Projectenbank – een uitwisseling tussen onderwijs- en maatschappijveranderaars van kleuterschool tot Open School? Belt u maar …

Publicatie datum: 1981-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 3
Pagina’s: 37-41

Documenten

marjan berkhou t projectenban k een uitwisseling tussen onderwijs en maatschappijveranderaars van kleuterschool tot open school tip voor werker s belt u maar zo staat het in het projectenoverzicht van de projectenbank de projectenbank inventariseert projecten die bij scholen en onderwijsgroepen ontstaan zijn vanuit de praktijk van leerlingen ouders en leerkrachten alle gegevens die bij zo n project horen worden verzameld en gerangschikt wat daaruit komt is een inventarisatielijst en een kort procesverslag over het verloop van het project dit wordt uitgegeven en verschijnt in de projectenbank de mogelijkheid bestaat om een abonne ment te nemen of losse nummers te bestellen bij het redactiesecretariaat wustelaan 80 santpoort tel 023 379809 marjan berkhout werkt vanuit de open school bij die bank ze vertelt er wat meer over en legt uit hoe begeleiders en deelnemers van de open school aan deze bank mee gingen doen en waarom tenslotte roept ze alle moer lezers op om gebruikers en makers van de projectenbank te worden waar komt de projectenbank vandaan dering ze verzamelden verslagen waarin duidelijk en wat is het voor club wordt hoe in scholen gestalte werd gegeven aan mondiale vorming dat werd de projectenbank leraren en onderwijzers die elkaar onder meer mondiale vorming betekende later niet alleen kenden van de werkgroep vernieuwing onder werken aan derde wereld vraagstukken maar wijs die het blad over vernieuwing uitgeeft de ook aan problemen in de eigen situatie op scho stichting school wereld onderwijs of derde len in de buurten in oudergroepen wereld winkels actiegroepen of kritische leraren je kunt in de bank bijvoorbeeld verslagen vinden wilden met elkaar uitwisselen om in hun scholen als of daarbuiten projectonderwijs op gang te bren wie is er nu eigenlijk de baas basisschool gen dat wilden ze eerst en vooral vanuit hun be amnesty international en chili scholenge trokkenheid met de derde wereld en met de ma meensch a p nier waarop daar geprobeerd wordt onderwijs te gastarbeid basisschool gebruiken als middel voor ontwikkeling en veran problemen van ouders en kinderen t a v opvoe 37 ding vormingswerk werkende jongeren pr pf m np bij elk project is een contactpersoon aan wie je m eed n olnk6 1v mt4 ti nadere informatie en adviezen kunt vragen die je ry n tuw wr oa r r t r kan helpen bij het opzetten van een eigen project 8 wc wu or die o w ur o w c q of van wie je aanvullend materiaal kunt krijgen sc 9 y o eq it uw begrippen die je in de projecten terug herkent fj yiat f qn of ypyf i 1v l zijn bijvoorbeeld niet schools leren onderdruk mcr ar mwr w u w rtmua 04g60 king macht zelfbepaling onderzoek naar de v ap o rrtuoyc eigen situatie en de onderdrukkende elementen daarin verder is het principe van de bank zo dat je er iets instopt en iets uithaalt open school gaat meedoe n een groep begeleiders in de open school kon zich vinden in de uitgangspunten van de projec tenbank vanaf 1977 wisselden zij met elkaar uit over hun werk in de werkgroep werkplan ont wikkeling van onderop wovo ze waren bij el kaar gekomen omdat ze enerzijds kritiek hadden op de centralistische beleidsuitgangspunten van de open school proef ze konden onder meer erg weinig met het centraal ontwikkelde materiaal de ole s anderzijds wilden ze vorm geven aan hun ideeen ze wilden bijvoorbeeld onderzoeken welke belemmeringen voor ervaringsleren de proef in zich had ze wilden praten over hun rol als begeleider of bekijken welk materiaal in plaats ruimte dan is het toch doodzonde als andere van de ole s te gebruiken was of zelf kon worden deelnemers zo n film niet zouden kunnen zien ontwikkeld ook wilden ze onderzoeken welke omdat er geen uitwisselingsvorm is leervragen deelnemers hadden en waarom en wat zo gezegd zo gedaan verslagen ervan gemaakt deelnemers wilden veranderen in hun dagelijkse en in de projectenbank gestopt ik kende inmid leven dels de wovo vanwege m n kritiek op de ol e s het idee groeide om aan elkaar verslag uit te waarover ik eerder schreef in moer 1979 en brengen over die processen in de groepen die je zou het schrijven van verslagen door groepjes bij wovo vond horen dat zou studie en werk deelnemers en begeleiders op gang brengen materiaal zijn voor begeleiders even belangrijk werd het gevonden om deelne aan de s lag mers met elkaar in contact te