Proeven van gespreksvaardigheid

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 3
Pagina’s: 5-7
e r k n u t v 0 e r n g i proeven van gespreks vaardigheid sinds september 2003 kent de nt2 profieltoets alfabetisering een nieuw onderdeel gespreksvaardigheid daarin worden spreek en luistervaardigheid gemeten aan de hand van zogenaamde communicatie assessments dat zijn opdrachten waarbij cursisten in een zo reeel mogelijke situatie hun gespreksvaardig heid kunnen tonen zonder dat leesvaardigheid daarbij een rol speelt fokje rypma en tineke bos van de taalschool van het da vind college te dordrecht probeerden deze nieuwe vorm van toetsing uit lneke van de craats vroeg naar hun ervaringen ineke van de craats radboud universiteit nijmegen proeftoets informatie vragen over lesdagen en lijk zou worden dat de cursisten nog te in januari zo04 begonnen fokje lokalen ver van het vereiste niveau af waren rypma en tineke bos met de voorberei iets bestellen in de kantine zouden zij niet uitgenodigd worden dingen voor het afnemen van een proef iets kopen in de winkel voor de echte toets toets van het nieuwe onderdeel informatie vragen over de vakantie gespreksvaardigheid in de ntz afname van de proeftoets profieltoets alfabetisering zie alfa de functie van de proeftoets was om in februari werd uiteindelijk met zeven nieuws zo03 4 de handleiding gron cursisten te selecteren voor de echte cursisten de proeftoets gehouden vijf dig lezen en samen de details bes pre toets als tijdens de proefsessie duide van die cursisten hadden de overige ken was de eerste stap omdat al snel duidelijk was dat de organisatie rond zdn proef afname nogal wat voeten in de aarde had wilden ze ook andere alfa docenten graag in het experiment betrekken ze stelden hun plannen op schrift en vroegen collega s om reacties die konden ook cursisten opgeven die zij in staat achtten een van de niveaus ai az of bi raamwerk ntz te halen de proef was bedoeld om cursisten voor te bereiden op een toets in de vorm van een communicatie assessment maar natuurlijk ook om zelf ervaring op te doen met de opzet en organisatie ervan de volgende situaties zouden in de proeftoets geoefend worden kennismaking iets vragen aan de receptie lets kopen in de winkel alf a nieuws nummer 3 september 2004 5 e r k n u t v o e r n g naam cursist mohawa verstaan verloop inhoud niveau baarheid onderdelen van de nt2 profieltoets opdracht alfabetisering toen al gemaakt de ande kennismaking goed onderhoudt goed korte al re twee zouden dat in maart doen om het gesprek antwoorden a2 de toetssituatie zo levensecht mogelijk te opdracht 2 goed voldoende probeert te al laten zijn werd de opdracht uitgevoerd receptie onderhandelen a2 bij de receptie en in de kantine van de grammaticale taalschool alle cursisten voerden achter fouten elkaar de opdracht uit en hoorden en opdracht 3 goed vold oende boodschap komt al zagen dus steeds hoe anderen de informatie les over zinsvolgorde a2 opdracht uitvoerden daarna kregen ze dagen lokalen niet correct allen feedback van de docenten en vervol opdracht 4 goed voldoende begrijpt niet alles al kantine in het gesprek al gens kwam de volgende opdracht voor opdracht 5 goed neemt veel goed al iedere cursist was een formulier gemaakt winkel initiatief a2 figuur i waarop de verschillende situa opdracht 6 goed vraagt om voldoende al ties beoordeeld werden op drie aspecten vragen vakantie verduidelijking al verstaanbaarheid de cursist mag een opmerkingen heeft een grote actieve deelname cursist hoorbaar accent hebben maar moet woordenschat wordt verstaanbaar zijn voor mensen die wij hoeven niet opgeroepen geregeld met anderstaligen spreken door t e vragen verloop van het gesprek de uitingen van de cursist moeten een natuurlijke naam cursist esparo bijdrage aan het gesprek vormen verstaan verloop inhoud niveau inhoud het gesprek moet voldoen baarheid aan de normen voor het taalgebruik opdracht 1 voldoende moeizaam erg kort al van de cursist die in de handleiding kennismaking weinig woorden beginner staan opdracht 2 voldoende moeizaam geen zinnen weinig al receptie woorden en verkeerde het gesprek werd als voldoende beoor woorden