Racisme

Publicatie datum: 1981-05-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 3
Pagina’s: 41-42

Documenten

racisme van der heyden c racisme voor de derde graad van de basisschool uitgegeven door de belgische liga voor de rechten van de mens 96 pp 120 f r besteladres commissie tegen racisme en xenofobie kampus ulb boulevard du triomphe c p 204 1050 brussel dit boek bevat zogenaamd thematisch lesmateriaal rond racisme bestemd voor het 5de en 6de studiejaar l o voor zo goed a l s a l l e vakken waaronder ook moedertaal de lesideeen worden gevolgd door de tekst van de vn verklaring van de rechten van het kind een aantal animatiemogelijkheden en een beknopte b i b l i o g r a f i e in een t i j d waarin het racisme weer aan a l l e zijden de kop opsteekt i s d i t boekje een belangwekkend i n i t i a t i e f en er i s dus reden genoeg voor de onderwijzer es om er kennis mee te maken het materiaal i s echter niet zonder schoonheidsvlekjes en dat i s zeker i n d i t geval erg jammer wat i k het meest storende i n deze bundel vind i s het f e i t dat bijna a l l e lessen gericht z i j n op vaak erg schoolse kennis en v r i j w e l nooit op het k r i t i s c h leren doorzien van toestanden op het ontwikkelen van vaardigheden of a t t i t u d e s enz zo wordt er ook b i j mto systematisch gesproken over leerinhouden c vele vragen en opdrachten z i j n louter reproduk t i e f van aard z e l f s b i j een fragment u i t het dagboek van anne frank b i j sommige aspecten wordt de leerlingen gevraagd elementen te ver binden tot volzinnen of tot een o p s t e l l e t j e nu i s kennis van f e i t e n voorzeker belangrijk ook i v m racisme maar van de liga voor de rechten van de mens zou je toch verwachten dat ze ook w i l l e n sleutelen aan de attitudes van leerlingen t o v andere rassen in een l e s rond vooroordelen i s dat trouwens d u i d e l i j k te merken en dat i s dan ook een van de interessantste lessen i n de hele bundel geworden maar meestal b l i j v e n de suggesties steken i n het puur cognitieve dat daarbij ook de didaktische aanpak wat armoedig b l i j f t heeft daar waarschijnlijk ook mee te maken te veel ideeen vanuit een k i j k op de leerkracht die lesgeeft en te weinig wordt uitgegaan van het persoonlijke actieve leren van de l e e r l i n g werkvormen a l s het werken met aanvul en kaderzinnen kreten en slogans interviews krantekoppen enquetes onaffe s i t u a t i e s brainstorm l i j s t j e s ervaringsteksten muurkrant s i t u a t i e s p e l enz het z i j n zovele activerende werkvormen die nauwelijks aan bod komen men vergelijke daartoe het a f s c h r i f t 2 werkvormen van de anne frank s t i c h t i n g het zou wenselijk z i j n indien de liga voor de ontwikkeling van d i t soort van lesmaterialen contact zou zoe ken met gelijkgezinde onderwijs verenigingen dat zou de inhoude l i j k e k w a l i t e i t ervan en de samenwerking tussen progressieve organi saties b e s l i s t ten goede komen p o s i t i e f aan d i t boek i s dat het veel z a k e l i j k e informatie bevat die ongetwijfeld nuttig i s voor de leerkracht dat bijna a l l e vakken aan bod komen dat er veel praktische aanwijzingen en nuttige adres sen daartoe voor verdere animatie i n te vinden z i j n verheugend i s ook dat het rafa rafa culturenspel er v o l l e d i g i n i s opgenomen 41 soms vroeg i k me af of sommige zaken niet boven het petje van de lingen l o waren maar misschien i s d i t weer een onderschatting die leerlingen willie van peer 42