Proeftuinen en succesfactoren – Een verslag van de Alfa-groepen op weg naar Inburgering

Publicatie datum: 2010-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 2
Pagina’s: 14-16
e r k n u t v 0 e r n g proeftuinen en succesfactoren een verslag van de alfa groepen op weg naar inburgering na het vooronderzoek op zoek naar succesfactoren inburgering is het ministerie van vrom proeftuinen project daarin wordt van 16 succesfactoren onderzocht hoe die een begonnen met het proeftuinenproject voorspoedig verloop van een inburgeringstraject kunnen bevorderen landelijk zijn er 93 iesgroe pen op uiteenlopend niveau niet geschoold laag midden en hoogopgeleid die meedoen aan deze proeftuinen waaronder zo n 30 lesgroepen met analfabete nt2 leerders het roc id college gouda doet mee met twee lesgroepen alfant2 naar inburgering studenten hebben het alfant2 traject doorlopen en krijgen een speciaal op hun leerprofiel toegesneden inburgeringstraject id college jacqueline veth roc 10 college gouda vooraf cesfactoren waar men zich speciaal op eind oktober werd bekend welke plan in 2008 werden tijdens de conferentie wilde gaan richten uitgebreid aan de nen voor proeftuinen gehonoreerd succesvol inburgeren de potentiele orde moesten komen de aanpak en zouden worden verdeeld over 28 com succesfactoren van tweede taalverwer de manier waarop de uitgekozen suc binaties van gemeenten en taalaanbie ving van inburgeraars volgens lite cesfactoren vorm zouden krijgen in het ders zijn 93 proeftuinklassen gevormd ratuuronderzoek van het cito in een onderwijs aan specifieke groepen anal daarbinnen doen 30 alfant2 klassen veldraadpleging nader geformuleerd fabeten laag midden ofhoogopge mee waaronder twee uit gouda zie dat gebeurde in groepen die zich richt leiden moesten in de plannen worden hierna de succesfactoren worden in hierna ten op verschillende groepen inburge uitgelegd verschillende combinaties in de diverse raars zoals hoogopgeleiden en analfa beten uiteindelijk kwam het ministe rie van vrom met 16 r6 succesfactoren succesfactoren aantal keren genoemd in de proeftuin plannen naar buiten waarmee in de proeftuinen gewerkt kon gaan worden worden 1 docentcompetenties 15x 15x 2 maatwerk 15x 15 x proeftuinen 3 goede intake 16x in de zomer van 2009 werd via 4 doelgerichte en gestructureerde aanpak 21x 21x een rondschrijven aan gemeenten 5 intensiteit trajectduur intensiteitltrajectduur 16x kenbaar gemaakt dat het ministerie 6 binding aan de context 24x 24 x wilde starten met het observeren van 7 taalcontact 26x geformuleerde succesfactoren in de 8 reflectie 23 x lespraktijk in zogenoemde proeftuinen 9 portfoliomethodiek 21x 21x gemeenten konden zich samen met 10 10 zelfverantwoordelijkheid docentonafhankelijkheid 25x 25 x onderwijsaanbieders inschrijven om 11 aandacht voor vorm 15x 15 x met lesgroepen hieraan mee te doen doen 12 materiaal en faciliteiten 15x x eind augustus vond een eerste contact 13 integratie van interactieve multimedia in het onderwijs x 23 x plaats tussen vrom gemeenten en 14 eigen taal 6x onderwijsaanbieders die zich hadden 15 uitvalpreventie en cursistbegeleiding 20x 20x aangemeld voor dit onderzoek voor 16 motivatie 24x half september moesten er projectplan succesfactoren in de proeftuinen nen geschreven worden waarin de suc 14 alfa nieuws nummer 2 juni 2010 e r k n u t v 0 e r n g n g klassen onder de loep genomen genomen in het 2 tweede toetsing toetsing klassenobservaties daarnaast is inburgeren volgens kader is te zien dat sommige succes succes gesprekken studenten docenten studenten docenten mij meer dan leren lezen lezen schrijven factoren heel vaak genoemd worden in coordinator coordinator spreken en luisteren luisteren het heeft alles taalcontact de plannen bijvoorbeeld taalcontact 3 derde toetsing toetsing afsluitende gesprek te maken met een weg vinden in de en andere wat minder bijvoorbeeld ken ken nederlandse maatschappij weten hoe gebruik eigen taal de eerste fase is op verschillende plaat plaat het werkt in nederland maar ook vrom ging vervolgens op zoek naar sen inmiddels afgerond de tweede actief meedoen in de samenleving uitvoerders om het onderzoek te moni moni loopt zie verderop verderop succesvol inburgeren voor de analfabe toren toren te doelgroep moet dan ook samengaan met wegen zoeken om deze inburge monitoring van de proeftuinen aifant2 en succesvol inburgeren alfantz raars handvatten te geven om ook bij eind 2009 werd de