Rad van tong 1 voor 12-14 jarigen 1975, 2 voor 15-16 jarigen 1976

Publicatie datum: 1976-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 5
Pagina’s: 11-12

Documenten

elf rad van tong 1 teer 12 14 jarige 1975 2 reer 15 16 jarige 1976 deer guide vaa puyeafcreeck wie er kaa teekenea eea frisse aatuurlijke dus aiet kuastaatige taal te sprekea zal de eest uiteealepeade aeasea reel aakkelijker deea luisterea zal erea epea aakea reer zija ideeea zal ia alle eastaa dighedea eea guastige sfeer scheppea zegt jees florquia i het woord tseraf bij deel 1 ea reoral guide vaa puyeabreeck zelf stelt zich keaaelijk epea ea deaecratisch ep ia zija woord reeraf bij deel 2 lrfij lotea ia eea epea geaeeaschap waaria het gesprekea weord priaeert sa rerder ea groepswerk terruiat tech de eigea perseoalijkheid waat saaeawerkea teroaderstelt de aaayaardiag taa de aadere reroaderstelt ereaeeas de bereidheid yeraatwecrdelijkheid te aemea te delea hieraee zija de doelstelliagea vaa deze twee boekjes wel weergegerea eea dynamisch ea keurig taalgebruik betorderea eabeleaaierd discussiere tiet ea eagedweagea sprekea ea werkea voorwaar eea zeer prijzeaswaardig opzet waat is het spreekeaderwijs aiet het prebleea waar zotele lerarea mee werstelea kaa eea beekje eas uit het slop helpea guide vaa puyeabreeck waagt de pogiag hij biedt tekstea taa toaeelfrag aeatea gesprekkea gedichtea iatertiews hij geeft suggesties voor debattea iaprotisaties greepsgesprekkea korte spreekbeurtea keuze te eter hij geeft aa elke les ook opdrachtea vooral hier kuaaea we aijas iazieas sprekea taa aatuurlijk spoataaa eagedweagea sprekea waat sprekea taauit zichzelf dus aet de eigea taal met die aatuurlijke eigea taal zittea we aeteea ia de grootste problema tiek hoe kuaaea we zeader dwaag eea vaaas kiad ertoe breagea aatuurlijk algeaeea nederlaads te sprekea ia de haadleidiag teor de leerkracht respectietelij k bij 1 ea 2 peegt g vaa puyeabreeck eas ook hier eea helpeade haad te reikea hij pleit toor eea aadere schikklag taa de klas teor werkea ia groepjes ea greepea ieder kaa hier teel geede raad uit halea twaalf tech blijft m i het probleem ram matuurlijkheid em spemtameiteit bestaam al te zeer werdt gevraagd maar cemtrele vamwege de leerkracht em de leerlimgem maar correctie maar iemamd die als leider ef regisseur aamgeduid werdt deze vormem be opmeren zeker die matuurlijke heudimg waarmaar wij allen ze strevem i p r ze te beverderem sm dat vooral teor degemem die miet ze taalvaardig zijm em die die oefemingen juist zo modig hebbem tech aeet eem gesprek of eem opzet ordelijk verlepe de evaluatie kam hierbij helpem latem we eems enze eigem heudimg achteraf omder de loupe aemem lietem we ieder z n woordje zeggen hebbem we maar elkaar geluistmrd hebbem we rekemimg gehoudem met ieders inbremg de evaluatie is eem klassegesprek op zichzelf dat im eem methode voor spreokomderwijs zeker miet isag ontbrekem wij moeten er ons ran bewust zijm dat we hier net meer bezig zijm dam met ons spreekomderwijs ml met opvoeding tet een democratische levens houding meestal zijm onze leerlimgem hierop niet voorbereid extra aamdacht is hiervoor dam wel nodig ook moeten we semsibiliserem tet keurig verzorgd em vooral eok adequaat taalgebruik ook hier kam de evaluatie helpem waarom was dot gesprek zo prettig zo duidelijk zo gemalkelijk te volgem de kinderen vinden dan zelf ie kwaliteiten die modig zijm om gumstig en duidelijk ever te koraem bij het publiek ik mis ook wel technieken die moeten leidem tot spontaan uitvoeren vam de opdrachtem im het lesrlingenboek in sommige gevallen zullem de kinderen of enkele zeker wel spontaan aam het werk gaan em zelfs spontaan spreken en spelen indien de bedoeling echter daarin bestaat dat alle kinderen tet die houding kooem dam moetem we andere middelen verzimnem em eem klasseklimaat te scheppem waarin de leerlimgem zich vrij em ongedwongen voelem em zich creatief kumme m bewegem ik demk hier aam lesmakimgsoefenimgem al s voorbereiding op uitvoeriger en grondiger spreekoefeningem zoal s we er hier zo talrijk em degelijk kummem vinden maar dat wordt een artikel apart weer eens boekjes met zeer veel goede bedoelingen opgezet en bruik baar voor de leraar die zelf vindingrijk is em democratisch wil werkem d s