet wordt ingegaan op roldoorbreking in dage wijsbegeleidingsdiensten en opleidingsinstituten lijkse incidenten en ook niet op een integrale besteladres slo afd verkoop postbus 2041 manier van werken door alles heen schoolorgani 7500 ca enschede 123 in flinke jongens lieve meisjes van het a2 project zie leesvoer staan onder meer suggesties voor de basisschool rond het thema gezin een fragment uit de suggesties voor de onderbouw introductie werkvorm kringgesprek materiaal 4 boeken en 4 grote vellen papier gang van zaken langs de wand hangen vier vellen papier op elk vel staat een gezinssituatie beschreven of getekend door de leerkracht deze gezinssituatie komt voor in een boek dat bij het betreffende papier ligt bijvoorbeeld bij vel 1 pipi langkous woont alleen bij vel 2 madelief madelief woont met moeder bij vel 3 het gele huis vader moeder 2 kinderen bij vel 4 allemaal appeltaart ouders en veel kinderen vraag met wie wat zou je willen wonen laat de kinderen hierover praten ondersteunende vragen kunnen zijn wat is er leuk gek aan ken je ook verhaaltjes waarin het anders gaat verwerking werkvorm groepswerk opdracht 1 zo wil ik wonen de kinderen gaan bij een vel papier staan ze maken een huis voor hen allen en richten dat in materiaal kartonnen dozen lijm nietjes tijdschriften om te verknippen gekleurd papier scharen lapjes opdracht 2 elke groep schrijft twee zinnen op schrijfstroken over het huis en zijn bewoners belangrijk is ook de situatie van allochtone kinderen aan bod te laten komen bijvoorbeeld henk barnard kon hesi baka moeder tante en oom kinderen fakia baykurt baris c6rigi de vredestaart grootmoeder vader en moeder kinderen war boek rotterdamse kunststichting het thema is hier discriminatie om het boek te ge bruiken is het belangrijk dat de kinderen het al eerder aangeboden kregen 124