monitoring van het de alfant2 doelgroep omvat alloch alloch een laag taalniveau te kunnen participe onderzoek gegund aan een consortium tonen die moeten inburgeren maar ren en er echt bij te horen dat bestond uit iva beleidsonderzoek in eigen land niet of nauwelijks naar een onderzoek naar succesfactoren die en advies universiteit van tilburg tilburg het school geweest zijn leerprofiel ia niet alleen van invloed zijn op het taal iita itta amsterdam de afdeling nt2 en een aantallaagopgeleide anders anders leerproces maar ook op het actief functi van de vu amsterdam en radboud alfabeten leerprofiel ib het traject dat oneren in de nederlandse samenleving into languages van de radboud men gaat volgen wordt vaak aangeduid lijkt hier dus zeer zeker op zijn plaats universiteit nijmegen met voortraject voortraject eerst dit traject volgen de monitor loopt van december 2009 en dan inburgeren eerst leren lezen en twee lesgroepen in gouda tot januari 20il 2011 er zal worden gekeken schrijven maar ook spreken in gouda is in september 2009 begon naar met het leerlastonderzoek van jeanne nen met dat speciale inburgerings de meest efficiente en effectieve kurvers en willemijn stockmann zie traject voor mensen die het alfant2 inburgeren en manier van inburgeren ook alfa nieuws 2009 nr 3 en 4 is traject afgerond hebben hebben dit traject is welk effect het toepassen van de suc suc aangetoond dat er binnen deze groep opgezet omdat de ervaring uitwijst dat cesfactoren heeft op de kwaliteit van grote verschillen bestaan in snelheid een inburgeringstraject voor laagopge het inburgeringsonderwijs en op de van het leren lezen en schrijven in het leiden via ai naar a2 in 12 maanden benodigde leertijd nederlands maar ook in de daarvoor leerprofiel ic niet past bij de leerstijl er zullen eveneens allerlei activiteiten aangeboden methoden of intensiteit ex analfa en het leervermogen van ex analfa worden georganiseerd zoals inter inter van de lessen enz enz hoe een en ander beten uitgangspunt van dit speciale visiebijeenkomsten studiedagen met elkaar verband houdt zal juist in traject is studenten klaarstomen voor docenttrainingen en workshops alle de proeftuinen verder onderzocht moe moe het inburgeringsexamen oudkomer proeftuinklassen zullen drie keer ten worden als hoogst haalbare niveau of voor de bezocht worden voor lesobservaties leerlastonderzoek naar nederlands tgn zie alfa nieuws 2009 nr 3 2009 nr 3 de taalvaardigheden van de cursisten leren spreken en luisteren door studenten die voor schriftelijke vaardig worden driemaal getoetst en er worden alfant2 cursisten is niet voorhanden heden niveau a2 zouden kunnen halen gesprekken gevoerd met de docenten mijn ervaring is dat ook dit voor de thuis zij pas horen in deze groep niet thuis en coordinatoren over de werking van meeste analfabete nt2 leerders veel sen in een sneller inburgeringstraject de succesfactoren de succesfactoren lastiger is dan voor de hoger opgeleide voor laagopgeleiden leerprofiel ic ic worden in verschillende combinaties nt2 leerder de laatste kan bovendien de docenten die de groepen bege in diverse klassen onder de loep geno voor het uitbreiden van de woorden woorden leiden werken al jaren met duale leiden men het onderzoek wordt in drie schat gebruikmaken van het schrift en alfant2 groepen gericht op werk of fasen uitgevoerd kan vaak omgaan met het abstractie ouderparticipatie en hebben veel erva i beginsituatie in kaart brengen tiwi 1 niveau van bijvoorbeeld grammaticale ring met portfoliomethodiek en de gegevens eerste toetsing met toa kennis een analfabete leerder mist inburgeringseisen succesfactor i i of alfa i i voortgangstoetsen lezen zogezegd kapstokjes in het hoofd binnen dit speciale traject alfant2 schrijven klassenobservaties en schrijven klassenobservaties waaraan nieuwe taalkennis opgehangen naar inburgering maatwerk en goede gesprekken docenten coordinator docenten coordinator kan worden intake zijn hierbij uitgangspunt suc a n euws num mer 2 jun i 2010 5 e r k n u t v 0 e r n g cesfactor 2 en 3 komen in 18 maan de gegevens van de tiwi of anderszins den tijd alle onderwerpen van het vergaarde startgegevens zijn bijeen inburgeringsexamen aan bod per vijf gebracht voor gouda geldt dat de start weken wordt een context cruciale niveaus bekend zijn vanuit de toetsing praktijksituatie succesfactor 6 uitge aan het einde van het alfant2 traject er wordt door de medestudenten gelet op diept en