brengen om van verzam ele n b eschrij ve n uitw isse len wat ne m e n elkaar tips te krijgen van elkaar te horen wat je we op kan doen als je het ergens niet mee eens bent bijvoorbeeld voorop stonden projecten die gericht waren op als een groepje deelnemers actie voert tegen de actie en zelforganisatie van de deelnemers zo verbreding van een toch al drukke weg in hun ontstonden de projecten deelnemersraad deelne woonplaats zodat het er nog gevaarlijker wordt merskrant voor hun kinderen dan hebben andere deelne maar werken van onderop betekende ook werken mers daar wat aan want verkeersproblemen ko met schoolse leervragen van deelnemers zo ont men immers in veel plaatsen in nederland voor stond invullen van formulieren een project dat of als een groepje deelnemers een videofilmpje niet direct was gericht op actie maar wel op zelf maakt over hun wonen in flats over hun isole standiger worden beter je weg vinden in ambte ment over de beroerde trappen de te klein e narij 38 naast deze op de deelnemers gerichte projecten ze vertellen hoe er door burgemeester wethou wilden de begeleidsters graag procesverslagen ma ders en gemeenteraad gedacht wordt over de ken bijvoorbeeld over hun eigen functioneren in open school het staat in een beleidsnota open de groep het betekende wel dat je je voortdu school aan het doodbloeden nauwelijks aange rend moest afvragen wat neem je wel op wat slagen het zijn conclusies die ze bij de gemeente niet een vraag die je je tot aan vandaag steeds trekken omdat er maar 13 deelnemers zijn in de opnieuw moet stellen en bbk de moeilijkste groep slecht geinformeerd zijn ze ze weten niet vraag ondanks het steeds opnieuw ontwikkelen eens dat 15 het maximum is de vrouwen zijn van criteria kwam het er in de praktijk op neer boos boos omdat ze niet serieus genomen dat we aan een beschrijving begonnen enthou worden ze zeggen altijd al wat leren ze daar siast geworden door een verhaal op een wovo nou maar ook bang voor de toekomst van hun dag en pas achteraf konden vaststellen op grond open school ze schrijven een brief naar b w en waarvan we enthousiast waren al pratend en naar de krant daarna volgt een raadsvergadering schrijvend met deelnemers en begeleiders ontdek daar heeft de burgemeester zich mooi goed zit ten we wat kenmerkend was voor dat leerproces ten praten horen we op het bandje hij wist dat kenmerkend voor ervaringsleven ie fout was en vertellen de vrouwen verder als je wilt dat ze wat zit er nu in dat mapje open school je steunen bij de gemeente dan moet je ze vaak verslagen en veel op de hoogte houden schrijf veel in plaatselijke kranten nodig eens een commissie het zijn er zo n twintig waarvan vijftien echt van onderwijs uit zorg ervoor dat je namen hebt helemaal af en gedrukt nou ja af zijn ze nooit op een wachtlijst voor open school belangstel laat ik er s een uithalen lenden met zo n lijst sta je sterker als er wordt actie voor behoud van open school in grubben gezegd er is geen belangstelling ze gaan liever vorst naar de mavo bij vragenlijst en procesverslag horen wat krante als we denken aan de spontane groepen open artikelen brieven van deelneemsters en een band schoof die ieder jaar opnieuw afhankelijk zijn je in het verslag staat dat het leuk en stimule van de gemeentesubsidie dan is zo n project te rend is het bandje te horen dat doen we dan gebruiken en ook een steuntje in de rug omdat we luisteren naar een groepje verontwaardigde deze actie heeft geholpen vrouwen van het platteland van noord limburg op ae y w c j a c er ap k e ij weet j e da t e r mensen zijn d i e a ltijd w ilde n l e ren me nsen die toch ook als wij di e kans r i lle n proberen ril open scholen d i e mo e ten blijven bestaan m inisters ministers veeg het toch ni e t ve n de b ee n rijen menen steeni cr rog d ir nun i n n a mnll nr ut mn ta d i tu1t lr jw dlr k burn r nw 39 een ander project uit de map gehaald van het team ook wilden alle betrokkenen de creatief aalgebruik open school voor jong vol groepsbijeenkomsten met de gastdocenten goed wassenen nederlands vind ik vaak vervelend beschrijven vanwege het anders werken met taal maar vanavond heb ik er geen moeite mee namelijk hoe je taal die van jezelf is weer kunt dit project is een stuk dikker het is samen met ontdekken hoe je over drempels heen kunt ko mensen van de taaldrukwerkplaats in amster men en makkelijker kunt praten en schrijven dam u i tgevoerd ontdekken dat taal meer is dan spellen netjes het is vooral beschreven omdat begeleiders het praten stijl en wat weetjes zo moeilijk vinden binnen het