boodschap deeld als alle drie aspecten voldoende kwam niet over waren volgens de richtlijnen voor de opdracht 3 voldoende moeizaam idem al niveaus ai a2 en bi die staan in de informatie les handleiding van de profieltoets dagen lokalen alfabetisering blz 50 53 in de kolom opdracht 4 voldoende moeizaam boodschap duidelijk al niveau figuur i wordt bovenaan aan kantine erg weinig woorden al gegeven op welk niveau getoetst werd meer met gebaren en onderaan op welk niveau gescoord opdracht 5 voldoende goed boodschap duidelijk al werd bijvoorbeeld a2 beginner of winkel wein ig woorden al als geen enkel niveau gehaald maar voldoende opdracht 6 niet uitge werd steeds was een van beide docen vragen vakantie te moeilijk voerd ten gespreksvoerder terwijl de ander opmerkingen cursist wordt observeerde degene die observeerde niet op vulde ook het observatieverslag in geroepen de echte toets figuur 1 observatieformulier proeftoets gespreksvaardigheid ingevuld voor een cursist die wel een maand na de proeftoets werd met opgeroepen wordt voor de profieltoets en een cursist die niet opgeroepen wordt vijf cursisten de echte toets gehouden 6 alfa nieuws nummer 3 september 2004 k n u t v o e r n g docent cursist groet geheel volgens de handleiding van de goedemorgen ntz profieltoets alfabetisering bij die groet toets werden op drie niveaus gesprek goedemorgen ken gevoerd in de volgende situaties vraagt of hij zij hem haar kan helpen niveau ar huisarts afspraak maken waarmee kan ik u helpen i klacht vertellen op het spreekuur win zegt dat hij zij een abonnement kel iets kopen en afrekenen wil en vraagt naar de prijs niveau az buurthuis informatie vra ik wil graag een abonnement i gen opleiding informatie vragen wat kost dat i postkantoor vragen stellen vraagt voor wie het abonnement is niveau br cwi werk zoeken voor wie is het abonnement tijdens de echte toets was er voor iede en zo nog minimaal zeven beurten re cursist een halfuur gereserveerd en werden alle gesprekken op geluidscas figuur 2 leidraad voor het gesprek sette opgenomen naderhand werden de opnames nogmaals beluisterd door de oude spreektoets zorgden de plaa s ressant zijn om eens de proef op de som beide docenten beiden hadden welis vaak voor verwarring ze waren een bron te nemen en een cursist zowel de oude waar om de beurt geobserveerd en dus van verkeerde interpretatie u botst per als de nieuwe toets te laten doen zo objectief mogelijk beoordeeld maar ongeluk tegen iemand op werd bij voor de functionele context maakt dat deze toch werd na het beluisteren van de beeld geinterpreteerd als mensen die aan vorm van toetsing ook beter past bij com cassettes de observatie herhaaldelijk bij het dansen zijn ook opdrachten als kijk petentiegericht onderwijs en direct is in gesteld beide docenten bemerkten dat naar het plaa en benoem het belang te passen in de portfoliomethodiek niet zij door hun betrokkenheid en aanwe rijkste deer veroorzaakten vaak verwar alleen wordt het gesprekje beoordeeld zigheid bij het gesprek geneigd waren ring wat doet bijvoorbeeld een geoefend aan de hand van de niveaus van het het taalniveau aanvankelijk te hoog in alfacursist als er een klok op een plaa europese raamwerk common european te schatten van de vijf cursisten die te vinden is hij noemt de tijd die de framework of reference maar ook kan deelnamen haalden vier cursisten klok op het plaa aangeeft maar niet het cassettebandje toegevoegd worden niveau ar en een cursist niveau az alleen de vorm van de opdrachten ook aan het portfolio van de cursist het werken met een cassettebandje in de organisatie vergde de nodige tijd ervaringen een toets leverde veel problemen op die maar dat kan verminderen als er meer een belangrijk verschil tussen de proef niets te maken hadden met gespreks ervaring is opgedaan de proeftoets was toets en de echte toets was dat de meeste vaardigheid nuttig maar zou bijvoorbeeld best ver cursisten veel baat hadden bij het voor in de bijna reele situatie van het commu vangen kunnen worden door een oefen beeld van een ander ze presteerden dui nicatie assessment komen de cursisten hoek in de klas waar regelmatig zulke delijk beter bij de