worden bijbehorende portfo in juni 2009 er zijn toen spreekas houding uitspraak en goede zinnen liobewijzen verzameld van tevoren sessments van de ice nt2 profieltoets zijn de portfoliobewijzen geselecteerd alfabetisering afgenomen en de zodat iedereen stap voor stap werkt aan voortgangstoets alfa lezen en schrijven nt2 profieltoets alfabetisering mee te dezelfde bewijzen succesfactor 9 zo de eerste lesobservaties en gesprekken nemen in het onderzoek wordt er zeer doelgericht en gestructu met docenten coordinator alfant2 reerd succesfactor 4 gewerkt volgens hebben plaatsgevonden en een toetsing tot slot ons een must voor de alfant2 leerder met de voortgangstoets alfa c lezen en ik vind persoonlijk dat het toetsen te ook de intensiteit 12 lesuren per week schrijven is inmiddels uitgevoerd veel aandacht krijgt in de monitor en de lange trajectduur succesfactor s hier wil ik enkele knelpunten bespre omdat het er bij inburgering om zou zouden moeten bijdragen aan het suc ken aangaande de les groepen in de moeten gaan dat mensen sociaal red ces van de inburgeraar studenten wor alfant2 proeftuinen zamer worden en meer meedoen in den gestimuleerd en gesteund bij het 1 de start van veel groepen is in sep de maatschappij en als ik kijk naar naar buiten gaan om portfoliobewijzen tember oktober 2009 geweest terwijl de deelnemers in onze alfant2 naar te verzamelen en bij het zoeken naar het proeftuinen onderzoek op zich liet inburgering groepen dan is de mate van stages of vrijwilligerswerk of werk wachten en pas in februari 2010 echt op pad gaan en het kennismaken met om zo het taalcontact succesfactor 7 van start ging de eerste toetsen zijn allerlei facetten van de nederlandse met nederlanders te vergroten niet aan het begin van een traject afge maatschappij het opdoen van ken de docent neemt de studenten gaan nomen maar pas na een aantal maan nissen en vrienden maken meedoen deweg steeds minder bij de hand en den les dit geldt ook voor andere proef aan activiteiten en vrijwilligers werk vergroot geleidelijk de zelfverantwoor tuinen driemaal toetsen binnen een zoeken veel bepalender voor het succes delijkheid en docentonafhankelijkheid jaar tijd heeft voor analfabete leerders van inburgering dan het taalniveau succesfactor 10 aandacht voor de mijns inziens weinig zin de geboekte meedoen aan dit proeftuinen onderzoek vorm succesfactor n materiaal en faci vooruitgang is dan minimaal en wel is van belang om ook zo te komen tot liteiten succesfactor 12 en gebruik van licht niet meetbaar voor sommige alfa rechtvaardigheid in de inburge multimedia succesfactor 13 zijn van proeftuinen is het aantal keren toetsen ring ik hoop van harte dat het onder zelfsprekend op onze school gebruik van alfant2 leerders teruggebracht zoek hiervoor ook handvatten voor de van de eigen taal succesfactor 14 is naar twee en heeft men gevraagd naar politiek gaat opleveren zodat er voor niet zo nodig omdat men zeker niveau toets gegevens uit de intakes alfant2 leerders een rechtvaardiger a2 bijna beheerst voor succesfactor is 2 de toetsing voor analfabete nt2 en zinniger set van inburgeringseisen en 16 cursistbegeleiding en motivatie leerders is alleen op lezen en schrijven komt inburgeringseisen die zich veel geldt dezelfde persoonlijke benadering gericht ik vind dat jammer want het m eer richten op portfolio opdrachten als voor alle alfant2 studenten leren spreken is evenzeer belangrijk dus wel erop uit gaan wel kennis van binnen deze proeftuinen willen wij en dat is voor sommige stagneerders de nederlandse samenleving opdoen in het bijzonder kijken naar de suc op het gebied van lezen en schrijven en wel de intentie tot participeren heb cesfactoren 4 t m 7 omdat deze beslist het enige resultaat dat geboekt wordt ben maar minder stringente eisen aan anders zijn ingevuld dan in inburge daarbij komt dat voor de speciale het behalen van bepaalde taalniveaus ringstrajecten op een hoger niveau trajecten alfant2 naar inburgering in gouda het spreken eigenlijk het belang literatuur uitvoering en knelpunten van het rijkste is in verband met het moeten kurvers j w stockmann leerlast monitoronderzoek behalen van de tgn de onderzoeks onderzoek alfa nieuws 2009 ms 3 en 4 de eerste fase van het monitoronder groep kijkt nu naar de mogelijkheid veth j succesfactoren in de inburgering 1 6loek bijn egelopen ook in goud om ook spreekassessments van de ice alfa nieuws 20 9 m 1 13 alfa nieuws nummer 2 juni 2010