Projectonderwijs in Bokrijk. Werking, moeilijkheden, bijsturing.

Publicatie datum: 1985-09-01
Collectie: 15
Volume: 15
Nummer: 4
Pagina’s: 40-42

Documenten

projectonderwijs in bokrijk werking moeilijkheden bijsturing in dit artikel willen we een algemeen beeld geven van hoe het er bij ons in bokrijk op de hoge cyclus aan toe gaat met projectwerk in alle afdelingen wordt de projectmethode gehanteerd in de menswetenschappen en de wetenschappelijke b 3 jaren in de economische en in de wetenschappelijke a de laatste 2 dat houdt in dat er in t afgelopen jaar een vijftig tal projecten waren de studiegroep projectonderwijs heeft dit jaar het geheel aandachtig gevolgd geanalyseerd en mogelijke alternatieven vooropgesteld dit artikel is daarvan een verslag het is misschien wat theoretisch en misschien verwacht de lezer konkrete en praktische tips daarvoor verwijzen we naar het boek hoe maak je een project hoe het groeide het ontstaan van het projectonderwijs is nauw verbonden met de emancipatiebeweging die er op het einde van de jaren 60 kwam in limburg waren het vooral de mijnstakin gen die de jongeren aanzetten tot maatschappelijk engage ment en een sterk streven naar meer democratie in de bokrijkse school vertaalde dit streven zich aanvankelijk in thematisch onderwijs in 1970 startte men met volwaardig projectonderwijs leerlingen gingen in projectgroepen een stuk sociale realiteit van dichterbij bekijken in een poging om vandaar uit de opdeling tussen de verschil lende vakken te doorbreken tot op de dag van vandaag wordt de methode van het projectonderwijs in bokrijk in de praktijk gebracht wij bekijken even in het kort hoe het er nu aan toe gaat hoe het nu is in het begin van het schooljaar kiezen leerlingen een pro jectonderwerp via brainstorming en andere technieken komen ze tot een uiteindelijke keuze en worden de groepen ge vormd per klas zijn er 5 tot 6 projectgroepen het eigenlijke projectwerk vangt aan met de informatiefase leerlingen zoeken informatie rond hun onderwerp in boeken tijdschriften en programma s op radio en tv zij gaan films bekijken en voordrachten bijwonen die hun belangrijke informatie omtrent hun onderwerp kunnen verschaffen vaak gaan zij ook interviews afnemen van mensen die iets te vertellen hebben rond het projectonderwerp aan de hand 40 van de verzamelde informatie stelt de projectgroep een basistekst op waarin zij hun onderwerp definieren de oor zaken en gevolgen van het onderzochte probleem aangeven en mogelijke alternatieven voor de huidige situatie formu leren is het nodige theoretische studiewerk verricht dan belandt het projectwerk in een tweede fase namelijk de enquetefa se de enquete heeft niet de bedoeling de leerlingen nog meer theoretische informatie over hun onderwerp te ver schaffen de enquete moet een antwoord geven op de vragen die betrekking hebben op de beleving van jan met de pet omtrent een konkrete situatie wat weten mensen over een bepaald probleem hoe denken zij er over welke houding nemen ze aan ten opzichte van het probleem is de enquete verwerkt en zijn de gegevens samengevat in een aantal krachtlijnen dan wordt dit ervaringsmateriaal geconfronteerd met de opgedane theoretische kennis op die wijze krijgen leerlingen een inzicht in de kloof die er is tussen boekenwijsheid en praktijkervaring via de enquete leert de projectgroep zijn doelpubliek kennen dat is belangrijk wanneer een projectgroep concrete stappen wil ondernemen naar de samenleving daarmee belan den we dan in de aktiefase van het project de aktie krijgt in bokrijk doorgaans vorm in een projectvoorstelling tij dens de culturele week deze projectvoorstelling wordt bijgewoond door medeleerlingen en door gentresseerden van buiten de school op allerlei wijzen waaronder toneel video groepsdiscussie en voordracht brengen de leden van de projectgroep hun onderwerp aan bod zij analyseren het probleem nemen een eigen standpunt in en geven wegen naar verandering aan ter afronding van een heel schooljaar projectwerking stel len de leerlingen een projectbrochure samen daarin worden ondermeer verzamelde informatie basistekst enqueteresul taten en verslag van de projectvoorstelling tot een samen hangend geheel verwerkt de culturele week is zowat het hoogtepunt van een school jaar projectwerking de organisatie van de culturele week is een hele klus die onder begeleiding van een aantal leerkrachten en de coordinator door de leerlingen geklaard wordt de culturele week vindt plaats in de week die vooraf gaat aan de paasvakantie maar de voorbereiding van de culturele week begint reeds maanden op voorhand naast de projectvoorstellingen omvat de culturele week ook een heleboel andere activiteiten gedurende de hele week treden er in de school bekende artiesten op tijdens de middagpau ze zijn er ontspannende activiteiten voorzien leerlingen zetten voor medeleerlingen en bezoekers een restaurant op tijdens de culturele week en s avonds na 7 uur kan men in de bar terecht voor een gezellige babbel bij een frisdrank of een biertje 41 om een efficiente werking mogelijk te maken worden de taken opgedeeld in verschillende werkgroepen met hun res pectievelijke taken de wergroep dagactiviteiten stelt het programmavan de verschillende projectvoorstellingen samen zip m aakt de brochure waarin alle activiteiten van de culturele week worden opgenomen deze werkgroep zorgt ook voor een goede spreiding van de leerlingen over de verschillende activi teiten en werkt ook het controlesysteem op de aanwezigheden uit de werkgroep publiciteit is belast met het maken van rekla me rond de culturele week de mensen van deze werkgroep drukken en verspreiden affiches stikkers folders en strooibiljetten zij werken naar radio s ondermeer via een zelfgemaakte djingel en door het geven van interviews deze werkgroep organiseert ook een persconferentie waarop de belangrijkste dag en weekbladen worden uitgenodigd de leden van de werkgroep avondactiviteiten leggen contac ten met artiesten en stellen het avondprogramma op tijdens de avondactiviteiten zijn zij ondermeer belast met de ver koop van inkomkaarten en de ontvangst van de artiesten zij zorgen ook dat de zaal voor het optreden in orde wordt gebracht en ruimen achteraf weer op alle financiele verrichtingen die dienen te gebeuren naar aanleiding van de culturele week staan onder controle van de financiele dienst de uitgaven die er gedaan worden bedragen om en bij de 300 000 frank dat geld gaat onder meer naar de financiering van projectvoorstellingen de uitbetaling van de artiesten en huur van geluid en licht installaties de technische dienst maakt een aantal weken voor de cultu rele week een raming van het globale pakket aan technische benodigdheden daarna besteld zij het nodige materiaal bij allerhande ontleendiensten tijdens de culturele week leent de technische dienst alle materiaal uit aan de ver schillende projectgroepen en controleert of alles tijdig wordt teruggebracht de kerngroep is het centrale beleidsorgaan van de culturele week hierin zijn leerlingen uit verschillende werkgroepen vertegenwoordigd alle belangrijke beslissingen dienen door deze groep te worden genomen ook onvoorziene situa ties waarop men vlug dient te reageren worden in deze groep besproken de organisatie van de culturele week eist heel wat tijd en energie van leerlingen maar ongetwijfeld kunnen ze er ook een heleboel dingen uit leren 42