proeftoets doordat er veel beter tot hun recht soms dagen ze gesprekjes plaats kunnen vinden de meestal iemand voorging en doordat er de docenten zelfs uit in hun rol een cur ene week is de hoek bijvoorbeeld een feedback gegeven werd en ze weer even sist was zo vindingrijk te zeggen dat ze postkantoor de volgende week een ont tijd hadden tot de volgende opdracht wou pinnen in plaats van met contact vangstbalie tijdens de echte toets miste men de geld betalen humor in de toets steun van de anderen toch waren de van de vijf cursisten die nu niveau ar en richtlijnen aanhouden cursisten zeer tevreden zowel over de az haalden is de verwachting dat er het communicatie assessment toetst proeftoets als over de echte toets slechts een niveau r gehaald zou hebben zeer zeker gespreksvaardigheid en de toetsafnemers vonden dat deze vorm op de oude toets met het bandje en dat geen andere vaardigheden als lees van toetsen veel meer opleverde dan de waarschijnlijk ook nog alleen met veel oude spreektoets met cassettebandjes in begeleiding van de docent het zou inte lees verder op pag 25 alfa nieuws nummer 3 september 2004 7 vervolg van pag 7 vervolg van pag 11 een nt2 groep ouderparticipatie in een gemengde duale nt2 groep van niveau 0 5 tot 2 wordt gewerkt met cur sisten die meestal in eigen land enkele jaren naar school geweest zijn het blijkt dat cursisten met het hoogste leesniveau redelijk zelfstandig de krant kunnen lezen en in een groepje vragen over een artikel kunnen beantwoorden de docent schrijft voor hen enkele vragen bij de artikelen op en zij gaan aan het werk de andere cur sisten werken met de docent samen op de wijze zoals beschreven bij ant2 groepen natuurlijk wordt net als in de andere groepen ook gekeken naar hoe een krant in elkaar steekt in de groep ouderparticipatie wordt naast de actuele artikelen gebruik gemaakt van artikelen over speciale aan ouderparticipatie verwante onderwerpen zoals snoepen sporten en bewegen zin loos geweld alcohol de dokter of feesten als sint maarten en het suikerfeest multifunctioneel hoewel voor veel alfa cursisten het zelf standig lezen van de krant als geheel niet is weggelegd levert de krant wel degelijk een bijdrage aan het overbrengen van de actualiteit en andere wetenswaardighe informatie vragen over les dagen en lokalen den de cursisten worden gestimuleerd hierover na te denken te praten en zich een mening te vormen door meer kennis vaardigheid en toetsvaardigheid het is beluisteren en bereid te zijn het aanvan van hoe een krant in elkaar zit pakken dan ook in hoge mate valide maar hoe kelijke oordeel bij te stellen dat vereist sommige cursisten nu sneller een andere betrouwbaar is zdn assessment een meer tijd dan de vijf minuten die de krant om daar eens in te kijken ook is betrouwbare toets moet dezelfde resul handleiding daarvoor aangeeft de twee het een stimulans om het nieuws op de tv taten opleveren wanneer hij bij wijze docenten van het da vinci college waren vaker te volgen cursisten leren ook ver van spreken een dag later herhaald heel blij met het feit dat ze die tijd ook schillende strategieen te gebruiken om te wordt of door een ander docentenpaar gekregen hadden het is zeker raadzaam achterhalen waar een tekst over gaat en ze wordt afgenomen dat vereist een grote ook bij volgende afnamesessies ruim tijd leren die informatie te koppelen aan wat objectiviteit die alleen haalbaar is als de uit te trekken voor het geven van een ze al weten wat meer gevorderde cur docenten heel precies omgaan met de weloverwogen en objectieve beoordeling sisten oefenen uiteraard ook hun lees richtlijnen en de leidraad voor het vaardigheid gesprek figuur 2 precies volgen verwijzingen nt2 profieltoets alfabetisering 2003 inlichtingen leder gesprek heeft zo een minimaal aan bureau rce secretariaat okee krant nl tal beurtwisselingen en bevat dus even tel 0344 603 434 okee krant nl of veel momenten van evaluatie om de fax 0344 604 003 eenvoudigcommuniceren nl objectiviteit te waarborgen is het belang e mail info bureau ice nl rijk de gesproken tekst nog eens te internet bureau ice nl zie ook de rubriek signalementen alf a nieuws nummer 3 september 2004 25