thematisch werken zo ontstonden in de groepen een paar prachtige aandacht te besteden aan nederlands nederlands boekjes en is er zelf gedrukt het verslag van de is immers m ee r dan t s en d s het team heeft bij bijeenkomsten is voor deelnemers leuk om te le scholing gehad van de taaldrukwerkplaats en zen en kan hen informatie geven over hoe je daarna hebben jos en frederica van de taaldruk anders aan nederlands kunt werken als ik nu werkplaats in de groepen gewerkt er is aangeslo moet schrijven ben ik minder geblokkeerd zegt ten bij waarde groepen mee bezig zijn een deelneemster het verslag is goed te gebrui het maken van dit verslag is een veel intensievere ken op studiedagen van begeleidsters bezigheid geweest dan het vorige verslag omdat er veel informatie moest worden ve rt eld over e en ander verslag geeft weer goed aa n waar ook uitgangspunten en werkwijze van de taaldruk steeds naar gezocht wordt door begeleiders werkplaats over idee e n vragen en bedoelingen hoe een leerproces kan doorwerken in het dage drukken doe je op de w c op de taaldrukwerkplaats en misschie n bij jullie op school drukken is net zo gewoon als praten en schrijven ne e drukken is net zo leuk als praten en schrijven nee sommige kinderen vinde drukken leuker n nda p rame n inschrijven no t9j a 40 i ks leven opbouw ook een steentje bijdragen een paar be dat verslag gaat over een groepje vrouwen dat geleiders zouden daartoe vrijgesteld vanuit hun vanuit het thema gezondheid aan menopauze baan of extra betaald uit een projectenbank had gewerkt ze speelden met de gedachte een pot in de eigen regio het beschrijven en uitwisse vido vrouwen in de overgang groep op te len van procesverslagen voor de projectenbank op richten dat was opdat moment niet mogelijk gang willen brengen zij zijn een al bestaande maar de basisgroep waartoe de drie vrouwen be voor redactie hoorden heeft het initiatief overgenomen ze maar zonder contactdagen heeft beschrijven wei zijn van plan om nu de open school ophoudt nig zin zonder een vorm van uitwisseling tussen zelfstandig door te gaan deelnemers te organiseren hebben verslagen voor hoe dat zelfstandig doorgaan gaat voor welke deelnemers door deelnemers geen basis het ziet problemen je dan komt te staan waar je allemaal er niet fraai uit wat betreft geld en tijd voor der aan moet denken dat te beschrijven zou weer gelijke contactdagen een volgend project van de bank moeten worden wovo begeleiders zijn niet de enigen die om want dat zijn belangen die nti spelen voor deel geld en tijd zitten te springen ook losgos lan nemers delijk overleg spontane groepen eva bijt door dat brengt ons op de toekomst vrouwengroepen of lont buurthuisgroepen zijn op zoek naar middelen maar we hebben de hoe verder koppen bij elkaar gestoken en zoeken verder en de projectenbank blijft bestaan zij heeft er de basis van de bank ligt in de uitwisseling dat is een belangrijke poot bijgekregen en zal ervoor niet zo gemakkelijk gegaan projecten werden te vechten dat die poot kan blijven be staan zij is gauw papieren die weer in bureauladen verdwe na al die jaren nog niet moegestreden zo is het nen hoop ik ook voor de andere vrienden onderwijs regionaal zien begeleiders van volwassenenleer en maatschappijveranderaars want dat zijn moer groepen elkaar wel eens deelnemers heel weinig lezers toch maar van regionale studiedagen op de manier we hebben elkaar nodig we kunnen elkaar ge zoals de wovo dat doet is nog weinig sprake bruiken moer lezers kunnen gebruikers en ma de begeleiders uit de wovo maken nu een begin kers van de pro ecienbank wolden om om hen heen andere begeleiders te zoeken die neem contact op vraag het projectenoverzicht willen werken zoals zij om materiaal te toetsen aan bij de redactie in santpoort of met mij op de en uit te wisselen om studiedagen te houden open school als het je gaat om de open school nieuwtjes te verspreiden bijvoorbeeld via een wovo projecten spos laan van vollenhove krantje om te horen wat er in de groepen ge 3227 zeist tel 03404 60860 woensdag t m beurt vrijdag tot 1 augustus daarna 03435 2683 het beschrijven van het werk kan in de regional e verder lezen over de projectenban k projectonderwijs een achtergrondblaadje bij de projec tenbank ook in santpoort verkrijgbaa r marjan b erkhout ervaringsieren bij de open school in welzijnsmaandblad tmw februari 198 0 noot 1 m arjan e erhout de open school dreigt schoolse school te worden hoe het bestaande vormingswerk ver geefs probeerde invloed uit te oefenen op het leermate riaal van de open school in moer 1978 1 p 2931 41