Racisme in de klas

Publicatie datum: 1982-12-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 5
Pagina’s: 57-58

Documenten

als ik op p 83 de opdracht vind om in mein kampf de bladzijden te lezen waarin hitler zijn houding tegenover de joden bepaalt tracht dan een eerlijk en genuanceerd oordeel te vellen over de jodenvervolging tijdens wereldoorlog ii staat er kom nou heren een beetje ernst alstublieft zie i v m het bittere kruid ook vonk 1981 4 waar ik een ander be geleidend boekje besprak samengevat als taalspiraal een reeks wil worden die aangepast is aan het soort moedertaalonderwijs waar de von voor staat zal er toch nog veel in moeten veranderen van vernieuwende didactiek is er nog geen spoor in de bekennen roger roger racisme in de klas racisme projekt rond vooroordelen over buitenlandse werknemers lespakket werkmateriaal en achtergrondteksten infojeugd nationaal vederkouter 11 9000 gent 160 fr 18 fr portkosten aslk rek 001 0273688 30 deze uitgave over racisme en vooroordelen over buitenlandse werknemers is gemaakt voor gebruik in het hoger secundair onderwijs 15 18 j het projekt bevat een verslag van de lessenreeksen die tijdens de schooljaren 1980 81 en 1981 82 in een middelbare school te st niklaas uitgetest en op punt gesteld werden bij het opzetten van het projekt ging men vooral uit van de beeldvor ming en vooroordelen die bij de leerlingen zelf aanwezig zijn de in ventarisatie en het kwoteren van stellingen rond meningen over buiten landse werknemers vormen dan ook de basis voor een informatiefase waarbij de leerlingen in groep een onderzoekje opstellen naar de rele vantie de draagwijdte of enige bewijskracht voor hun geponeerde stel lingen literatuuronderzoek interview 57 enkele voorbeelden van vooroordelen stellingen waarrond gewerkt wordt zij nemen het werk af van de belgen zij maken van de huizen die ze huren krotten zij willen onze taal niet leren door deze projektmatige methode willen de auteurs zoveel mogelijk een eventuele konfrontatie of diskussie over de waarde van de vooroordelen tussen de leerlingen en de leerkracht uit de weg gaan dergelijke dis kussies verzanden immers volgens de auteurs snel in een vervelend welles nietes spelletje een systematische exploratie naar de gron den van een vooroordeel door de leerlingen zelf is vaak een veel effi cienter en belangrijker bewustwordingsproces zeker waar het dergelij ke onderwerpen betreft een uitgewerkt raamschema voor een kortgeding over stemrecht voor gastarbeiders vormt het vierde luik v an het projekt het hele lespakket wordt afgerond met een voorstelling van de verschil lende subprojekten i c rond een aantal vooroordelen door de leerlin gen in aanwezigheid van een deskundige bedoeling van het geheel is niet de vooroordelen rond buitenlandse werk nemers op te heffen maar wel de leerlingen zo ver te krijgen dat ze hun vooroordelen in vraag kunnen en willen stellen i wat de uitwerking en de voorstelling van de map betreft kunnen we haast enkel lof spreken waar nodig werden handige werkbladen voor de leer lingen ingevoegd op wit papier verder ook nog duidelijke instruktie bladen voor de begeleider een aantal interessante maar niet dwingende impulsen voor vakoverschrijdend te werken een inventaris van mogelijk werkmateriaal boeken brochures toneel a v materiaal adressen een bundeling van een aantal artikels thematisch ger an gschikt volgens een aantal mogelijke vooroordelen cf kwoteringsblad met voor oordelen omdat er sinds het ter perse gaan van de map nog enkele interessante publikaties verschenen zetten we hieronder nog wat referentiemateriaal op een rijtje rita bollen en frank moulaert racisten hebben ongelijk kritak leuven 1982 pp 93 160 fr vooroordelen worden op een rijtje gezet en bekommentariderd niet altijd even eenvoudig maar erg degelijk recenter cijfermateriaal vind je o a in de laatste nummers van het tijdschrift bareel gallaitstraat 78 1030 brussel o a in de vaste rubriek statistiekje vanaf jrg 4 nr 14 ter aanvulling van het werkblad meningen over buitenlandse werkne mers verwerkten de auteurs de resultaten van de kwoteringen v an de leerlingen ongeveer 120 deze statistiek toont duidelijk aan hoe de houding v an de leerlingen wijzigde in de periode v an het projekt luuk van waes 58